5
La Jisas 'e gulaa te'e wane na Sabat
'I burina 'ola lo'oori, la Jisas ka leka fani Jerusalem fana te'e fafangalaa 'i Jiu. 'I Jerusalem, te'e ka'o ngaia 'e nana'i mola galangia nga lefu na'a gila fa'alataa 'ania tatafa na sifisifi. Aia, ma nga alafuunga na ta'a 'i Jiu, gila iiria nga ka'o lo'oori 'ania 'i Betsaeda. Ma nga nima fofoda 'e tekwa na'a gila nana'i 'i nigifana nga me'e 'ekwa lo'oori. 3-4 Ta'a 'e aula iiki na'a gila eeno fofona fofoda no'ona. Ta'a no'ona gila fii 'ania ni late'e fiinga kwaitatari: ta'a maaga 'e logo, ta'a noniga 'e mae, ma ta'a nimaga 'e mae ma nga 'a'aega 'e mae la'u mola.* Ma te'e wane 'e to'oru fe'eniga 'i no'ona, ngaia 'e fii no'o suria oru akwale'e farisi ma kwaru ai. Ma la Jisas ka agasia ngaia eeno mola na lefu no'ona, ma ngaia 'e su'aai na'a ngaia 'e fii 'e aburu no'o mai, ma ngaia ka orisia nga wane no'ona maka 'ilo'oo, “'Ilo'oo ma 'i'oo siria 'ano gwari'a?”
Ma nga wane no'ona ka lamadu'aa la Jisas maka 'ilo'oo, “Wane ba'ita, te'efuta wane 'amoe agu fana 'ani ngari nau fana 'ubulana ka'o lo'oo na alata na'a ka'o 'e 'asu. Na alata 'e aula, alata nau ku sasari fana 'aku leka 'ubulana ka'o lo'oo, tani wane ngaa'i gila leka no'o ai 'i na'o fa'asi nau.”
Ma la Jisas ka alafuu 'ilo'oo, “Tata'e, moko ngaria no'o futa'i amu moko leka no'o.” Ma te'e alata no'ona mola, nga wane lo'oori ka le'a no'o, ma ngaia ka tata'e, ma ka ngaria no'o futa'i aana, ma ka leka no'o.
Ma nga gani no'ona nga Sabat. 10 Ngaia lo'oo nga ta'a na'ona'o 'i Jiu, gila ka alafuu 'ilo'oo fana wane na'a ngaia 'e gwari'a, “Tala'ina nga Sabat, ma ngaia 'e abu 'e iiki na tagi adauru fana 'i'oo 'ani ngaria nga futa'i amu.”
11 Wane lo'oori ka alafuu 'ilo'oo faga, “Nga wane na ngaia 'e gulaa nau, ngaia 'e iiria 'aku ngaria futa'i agu, ma kua leka.”
12 Ma gila ka orisia la'u ma gila ka 'ilo'oo, “Wane ngai taa ne'e iiria 'i'oo 'ani agea nga 'ola no'ona, welakau.”
13 Tafe'ua ma nga wane lo'oo 'e bobolosia mola la Jisas, tofuna nga ta'a 'e aula iiki na'a gila nana'i na lefu no'ona ma la Jisas ka leka no'o kau.
14 Ma 'i burina, la Jisas bi'i daria 'ubulana 'Ifi Abu na God, ma ka alafuu 'ilo'oo fana, “'Oi longo madi mai, na alata lo'oo, 'i'oo le'a no'o. 'Oi abulo no'o fa'asia abulongaa laka'u amu 'ame le'a fa'asia te'efuta 'ola 'e ria iiki ta bi'i lau amu la'u 'i buri.”
15 Na alata wane laka'u ngaia 'e ru'u 'i maa fa'asia nga 'Ifi Abu na God, ngaia 'e leka te'ana ta'a na'ona'o 'i Jiu, maka alafuu 'ilo'oo faga, “La Jisas laka'u ngaia 'e gula nau.” 16 Ma nga alata no'ona, gila ka eta no'o fana marimaenga ala Jisas, tofuna ngaia 'e gulaa nga wane lo'oo na Sabat.
17 Ma la Jisas ka alafuu 'ilo'oo faga, “Lauta na Mama'a agu ngaia 'e taunga'i gani mai gani, nau la'u mola nau taku taunga'i la'u mola 'ino'ona.”
18 Aia, ma tofuna nga alafuunga lo'oori, ngaia agea manatalana ta'a na'ona'o 'i Jiu lo'oo ka tegela no'o fana 'agila kwa'ia la Jisas 'ani mae. Gila siria kwa'ilana, suria ngaia 'ame manata ba'ita na falafala suria nga Sabat, ma gila siria 'e iiki 'agila kwa'ia suria ngaia 'e iiria God nga Mama'a aana. Alata ngaia 'e iiria 'ola lo'oo, ngaia 'e fa'atooto'ome'enia 'i talana fe'enia God.
19 Ma la Jisas ka lamadu'aga maka 'ilo'oo, “'Ola kwala'imori nau ku iiria famooru. Nau, na nga Wela na God, 'e 'ato 'aku agea te'efuta 'ola 'i talagu. Nau ku agea mola 'ola na'a nau ku agasia nga Mama'a agu ngaia 'e agea. Ma 'olataa na'a Mama'a agu 'e agea, ngaia la'u mola na'a nau ku agea. 20 Du'ana Mama'a agu ngaia 'e kwaimaa fagu, ma ngaia ka faate'enia fagu nga 'ola te'efou na ngaia 'e agea. Ma ngaia te'e faate'enia la'u mola fagu ni taunga'inga ba'ita la'u ne'e riufia gulalana nga ta'a lo'oo, ma tamoru 'alefo ba'ita na 'ola lo'oo nau ku agea.
21 Mama'a agu ngaia 'e su'aai 'ani tata'ea wane 'e mae 'ua ma ka kwatea mooringa fana. Ma 'ino'ona la'u mola, nau nga Wela aana, nau taku kwatea mooringa la'u mola fana ni dai na 'aku firiga. 22 Mama'a agu ngaia 'e sia sufaa mola te'efuta wane tofuna ngaia 'e kwatea tegelangaa fana kwaisufaingaa no'o fana nga Wela aana. 23 Ngaia 'e agea 'ola lo'oo fagu fana nga ta'a 'agila iiri ba'ita agu, 'ilaka'u la'u mola na gila iiri ba'ita na nga Mama'a agu. Ma ni dai ne'e 'ame iiri ba'ita agu, ngaia 'ame iiri ba'ita la'u mola na Mama'a agu na ngaia 'e alenau mai.
24 “'Ola kwala'imori nau ku iiria famooru. Ni dai ne'e longoa nga fatalagu, ma ka tagoto'o na God ne'e alenau mai, ngaia te'e to'o na mooringa firi. Nau ku sia sufaa la'u. Ma ngaia 'e leka no'o fa'asia maenga, ma ka ru'u no'o 'ubulana mooringa kwala'imori. 25 'Ola kwala'imori nau ku iiria te'amooru, alata te'e nigi mai, ma ngaia lo'oo 'e nigi no'o mai, fana ni dai na gila leka no'o suria tala fana maenga, 'agila longo nau, nga Wela na God. Ma ni dai na gila lo'o suri nau, tagila moori. 26-27 'Ilaka'u nga Mama'a na nga 'aefungana mooringa kwala'imori, ngaia 'e kwate nau, nga Wela aana, 'aku 'ilaka'u la'u mola 'aefungana mooringa kwala'imori fana ta'a. Ma ngaia ka kwatea no'o tegelangaa fagu, nga Wela aana, fana 'aku sufaa nga ta'a tofuna 'inau nga Wela na Wane. 28 Moru sia 'alefo mola na 'ola lo'oo. Nga alata te'e nigi mai fana ta'a na gila mae 'ua no'o, 'agila longo nau, 29 ma gila ka ru'u mai fa'asia nga giru gwa'u aaga, fana ni dai na gila agea 'ola 'e le'a lo'oo, 'agila tata'e mai, fana mooringa firi. Ma ni dai na gila agea 'ola 'e ria, gila ka tata'e mai, ma gila to'oru 'ubulana nga kwa'ikwa'inga 'e nana'i firi. 30 Nau ku 'ame agea te'efuta 'ola suria manatalagu 'i talagu. Nau ku su'aai nau ku sufaa ta'a suria 'olataa na nau ku longoa God ngaia 'e iiria fagu. Nga kwaisufaingaa agu ngaia 'e odo, tofuna nau ku agea suria nga 'olataa na ngaia 'e siria, mai nau ku 'ame agea suria nga kwaisiriinga agu 'i talagu.
31 “Lauta 'i nau 'aku kwairii suri nau 'i talagu, te'efuta wane 'e sia tagoto'o mola na kwairiinga lo'oo agu. 32 Tafe'ua ma Mama'a agu 'e kwairii la'u mola suri nau. Mai nau ku su'ana 'olataa na ngaia 'e kwairii 'ania suri nau ngaia 'e kwala'imori te'efou. 33 Aia, ma mooru laka'u moru kwatea kau nga wane 'amooru te'ala Jon, ma ngaia 'e kwairii te'amooru 'ania to'onga suri nau. 34 Nau ku sia mangoto'o mola na nga 'olataa na wane te'e alafuu 'ania suri nau, tafe'ua nau ku alafuu suria me'e alafuunga ala Jon fana 'ani booni 'amooru fana 'amoru to'o na mooringa firi. 35 Ma la Jon 'e 'ilaka'u nga me'e uunu ne'e lala 'e le'a. Ma suria te'e alata sisika, mooru moru aile'a mola suria 'olataa na ngaia 'e fata suria.
36 Tafe'ua mai nau ku to'o na 'ola ne'e taringa'i 'e riufia alafuunga ala Jon. Ma nga 'ola lo'oori no'o na nga taunga'inga na nau ku agea suria nga Mama'a agu na ngaia 'e kwatea fagu fana 'aku agea. Nga taunga'inga lo'oo agu 'e faate'enia na Mama'a agu ngaia 'e alenau mai. 37 Ma nga Mama'a agu 'i talana ne'e alenau mai, ngaia 'e alafuu no'o suri nau. Ma moru 'ame longoa kwalana, ma moru 'ame agasia la'u mola 38 ma moru 'ame kwaloa la'u mola fatalana 'ubulana moori lamooru, suria moru 'ame tagoto'o agu na ngaia 'e alenau mai. 39 Mooru moru idumia nga Girigiringa Abu lo'oo furifuri, suria moru madafia iiria moru to'o na nga mooringa firi 'i tofuna. Ma nga Girigiringa Abu lo'oori ngaia 'e alafuu suri nau. 40 Gwa'a 'ani 'ilo'oo, moru 'ame siria mola lekanga mai te'agu fana 'aku fa'amoori 'amooru.
41 “Mai nau ku 'ame kwailo'ofia te'efuta wane fana 'ani iiri ba'ita agu. 42 Tafe'ua mai nau ku su'aai na moru 'ame to'o mola na te'efuta kwaimaanga fana God. 43 Nau ku leka mai na nga tegelangaa na Mama'a agu, tafe'ua ma moru 'ame kwalo nau mola. Ma lauta te'efuta wane ngaia 'e leka mai na nga tegelangaa aana 'i talana, tamoru kwalo le'a ana. 44 Moru siria nga ta'a 'agila tafe 'amooru. Tafe'ua ma moru 'ame siria mola nga agelana 'ola 'e le'a lo'oo fana God 'ani tafe 'amooru. Ma tofuna ngaia 'e 'ino'ona, ngaia 'e 'ato 'e iiki no'o fana 'amooru tagoto'o agu.
45 Nau ku sia fata mola fafi 'amooru 'i na'ona Mama'a agu. La Moses laka'u na moru madafia ngaia te'e kwaibooni amooru, ngaia no'o na te'e fata fafi 'amooru. 46 Lauta moru tagoto'o no'o ala Moses, to'omia 'amooru tagoto'o agu la'u mola, tofuna ngaia laka'u 'e giria mai suria nau. 47 Aia, ma tofuna 'amooru 'ame tagoto'o na 'olataa na la Moses ngaia 'e giria suri nau, ngaia 'e 'ato 'e iiki famooru 'amooru tagoto'o na 'olataa na nau ku iiria te'amooru.”
* 5:3-4 Tani girigiringa 'ua gila ladoa verse lo'oo, Tani ta'a gila mamania nga alata ka'o 'ani 'asu'asu, tofuna gila madafia iiria nga enselo na God ne'e sifo mai ma ka 'asua nga ka'o lo'oori. Ma ni dai na gila sifo 'ubulana ka'o 'i na'o burina na'a ngaia 'asu, ngaia 'e gwari'a no'o fa'asia nga fiinga na'a ngaia 'e to'o ai.