4
Nga furi'i to'orunga na 'inato'onga 'i langi
Ma 'i burina nau ku aga, ma nau ku agasia te'e sinamaa 'i langi ngaia 'e 'ulasi. Ma nga kwale'e 'ola laka'u 'e alafuu fagu 'i na'o 'ilaka'u nga bungu, ka fata la'u 'ilo'oo, “'Oi fane mai lo'oo, 'aku faate'enia famu nga 'ola na te'e nigi mai 'i buri.” Ma nga alata no'ona mola, nga Anoe 'ola na God ka talai nau, mai nau kua agasia nga furi'i to'orunga na 'inato'onga, ma te'e wane ngaia 'e nana'i 'i fofona. Ma nga maana ka 'ilaka'u no'o nga fou iloilo'a na gila fa'alataa 'ania nga jaspa ma nga karnelian. Ma nga fula'alo 'e lolo fafia furi'i to'orunga no'ona. Ma nga fula'alo no'ona 'e aga 'ilaka'u nga fou iloilo'a gila fa'alataa 'ania nga emaral. Ma garigaria nga wane ne'e nana'i na furi'i to'orunga no'ona na 'inato'onga, rua akwale'e furi'i to'orunga na 'inato'onga ma fai ai ngaa'i la'u gila nana'i 'afuia. Ma rua akwale'e wane na'ona'o ma fai ai na gila nana'i 'i fofona nga furi'i to'orunga no'ona, ma gila ka ruufiga 'ania ruu 'e kwakwao'a ma nga 'elegou na gol lo'oo ngai 'i gouga. Ma nga kwangakwanga ka lala 'afuia nga furi'i to'orunga, ma nga kwale'e 'ola ba'ita ma loulou. Ma nga fiu uunu ne'e nunula no'ona 'i na'ona nga furi'i to'orunga na nga 'inato'onga no'ona. Ma nga fiu uunu no'ona na nga fiu Anoe 'ola le'a na God Ma 'i na'ona nga furi'i to'orunga na 'inato'onga no'ona, te'e 'ola ne'e 'ilaka'u nga asi ne'e wataga 'e iiki 'e nana'i la'u mola 'i no'ona.
Ma nga fai 'ola momoori na gila to'o na maa 'e aula garigaria noniga te'efou, gila nana'i garigaria nga furi'i to'orunga na 'inato'onga lo'oori. Nga 'ola momoori eteeta 'e aga 'ilaka'u nga laeon. Ma nga ruana 'ola 'e aga 'ilaka'u nga buruka. Ma oruna 'ola, na maana 'e aga 'ilaka'u nga maana wane. Ma nga faina 'ola ka aga 'ilaka'u nga langasi ba'ita ne'e lofo. Nga fai 'ola momoori no'ona te'efou gila to'o na ono 'aba'aba, ma nga maa'e 'ola 'e aula la'u mola ne'e nana'i 'i noniga, ma 'i olofana 'aba'abaga. Ma nga gani ma nga logo, gila 'ame mamalo no'o fana nguunga 'ilo'oo,
“God 'e abu 'e iiki
maka tegela'a 'e iiki.
Ngaia 'e nana'i 'ua no'o mai na'o,
ma ka nana'i la'u mola na alata lo'oo,
ma te'e ori la'u mai.”
Alata na fai 'ola momoori no'ona gila nguria nga nguu fana fa'aba'itangaa, ma nga iiri ba'itangaa, ma nga baatafengaa fana nga wane na ngaia 'e nana'i firi ne'e nana'i 'i fofona furi'i to'orunga na 'inato'onga no'ona, 10 nga rua akwale'e wane na'ona'o ma fai ai laka'u gila bobouruuru 'i na'ona 'a'aena nga wane ne'e nana'i firi na ngaia 'e nana'i 'i fofona furi'i to'orunga na 'inato'onga no'ona. Gila ka fa'aba'ita God ma gila ka arua no'o 'elegou aga 'i wado 'i na'ona furi'i to'orunga na nga 'inato'onga no'ona, ma gila ka fata 'ilo'oo,
11 “God ma nga alafa ameeru, 'i'oo to'omia no'o fana 'i'oo 'ani to'o na nga kwangakwanga'anga, ma nga iiri ba'itangaa, ma nga tegelangaa,
tofuna 'i'oo launge'enia nga 'ola lo'oo te'efou.
Ma suria nga kwaisiriinga amu no'o na 'ola lo'oo te'efou gila nana'i ma gila ka momoori.”