3
La Jisas 'e alafuu fana siosi 'i Sadis
Ma ngaia ka fata la'u 'ilo'oo fagu, 'Oi giri fana nga enselo ne'e aga suria nga ta'a 'ubulana fanua 'i Sadis na gila tagoto'o, moko iiria, ‘Nau nga wane na nau ku to'o na nga fiu Anoe 'ola Abu na God lo'oo ma nga fiu fe'e buruburu. Nau ku su'asuria 'ola lo'oo moru agea. Ma nau ku su'aai na ta'a gila iiria mooru moru tagoto'o, tafe'ua ma nga taunga'inga amooru 'e faate'enia moru 'ame lo'oo mola suri nau. Moru 'ilaka'u ta'a gila eeno. Moru kwa'adu fana 'amoru fa'ategelaa nga tagoto'onga amooru lo'oo ne'e galangi 'ani mae no'o. Suria nau ku su'asuria 'ola na moru agea ngaia 'ame odo te'efou 'i maana God agu. Moru sia manata mabolosia ni 'ola lo'oo gila fa'ananau 'amooru 'ania 'i na'o, ma 'amoru lo'o suria, ma 'amoru bulota'i mai fa'asia nga abulongaa ria lo'oo amooru. Lauta moru 'ame agaaga, nau taku leka mai te'amooru, 'ilaka'u nga wane ne'e beri na alata na moru 'ame su'asuria nau taku nigi mai ai.
Tafe'ua ma tani ta'a amooru 'i Sadis lo'oo na moru dau le'a suria manata lamooru ne'e kwari 'ua, tamoru leka mola fe'eni nau, ma tamoru ru'ufia nga ruu 'e kwakwao'a lo'oo, tofuna moru to'omia. Ma ni dai amoru na gila 'ame rugate'enia fito'onga aaga, tagila ru'ufia ruu 'e kwakwao'a lo'oo, ma nau ku sia lafua mola nga lataga fa'asia nga buka na mooringa. 'I na'ona Mama'a agu ma nga enselo aana, nau taku iiria gila nga ta'a agu.
Alamia ni dai ne'e to'o na aringa, ngaia 'ani gwalongo fana 'olataa na Anoe 'ola Abu 'e iiria fana nga ta'a na gila tagoto'o.”
La Jisas 'e alafuu fana siosi 'i Filadelfia
Ma ngaia ka fata la'u 'ilo'oo fagu, “'Oi giri fana enselo ne'e aga suria siosi lo'oo 'ubulana fanua 'i Filadelfia, moko iiria, ‘Nau na wane nau ku abu, ma nau ku fata kwala'imori. Nau ku to'o na nga kii laka'u la Defete nga kiingi ngaia 'e to'o mai ai 'i na'o. Ma alata nau ku 'ulasia nga sinamaa, ngaia 'e 'ato fana te'efuta wane 'ani fono 'usia. Ma alata nau ku fono 'usia nga sinamaa, ngaia 'e 'ato fana te'efuta wane 'ani 'ulasia. Nau ku su'asuria ni 'ola lo'oo moru agea, ma nau ku su'asuria moru 'ame taringa'i na maana ta'a fofona fanua lo'oo 'i wado. Ma mooru moru lo'o suria nga fatalagu. Ma moru 'ame rugate'enia nga tagoto'onga lo'oo amooru agu. Nau ku 'ulasia no'o nga sinamaa famooru fana 'amoru ru'u mai, ma 'ato fana te'efuta wane 'ani fono 'usia.
Kiu, ma nga ta'a lo'oo gila iiria gila na ta'a na God, ma gila koto mola suria gila ta'a ala Saetan, nau laka'u ku agea 'agila bobouruuru 'ina'o mooru fana 'agila su'aai na nau ku kwaimaa famooru. 10 Ma suria moru lo'o suria nga tagi agu fana ula ngasinga, nau taku aga suri 'amooru alata na 'ato'atolanga lo'oo te'e nigi mai na fanua lo'oo 'i wado fana irito'olana ta'a lo'oo te'efou. 11 Ngaia 'e sia aburu mola, sui ma nau taku ori mai. Moru dau ngasi na nga 'ola lo'oo moru to'o ai, fa'asia te'efuta wane ta beria nga susuganga na nau taku kwatea famooru. 12 Ma ni dai amoru na gila 'ame rugate'enia fito'onga aga, nau taku arua ngaia te'e 'ilaka'u nga bou na 'Ifi Abu na God agu, na ngaia 'e nana'i firi ma ngaia 'e sia 'idu mola. Mai nau taku giria la'u mola nga latana God agu na nga labena, ma nga latana fanua ba'ita na God agu, nga Jerusalem fooru na te'e sifo mai fa'asia God 'i langi. Mai nau taku giria la'u mola nga lata fooru agu na nga labena.
13 Alamia ni dai ne'e to'o na aringa, ngaia 'ani gwalongo fana 'olataa na Anoe 'ola Abu 'e iiria fana nga ta'a na gila tagoto'o.’ ”
La Jisas 'e alafuu fana siosi 'i Laodesia
14 Ma ngaia ka fata la'u 'ilo'oo fagu, “'Oi giri fana nga enselo ne'e aga suria nga siosi 'ubulana fanua 'i Laodesia, moko iiria, ‘Nau nga wane na gila fa'alata nau 'ania “Kiu.” Nau ku sia mamalo mola fa'asia kwairiinga 'ania alafuunga kwala'imori lo'oo suria God. Mai nau la'u mola na nau ku launge'enia nga 'ola lo'oo te'efou fe'enia God. 15 Nau ku su'asuria ni 'ola lo'oo moru agea, ma nau ku su'asuria la'u mola moru 'ame gwari ma moru 'ame 'ago'ago. Lauta moru 'ago'ago, 'amoe ma moru gwari, nau ku aile'a mola. 16 Ma tofuna nga tagoto'onga amooru agu ngaia 'e 'ilaka'u nga ka'o na ngaia 'ame 'ago'ago ma 'ame gwari, nau taku ngisu te'eni 'amooru no'o fa'asia ngidugu.
17 Aia, mooru moru iiria moru to'oru, ma moru ka daria ni 'ola 'e aula, ma moru 'ame siria no'o te'efuta 'ola la'u suria ni 'ola lo'oo te'efou moru to'o no'o ai. Tafe'ua ma moru 'ame su'asuria mola na mooru moru galafa'a na tagoto'onga, ma moru ka 'ilaka'u nga ta'a maaga 'e logo na gila ka 'ame to'o na ruu. 18 Ngaia lo'oo, nau taku iiria famooru, 'amoru foria nga gol na gila fa'akwaria 'ania eele agu, fana 'amoru 'ola'a na fito'onga. Ma tamoru foria la'u mola nga ruu kwakwao'a lo'oo agu, fa'asia moru ta noniria tofuna moru 'ame rufi. Ma tamoru foria la'u mola nga waiwai fana 'usulai 'i maa mooru fana 'amoru aga le'a.
19 Ma nga ta'a lo'oo na nau ku kwaimaa faga, lauta gila agea 'ola 'e ria, nau ku su'asuria 'aku iila faga, ma nau 'aku kwatea kwa'ikwa'inga faga. Ngaia lo'oo tamoru manata gelo, 'amoru bulota'i mai fa'asia nga abulonga ne'e 'ame le'a amooru, ma tamoru agea nga 'ola 'e le'a lo'oo. 20 Aga madi! Nau ku ula maana sinamaa na 'ifi amooru, ma nau ku igiigi. Lauta te'efuta wane 'e longo nau ma ka 'ulasi fagu, nau taku ru'u mai te'ana 'ubulana 'ifi ana, mai nau taku keto fe'enia. 21 Ma ni dai na ngaia 'e talariufia rianga, nau taku kwatea nga tegelangaa fana nana'inga fe'eni nau, na alata nau taku nana'i na furi'i to'orunga na 'inato'onga, maka 'ilaka'u la'u mola nau ku talariufia ma nau ku nana'i no'o fe'enia nga Mama'a agu fana ba'itangaa fe'enia.
22 Alamia ni dai ne'e to'o na aringa, ngaia 'ani gwalongo fana 'olataa na Anoe 'ola Abu 'e iiria fana nga ta'a na gila tagoto'o.’ ”