15
Nga sifisifi ne'e foo
(Mat 18:12-14)
Na te'e alata ngaa'i, nga ta'a 'e aula na gila ngaria bata na takisi, ma ni ta'a ria la'u mola, gila leka fana gwalongosilana la Jisas. Ma nga Farasii lo'oo ma ta'a ni kwaifa'ananaunga na tagi ala Moses gila eta no'o fana kwaingu'ungu'uinga ma gila ka 'ilo'oo, “Nga wane lo'oo 'e kwaloa nga ta'a 'e ria lo'oo maka keto mola fe'eniga!”
Ngaia lo'oo la Jisas 'e fata 'ania ni tarifulaa lo'oo faga maka 'ilo'oo, “Lauta ta wane amooru 'e to'o na nga tangale'e sifisifi, ma te'e 'ola momola ai ka foo, 'olataa na'a wane lo'oo te'e agea? Ngaia te'e 'akwasia nga mule akwala ma mule ai lo'oo ma ngaia te'e leka 'ani kwailo'ofia te'e ai ne'e foo, leleka ma ngaia ka daria.
Ma alata lo'oo ngaia 'e daria, ngaia 'e aile'a ba'ita, maka ngaria 'i goulolona, maka ngaria mai 'i fanua. Sui ma ngaia ka soea mai nga wane ni kwaimaanga aana, ma nga ta'a lo'oo 'i fanua aana fana 'agila ogu mai, ma ngaia ka fata 'ilo'oo faga, ‘Nau ku aile'a ba'ita, tofuna 'inau ku daria no'o nga sifisifi laka'u agu ne'e foo. Ngaia na'a tamooru aile'a fe'eninau!’ ” Ngaia na la Jisas 'e fata la'u 'ilo'oo, “Nau ku iiria famooru, nga aile'anga ba'ita ngaa'i la'u mola 'i Langi fafia te'e wane ne'e ria maka abulo fa'asia rianga aana. Nga aile'anga fe'enia, 'e riufia nga aile'anga fafia nga mule akwala ma mule wane na'a gila odo mola.”
Nga bata ne'e nagwa
Ma la Jisas ka alafuu la'u 'ania tarifulaa maka 'ilo'oo, “Lauta me'e noni na'a ngaia 'e to'o na akwale'e fe'e seleni, ma te'e fe'e seleni ngaa'i 'e nagwa, 'olataa na'a ngaia te'e agea? Ngaia te'e lalaua uunu, maka salafia nga 'ifi lo'oo aana, maka kwailo na afirina lefu te'efou leleka ma ngaia ka daria. Ma alata ngaia 'e daria, ngaia 'e soea ni noni kwaimaanga aana te'efou, ma nga ta'a na fanua aana te'efou 'agila ogu mai te'ana, ma ngaia ka fata 'ilo'oo faga, ‘Nau ku aile'a ba'ita, tofuna 'inau ku daria no'o fe'e seleni laka'u agu ne'e nagwa. Ngaia na'a tamooru aile'a fe'eninau!’ ” 10 Ma la Jisas ka fata la'u 'ilo'oo, “Nau ku iiria famooru, nga 'ola lo'oo 'e 'ino'ona la'u mola 'i Langi. God fe'enia nga enselo aana te'efou, gila aile'a ba'ita fafia te'e wane momola ne'e abulo fa'asia rianga aana.”
Nga wela 'e foo
11 Ma la Jisas ka fata la'u 'ania nga tarifulaa 'ilo'oo, “Te'e wane ngaia 'e to'o ana rua wela wane. 12 Nga wela 'i buri ngaia 'e fata 'ilo'oo fala ma'aa aana, ‘Mama'a, 'oi kwatea no'o mai nga gula ngai agu na 'ola'angaa amu.’ 'Ino'ona mola, nga wane lo'oo ka dalo'ia no'o nga 'ola'angaa laka'u aana 'i laloagaa'a rua alakwa lo'oo aana. 13 Ma 'i burina tani gani ngaa'i 'e sui mola, nga alakwa laka'u 'i buri ka fa'afori no'o 'ania nga gule'ola na nga 'ola'angaa aaga, ma ka leka no'o fe'enia bata ngai ana. Ma ngaia ka leka no'o fana nga fanua lalau, maka ngadaa te'efou no'o nga bata laka'u aana na to'orunga 'e ria.
14 Mai burina ne'e fa'asuia nga bata laka'u aana, nga molo'unga ba'ita ka riu na gule'e lefu lo'oo ma ngaia ka 'ame to'o no'o na te'efuta 'ola. 15 Ma ngaia ka leka te'ana te'e wane na fanua lo'oo 'ani daiorisia fana te'efuta taunga'inga fana, ma wane no'ona ka kwatea nga taunga'inga fana ngaia 'ani aga suria nga uumi'i boo aana.* 16 Ma ngaia ka 'ania no'o nga furufuruna fangalaa na nga fangalaa lo'oo na boo, ma te'efuta wane no'ona 'ame kwatea no'o nga fangalaa fana.
17 Tafe'ua, ma alata ngaia 'e manata folaa, ngaia bi'i fata 'ilo'oo fana 'i talana, ‘Nga ta'a ni taunga'inga na ma'aa agu, gila fangafanga le'a mola furifuri, ma gila ka botebote mola, ma 'inau lo'oo nau ku bi'i momolo'u mola fana nga maenga agu! 18 Ngaia le'a fana 'inau 'akui ori te'ana ma'aa agu, ma taku fata 'ilo'oo fana, Mama'a, nau ku agea rianga ba'ita no'o 'i maana God, ma 'i mamu la'u mola. 19 Nau ku 'ame to'omia no'o fana 'i'oo 'ani fa'alata nau la'u 'ania nga wela amu. To'o arua no'o 'inau 'akui taunga'i no'o famu 'ilaka'u nga wane ni taunga'inga amu.’ 20 Ma ngaia ka tata'e, maka ori no'o te'ana mama'a aana.
“Nga alata ngaia 'e lalau 'ua mai fa'asia 'i fanua, nga ma'aa aana 'e aga kau, maka agasia. Ma ngaia ka kwaimanadai ba'ita fana nga wela aana. Ma ngaia ka totola no'o kau, maka lolo'ia nga wela lo'oo aana, maka nono'ia. 21 Ma nga wela lo'oori ka fata 'ilo'oo fana, ‘Ma'ana, nau ku agea rianga ba'ita no'o 'i maana God ma 'i mamu la'u mola. Nau ku 'ame to'omia no'o fana 'i'oo 'ani fa'alata nau 'ania wela amu.’ 22 Tafe'ua, ma la ma'aa aana 'e o'omaesia nga ta'a ni taunga'inga aana maka 'ilo'oo, ‘Moru 'aferu mai! Ma moru ka ngaria mai nga ruu tekwa ne'e kwanga'a le'a, ma moru ka fa'aruufia 'ania. Ma moru ka arua nga kome na nimana, ma moru ka arua butu 'i 'a'aena. 23 Sui ma, moru ka leka, ma moru kwa'ia nga buruka sisika kobukobu laka'u fana 'agoru launge'enia nga fafangalaa 'aguru aile'a te'efou. 24 Tofuna nga wela agu, ngaia 'e 'ilaka'u nga wane 'e mae no'o, tafe'ua ma ngaia 'e moori la'u. Ma ngaia 'ilaka'u 'e foo no'o, tafe'ua ma 'inau ku daria no'o.’ Ma fafangalaa lo'oori ka eta no'o.
25 “Ma alata no'ona, nga wela ngai na'o laka'u ngaia 'e nana'i 'ua mai 'i 'ubulana nga langa'a. Nga alata na'a ngaia 'e ori mai ma ngaia ka nigi galangia mai 'ifi, ngaia 'e longoa nga ringena nga 'au ma nga wa'ewa'enga. 26 Ma ngaia ka lalofia mai te'e wane ni taunga'inga maka orisia fana nga 'olataa lofo'u gila wa'e fe'enia. 27 Ma nga wane ni taunga'inga lo'oo ngaia 'e lamadu'aa ma ka 'ilo'oori, ‘La asimu laka'u 'e ori no'o mai 'i fanua, ma la ma'aa amu 'e daua nga dalena buruka kobukobu laka'u, suria la asimu 'e moori, maka ori mai maka nigi no'o.
28 Ma wela lo'oo 'i na'o 'e ogaria ma ka 'ame siria no'o ru'u nga kau 'ubulana 'ifi. Mala ma'aa aana ka ru'u mai maa, maka 'unea fana 'ani ru'u kau 'ubulana 'ifi. 29 Ma ngaia ka lamadu'aa la ma'aa aana maka fata 'ilo'oo, ‘Agasia madi, nau ku taunga'i famu 'ilaka'u no'o nga wane ni taunga'inga tago amu suria ni farisi 'e aula lo'oo, ma 'inau ku lo'o suria nga fatalamu. Tafe'ua, 'i'oo 'ame kwatea mola ta nanigot fagu, fani nau 'aku agea ta fafangalaa fe'enia ni wane meru kwaikwaimaa 30 Tafe'ua, ma nga wela lo'oo amu, 'e ngadaa no'o nga 'ola'angaa amu na nga agemaninga ma alata 'e ori mai 'e nigi 'i fanua, 'i'oo kwa'ia mola nga dalena buruka 'e kobu le'a laka'u fana!’ 31 Mala ma'aa aana ka lamadu'aa maka 'ilo'oo, ‘Wela agu, 'i'oo nana'i furifuri mola fe'eni nau, ma ni 'ola agu te'efou, ni 'ola amu no'o. 32 Tafe'ua, dauru goru agea fafangalaa lo'oo, ma goru ka aile'a, suria la asimu laka'u 'e mae no'o, ngaia 'e moori la'u mola. Ma ngaia 'e foo no'o, tafe'ua ma alata lo'oo goru agasia la'u.’ ”
* 15:15 Ta'a 'i Jiu gila iiria ngaia 'e abu fana 'anilana boo 'amoe ma gema ai. 15:22 Nga kome faate'enia na nga ma'ana 'e kwaimaa 'ua fana.