7
Lo'onga suria tagi na God ngaia 'e le'a riufia lo'onga suria falafala
(Mat 15:1-9)
Nga Farasii ma tani ta'a ni kwaifa'ananaunga na nga tagi, gila leka no'o fa'asia 'i Jerusalem, ma gila ka ogu 'afuia la Jisas. Ma gila ka agasia tani ta'a na fufu'iwane aana gila 'ame narufia mola nimaga 'i na'o, ma gila ka keto mola. Gila 'ame narufia nimaga 'ilaka'u nga falafala na Farasii gila iiria fana nga ta'a 'i Jiu 'agila agea suria.*
Lo'oo, nga Jiu ma ta'a na Farasii, gila agea suria falafala na wawarifuga na gila kwaifa'ananau mai 'ania. Ngaia 'e 'ato no'o 'agila keto lauta gila 'ame narufia mola nimaga 'ilaka'u nga falafala na naru nimanga. Ma alata gila ori mai fa'asia nga uusi'a, ngaia 'e 'ato 'agila keto, lauta gila 'ame narufia nimaga madi suria nga falafala aaga. Gila lo'o suria nga falafala aaga 'e aula, 'ilaka'u nga narufilana nga kakao, ma nga kuki, ma nga daoko.
Ngai lo'oo, nga Farasii ma nga ta'a kwaifa'ananaunga na Tagi ala Moses, gila orisia la Jisas ma gila ka 'ilo'oo, “Fe'ua na fufu'iwane amu gila 'ame lo'o mola suria nga kwaifa'ananaunga na wawarifu dauru gila arua no'o mai, tofuna gila 'ame narufia mola nga nimaga 'i na'o madi, ma gila bi'i fanga?”
Ma ngaia ka fata ma ka 'ilo'oo, “La Aesea, nga profet, ngaia 'e fata kwala'imori alata laka'u ngaia 'e giria nga 'ola na God 'e iiria suria mooru. Mooru nga ta'a na kotonga, 'ilaka'u ngaia 'e giria 'ilo'oo,
‘Nga ta'a lo'oo,
gila fa'aba'ita nau mola 'ania alafuunga aaga,
tafe'ua ma nga manatalaga ngaia 'e lalau fa'asi nau 'e iiki.
Gila fo'asi nau tago mola,
tofuna gila kwaifa'ananau mola suria tagi aaga 'i talaga,
ma gila ka iiria, nga tagi na God lo'oo no'o!’
“Mooru moru rugasia nga tagi na God, ma mooru ka lo'o suria nga kwaifa'ananaunga na ta'a.”
Ma la Jisas ka fata la'u 'ilo'oo faga, “Mooru moru su'a le'a suria bulosilana ma ririlana tagi na God, fana 'ani 'ilaka'u mooru lo'o suria nga falafala amooru. 10 Suria la Moses laka'u 'e fata 'ilo'oo, ‘'Oi fa'aba'ita nga mama'a amu, ma ni tete'e amu.’ Ma ‘Ni dai na ngaia 'e fata ngadaa nga mama'a aana 'amoe tete'e aana, tagila kwa'ia 'ani mae.’ 11 Tafe'ua, ma mooru kwaifa'ananau kuta 'ilo'oo, 'ilaka'u ta wane ngaia 'e to'o na tani 'ola na ngaia 'e su'aai 'ani boonia 'ania ma'a aana 'amoe ni ga'ia, ma ka fata madi 'ilo'oo, ‘Nau taku kwatea no'o 'ola laka'u fana God.’ 12 Mooru moru iiria, ngaia 'e le'a mola fana ngaia 'e sia boonia mola ma'a aana ma ni ga'ia 'ania 'ola laka'u ngaia 'e fataarunga'i 'ania fana God eteeta. 13 Ma 'ilaka'u nga kwaifa'ananaunga na moru arua, ngaia 'e kwaitatari no'o na fatalana God. Ma 'ola 'e aula 'e ria lo'oo na moru agea.”
'Ola na te'e fa'asuaa nga wane
(Mat 15:10-20)
14 La Jisas ngaia ka o'omae la'u mai fana nga ogunga ba'ita lo'oori gila nana'i te'ana ma ka fata 'ilo'oo faga, “Moru gwalongo mai fagu, ma moru su'aai. 15-16 Nga 'olataa na wane ngaia 'e 'ania, 'e 'ame kwatea nga rianga fana. Nga 'ola ne'e kwatea rianga, ne'e 'ita mai fa'asia nga manatalana wane na 'e agea wane 'e biribiri'a.”
17 Ma alata la Jisas ngaia 'e 'akwasia nga ogunga no'o na, ngaia ka ru'u 'ubulana 'ifi, ma nga fufu'iwane aana gila ka orisia 'ani fa'awataga nga alafuunga lo'oori. 18 Ma la Jisas ka fata 'ilo'oo faga, “'ino'ona mai amooru moru 'ame su'a mola na 'ola lo'oo? Nga 'ola na wane ngaia 'e 'ania 'ame fa'agenia nga wane 'i na'ona God, 19 tofuna fangalaa ngaia 'ame ru'u 'i 'ubulana nga manatalana wane. Ngaia 'e leka mola 'i 'ubulana nga ogana, ma ka leka te'enia mola 'i maa fa'asia nga nonina.” Nga alafuunga na la Jisas 'e iiria na, fangalaa te'efou, ngaia 'e le'a mola fana 'anilai.
20 Ma la Jisas ka fata la'u 'ilo'oo, “Nga 'ola ne'e 'ita mai fa'asia nga manatalana wane, ngaia ne'e fa'agenia 'i na'ona God. 21 Tofuna nga rianga ne'e ru'u mai fa'asia 'ubulana nga manatalana wane, ngaia 'e kwatea 'ola 'e ria, ma ngaia ka beri, ma ngaia ka kwa'ia wane, 22 ma ngaia ka agemani kwaifafi, ma ngaia ka 'etela, ma ngaia ka agea 'ola 'e ria 'e aula, ma ka kotofia nga ta'a, ma ka abulo mala nga ku'ito, ma ka kwaisirii fana 'ola na wane ngaa'i, ma ka alasifo suria nga ta'a, ma ngaia ka lafua 'i talana 'i langi, ma ngaia ka kakakula. 23 Ma tofuna ni 'ola 'e aula 'e ria lo'oori te'efou ngaia 'e ru'u mai fa'asia nga manatalana, ngaia ne'e fa'agenia nga wane 'i na'ona God.”
Nga taunga'inga ala Jisas 'e eta mai fa'asia ta'a na Jiu
(Mat 15:21-28)
24 Sui mala Jisas ka leka no'o fa'asia nga lefu lo'oori, ma ka leka fana nga gule'e lefu 'i Taea. Ma ngaia ka ru'u 'i 'ubulana te'e 'ifi, suria ngaia 'ame siria ta wane 'ani su'ana na ngaia 'e to'oru 'ilo'oori, ma tafe'ua ngaia 'e 'ato no'o fana 'ani nagwa. 25 Ma te'e noni 'e longo suria na la Jisas ngaia 'e nigi, ma ngaia ka leka 'afe'aferu mai, ma ka bobouruuru 'i maana 'a'aena la Jisas. 26 Ma nga noni lo'oori, ngaia nga noni fa'asia 'i Fonisia 'ubulana ririfua 'i Siria, ma ngaia nga noni na 'ame Jiu, ma nga laari'i aana nga adalo 'e bo'ea. Ngai lo'oo, ngaia 'e soea la Jisas 'ani belote'enia nga adalo lo'oori fa'asia nga laari'i aana. 27 Ma la Jisas ka fata 'ilo'oo fana noni lo'oo, “Nga wela laka'u 'agila keto 'i na'o. Ngaia 'ame le'a fana 'aku 'ui mola 'ania fangalaa na wela fana nga ku'ito.”
28 Ma nga noni lo'oori ka lamadu'aa ma ka 'ilo'oo, “Alafa, gwa'a ku'ito ma, su'asuria 'agila 'ania mola furufuruna fangalaa ne'e 'esia 'i olofana lafa ni ketonga na wela.”
29 Ma la Jisas ka fata 'ilo'oo fana, “'Oi ori kau 'i fanua amu. Nga adalo laka'u, ngaia 'e 'akwasia no'o nga laari'i amu tofuna lamadu'aanga lo'oori ngaia 'e faate'enia 'i'oo fito'o.” 30 Ma ngaia ka ori 'i fanua, ma ka agasia nga laari'i laka'u aana eeno mola 'i fofona futa'i. Ma nga adalo laka'u 'e leka no'o fa'asia.
La Jisas 'e gulaa te'e wane na aringana 'e boko ma nga fokana ka gelo
31 Sui ma la Jisas ka 'akwasia no'o gule'e lefu 'i Taea, ma ka leka fa'asia 'i Saedon, na gule'e lefu na akwale'e fanua na gila fa'alata 'i Dekapolis, ma ka sifo no'o kau suria nga asi 'i Galili. 32 Ma ta'a 'ilo'oori, gila ka ngaria mai te'e wane na aringana 'e boko ma nga fokana ka gelo te'ala Jisas, ma gila ka soea la Jisas fana 'ani arua nga nimana 'i fofona nga wane lo'oo. 33 Ma la Jisas ka talaia fana nga lefu 'i talaga fa'asia nga oguogunga lo'oori, ma ngaia ka ru'u fe'enia 'u'una 'i 'ubulana rua aringana wane lo'oori. Ma ngaia ka ngisu maana 'u'una, ma ka galo 'i maana meana nga wane lo'oo. 34 Ma, ngaia ka aga 'ala'a fani langi, ma ka mango tekwa tekwa, ma ka fata 'ilo'oo fana, “Efata!” na fatanga na Aramaik. Ngaia fa'aladamia, “'Ulasi no'o!”
35 Ma nga alata no'ona mola, nga aringana nga wane lo'oori ka 'ulasi, ma ngaia ka longo no'o, ma nga fokana ka 'ulasi no'o, ma ngaia ka eta ka alafuu wataga no'o. 36 Tafe'ua ma la Jisas ngaia 'e ruia na ta'a no'ona gila sia kwairii mola te'ana te'efuta wane. Ma tafe'ua ngaia 'e rui tegela na nga ta'a lo'oo ma gila su'usu'u ma gila kwairii mola suria la Jisas na 'e gulaa nga wane lo'oori. 37 Ma nga ta'a lo'oo gila longoa, gila ka 'alefo, ma gila ka fata 'ilo'oo, “Kwe fu'uwane! Ngaia 'e agea 'ola te'efou 'e le'a ba'ita! Ngaia gema na nga wane aringana 'e boko ma ka longo no'o, ma nga wane na fokana ngaia 'e tai, ma ka fata no'o.”
* 7:2 Ta'a 'i Jiu gila to'o na falafala na 'agila narufia madi nga nimaga sui ma tagila bi'i fanga. 7:7 Aesea 29:13 7:27 Na tarifulaa lo'oo, nga ru'uru'ua fa'aladamia na ta'a 'i Jiu, ma nga ku'ito ngaia 'e fa'aladamia na ta'a na'a gila 'ame Jiu.