8
La Jisas 'e langonia nga fai to'oni (4,000) wane
(Mat 15:32-39)
'Ame aburu mola 'i burina 'ola lo'oori, nga oguogunga ba'ita ngaa'i la'u gila ka ogu la'u mola mai. Ma alata no'ona me'e ketonga ka 'amoe no'o aga, ma la Jisas ka soea mai fufu'iwane aana, ma ka fata 'ilo'oo, “Nau ku kwaimanadai no'o fana ta'a lo'oo, suria gila to'oru fe'eninau suria oru ma'e gani, ma nga fangalaa ka 'amoe no'o faga lo'oo. Ma lauta gila molo'u, mai nau kua orite'eniga mola 'i fanua, gila ta 'esiga suria tala, suria nga fanua aaga gila to'oru ai 'e lalau.”
Ma nga fufu'iwane aana gila ka fata 'ilo'oo, “'I fai na tagoru daria nga fangalaa ne'e te'e to'omia nga fangarilana ta'a 'e aula 'ilo'oo 'ubulana nga gule'e lefu langalanga na 'ame to'omia nga wane 'ani to'oru ai?”
Ma la Jisas ka orisiga ma ka 'ilo'oo, “Te'e fita me'e beret na mooru to'o ai?”
Ma gila ka lamadu'aa ma gila ka 'ilo'oo, “Fiu me'e beret.”
Ma la Jisas ka iiria fana nga oguogunga lo'oori 'agila to'oru 'i wado. Ma, ngaia ka ngaria nga fiu me'e beret lo'oori, ma ka baole'a fana God, sui ma ka ngaria ma ka kwatea fana fufu'iwane aana, ma gila ka dalo'ia na nga oguogunga lo'oori. Ma gila to'o la'u na tani gweii'a tarito'o. Ma la Jisas ngaia ka kwatea la'u baole'anga fana God, ma ka iiria fana fufu'iwane aana 'agila dalo'ia la'u na nga ta'a lo'oori. Ma gila ka keto leleka ma gila ka bote te'efou no'o. Ma 'i buri, nga fufu'iwane aana gila ka gonia no'o fufuruna fangalaa na ngaia 'e ole 'i 'ubulana fiu kukudu leleka maka fongu. Ma nga oguogunga lo'oori, ngaia 'e to'omia nga fai to'oni (4,000) wane. Ma la Jisas ka orite'eniga no'o fani fanua kwaitatari aaga, 10 ma ngaia fe'enia nga fufu'iwane aana, gila 'afe'aferu gila ka fane 'i 'ubulana baru, ma gila ka leka no'o fana nga gule'e lefu 'i Dalmanuta.
Nga Farasii gila siria la Jisas 'ani agea ta 'ola ni 'alefosilai
(Mat 16:1-4)
11 Ma ta'a na Farasii gila leka mai, ma gila ka orisu'usu'u fe'enia la Jisas, ma gila siria 'agila irito'ona. Ma gila ka siria fana 'ani agea la'u ta 'ola ni 'alefosilai, 'ani faate'enia 'inato'onga na God 'e kwatea mai fana. 12 Ma la Jisas ngaia ka mango tekwa tekwa, ma ka fata 'ilo'oo, “Nga ta'a ni dai na gila siria 'ola ni 'alefosilai lo'oo? Nau ku iiria nga 'ola kwala'imori famooru, nau ku sia faate'enia mola ta 'ola ni 'alefosilai fana te'efuta wane lo'oo.”
La Jisas 'e fa'abasua fufu'iwane aana suria nga kwaifa'ananaunga ala Herod ma nga Farasii
(Mat 16:5-12)
13 Ma ngaia ka 'akwasiga, ma ka fane no'o 'i 'ubulana baru, ma ka olofolo no'o fani gule'e asi. 14 Alata gila 'ubulana asi, ni wane na fufu'iwane aana gila mabolosia fana ngarilana mai tani me'e beret. Te'e me'e beret momola na'a gila to'o ai 'ubulana nga baru. 15 Ma la Jisas ka fa'abasuga ma ka 'ilo'oo, “Tamoru manata le'a suria mooru fa'asia nga iist na Farasii ma la Herod.”
16 Ma gila ka alafuu 'i laloaga kwairiu suria iist lo'oo fana beret, ma gila ka 'ilo'oo, “Ngaia 'e fata 'ilo'oo suria goru 'ame ngaria mai ta me'e beret.”
17 La Jisas ngaia 'e su'aai na gila bobolosia, na ngaia 'e fata suria nga kwaifa'ananaunga ria na Farasii ma la Herod, ma ngaia ka fata 'ilo'oo faga, “Fe'ua na moru bi'i alafuu suria moru 'ame ngaria mai tani me'e beret? Moru 'ame su'a mola na 'ola lo'oo nau ku iiria famooru? Nau ku agasia manata lamooru 'e boko 'e iiki.* 18 Moru agasia ma moru ka longoa nga 'ola 'e aula nau ku agea, tafe'ua ma moru 'ame su'a mola ai. Moru 'ame manata to'ona, 19 alata laka'u nau ku ngaria nga nima me'e beret laka'u fana nga nima to'oni (5,000) wane? Ma nga fita kukudu laka'u moru so'ofia na nga fufuruna fangalaa laka'u 'i 'ubulai leleka ma ka fongu?”
Ma gila ka lamadu'aa fana gila ka 'ilo'oo, “Nga akwale'e kukudu ma ruaai.”
20 Ma la Jisas ka kwaiorisi la'u ma ka 'ilo'oo, “Ma alata laka'u nau ku ngaria fiu me'e beret fana fai to'oni (4,000) wane, nga fita kukudu laka'u moru so'ofia fufuruna fangalaa fani 'ubulai leleka ma ka fongu?”
Ma gila ka lamadu'aa ma gila ka 'ilo'oo, “Nga fiu kukudu.”
21 Ma ngaia ka fata 'ilo'oo faga, “Fe'ua na mooru 'ame su'a mola na 'olataa na 'inau ku fata suria?”
La Jisas 'e gulaa te'e wane maana 'e logo
22 Gila nigi na nga fanua 'i Betsaeda, ma ta'a gila ka ngaria mai te'e wane nga maana 'e logo, ma gila ka soea la Jisas fana 'ani galo ana. 23 Ma la Jisas ka dau 'i nimana nga wane lo'oori, ma ka talaia fana 'i maa fa'asia nga fanua lo'oori. Ma la Jisas ka ngisu 'i maana nga wane lo'oori, ma ngaia ka arua nga nimana fafia. Sui, mai ngaia ka orisia ka 'ilo'oo, “'I'oo agasia ta 'ola?”
24 Ma, nga wane laka'u ngaia ka aga 'ala'a, ma ka fata 'ilo'oo, “Nau ku agasia nga ta'a, gila 'ilaka'u nga ai, na gila riu kwairiu.”
25 Sui ma la Jisas ka arua la'u nga nimana fafia nga maana nga wane lo'oori na ruana alata. Ma nga wane lo'oori ka aga kwala'imori no'o, ma ka aga folaa no'o na 'ola te'efou. 26 Ma la Jisas ka iiria 'ani ori fani 'ifi aana, ma ka fata 'ilo'oo fana, “'I'oo sia leka 'ua fana fanua no'ona.”
La Pita ngaia 'e foulange'enia la Jisas ngaia nga Kraes
(Mat 16:13-20; Luk 9:18-21)
27 Ma la Jisas ma ni wane na fufu'iwane aana, gila ka leka fana fanua ri'itana nga fanua 'i Sesarea Filipae. Ma alata gila leka fai, ngaia ka orisia fufu'iwane aana ma ka 'ilo'oo, “'ino'ona ma ta'a gila madafia nau ni dai lo'oo?”
28 Gila lamadu'aa ma gila ka 'ilo'oo, “Tani ta'a ngai gila iiria 'i'oo la Jon wane ni naruabunga na ngaia 'e moori la'u, ma tani ta'a ngaa'i gila iiria 'i'oo la Elaeja, nga profet, na ngaia 'e moori la'u, ma tani ta'a ngaa'i gila iiria 'i'oo ta wane na profet laka'u na 'e moori la'u.”
29 Ma la Jisas 'e orisiga la'u ma ka 'ilo'oo, “Ma 'i amooru moru madafia nau ni dai?”
Ma la Pita ka lamadu'aa ma ka 'ilo'oo, “'I'oo nga Kraes, nga wane na God 'e firia 'ani leka mai fana Alafa ni fa'amoorilana ta'a na God.”
30 Ma la Jisas ka fata tegela faga ma ka 'ilo'oo, “Mooru moru sia kwairii mola agu nau nga Kraes fana 'ua ta wane.”
La Jisas 'e alafuu suria
nga maenga ana
(Mat 16:21-28; Luk 9:22-27)
31 Ma la Jisas ka eta fana fa'ananaulana fufu'iwane aana ma ka 'ilo'oo, “Nau, na Wela na Wane, na'a taku nonifii na ni 'ola 'e aula. Nga ta'a na'ona'o, ma nga fataabu ba'ita, ma ni wane kwaifa'ananaunga na Tagi ala Moses, tagila ma'asiri agu. Ma tagila kwa'i nau, ma oruna maa'e gani, nau taku tata'e fa'asia maenga.” 32 Ma ngaia ka fata folaa suria 'ola lo'oori. Ma la Pita ka talaia sisika kau, ma ka fata tegela fala Jisas. 33 Tafe'ua, ma la Jisas ngaia 'e abulo, ma ka aga fana fufu'iwane aana, ma ka fata tegela fala Pita maka 'ilo'oo, “Saetan leka lalau kau fa'asia nau. Nga funi'oonga lo'oo amu, 'ola nga funi'oonga na wane no'ona mola, funi'oonga na God 'amoe.”
34 Sui, ma la Jisas ka soea mai nga oguogunga lo'oori ma nga fufu'iwane aana te'ana, ma ka fata 'ilo'oo, “Ni dai ne'e siria 'ani lado agu, ngaia 'e sia manata ba'ita mola suria ni 'ola fana 'i talana. Ngaia te'e 'uri fana 'ani mabolosia ngaia 'i talana, maka ngaria 'ai folo aana maka lado agu. 35 Ni dai ne'e ma'asiri na ladonga agu, tofuna ngaia 'e siria 'ani agea ni 'ola suria kwaisirii nga aana 'i talana, ngaia te'e talafia nga mooringa firi. Tafe'ua ma, ni dai ne'e 'uri fana ladonga agu fe'enia Kwairiinga Le'a lo'oo, maka mabolosia ngaia 'i talana, ngaia te'e to'o na mooringa firi. 36 Lauta nga wane 'e to'o na 'ola te'efou 'ubulana moorilana, ma ka mae, ma ngaia te'e to'oru lalau fa'asia God, 'ola lo'oori sia agea mola ta le'anga fana. 37 Te'efuta wane 'e sia foria mola nga mooringa firi lo'oo 'ania nga bata ma 'ua ta 'ola ngaa'i la'u. 38 Ma lauta te'efuta wane ngaia 'e noniria 'ani nau fe'enia fatalagu 'i 'ubulana gani lo'oo 'e ria, na alata nau 'aku nigi mai fe'enia nga enselo agu ma fe'enia nga tegelangaa ala Mama'a agu, nau Wela na Wane, taku noniria la'u mola 'ania.”
* 8:17 Nga iist 'e launge'enia beret 'ani fane 'ilaka'u nga kwaifa'ananaunga 'ame le'a na Farasii ma la Herod 'e malangadaa ta'a 'e aula. 8:34 Jisas 'e iiria nga ta'a 'agila 'uri fana 'agila nonifii fana, gwa'a 'agila mae.