7
Nga 144,000 ta'a ni alafuunga na God
Sui ma nau ku agasia fai enselo gila ula na fai du'udu'ua na fanua lo'oo 'i wado, ma gila ruia nga iru 'e sia irufia mola nga fanua lo'oo 'i wado, ma 'e sia irufia la'u nga asi, ma 'e sia irufia mola te'efuta 'ai. Ma nau ku agasia te'e enselo ngaa'i la'u 'e nigi mai fa'asia tata'elana sina, ma ka ngaria mai nga ma'e tooto na God momoori. Ma ngaia ka o'omae ba'ita fana fai enselo no'ona, na God 'e kwatea nga tegelangaa faga fana malangadalana nga fanua lo'oo 'i wado fe'enia nga asi. Ma ngaia ka fata 'ilo'oo, “Moru sia malangadaa mola 'ua nga fanua lo'oo 'i wado ma nga asi, ma nga 'ai, leleka ma goru giria nga ma'e tooto na God 'i maana dalana ta'a ni taunga'inga na God adauru.” Ma gila ka kwairii te'agu 'ania fita wane na tagila giria nga ma'etooto na God 'i maana dalaga, maka 'ilo'oo: 144,000 wane lo'oo. Ma gila lo'oo fa'asia nga akwale'e fufutanga ma ruaai na ta'a 'i Israel.
Fa'asia orioritana la Juda, nga 12,000.
Fa'asia orioritana la Ruben, nga12,000.
Fa'asia orioritana la Gad, nga 12,000.
Fa'asia orioritana la Asa, nga 12,000.
Fa'asia orioritana la Naftali, nga 12,000.
Fa'asia orioritana la Manasa, nga 12,000.
Fa'asia orioritana la Simion, nga 12,000.
Fa'asia orioritana la Lifae, nga 12,000.
Fa'asia orioritana la Isakar, nga 12,000.
Fa'asia orioritana la Sebulun, nga 12,000.
Fa'asia orioritana la Josef, nga 12,000.
Fa'asia orioritana la Benjamin, nga 12,000.
'I burina, nau ku aga, ma nau ku agasia nga oguogunga ba'ita, na te'efuta wane 'ame to'omia no'o idumilai. Ma gila leka mai fa'asia nga orioritana ta'a te'efou, ma nga fanua lo'oo te'efou, ma nga alafuunga matari lo'oo te'efou, ma gila ka ula 'i na'ona furi'i to'orunga na 'inato'onga no'ona ma 'i na'ona dale'e Sifisifi no'ona. Ma gila ru'ufia nga ruu 'e kwakwao'a, ma gila ka dau na lalana niu. 10 Ma gila o'omae ba'ita ma gila ka 'ilo'oo,
“God adauru ne'e nana'i na furi'i to'orunga na 'inato'onga fe'enia nga dale'e Sifisifi,
gaa'a na gala fa'amoori 'adauru.”
11 Ma nga enselo te'efou gila ula garigaria furi'i to'orunga na nga 'inato'onga, ma nga wane na'ona'o, ma nga fai 'ola momoori lo'oo la'u mola. Ma gila ka bobouruuru 'i na'ona furi'i to'orunga no'ona, ma gila ka fo'asia God, 12 ma gila ka 'ilo'oo,
“Kiu!
Nga baatafengaa, ma nga 'inato'onga, ma nga funi'oonga, ma nga ba'itangaa, ma nga tegelangaa, fana God adauru furifuri!
Kiu.”
13 Ma te'e wane na ta'a na'ona'o no'ona ka orisi nau, maka 'ilo'oo, “Ni dai lo'oo gila ruufiga 'ania ruu 'e kwakwao'a lo'oo ma gila leka mai fa'asia 'i fai?”
14 Ma nau ku lamadu'aa ma kua 'ilo'oo, “Nau ku bobolosia. 'I'oo no'o su'aai.”
Ma ngaia ka fata 'ilo'oo fagu, “Nga ta'a lo'oo na ta'a na gila talariu mai 'ubulana nga irito'onga ba'ita. Gila ka narufia nga ruu aaga, ma gila ka fa'akwaria 'ania nga 'abuna nga dale'e Sifisifi lo'oo, ma ruu aga ka kwakwao'a no'o. 15 Ngaia na gila ula 'i na'ona furi'i to'orunga na God, ma gila ka taunga'i fana 'i 'ubulana 'Ifi Abu ana suria alata lo'oo te'efou. Ma God ne'e nana'i na furi'i to'orunga no'ona, maka aga suriga. 16 Ma 'e 'ato no'o 'agila molo'u la'u 'amoe ma gila ka maarigo'u la'u, 'amoe ma nga sina ka sinafiga la'u 'amoe ma te'efuta 'ola 'ago'ago ka 'agofiga. 17 Tofuna nga dale'e Sifisifi lo'oo 'e nana'i 'i fofona nga furi'i to'orunga na 'inato'onga no'ona ne'e aga suriga. Ma ngaia ka talaiga fana nga ka'o na mooringa. Ma God ka 'usua no'o kafukafuna maaga.”