14
La Jisas 'e gulaa te'e wane na Sabat
Na nga Sabat, la Jisas 'e leka fana 'ani keto na 'ifi na te'e wane na'ona'o na Farasii. Nga alata no'ona, nga ta'a te'efou gila ka aga aga fana 'agila agasia 'olataa lo'oo ngaia te'e agea. Ma te'e wane na rua nimana ma rua 'a'aena 'e uubu 'e iiki, ngaia 'e leka mai te'ala Jisas. Ma la Jisas ka orisia tale'e Farasii lo'oo ma nga ta'a ni kwaifa'ananaunga na Tagi ala Moses maka 'ilo'oo, “Nga tagi adauru 'e alamia mola 'agoru gulaa nga wane fii na Sabat, 'amoe ma 'amoe no'o?”
Tafe'ua, ma gila 'ame lamadu'aa no'o. Sui mala Jisas ka gema to'ona wane lo'oo 'e fii, ma ngaia ka gwari'a no'o, ma la Jisas ka alamia 'ani leka no'o. Sui mala Jisas ka orisiga 'ilo'oo, “Lauta te'efuta wela amu 'amoe ma buruka amu, 'e 'esia 'i 'ubulana nga kiru na Sabat, 'i'oo su'asuria to'o leka 'ani lafua mola?”
Ma nga alata la Jisas 'e orisia 'ilo'oo, ta wane 'ame lamadu'aa no'o.
God 'e fa'aba'ita ta'a na gila fa'asifoga 'i talaga
Ma alata la Jisas 'e agasia nga ta'a na'a gila nigi mai fana fafangalaa, ma gila ka eefaa no'o lefu ne'e le'a fana to'orunga, ngaia ka fata 'ania tarifulaa lo'oo faga maka 'ilo'oo, “Alata te'efuta wane 'e laefi'o fana ta fafangalaa na fuageninga, 'i'oo sia to'oru mola na lefu ni to'orunga na wane na'ona'o fa'asia gila ta laefiia ta wane ngaa'i ne'e taringa'i 'e riufi'o. Ma nga wane ne'e laefi'o mai 'e nigi mai, maka fata 'ilo'oo famu, ‘'Oi tata'e madi, fana wane lo'oo 'ani to'oru no'ona.’ Lo'oo 'i'oo to'o bi'i maila ba'ita, tofuna gila 'idu'o 'ani to'oru na lefu fana nga wane ngai 'ame to'o na lata. 10 Alata nga wane 'e laefi'o, to'oru mola na nga lefu 'ame taringa'i, ma alata nga wane ne'e laefi'o mai 'e nigi, ngaia te'e fata 'ilo'oo famu, ‘Welakau, 'idu mai fana lefu 'e le'a lo'oo.’ Lo'oo, ngaia 'e fa'aba'ita'o 'i maana nga ta'a ne'e ogu no'ona. 11 'I'oo su'aai nga wane ne'e fa'aba'ita 'i talana, God te'e fa'asifoa. Ma nga wane ne'e fa'asifoa 'i talana, God te'e fa'aba'ita.”
12 Sui mala Jisas ka fata 'ilo'oo fana nga wane lo'oo 'e launge'enia nga fafangalaa lo'oo, “Alata 'i'oo launge'enia ta fafangalaa, 'i'oo sia laefiia mola mai ta'a ni kwaimaanga amu, ma ta'a ni futangamu, 'amoe ma te'e ta'a na'a gila dari'ola'a na'a gila to'oru galangi'o. Tofuna gila su'aai tagila launge'enia ta fafangalaa ngaa'i, ma tagila laefi'o la'u mola fana du'ulana la'u ni 'ola na 'i'oo agea faga. 13 Tafe'ua, alata 'i'oo launge'enia nga fafangalaa, to'o laefiia mai nga ta'a galafa'a, ma nga ta'a na 'a'aega 'e mae ma nimaga 'e mae no'o, ma nga ta'a na'a maaga 'e logo. 14 Lauta 'i'oo agea 'ilo'oo, nga aile'anga famu. Tafe'ua, 'e 'ato no'o 'agila du'u famu, God te'e du'u no'o famu, na alata na'a ta'a 'e odo 'agila tata'e la'u fa'asia nga maenga.”
Te'e tarifulaa suria nga fafangalaa 'i Langi
(Mat 22:1-10)
15 Ma nga alata lo'oo, te'e wane na ta'a lo'oo gila to'oru fana fanganga, ngaia 'e longoa 'olataa na'a la Jisas 'e iiria, ma ngaia ka fata 'ilo'oo, “Nga aile'anga fana ta'a na'a gila keto na fafangalaa 'i 'ubulana foufoula ana God.”
16 Ma la Jisas ka fata 'ilo'oo, “Na te'e alata ngaa'i, te'e wane ngaia 'e launge'enia te'e fafangalaa ba'ita, maka laefiia mai ta'a 'e aula fana fafangalaa lo'oo. 17 Ma alata ni 'ola te'efou 'e sasari no'o, ngaia ka alea nga ta'a ni taunga'inga aana 'agila leka fana soelana mai nga ta'a na ngaia 'e soega fana 'agila leka mai. Ngaia ka fata 'ilo'oo, ‘Ta'a mooru leka no'o mai, suria ni 'ola te'efou 'e sasari 'e sui no'o.’ 18 Tafe'ua, ma gila ka eta 'agila fofo no'o 'usiga, gila iiria ni 'ola ngaa'i ngaia 'e kotega na'a ngaia 'e 'ato 'agila leka mai. Te'e wane ngai 'e fata 'ilo'oo, ‘Nau ku bi'i foria mola me'e wado, mai nau ku siria 'aku leka fana 'aku agasia madi. To'o kwairii te'ana, nau ku kwaimanadai ba'ita.’ 19 Ma ruana wane ka fata 'ilo'oo, ‘Nau ku bi'i foria mola akwale'e buruka, mai nau ku siria 'aku leka fana 'aku su'ato'oga madi, bala gila taunga'i 'e le'a mola 'amoe me'e 'amoe. To'o kwairii te'ana nau ku kwaimanadai ba'ita nau ku sia leka mola kau.’ 20 Ma oruna wane ka fata 'ilo'oo, ‘Nau ku bi'i fuageni fooru mola, ma ngaia 'e 'ato 'e iiki fagu fana lekanga kau.’
21 Alata no'ona wane ni taunga'inga aana 'e ori mai, maka kwairii te'ana wane ba'ita aana 'ania ni 'ola lo'oo, wane ba'ita lo'oo ngaia 'e ogaria ba'ita, maka fata 'ilo'oo fana wane ni taunga'inga aana, ‘'Oi leka 'afe'aferu suria tala ba'ita lo'oo, ma suria tala sisika, moko soea mai nga ta'a gila galafa'a ma nga ta'a na 'a'aega 'e mae ma nimaga ka mae, ma nga ta'a maaga 'e logo, fe'enia ta'a te'efou na'a noniga 'e mae.’ 22 Alata wane ni taunga'inga lo'oori 'e ori mai, ngaia 'e fata 'ilo'oo fana wane ba'ita aana, ‘Welakau, 'ola laka'u 'i'oo iiria fagu, nau ku age te'efou no'o ai, ma lefu ni to'orunga fana fangalaa lo'oo amu 'ame fongu mola 'ua na ta'a. 23 Wane ba'ita lo'oo ka fata la'u 'ilo'oo, ‘To'o leka la'u suria ni tala sisika na'a gila nana'i lalau, 'oi laefiiga, moko 'unea la'u mai tani ta'a ngaa'i fana lekanga mai na 'ifi lo'oo agu 'ani fongu. 24 Ma 'inau ku iiria famu, ngaia 'e 'ato 'e iiki fana ta wane na ta'a laka'u ku laefiiga mai 'i na'o, 'agila keto na fafangalaa lo'oo agu.’ ”
Nga 'ato'atolanga lo'oo wane te'e daria tofuna ngaia
'e leka 'i buri la Jisas
(Mat 10:37-38)
25 Na te'e alata ngaa'i, nga ogunga ba'ita gila leka fe'enia la Jisas. Ma ngaia 'e abulo maka fata 'ilo'oo faga, 26 “Te'efuta wane ne'e siria 'ani leka 'i burigu, ngaia 'ani kwaimaa fagu 'ani riufia nga mama'a aana, ma nga tete'e aana, ma nga noni aana, ma nga wela aana ma nga wanefutanga aana, ma nga wanena geni, ma ngaia 'i talana la'u mola. 27 Ngaia 'e 'ato fana te'efuta wane 'ani lau fana wane ni lelekanga agu, lauta ngaia 'ame maabe fana ladonga agu, tafe'ua ngaia te'e nonifii, maka mae na 'ai folo.
28 “Lauta ta wane amooru ngaia 'e siria 'ani launge'enia nga 'ifi ba'ita, ngaia 'ani nana'i, maka manata madi suria nga bata ne'e to'o ai fana 'ani to'omia fana 'ani fa'asuia nga 'ifi lo'oo. 29 Lauta ngaia 'ame agea 'ilo'oo, ma ngaia 'ani arua no'o nga bou eteeta na 'ifi lo'oo te'efou, ma ta'a gila agasia ngaia 'ame to'o na bata ne'e to'omia fana nga fa'asuilai, tagila doo ana, ma tagila fata 'ilo'oo, 30 ‘Nga wane lo'oo 'e eta fana launge'enilana nga 'ifi lo'oo, tafe'ua ma ngaia 'ame to'omia 'ani fa'asuia.’ ”
31 “Ma lauta ta kiingi ne'e leka fe'enia tani akwale'e to'oni (10,000) wane aana fana nga fununga fe'enia ta kiingi na ngaia 'e leka mai fe'enia nga rua akwale'e (20,000) to'oni wane aana fana fununga, ngaia 'ani to'oru madi 'i wado maka manata le'a suria fa'asia ngaia ta 'ame tegela'a 'ani to'omia funurilana nga kiingi ngaa'i. 32 Ma lauta 'amoe, ngaia 'ani kwatea ta wane aana, fana 'ani leka, maka alafuu fana nga aloalonga 'i laloagaa'a, na alata gila lalau 'ua mai. 33 Ka 'ilo'oo la'u mola, tamooru manata le'a madi suria nga nonifiinga na'a tamooru daria alata na 'amooru leka 'i burigu, lauta ta wane amooru ne'e 'ame rugasia ni 'ola ana te'efou 'i burina, ngaia 'e 'ato 'ani leka 'i burigu.”
Tarifulaa suria solti
(Mat 5:13; Mak 9:50)
34 La Jisas ka fata la'u 'ilo'oo, “Nga solti ngaia nga 'ola 'e le'a. Tafe'ua, lauta na'a asilalana 'e 'amoe no'o fa'asia, ngaia 'e 'ato no'o 'ani asila la'u. 35 Ma ngaia 'ame le'a no'o fana agelai 'ania te'efuta 'ola la'u. Ngaia 'ame le'a no'o fana wado ma fana boonilana ta 'ola. Ma ngaia 'e to'omia fana 'agila to'osia mola. Moru gwaalongo le'a suria nga alafuunga lo'oo.”