9
La Jisas 'e gulaa nga wane maana 'e logo
Alata la Jisas ngaia 'e leka suria nga tala, ngaia 'e agasia te'e wane na maana 'e logo 'ita no'o mai na alata ngaia 'e futa ai. Ma nga fufu'iwane aana gila orisia, ma gila ka 'ilo'oo, “Wane kwaifa'ananaunga, nga rianga ani dai ne'e agea nga maana wane lo'oo 'e logo 'ita no'o mai na alata 'e futa welakau? Nga rianga aana 'i talana 'amoe ma nga rianga na nga mama'a aana ma ni tete'e aana?”
Ma la Jisas 'e lamadu'aga maka 'ilo'oo, “Maana 'e logo lo'oo, 'amoe la'u tofuna nga rianga aana talana, ma 'amoe la'u mola nga rianga na mama'a aana ma ni tete'e aana. Nga maana 'e logo fana 'amoru agasia nga tegelangaa na God 'ani faata'i ai. Na alata ngaia gagani 'ua, tagoru agea no'o nga taunga'inga na God na ngaia 'e kwate nau mai fai. Tofuna nga logo ngaia 'e gagalangi no'o, alata laka'u te'efuta wane 'e sia taunga'i mola. Alata nau ku nana'i 'ua fofona fanua lo'oo 'i wado, nau na nga lalanga lo'oo fana nga ta'a na fanua lo'oo 'i wado.”
Ma 'i burina la Jisas ngaia 'e iiria 'ola lo'oo, ngaia ka ngisu 'ubulana wado, ma ka bunia kunu no'ona 'ania ngingisuna, ma ka 'usua 'ania nga maana nga wane lo'oori. Ma la Jisas ka fata 'ilo'oo fana, “'Oi leka moko narufia nga maamu 'i 'ubulana nga 'ekwa 'i Saelom. (Lata lo'oo, fa'awatagalai na ‘Wane na gila Alea.’) Ma nga wane no'ona ka leka maka narufia no'o maana, ma ngaia ka aga no'o.
Ma nga ta'a na fanua aana, ma nga ta'a na gila agasia laka'u ngaia 'e kwaikwaisoe na bata no'ona 'i na'o, gila ka orisiga kwairiu 'ilo'oo, “Ngaia nga wane laka'u ngaia 'e kwaikwaisoe lo'oo?”
Ma tani ta'a ngaa'i gila ka 'ilo'oo, “Ngaia lo'oo no'o.”
Ma tani ta'a ngaa'i la'u gila ka fata 'ilo'oo, “Ngaia nga wane no'ona 'amoe, tafe'ua ma agasilana 'ilaka'u no'o nga wane no'ona.”
Ma nga wane no'ona 'i talana ka fata 'ilo'oo, “Nau lo'oo no'o.”
10 Ma gila ka kwaiorisi 'ilo'oo, “Fe'ua na nga maamu 'e 'ulasi no'o, welakau?”
11 Ma ngaia ka lamadu'aga maka 'ilo'oo, “Nga wane na latana la Jisas na ngaia 'e launge'enia kunu, ma ka 'usua 'ania nga maagu. Ma ngaia ka iiria fagu 'aku leka, 'aku narufia maagu 'i 'ubulana nga 'ekwa 'i Saelom. Ma nau ku leka, ma alata nau ku narufia mola, nga maagu ka aga no'o.”
12 Ma gila ka orisia la'u 'ilo'oo, “Ma ngaia no'o 'i fai welakau?”
Ma ngaia ka lamadu'aga maka 'ilo'oo, “Nau ku 'ame su'aai.”
13 Ma 'i buri, gila ka talaia no'o nga wane laka'u te'ana ni Farasii. 14 Ma fe'e gani no'ona la Jisas 'e launge'enia nga kunu no'ona ma ka gulaa nga maana nga wane lo'oori, ngaia na nga Sabat. 15 Ma ni Farasii gila ka orisia la'u nga wane lo'oori, “Fe'ua na ngaia 'e agea 'i'oo aga no'o?”
Ma ngaia ka kwairii maka 'ilo'oo faga, “La Jisas ngaia 'e arua kunu no'ona fafia nga maagu. Ma 'inau kua narufia no'o maagu, ma maagu ka aga no'o.”
16 Ma tani ta'a na Farasii gila ka fata 'ilo'oo, “Nga wane na ngaia agea 'ola lo'oo, ngaia 'ame leka mai fa'asia God, tofuna ngaia 'e taunga'i na nga Sabat.”
Ma tani ta'a ngaa'i la'u gila ka 'ilo'oo, “Ma 'utaa lo'oo nga wane ne'e abulo ria 'ilo'oo 'e agea nga 'ola ni 'alefosilai ba'ita 'ilo'oo?” Ma gila 'ame lado no'o na te'efuta manatangaa tofuna nga 'ola lo'oori.
17 Ma Farasii lo'oo gila ka orisia 'ilo'oo la'u na nga wane lo'oori, “'Ino'ona mai 'i'oo iiria la Jisas ne'e gulaa nga maamu, nga 'olataa na 'i'oo madafia suria?”
Ma ngaia ka 'ilo'oo, “Ngaia nga profet.”
18 Ma nga ta'a na'ona'o 'i Jiu, gila ka 'ame siria no'o tagoto'o na maana 'e logo mai na'o. Ma gila ka soea mai mama'a aana fe'enia tete'e aana. 19 Ma gila ka orisi 'agaa'a 'ilo'oo, “Nga wela amoo'o lo'oo? Nga maana ngaia logo no'o, na alata ngaia 'e futa mai ai? Ma 'olataa ne'e agea ngaia 'e aga no'o na alata lo'oo?”
20 Ma nga mama'a aana fe'enia tete'e aana gala lamadu'aga ma gala ka 'ilo'oo, “Mee'e mele su'aai ngaia nga wela amee'e, ma mele ka su'aai nga maana ngaia 'e logo 'ua no'o mai na alata ngaia 'e futa ai. 21 Tafe'ua ma me'e mele bobolosia la'u mola 'olataa ne'e agea maana 'e aga. Mooru moru orisia kau, suria ngaia 'e ba'ita no'o, ma ngaia te'e alafuu no'o 'i talana!” 22 Nga mama'a aana fe'enia tete'e aana gala iiria 'ola lo'oo tofuna gala ma'unge'enia nga ta'a na'ona'o lo'oo 'i Jiu. Tofuna gila alafafia 'e sui no'o, lauta te'efuta wane 'e iiria la Jisas na nga Kraes, gila sia alamia mola 'ani ru'u 'ubulana 'ifi ni fo'anga lo'oo. 23 Ngaia na mama'a aana fe'enia tete'e aana gala iiria, “Ngaia 'e ba'ita no'o. Moru orisia kau!”
24 Ma gila ka soea la'u mai nga wane laka'u nga maana ngaia 'e logo 'i na'o, ma gila ka fata 'ilo'oo fana, “'Oi alafuu wataga 'i na'ona God na 'i'oo iiria no'o 'ola kwala'imori lo'oo! Meru su'aai nga wane lo'oo ngaia nga wane 'e ria.”
25 Ma nga wane no'ona 'e lamadu'aga maka 'ilo'oo, “Nau ku bobolosia ngaia nga wane ria 'amoe ma wane 'e le'a. Te'e 'ola nau ku su'aai ne'e 'ilo'oo, nga maagu ngaia 'e logo 'i na'o, tafe'ua ma alata lo'oo nau ku aga no'o.”
26 Ma gila ka orisia la'u 'ilo'oo, “'Olataa na ngaia agea amu welakau? Ma ngaia ka gulaa 'utaa na maamu?”
27 Ma nga wane no'ona 'e lamadu'aga maka 'ilo'oo, Nau ku iiria 'e sui no'o famooru laka'u, tafe'ua ma moru 'ame longoa mola. 'Utaa na mooru siria la'u mola longolai? Bala 'amooru moru siria 'amoru leka la'u mola suria?”
28 Gila fata ngadaa ma gila ka 'ilo'oo, “'I'oo lo'oo wane na fufu'iwane aana welakau. Tafe'ua ma meeru nga fufu'iwane ala Moses lo'oo. 29 Tofuna meru su'aai God ngaia 'e fata fala Moses. Ma nga wane lo'oo, gwa'a nga lefu na ngaia 'e futa ai, 'imeeru meru bobolosia.”
30 Ma nga wane no'ona ka lamadu'aga maka 'ilo'oo, “Nau ku 'alefo ba'ita no'o amooru. Du'ana ngaia 'e 'ulasia no'o maagu, tafe'ua ma mooru moru iiria moru 'ame su'a mola 'i fai na ngaia 'e leka mai fa'asia. 31 Dauru te'efou goru su'a na God ngaia 'e sia longoa mola nga wane 'e ria. Ngaia 'e longoa mola nga wane na ngaia 'e iiri ba'ita ana, ma ngaia ka lo'o suria. 32 Maka 'ita 'ua no'o mai na etalana fanua lo'oo 'i wado, dauru goru 'ame longoa 'ua na te'efuta wane 'ani 'ulasia maana te'efuta wane ne'e logo 'ita na alata ngaia 'e futa mai ai. 33 Ma lauta nga wane lo'oo ngaia 'ame leka mai fa'asia God, ngaia 'e 'ato 'ani agea te'efuta 'ola 'ilo'oo.”
34 Ma gila ka baoria ba'ita, ma gila ka alafuu 'ilo'oo fana, “'Ino'ona mai 'i'oo ba'ita mai 'ubulana rianga 'ita no'o mai na futalamu! 'Utaa na 'i'oo siria 'ani fa'ananau 'ameeru?” Ma gila ka ruia ngaia 'e sia ru'u mola 'ubulana nga 'ifi ni fo'anga lo'oo.
35 Ma la Jisas 'e longoa na gila agea 'ilo'oo na wane lo'oori. Ma ngaia 'e nigi te'ana ma ka fata 'ilo'oo, “'Ilo'oo ma 'i'oo tagoto'o na nga Wela na Wane?”
36 Ma nga wane lo'oo 'e lamadu'aa maka 'ilo'oo, “Wane ba'ita, to'o kwairii te'agu ni dai lo'oo, fana 'aku tagoto'o ana.”
37 Ma la Jisas ka fata 'ilo'oo fana, “'I'oo agasia 'e sui no'o, ma ngaia no'o na 'i'oo alafuu fe'enia na alata lo'oo.”
38 Ma nga wane lo'oo ka iiria, “Alafa 'ae, nau ku tagoto'o no'o amu.” Ma ngaia ka bobouruuru 'i wado 'i na'ona 'a'aena la Jisas.
39 La Jisas ka fata 'ilo'oo, “Nau ku leka mai fana 'aku sufaa ta'a na fanua lo'oo 'i wado, fana ta'a maaga 'e logo 'agila aga su'a na 'ola kwala'imori suria God ma fana ta'a na gila madafia iiria gila aga le'a 'agila su'aai na maaga 'e logo kwala'imori.”
40 Ma tani wane na Farasii gila to'oru no'ona fe'enia, ma gila longoa ngaia 'e iiria 'ola lo'oo, ma gila ka orisia, “'Ilo'oo ma 'i'oo iiria nga maa meeru 'e logo la'u mola?”
41 Ma la Jisas ka lamadu'aga maka 'ilo'oo, “Lauta maa mooru ngaia 'e logo 'ilo'oo, God 'e sia sufa 'amooru mola. Tafe'ua mooru moru iiria moru su'a ana. Ngaia na'a God te'e sufa 'amooru.”