9
Ma la Jisas ka alafuu la'u ma ka 'ilo'oo, “Nau ku iiria no'o famooru, tani wane amooru lo'oo, gila sia mae mola ma gila ka agasia God 'e ba'ita fafia ta'a aana 'ania tegelangaa.”
La Jisas 'e faate'enia nga tegelangaa aana na kwangakwanganga aana
(Mat 17:1-13; Luk 9:28-36)
'Iburina ono maa'e gani, la Jisas 'e talaia la Pita, ma la Jemes, ma la Jon, ma gila fane fana gouna me'e busu ne'e la'u 'i langi, ma gila ka to'oru ni talaga no'o ai. Ma alata gila aga, ma gila ka agasia la Jisas 'e bulota 'i na'oga, ma nga ruu aana ka iloilo'a ma ka kwakwao'a no'o. 'E kwakwao'a ma ka riufia no'o nga ruu kwakwao'a na nga wane fofona fanua lo'oo 'i wado 'e narufia. Ma nga oru wane aana lo'oori gila ka agasia la Elaeja ma la Moses, gala ka faata'i tafanga'i mai te'aga, ma gala ka alafuu fala Jisas.* Ma la Pita ka fata 'ilo'oo fala Jisas, “Alafa, ngaia 'e le'a ba'ita fana 'agoru to'oru 'ilo'oo. Alamia ameeru launge'enia oru 'o'oba, te'e ai famu, ta ai fala Moses, ma ta ai fala Elaeja.” Ma la Pita ngaia 'e fata 'ilo'oo suria ngaia 'ame su'a mola na 'ola na ngaia 'e iiria, tofuna gila ma'u 'e iiki.
Ma me'e kofa ka nigi mai ma nga nunufi ka talo fafiga. Ma te'e kwale'e 'ola ngaia 'e talo mai fa'asia nga me'e kofa lo'oo ma ka 'ilo'oo, “Ngaia no'o te'e wela mouta'ia agu na'a nau ku aile'a ba'ita fe'enia. Moru longo fana!” Ma gila ka aga 'afe'aferu ri'itaga, ma gila 'ame agasia no'o ta wane fe'enia, te'i ngaia la Jisas.
Alata gila sifo no'o mai fa'asia me'e busu lo'oori, la Jisas ka ruiga ma ka 'ilo'oo, “Mooru sia kwairii mola te'ana ta wane na 'ola lo'oo moru agasia, leleka ma ka nigi na alata 'inau, nga Wela na Wane, naku tata'e fa'asia nga maenga.”
10 Ma gila ka lo'o suria nga fatalana, ma gila ka alafuu 'i laloaga kwairiu, ma gila ka 'ilo'oo, “Nga manate wane 'utaa lo'oo ngaia 'e iiria, ‘Nau taku tata'e fa'asia nga maenga?’ ” 11 Ma gila ka orisia, gila ka 'ilo'oo, “Fe'ua nga wane kwaifa'ananaunga na Tagi ala Moses gila iiria la Elaeja na te'e nigi na'o nga Kraes?”
12 Ma la Jisas ka iiria faga 'ilo'oo, “La Elaeja te'e nigi mai etaeta, fana 'ani sasaria ni 'ola te'efou. Tafe'ua, ma nga profet 'e giria la'u na Girigiringa Abu laka'u 'e 'ilo'oo, Wela na Wane te'e nonifii ba'ita ma nga ta'a tagila ma'asiri ana. 13 Nau ku iiria famooru, la Elaeja 'e nigi 'e sui no'o, ma nga ta'a gila ka agea mola 'ola ria na gila siria 'agila agea ta'ua Girigiringa Abu laka'u 'e alafuu no'o mai suria.”
La Jisas 'e gulaa te'e wela
nga adalo 'e bo'ea
(Mat 17:14-21; Luk 9:37-43a)
14 Ma alata gila nigi mai te'ana ni wane na fufu'iwane aga, gila ka agasia tani ogunga ba'ita gila ogu fafiga. Ma tani ta'a kwaifa'ananaunga na Tagi ala Moses gila orisu'usu'u fe'eniga. 15 Ma alata lo'oo ta'a gila agasia la Jisas, ma gila ka 'alefo ba'ita, ma gila totola kau, ma gila ka alafuu ni baole'a nga fana. 16 Ma la Jisas ka orisia fufu'iwane aana ma ka 'ilo'oo, “'Ola taa lo'oo moru orisu'usu'u fe'eniga suria?”
17 Ma te'e wane 'i 'ubulana nga ogunga lo'oori, 'e fata ma ka 'ilo'oo, “Wane ni fa'ananaunga 'ae, nau ku ngaria mai te'e alakwa lo'oo agu. Nga adalo 'e bo'ea, ma ngaia 'ame fata no'o. 18 Ma alata nga adalo ngaia 'e nigi ana, ngaia te'e 'ui 'ania 'i wado. Ma nga fokana ka ngingisu bou no'o, maka ke'e ngiringiri no'o, ma nga nonina ka 'ai te'efou no'o. Mai nau ku soea nga fufu'iwane amu 'agila beloa nga adalo no'ona, tafe'ua ma ngaia 'e 'ato no'o faga.”
19 Ma la Jisas ka iiria faga ma ka 'ilo'oo, “Mooru moru 'ame fito'o mola agu. Nau ku kweo no'o na abu fito'onga lo'oo amooru. Nau ku to'oru fe'enia mooru 'e nigi lo'oo no'o, to'omia amooru fito'o no'o agu. Ngaria mai nga wela no'ona te'agu.” 20 Ma gila ka ngaria mai nga wela lo'oori te'ala Jisas.
Ma alata nga adalo lo'oori ngaia 'e agasia la Jisas, ngaia ka 'ui 'ania nga wela kau 'i wado, ma ka ladagwa'usu, ma fokana ka ngingisu bou te'efou no'o. 21 Ma la Jisas ka orisia nga ma'a ana wela lo'oori ma ka 'ilo'oo, “Nanitaa na ngaia 'e eta 'ilo'oo?”
Ma ngaia ka lamadu'aa ma ka 'ilo'oo, “Ngaia 'ita no'o mai 'ua na alata ngaia 'e sisika. 22 Ma alata 'e aula na ngaia 'e 'ui 'ania 'ubulana nga eele ma 'i 'ubulana nga ka'o, 'ani kwa'ia 'ani mae. Ma bala ngaia 'e to'omia mola 'i'oo 'ani manadaia mee'e mai, moko kwaibooni amee'e?”
23 Ma la Jisas ka fata 'ilo'oo, “Lo'oo, 'i'oo fito'o agu! Nga 'ola te'efou ngaia 'e talawada'u mola fana ni dai na ngaia 'e fito'o agu.”
24 Ma 'afe'aferu mola ma'a ana wela lo'oori ka o'omae ma ka 'ilo'oo, “Nau ku fito'o! 'Oi booni nau mai, fana nga fito'onga agu 'ani tegela'a ma ka faringa'a.”
25 Ma alata la Jisas 'e agasia nga oguogunga lo'oori gila totola mai fana lefu lo'oori, ngaia ka fata 'ilo'oo fana nga adalo laka'u, “'I'oo nga adalo lo'oo 'i'oo fa'abokoa aringana wela lo'oo, moko bokosia fokana wela lo'oo, nau ku belote'enio 'ani 'oi ru'u mai 'i maa, ma 'osia ori la'u 'ani bo'ea la'u nga wela lo'oo.”
26 Ma nga adalo laka'u ka rii, ma ka ladagwa'usu, ma ka rugasia nga wela laka'u, ma ka ru'u no'o mai 'i maa fa'asia. Ma nga wela laka'u nga agasilana ka 'ilaka'u no'o na ngaia 'e mae. Ma nga ta'a 'e aula gila ka fata 'ilo'oo, “Ngaia 'e mae no'o.” 27 Tafe'ua, ma la Jisas ka dau na nimana nga wela laka'u, ma ka tata'ea, ma ngaia ka tata'e no'o.
28 Ma alata la Jisas ngaia 'e ru'u 'ubulana 'ifi, nga fufu'iwane aana gila ka orisia alata gila to'oru te'i gila ma gila ka 'ilo'oo, “Fe'ua ne'e 'ato no'o fameeru fana belolana nga adalo laka'u?” 29 Ma la Jisas ka orisiga ma ka 'ilo'oo, “Te'e fo'anga mola na ngaia to'o belote'enia 'ania nga adalo 'ilo'oo, ma 'amoe no'o ta 'ola la'u.”
La Jisas ngaia 'e fata la'u suria nga maenga aana
(Mat 17:22-23; Luk 9:43b-45)
30 Alata lo'oori, la Jisas ma nga fufu'iwane aana gila 'akwasia lefu lo'oori, ma gila ka leka fana gule'e lefu 'i Galili. Ma la Jisas ka 'ame siria fana te'efuta wane 'ani su'a na lefu na'a gila to'oru ai, 31 tofuna ngaia 'e fa'ananaua fufu'iwane aana 'ilo'oo, “Nau, nga Wela na Wane, tagila kwate nau fana marimae agu, ma tagila kwa'i nau. Ma oruna maa'e gani 'i buri, taku tata'e la'u fa'asia maenga.”
32 Tafe'ua, ma fufu'iwane ala Jisas 'ame su'a na 'olataa na ngaia 'e iiria, ma gila ka ma'unge'enia mola orisilana.
Moru sia orisu'usu'u mola fana ba'itangaa
(Mat 18:1-5; Luk 9:46-48)
33 Ma alata gila nigi na fanua 'i Kapaneam, ma gila ka ru'u 'i 'ubulana 'ifi, la Jisas ka orisia nga fufu'iwane aana 'ilo'oo, “Nga 'olataa laka'u moru orisu'usu'u mai fafia suria tala?”
34 Tafe'ua, ma gila 'ame iiria ta 'ola, tofuna gila orisu'usu'u mai fafia ni dai aga na te'e ba'ita ma ka ula na'ona'o faga te'efou. 35 Ma la Jisas ka to'oru 'i wado, ma ka soea mai nga akwale'e wane ma ruaai laka'u aana te'ana, ma ka fata 'ilo'oo, “Lauta ni dai ne'e siria 'ani ula na'ona'o, ngaia 'ani arua ngaia 'ani 'ita'i, ma ngaia nga wane ni taunga'inga fana ta'a te'efou.”
36 Sui ma la Jisas ka talaia mai te'e wela sisika, ma ka fa'aula 'i laloaga. Ngaia ka gwaea nga wela lo'oori, ma ka fata 'ilo'oo faga, 37 “Lauta ni dai ne'e kwaloa wela sisika 'ilo'oori na latagu, ngaia 'e kwalo nau no'ona. Ma lauta ni dai ne'e kwalo nau, ngaia 'ame kwalo nau mola te'i nau, tafe'ua ma ngaia 'e kwaloa la'u mola God ne'e kwate nau mai.”
Ni dai na 'ame ula 'usia amooru, ngaia 'e to'oru
fe'eni 'amooru
(Luk 9:49-50)
38 La Jon ngaia 'e fata 'ilo'oo fala Jisas, “Wane kwaifa'ananaunga, 'imeeru meru agasia te'e wane 'e belote'enia nga adalo na latamu. Ma 'imeeru meru ruia ngaia 'e sia agea mola, suria ngaia wane 'amoe na oguogunga adauru.”
39 Ma la Jisas ka fata 'ilo'oo, “Mooru sia ruia mola, suria ni dai ne'e agea nga 'ola ni 'alefosilai na latagu, ngaia 'e 'ato 'ani iiria 'ola 'e ria agu. 40 Lauta ta wane na ngaia 'ame marimae adauru, ngaia wane adauru no'ona. 41 Nau ku iiria 'ola kwala'imori famooru, lauta te'efuta wane ne'e kwatea 'ola sisika malaa ta maa'e ka'o famooru, suria 'i mooru nga wane agu, maka ngari kwala'imori ai, foforinga aana no'ona no'o.”
La Jisas 'e fa'abasua ta'a fa'asia rianga
(Mat 18:6-9; Luk 17:1-2)
42 “Lauta nga wane 'e agea ta'a lo'oo gila malofi'a ma ka 'esiga fa'asia fito'onga aaga agu, 'e le'a fana 'agila gaua nga fou ba'ita 'i onomana, ma gila ka 'ui 'ania 'i 'ubulana nga matakwa. 43-44 Ma lauta nimamu 'e talai'o fana rianga, 'oi folo mousia fa'asi'o. Ngaia te'e le'a mola famu fana 'i'oo 'ani to'oru aburu 'ubulana mooringa 'i langi fe'enia nga komikomi'i ninima, fa'asia 'i'oo bi'i sifo 'i 'ubulana lefu na kwa'ikwa'inga fe'enia rua ninima, na lefu na eele ngaia 'e nunula furifuri ma 'e sia mae la'u.
45-46 Ma lauta 'a'aemu 'e talai'o fana rianga, 'oi folo mousia fa'asi'o. Ngaia te'e le'a mola famu fana 'i'oo 'ani to'oru aburu 'ubulana mooringa 'i langi fe'enia nga komikomi'i 'a'ae, fa'asia 'i'oo bi'i sifo 'i 'ubulana lefu na kwa'ikwa'inga fe'enia nga rua 'a'ae. 47 Ma lauta mamu 'e talai'o fana rianga, 'oi lafua fa'asi'o. Ngaia te'e le'a mola famu lauta 'i'oo ru'u 'i 'ubulana mooringa 'i langi fe'enia te'e gule'e maa, fa'asia 'i'oo bi'i sifo 'i 'ubulana lefu na kwa'ikwa'inga fe'enia rua gule'e maa. 48 Nga lefu lo'oori, ‘Nga wawaa na gila 'ania nga ta'a, gila 'ame mae, ma nga eele ne'e nulafia ta'a 'e nunula furifuri.’ ”
49 “Suria gila arua nga eele 'i fofona ta'a te'efou, 'ilaka'u nga solti gila 'ui 'ania 'ubulana nga fanga.
50 “Ma nga solti ngaia 'e le'a mola, tafe'ua, ma lauta na asilalai ngaia 'e 'amoe no'o fa'asia, ngaia 'e 'ato no'o 'agila agea 'ania ta 'ola 'ani asila la'u.
“Ngaia lo'oo, moru fa'amalale'aa ta'a 'ilaka'u la'u nga solti ne'e fa'ale'aa nga fangalaa. Ma moru to'oru la'u mola na aloalonga 'i laloamooru kwairiu.”
* 9:4 Elaeja mala Moses rua profet na God na gala mae no'o. 9:11 Malakae 4:5 9:13 La Jisas 'e alafuu suria la Jon wane ni naruabunga suria ngaia 'e fa'ato'oa nga alafuunga ni rioriota 'ilaka'u la Elaeja. Mak 1:1-8. 9:49 God 'e irito'ona ta'a te'efou fana ngaia 'ani su'aai lauta nga ladoladonga aaga fe'enia 'e kwala'imori.