8
Nga fiuna ma'e tooto
Alata nga dale'e Sifisifi lo'oo ngaia 'e mousia nga fiuna ma'e tooto no'ona, 'i langi 'e aloalo suria ele'e alo. Ma nau ku agasia nga fiu enselo na gila ula 'i na'ona God, ma gila ka dau na nga fiu fe'e bungu.
Ma nga enselo ngaa'i la'u na 'e to'o na nga kakao 'e 'ola na gila launge'enia 'ania gol fana nga do'ofilana nga 'ai si'ini le'a 'i 'ubulai, 'e nigi ma ka ula maana nga uumu. Ma gila ka kwatea la'u mola 'ai ne'e si'ini 'e le'a 'e aula, ngaia 'e dolaa fe'enia nga fo'anga na ta'a na God lo'oo te'efou maka do'ofia 'i fofona nga uumu na gila launge'enia 'ania gol ne'e nana'i 'i na'ona furi'i to'orunga no'ona. Ma nga daa fa'asia nga 'ai ne'e si'ini le'a no'ona, 'e fane 'i langi fe'enia nga fo'anga na ta'a na God lo'oo, fa'asia nga nimana nga enselo lo'oori ne'e ula 'i na'ona God. Ma nga enselo no'ona ka dau na nga kakao no'ona, ma ka fa'afongua 'ania nga eele fa'asia uumu, ma ka 'ui 'ania mai fofona fanua lo'oo 'i wado. Ma nga lakotenga ba'ita 'e talo mai, ma loulou ba'ita ka lou, ma nga kwangakwanga ka kwanga, ma nga nununu ka 'asu.
Nga fai bungu lo'oo
Ma nga fiu na enselo no'ona gila ka sasari agau no'o fana nga ufilana nga fiu fe'e bungu na gila dau ai.
Ma enselo eteeta ka ufia nga bungu aana, ma nga fou ka 'esia mai 'ilaka'u nga ne'u, ma nga eele ne'e dolaa fe'enia 'abu, ka to'o mai fofona nga fanua lo'oo 'i wado. Ma ngaia ka do'ofia nga oruna gule'e 'ola na fanua lo'oo 'i wado, fe'enia 'ai, ma nga farisi lo'oo te'efou 'i fofona. Ma nga ruana enselo ka ufia nga bungu aana, ma nga 'ola 'ilaka'u nga busu ba'ita 'e nula, ma ngaia ka 'esia 'ubulana asi. Ma nga oruna gule'e 'ola na asi ka lamadu'aa maka 'ilaka'u no'o nga 'abu. Ma nga oruna gule'e 'ola na 'ola momoori fofona asi gila ka mae, ma nga oruna gule'e 'ola na nga faka ka fusi no'o.
10 Sui ma nga oruna enselo ka ufia nga bungu aana, ma fe'e buruburu ba'ita ne'e 'ilaka'u nga sinagau, ka 'esia mai fa'asia 'ubulana lalo ma ka 'esia fafia nga oruna gule'e 'ola na nga ka'o ba'ita, ma nga maana nga ka'o sisika lo'oo. 11 Aia, nga latana buruburu no'ona na 'e Ukwala. Ma nga oruna gule'e 'ola na nga ka'o lo'oo ka ukwala no'o, ma nga ta'a 'e aula lo'oo gila ka maeria no'o go'ufilana nga ka'o no'ona suria 'e ukwala.
12 Ma nga faina enselo ka ufia nga bungu aana, ma nga oruna gule'e 'ola na nga sisina, ma nga singari, ma nga buruburu lo'oo ka mae, ma nga oruna gule'e 'ola na gagani ka 'amoe no'o. Ma nga oruna gule'e 'ola na nga gani ngaia ka 'amoe no'o, ma nga oruna gule'e 'ola na logo gila ka 'amoe la'u mola.
13 Mai nau ku aga, ma nau ku longoa nga langasi ba'ita ne'e lofo 'ubulana lalo maka o'omae ba'ita maka 'ilo'oo, “Nga kwaimanadainga ba'ita! Nga kwaimanadainga ba'ita! Ngaia te'e ria 'e iiki fana ta'a lo'oo te'efou na gila nana'i fofona fanua lo'oo 'i wado, na alata na nga oru enselo ngaa'i la'u 'agila nigi mai, ma gila ka ufia nga bungu aga.”