8
Ma la Jisas ka fane fana gouna me'e busu na gila fa'alataa 'ania Olif. Ma 'usu'usugani mola na ma'e gani 'i buri, ngaia 'e ori la'u fana 'ubulana 'Ifi Abu na God. Ma nga oguogunga ba'ita iiki, gila ka ogu 'afuia, ma ngaia ka to'oru 'i wado, ma ka fa'ananauga. Ma nga ta'a ni kwaifa'ananaunga na tagi ma ni Farasii, gila ka ngaria mai te'e noni na gila daria na nga agemaninga. Ma gila ka fa'aula 'i laloaga. Ma gila ka alafuu 'ilo'oo fala Jisas, “Wane kwaifa'ananaunga 'ae, nga noni lo'oo, meeru gemasia du'ana agemaninga. Ma 'i 'ubulana nga Tagi ala Moses, ngaia 'e iiria fana nga noni 'ilo'oo, 'agila 'uia 'ania nga fou fana ngaia 'ani mae no'o. Ma nga 'olataa na 'i'oo iiria ana welakau?” Gila iiria 'ola lo'oo fana 'agila irito'ona fana to'odarilana te'efuta 'ola fana 'agila arua fafia la Jisas.
Ma la Jisas ka to'oru 'i wado, ma ka giri 'ania 'u'una fofona wado. Ma alata gila kwaikwaiorisi mola, ngaia 'e tata'e, ma ka alafuu 'ilo'oo faga, “Ni dai amooru na ngaia 'ame agea te'efuta 'ola 'e ria, ngaia 'ani 'uia 'ania te'efuta me'e fou eteeta.” Sui ma ngaia ka to'oru, ma ka giri la'u 'i fofona wado. Ma alata gila longoa 'ola lo'oo, gila ka leka no'o fa'asia, tala te'e wane, eta na nga wane koko'o. Sui ma te'e la Jisas fe'enia nga noni laka'u na ngaia 'e ula no'ona, na gaa'a gala nana'i no'o. 10 Ma ngaia ka tata'e la'u, ma ka fata 'ilo'oo, “Noni lo'oo, nga ta'a laka'u, gila no'o 'i fai? Ngaia 'e 'uta'i? Te'efuta wane aaga 'ame ole fana 'ani sufa'o welakau?”
11 Ma ngaia ka lamadu'aa maka 'ilo'oo, “Wane ba'ita, te'efuta wane 'amoe no'o.”
Ma la Jisas ka alafuu 'ilo'oo fana, “Mai nau ku 'ame sufa'o la'u mola. 'Oi leka no'o kau, ma eta tala'ina lo'oo 'i'oo sia agea la'u te'efuta 'ola 'e ria.”
La Jisas na nga lalanga lo'oo
12 La Jisas ka fata la'u 'ilo'oo fana ta'a no'ona, “Nau na'a nga lalanga lo'oo fana ta'a fofona fanua lo'oo 'i wado. Wane na ngaia 'e leka mai suri nau, ngaia 'e sia riu mola 'ubulana logologo'angaa tofuna ngaia te'e to'o na nga lalanga ne'e kwatea mooringa 'ubulana mangona.”
13 Ma Farasii gila ka fata 'ilo'oo fana, “'I'oo talamu no'o 'i'oo kwairii 'ani'o. Ngaia 'e 'ato fana 'ameru tagoto'o na fatalamu suria te'efuta wane ngaa'i 'ame alafuu suri'o.”
14 La Jisas ka fata 'ilo'oo, “Gwa'a nau ku kwairii 'ania 'inau 'i talagu, 'olataa na nau ku fata suria 'e kwala'imori, tofuna nau ku su'asuria lefu na nau ku leka mai fa'asia, ma 'i fai na 'aku leka fai. Ma moru 'ame su'a mola na lefu na nau ku leka mai fa'asia, ma lefu na 'aku leka fai. 15 'Amooru moru kwaisufai na 'ola suria manatangaa na wane fofona fanua lo'oo 'i wado no'ona. Aia, mai nau ku sia kwaisufai mola na te'efuta wane. 16 Tafe'ua ma lauta nau ku kwaisufai na te'efuta wane, nau ku sufaa suria manatangaa 'e odo. Nau ku 'ame sufaa te'efuta wane te'i nau, ma mee'e te'efou Mama'a na ngaia 'e alenau mai ne'e nana'i fe'eni nau. 17 Nga tagi amooru 'e iiria 'e sui no'o, lauta rua wane gala alanga'i suria te'efuta alafuunga, 'ola na gala iiria ngaia 'e kwala'imori. 18 Nau ku kwairii 'ani nau 'i talagu, ma nga Mama'a na ngaia 'e alenau mai, ngaia la'u mola 'e kwairii 'ani nau.”
19 Ma, gila ka orisia la Jisas ma gila 'ilo'oo, “'Ilo'oo ma mama'a amu ngai fai welakau?”
Ma la Jisas ka lamadu'aga maka 'ilo'oo, “Mooru moru 'ame su'a mola agu ma gwa'a Mama'a agu. Lauta moru su'a agu, mooru tamoru su'a la'u na Mama'a agu.” 20 La Jisas 'e iiria nga 'ola lo'oo na alata ngaia 'e fa'ananaua ta'a 'i 'ubulana 'Ifi Abu na God, galangia lefu na gila arua kokole 'ola na gila arua fana kwatelana kwakwatenga aaga 'i 'ubulai. Aia, ma na alata no'ona, te'efuta wane 'ame gemasia mola, tofuna alata ana 'ame nigi 'ua.
La Jisas 'e fa'abasua ta'a ni kwaitalainga na Jiu
21 La Jisas 'e fata 'ilo'oo la'u faga, “Nau taku leka, ma tamoru kwailo'ofi nau. Ma tamoru mae, ma God ngaia 'e sia 'olafanataa mola na rianga 'amooru. Ma ngaia 'e 'ato fana 'amoru leka na lefu nau taku leka ai.”
22 Ma nga ta'a na'ona'o 'i Jiu gila ka alafuu 'ilo'oo, “Ngaia 'e iiria 'e 'ato no'o 'agoru leka fana lefu na ngaia te'e leka fai. 'Ilo'oo ma ngaia bala te'e daua mola 'i talana?”
23 La Jisas ka lamadu'aga maka alafuu 'ilo'oo, “Mooru moru leka mai fa'asia nga fanua lo'oo 'i wado. Tafe'ua mai nau ku leka mai fa'asia 'i langi. Mooru lo'oo fa'asia mola nga fanua lo'oo 'i wado. Ma 'inau 'amoe fa'asia nga fanua lo'oo 'i wado. 24 Ngaia lo'oo, nau ku iiria 'e sui no'o tamoru mae, ma God ngaia 'e sia 'olafanataa mola na rianga amooru. Ngaia 'e kwala'imori no'o, lauta moru 'ame tagoto'o na ‘'Inau Lo'oo nga mesaea’* nga wela na God, ngaia 'e sia 'olafanataa mola na rianga amooru.”
25 Ma gila kwaiorisi ma gila ka 'ilo'oo, “'Ilo'oo ma 'i'oo ni dai lo'oo?”
Ma la Jisas ka lamadu'aga maka alafuu 'ilo'oo, “Nau lo'oo laka'u nau ku iiria no'o famooru eta na alata nau ku bi'i eta na taunga'inga agu. 26 Nau ku to'o na ni 'ola 'e aula iiki na nau ku su'asuria 'aku alafuu suri 'amooru fana kwaisufaingaa amooru. Ma nau ku iiria mola 'olataa na nau ku longoa fa'asia wane ne'e alenau mai. Ma wane lo'oo 'e iiria mola ni 'ola 'e to'o.”
27 Ma gila 'ame su'a mola na la Jisas ngaia 'e alafuu suria Mama'a aana mai langi. 28 Ngaia 'e alafuu 'ilo'oo faga, “Alata 'amooru aru nau, nga Wela na Wane, na 'ai folo, tamoru su'a agu na 'I Nau Lo'oo. Ma nga alata no'ona, tamoru bi'i su'aai na nau ku 'ame agea te'efuta 'ola suria nga manatalagu 'i talagu. Tafe'ua mai nau ku iiria 'ola na Mama'a ngaia 'e fa'ananau nau 'ania. 29 Aia, ma Mama'a na ngaia 'e alenau mai, ngaia 'e nana'i fe'eni nau gani mai gani. Ngaia 'ame rugasi nau, tofuna nau ku agea 'ola na ngaia 'e siria gani mai gani.”
30 Ma ta'a 'e aula gila ka tagoto'o no'o ala Jisas, alata gila longoa ngaia 'e iiria nga 'ola lo'oori.
La Jisas fe'enia la Ebraham
31 Ma la Jisas ka alafuu 'ilo'oo fana ta'a na gila tagoto'o ana, “Lauta moru dau suria nga kwaifa'ananaunga agu, mooru no'o na fufu'iwane kwala'imori agu. 32 Ma tamoru su'a na 'ola kwala'imori suria God, ma nga kwala'imoringa na God te'e kwatea arubengaa famu.”
33 Gila orisia la Jisas, ma gila ka 'ilo'oo, “Meeru nga ta'a na orioritana la Ebraham lo'oo no'o. Meeru ta'a ni taunga'inga tago fana te'efuta wane 'amoe. 'Utaa na 'i'oo iiria tameru arube?”
34 La Jisas ka alafuu 'ilo'oo la'u faga, “'Ola kwala'imori nau ku iiria famooru. Ta'a na gila lo'o suria nga falafala 'e ria lo'oo, gila ta'a ni taunga'inga tago no'o 'i olofana falafala ria lo'oo. 35 Nga wane na ngaia wane ni taunga'inga tago, ngaia 'ame nana'i furifuri na 'ifi na nga wane ba'ita. Tafe'ua ma nga wela na wane ba'ita no'ona, ngaia ne'e nana'i furifuri na 'ifi na mama'a aana. 36 Lauta 'inau, nga Wela na God, nau ku rubea mooru, tamooru bi'i arube kwala'imori ma mooru na ru'uru'ua na God kwala'imori.
37 Nau ku su'aai moru nga ta'a na orioritana la Ebraham. Tafe'ua, mooru moru siria mola kwa'ilagu, tofuna moru 'ame siria lekanga suria nga kwaifa'ananaunga agu. 38 Nau ku alafuu suria 'olataa na Mama'a agu ngaia 'e faate'enia fagu, ma moru ka agea 'olataa na mama'a amooru ngaia 'e fata suria te'amooru.”
39 Gila lamadu'aa la Jisas ma gila ka 'ilo'oo, “Mama'a ameeru na la Ebraham!”
La Jisas ka fata 'ilo'oo faga, “Lauta moru nga orioritana la Ebraham lo'oo 'e kwala'imori, tamoru agea la'u mola nga 'ola na ngaia 'e agea. 40 Ma nau ku iiria mola nga 'ola kwala'imori famooru na nau ku longoa mai fa'asia God gani mai gani. Tafe'ua ma moru siria mola kwa'ilagu. La Ebraham ngaia 'ame agea mola te'efuta 'ola 'ino'ona. 41 Ma mooru moru agea no'o nga 'ola na mama'a amooru ngaia 'e agea.”
Gila ka alafuu 'ilo'oo fana, “Te'i ngaia God no'o na Mama'a ameeru, ma meeru na nga ru'uru'ua kwala'imori aana.”
42 La Jisas 'e lamadu'aga maka alafuu 'ilo'oo, “Lauta God na mama'a amooru kwala'imori, moru kwaimaa fagu, tofuna nau ku leka mai fa'asia God, mai nau ku to'oru fe'enia mooru 'ilo'oo. Nau ku 'ame leka mai suria nga tegelangaa agu 'i talagu. God ne'e alenau mai. 43 'Utaa na moru 'ame longo su'a na nga fatalagu? Ngaia 'e 'ilo'oo tofuna moru 'ame siria no'o longolana.
44 Mai mooru, nga mama'a amooru na la Saetan. Ngaia na'a, moru siria agelana nga 'ola na ngaia 'e agea. La Saetan na'a nga wane fana kwa'ilana wane tofuna ngaia 'e agea 'ua no'o mai. Ma ngaia ka ma'asini te'enia na nga kwala'imoringa, tofuna ngaia 'ame to'o na ta 'ola ne'e kwala'imori. Alata ngaia 'e kotofia nga te'efuta wane, nga falafala aana lo'oo no'o, suria ngaia na wane fana kotonga, ma ngaia na mama'a na ta'a ni kotonga te'efou. 45 Ma nau ku iiria 'ola kwala'imori famooru, ma nga 'ola lo'oori na 'e agea moru 'ame siria mola tagoto'onga agu.
46 Fe'ua? Te'efuta wane amooru su'asuria 'ani faate'enia nga 'ola na nau ku agea 'e ria? 'Ato no'o! Aia, ma 'uta'i na 'amooru moru 'ame tagoto'o agu, alata nau ku iiria 'ola kwala'imori lo'oo famooru? 47 Aia, ni dai na gila 'ita mai fa'asia God, gila longo suria nga fatalana. Ma amooru lo'oo, moru 'ame 'ita mai fa'asia God. Ngaia lo'oo moru 'ame fafulongo no'o fana.”
48 Ma gila ka alafuu 'ilo'oo fala Jisas, “Nga 'ola laka'u meeru iiria suri'o ngaia 'e kwala'imori alata meru iiria 'i'oo wane fa'asia 'i Samaria, ma anoe 'ola ria 'e ru'ufi'o.”
49 La Jisas 'e lamadu'aga maka alafuu 'ilo'oo, “'Amoe no'o, anoe 'ola 'e ria 'e 'ame ru'ufi nau. Nau ku iiri ba'ita na nga Mama'a agu, tafe'ua ma moru 'ame iiri ba'ita mola agu. 50 Ma 'inau ku 'ame siria no'o nga ta'a 'agila iiri ba'ita agu. Mama'a agu na ngaia 'e siria fana ta'a 'agila iiri ba'ita agu. Ma ngaia la'u mola na te'e sufaa ta'a te'efou. 51 Nga 'ola kwala'imori nau ku iiria famooru, ni dai ne'e dau suria kwaifa'ananaunga agu, ngaia 'e sia mae mola.”
52 Ma gila lamadu'aa la Jisas ma gila ka fata 'ilo'oo, “Meeru meru su'a kwala'imori na anoe 'ola 'e ria 'e ru'ufi'o! Tofuna wawarifu meeru la Ebraham ngaia 'e mae no'o, ma nga profet te'efou gila ka mae no'o. 'Utaa na 'i'oo iiria lauta wane 'e lo'o suria kwaifa'ananaunga amu, ngaia 'e sia mae mola? 53 Wawarifu meeru la Ebraham ngaia nga wane ba'ita, tafe'ua ma ngaia 'e mae no'o fe'enia ni profet la'u mola. Ma 'i'oo madafia iiria 'i'oo ba'ita 'e riufia la Ebraham welakau? Ma 'i'oo iiria 'i'oo ni dai?”
54 La Jisas ka lamadu'aga maka 'ilo'oo, “Lauta nau ku iiri ba'ita agu 'i talagu, ngaia 'ola 'uri'uri mola. Ma nga wane ne'e iiri ba'ita agu na Mama'a agu, ma mooru iiria ngaia na God amooru. 55 Tafe'ua, moru 'ame su'a mola na God, mai nau ku su'a ana. Lauta nau ku iiria nau ku 'ame su'ana, nau ku 'ilaka'u la'u mola amooru na moru su'a le'a na kotonga. Tafe'ua mai nau ku su'a le'a no'o ana, mai nau ku agea suria fatalana. 56 Ma nga wawarifu mooru la Ebraham ngaia 'e aile'a ba'ita, tofuna ngaia 'e agasia no'o nigilagu mai.”
57 Ma gila ka alafuu la'u 'ilo'oo fana, “Ei Fu'uwane! Nima akwale farisi 'ame sui 'ua fafia futalamu, ma 'i'oo iiria 'i'oo agasia no'o la Ebraham.”
58 La Jisas ka lamadu'aga maka alafuu 'ilo'oo, “'Ola kwala'imori nau ku iiria famooru: Alata la Ebraham ngaia 'ame futa 'ua, Nau Lo'oo no'o.”
59 Na alata no'ona, gila ka ngaria nga fou fana 'agila 'ui maeria, suria ngaia 'e fata 'ilo'oo. Ma ngaia ka nagwa no'o fa'asiga maka leka no'o fa'asia nga 'Ifi Abu na God.
8:5 Levitikas 20:10; Diuteronomi 22:22-24 * 8:24 Nga lata lo'oo, Nau Lo'oo, la God 'e iiria 'ania ngaia 'i talana 'ubulana Aesea 41:4; 43:10-13, 25; 46:4; 48:12; Diuteronomi 32:39. Alata la Jisas 'e fa'alata 'ania 'i talana 'ilo'oo, ngaia 'e faate'enia ngaia to'oto'o fe'enia God.