4
La Jisas 'e alafuu fe'enia nga noni 'i Samaria
Nga ta'a Farasii gila longoa na nga ta'a 'e aula gila ka leka suria la Jisas maka riufia la Jon wane ni naruabunga, ma ngaia ka naruabu na ta'a riufia la Jon la'u mola. (Tafe'ua ma la Jisas ngaia 'ame naruabu mola na ta wane. Nga fufu'iwane aana na gila agea 'ola lo'oo.) Tofuna 'ola lo'oo la Jisas fe'enia nga fufu'iwane aana, gila ka leka no'o fa'asia gule'e lefu 'i Judea, ma gila ka leka no'o fana gule'e lefu 'i Galili. Ma nga alata gila leka kau fani Galili, gila ka riu no'o na gule'e lefu 'i Samaria.
Ma gila ka nigi na fanua 'i Saeka 'i 'ubulana nga gule'e lefu 'i Samaria, na ngaia 'e to'oru galangia nga wado na la Jekob ngaia 'e kwatea fana wela aana la Josef 'ua mai na'o. Ma me'e ka'o na la Jekob 'e 'eria 'e to'oru la'u mola 'i no'ona. Ma la Jisas ngaia ka to'oru nigifana nga ka'o lo'oori tofuna ngaia 'e kweo no'o na nga lekanga. Ma nga alata no'ona, ngaia 'e to'omia no'o nga dalototo'o na gani.
7-8 Burina nga fufu'iwane aana gila leka na fanua no'ona fana 'agila foria fangalaa, te'e noni fa'asia 'i Samaria 'e leka mai fana 'ani ufia ka'o ana. Ma la Jisas ka alafuu 'ilo'oo fana, “'Oi kwatea mai nga ka'o, 'aku go'u madi welakau.”
Ma nga noni no'ona ka lamadu'aa maka 'ilo'oo, “'I'oo nga wane 'i Jiu, mai nau nga noni 'i Samaria. 'Utaa na 'i'oo kwaisoe agu fana ka'o fana go'unga?” Ngaia 'e alafuu 'ilo'oo, tofuna nga ta'a 'i Jiu gila 'ame oguogu fe'enia nga ta'a 'i Samaria.
10 Ma la Jisas ka lamadu'aa maka 'ilo'oo, “'I'oo 'ame su'asuria nga 'olataa na God 'e siria 'ani kwatea famu, ma 'i'oo 'ame su'asuria ni dai ne'e kwaisoe amu fana ka'o. Lauta 'i'oo su'aai, 'i'oo to'o kwaisoe agu, mai nau taku kwatea nga ka'o na mooringa firi famu.”
11 Ma nga noni no'ona ka alafuu 'ilo'oo fana, “Welakau, 'i'oo 'ame to'o na te'efuta 'ola fana ufilana ka'o, ma nga ka'o lo'oo 'e sifo 'e iiki la'u mola. 'I'oo to'o daria nga ka'o na mooringa no'ona 'i fai welakau? 12 Nga wawarifu meeru la Jekob na ngaia 'e kwatea nga me'e ka'o lo'oo fameeru. Ma ngaia, fe'enia nga ru'uru'ua aana, ma ni 'ola na gila to'o ai, gila go'u la'u mola na me'e ka'o lo'oo. Fe'ua? 'I'oo madafia iiria 'i'oo ba'ita 'e riufia la Jekob welakau?”
13 Ma la Jisas ka fata 'ilo'oo, “Ni dai ne'e go'ufia nga ka'o lo'oo, ngaia 'e su'asuria 'ani maarigo'u la'u mola. 14 Tafe'ua ma ni dai ne'e go'ufia nga ka'o lo'oo nau taku kwatea, ngaia 'e sia maarigo'u la'u. Ma nga ka'o lo'oo nau taku kwatea fana te'e 'ilaka'u nga me'e ufu moori ne'e kwatea nga mooringa firi fana.”
15 Ma nga noni no'ona ka alafuu 'ilo'oo, “Welakau, to'o kwatea no'o ka'o no'ona fagu, fana nau ku sia maarigo'u la'u, mai nau ku sia leka la'u mai 'i lo'oo fana ngarilana ka'o la'u.”
16 Ma la Jisas ka alafuu 'ilo'oo fana, “'Oi leka, moko soea mai nga kwaiimu, ma molo ka ori mai 'i lo'oo.”
17 Ma nga noni lo'oo ka lamadu'aa maka 'ilo'oo, “Nau ku 'ame to'o na wane.”
La Jisas ka fata 'ilo'oo, “'I'oo alafuu kwala'imori alata 'i'oo iiria 'i'oo 'ame to'o na ta wane. 18 Tafe'ua, 'i'oo to'o no'o na nga nima wane, ma nga wane no'ona 'i'oo nana'i fe'enia na alata lo'oo, ngaia nga kwaiimu kwala'imori 'amoe la'u mola. Nga 'ola na 'i'oo iiria fagu 'e kwala'imori no'o.”
19 Ma nga noni no'ona ka lamadu'aa maka 'ilo'oo, “Welakau, nau ku su'aai 'i'oo nga profet. 20 Nga wawarifu meeru, gila fo'asia God 'i gouna busu lo'oori. Ma mooru nga ta'a 'i Jiu, moru iiria lefu fana fo'osilana God na'a 'i Jerusalem. 'Ilo'oo ma 'i fai na rua lefu lo'oo ne'e kwala'imori welakau?”
21 Ma la Jisas ka alafuu fana noni laka'u maka 'ilo'oo, “'Oi tagoto'o agu, nga alata te'e nigi mai fana nga ta'a gila sia fo'asia mola nga Mama'a 'i gouna busu lo'oo 'amoe ma 'i Jerusalem. 22 Mooru nga ta'a 'i Samaria, moru bobolosia mola ni dai na'a moru fo'asia. Tafe'ua ma meeru nga ta'a 'i Jiu, 'imeeru meru su'asuria ni dai na'a meru fo'asia, tofuna falafala na God fana fa'amoorilana ta'a 'e 'ita mai fa'asi 'ameeru ta'a 'i Jiu. 23 Tafe'ua ma nga alata te'e nigi mai, ma ngaia lo'oo 'e eta no'o, fana nga ta'a na gila fo'asia kwala'imori 'agila fo'asia God 'ania tegelangaa na nga Anoe 'ola Abu ma suria to'onga na God. Nga Mama'a 'e kwailo'ofia ta'a 'ilo'oo fana 'agila fo'asia. 24 God na'a Anoe 'ola, ma ta'a na gila fo'asia, gila fo'asia 'ania tegelangaa na Anoe 'ola Abu ma suria to'onga na God.”
25 Ma nga noni lo'oori ka alafuu 'ilo'oo fana, “Nau ku su'aai nga Kraes* te'e nigi mai. Ma na alata na'a ngaia 'ani nigi mai, ngaia te'e kwairii te'adauru 'ania nga 'ola te'efou.”
26 La Jisas 'e lamadu'aa maka 'ilo'oo, “Nau lo'oo nau ku alafuu fe'eni'o, nau na nga wane no'ona.”
27 Ma nga alata no'ona, nga fufu'iwane aana gila ka nigi no'o mai, ma gila ka 'alefo ba'ita, tofuna gila agasia la Jisas ngaia 'e alafuu mola fe'enia nga noni no'ona. Tafe'ua ma te'efuta wane aga 'ame orisia mola nga noni lo'oo 'ilo'oo, “'Olataa na'a 'i'oo siria,” ma gila 'ame orisia la'u mola la Jisas 'ilo'oo, “Fe'ua na'a 'i'oo alafuu fe'enia nga noni lo'oo?”
28 Ma nga noni laka'u ka rugasia no'o ni 'ola ana fana ngarilana ka'o, ma ka ori no'o 'i fanua, ma ka kwairii fana nga ta'a no'ona, 29 “Moru leka mai, fana 'amoru agasia nga te'e wane na'a ngaia 'e kwairii te'agu na ni 'ola te'efou nau ku agea. Bala nga Kraes laka'u ta'ua lo'oo no'o.” 30 Ma gila ka 'akwasia nga fanua laka'u, ma gila ka leka mai te'ala Jisas.
31 Ma nga alata no'ona, nga fufu'iwane aana gila ka fata 'ilo'oo fana, “Wane kwaifa'ananaunga, 'ania madi nga fangalaa, welakau.”
32 Ma la Jisas ka lamadu'aga maka 'ilo'oo, “Nau ku to'o na nga fangalaa na'a mooru 'ame su'aai.”
33 Ma nga fufu'iwane aana, gila ka daiorisiga kwairiu ma gila ka 'ilo'oo, “Bala te'efuta wane 'e ngaria fangalaa mai fana, ta'ua lo'oo.”
34 Ma la Jisas ka alafuu 'ilo'oo faga, “Nga fangalaa agu no'o fana lo'onga suria nga fatalana God ne'e kwate nau mai fai, ma nga fa'asuilana nga taunga'inga aana lo'oo ngaia 'e kwatea fagu fana agelai. 35 Aia, ma moru su'a na te'e fa'aladanga laka'u ngaia 'e 'ilo'oo, ‘Fai singari, sui ma nga goni 'olanga te'e bi'i lau.’ Ma nau ku iiria famooru, moru agasia madi nga ta'a na'a gila leka mai. Gila 'ilaka'u nga langa'a ne'e suka no'o, ma ka sasari no'o fana gonilai. 36 Ta'a na gila gonia lodona 'ola 'ubulana langa'a, gila ngaria nga foforinga aga. Ma lodona 'ola na'a ta'a na gila ngaria na mooringa firi. Nga ta'a na gila kirua 'ola, ma nga ta'a na gila gonia 'ola, tagila aile'a te'efou. 37 Ma nga alafuunga 'e kwala'imori ne'e fata 'ilo'oo, ‘Te'e wane ngaa'i ngaia 'e kirua 'ola, ma nga wane ngaa'i 'e gonia 'ola.’ 38 Nau ku ale 'amooru fana nga gonilana 'ola 'ubulana langa'a na'a moru 'ame taunga'i ai. Du'ana tani wane ngaa'i gila taunga'i no'o ai, ma mooru ka ngaria tago no'o na le'anga na taunga'ilaga.”
39 Ma nga ta'a 'e aula na nga gule'e lefu lo'oo 'i Samaria, gila tagoto'o no'o ala Jisas tofuna nga noni no'ona ngaia 'e kwairii 'ilo'oo faga, “Ngaia 'e kwairii te'agu 'ania 'ola te'efou na'a nau ku agea.” 40 Ma nga alata gila leka mai te'ala Jisas, gila ka 'unea fana ngaia 'ani nana'i la'u mola fe'eniga. Ma la Jisas ka nana'i no'ona suria rua gani.
41 Ma nga ta'a 'e aula la'u gila ka tagoto'o tofuna nga alafuunga lo'oo ala Jisas. 42 Ma gila ka fata 'ilo'oo fana nga noni lo'oo ma gila ka 'ilo'oo, “Meeru meru tagoto'o no'o lo'oo, 'amoe la'u tofuna nga 'ola laka'u 'i'oo fata suria fameeru, tafe'ua ma tofuna na'a meeru talameeru meru longoa nga fatalana la'u mola. Ma meru ka su'aai na'a ngaia no'o nga Wane ni Kwaifa'amooringa kwala'imori fana ta'a te'efou.”
43 Buri na la Jisas fe'enia fufu'iwane aana gila nana'i na fanua no'ona suria rua gani 'e sui, gila bi'i leka fana 'i Galili. 44 La Jisas 'i talana na'a ngaia 'e alafuu 'ilo'oo, “Nga ta'a gila 'ame iiri ba'ita no'o na nga profet 'ubulana fanua aana 'i talana.” 45 Ma alata la Jisas 'e ori mai fana 'i Galili, nga ta'a lo'oori gila kwaloa, suria gila leka la'u mola 'i Jerusalem fana Fafangalaa na Tala Riunga, ma gila ka agasia nga 'ola na'a la Jisas ngaia 'e agea 'i no'ona.
La Jisas ngaia 'e gulaa nga wela na wane ba'ita
46 Ma la Jisas ka ori la'u fani Kena 'ubulana nga gule'e lefu 'i Galili, nga lefu laka'u ngaia 'e bulosia nga ka'o fana nga waen. Ma nga alata ngaia 'e nana'i 'i no'ona, nga alakwa na te'e wane ba'ita fa'asia 'i Kapaneam, ngaia 'e fii 'e ba'ita 'e iiki. 47 Ma nga alata nga wane lo'oo 'e longoa la Jisas ngaia 'e leka no'o fa'asia 'i Judea ma ka ori la'u mai fani Galili, ngaia 'e leka mai te'ala Jisas, fana 'ani soea fana 'ani leka fe'enia fani Kapaneam, fana 'ani gulaa nga alakwa aana, tofuna ngaia 'e fii maka gagalani mae no'o. 48 La Jisas ka alafuu 'ilo'oo fana, “Moru siria mola 'amoru agasia 'ola ni 'alefosilai sui ma tamoru bi'i tagoto'o agu.”
49 Gwa'a la Jisas 'e fata 'ilo'oo, nga wane lo'oo ngaia 'e 'unea no'o la Jisas, “Alafa, to'o leka madi mai fe'eni nau, fa'asia nga wela agu ta mae mola.”
50 Ma la Jisas ka alafuu 'ilo'oo fana, “'Oi ori no'o kau, nga alakwa amu ngaia 'e gwari'a no'o.”
Ma nga wane no'ona ka leka no'o, tofuna ngaia 'e tagoto'o na nga fatalana la Jisas. 51 Ma alata ngai 'ua mola kau suria tala, nga ta'a ni taunga'inga aana, gila ka totola mai fana kwairiinga te'ana, ma gila ka 'ilo'oo, “Wane ba'ita nga wela laka'u amu, ngaia 'e gwari'a no'o!”
52 Ma nga wane ba'ita lo'oori ka orisiga alata taa na'a nga alakwa ana ngaia 'e gwari'a ai.
Ma gila lamadu'aa 'ilo'oo, “Nga 'ago'agonga 'e sui fa'asia naboni na alata sisina 'e asua.” 53 Ma nga mama'a na wela lo'oo 'e su'a no'o na alata laka'u la Jisas 'e iiria fana, “Nga alakwa amu ngaia 'e gwari'a no'o.” Ma 'i burina 'ola lo'oo, nga wane ba'ita lo'oo fe'enia nga ta'a te'efou 'ubulana 'ifi aana, gila ka tagoto'o no'o ala Jisas.
54 Ma 'ola lo'oori nga ruana 'ola ni 'alefosilai na'a la Jisas 'e agea na alata ngaia 'e ori mai fa'asia 'i Judea fani Galili.
* 4:25 Agasia ‘Kraes’ na diksonari.