Taetas
Nga Girigiringa ala Pol Fala Taetas
La Taetas ngaia nga wane na 'ame Jiu ma ngaia 'e tagoto'o ala Jisas Kraes. Etalana ngaia 'e leka fe'enia la Pol na tani lefu ngaa'i fana kwairiinga na Kwairiinga Le'a lo'oo, mai burina, la Pol ngaia ka kwatea 'ani leka 'i talana 'ilaka'u wane ni kwaitalainga le'a na sios. Alata la Pol ngaia 'e giria nga ebeeba lo'oo, Taetas 'e nana'i na mamalau 'i Krit 'ilaka'u wane kwaitalai na siosi na fanua no'ona.
Pol ngaia 'e iiria ala Taetas 'ani eefasia maka aga le'a na falafala na ta'a lo'oo gila siria 'agila kwaitalai na sios. Ngaia 'e fata la'u mola suria gula 'e le'a fana nanaulana ta'a kwaitaa 'ubulana sios. La Pol 'e fata la'u fala Taetas 'ani agasia ta'a lo'oo na siosi gila sia orisu'usu'u ma gila sia funu mola fafia fa'awatagalana ni me'e alafuunga kwaitatari. Ma ngaia 'e iiria, ngaia 'e le'a fana 'agila dau suria kwaimaanga.
Ni 'ola taringa'i 'ubulana buka lo'oo:
Baole'anga ma fo'anga fala Taetas (1:1-4)
Kwaifa'ananaunga fana ta'a ni kwaitalainga (1:1-16)
Kwaifa'ananaunga fana fufu'ita'a kwaitatari na gila tagoto'o (2:1-15)
Ni me'e alafuunga ni kwaibooninga ma fa'abasunga (3:1-11)
Nga fatanga 'i'isi (3:12-15)
1
Ni me'e alafuunga eteeta
Nau la Pol wane ni taunga'inga ala God ma nga Wane ni Kwairiinga ala Jisas Kraes. God 'e alenau fana 'aku fa'ategelaa nga fito'onga na nga ta'a ngaia 'e firiga no'o, ma 'aku fa'ananauga 'ania to'onga ala God. Nga alafuunga 'inato'o lo'oo ngaia 'e agea dauru fana 'aguru leka suria manatalana God. Nga alafuunga 'inato'o lo'oo ngai suria mooringa firi. Dauru goru mamania mooringa lo'oori tofuna God 'e fataarunga'i fai 'ua mai na'o alata ngaia 'ame launge'enia 'ua fanua lo'oo 'i wado. Ma ngaia 'e sia koto la'u. Na alata suria manatalana God, wane fa'amooria dauru, ngaia 'e faate'eni wataga na Kwairiinga Le'a lo'oo fagu, maka iiria agu fana 'aku kwairii 'ania fana ta'a te'efou. Nau ku giri famu la Taetas, 'i'oo 'ilaka'u wela kwala'imori agu na fito'onga adaa'a. Nau ku fo'a fana kwailaeta'afiinga ma aloalonga fa'asia God mama'a ala Jisas Kraes wane ni kwaifa'amooringa 'ani nana'i fe'eni'o.
Kwaifa'ananaunga fana ta'a ni kwaitalainga
Nau ku 'akwasi'o na nga mamalau 'i Krit fana 'i'oo 'ani fa'aodoa ni 'ola daa'a golo 'ame fa'asuia 'ua. 'I'oo to'o firia nga ta'a ni kwaitalainga fa'asia fanua te'efou fana 'agila talaia ta'a gila tagoto'o no'o. Nga 'ola na, 'inau ku iiria famu ne'e 'ilo'oo: Nga wane ni kwaitalainga latana 'ani bonobono, ma ngaia 'ani kwala'imori fana noni aana. Ru'uru'ua aana 'agila tagoto'o ala Jisas ma gila sia to'o mola na falafala 'e ria, ma gila lo'oo suria. God 'e arua no'o wane ni kwaitalainga fana 'agila aga suria ta'a na God. Ngaia latana 'ani bonobono, ma 'e sia naunau mola, ogarianga 'afe'aferu 'ani 'amoe aana, ma ngaia 'e sia go'ufia mola waeni 'e aula ne'e tegela, ma fununga, ma 'etelangaa 'ani 'amoe ana. Tafe'ua wane ni kwaitalainga te'e kwaloa ta'a fani 'ifi aana maka aile'a fana agelana ni 'ola 'e le'a. Ma ngaia 'e siria fana 'ani agea ni 'ola 'e le'a, ma abulongaa aana 'ani odo. Ma mooringa aana 'ani odo maka abu, maka 'abelo 'ania 'i talana. Ngaia 'ani gema tegela na Kwairiinga Le'a lo'oo suria la Jisas na 'i dauru goru kwaifa'ananau 'ania. Ma ngaia to'omia 'ani kwaibooni na ta'a fana 'agila dau suria kwaifa'ananaunga lo'oo ne'e faate'enia kotonga na ta'a na gila ula 'usia kwaifa'ananaunga lo'oo.
10 Suria ta'a 'e aula gila ula 'usia kwaifa'ananaunga lo'oo 'e to'o. Gila kutaa ma gila kotofia ta'a 'ania funi'oonga ne'e 'ame to'o. Ta'a 'e aula na'a gila dau suria tagi 'i Jiu, gila iiria fana ta'a na gila tagoto'o 'agila kwaria lofoga. 11 'I'oo to'o iiria na ta'a no'ona 'agila to'oru aloalo suria gila ngadaa fito'onga na fu'iru'uru'ua ngaa'i 'ania kwaifa'ananaunga 'ame to'o. Gila agea mola fana ngarilana bata faga 'i talaga. 12 Te'e wane laka'u 'i Krit na'a gila iiria 'ania profet, ngaia ka fata 'ilo'oo,
‘Ta'a 'i Krit ta'a gila koto'a,
gila to'o na falafala 'e ria 'e iiki,
ma gila ka lalakwa,
ma gila fangalaka'a.’
13 Tofuna ni fu'i 'ola ne'e 'ilo'oo, 'i'oo 'ani fata tegela faga fana fito'onga aaga 'ani tegela'a, 14 ma gila sia longo mola fana alasifonga fa'asia Jiu ma tagi na ta'a na'a gila ma'asini te'enia to'onga. 15 Fana ta'a na'a manatalaga 'e kwari, afirina 'ola 'e kwari mola fana 'anilai. Ma fana ta'a ngaa'i na'a manatalaga 'e biribiri'a ma gila 'ame tagoto'o, te'efuta 'ola 'ame kwari no'o faga suria manatalaga ma funi'oonga aaga 'e kuta. 16 Suria gila iiria gila su'a na God, ma age 'olanga aga 'e tofega mola. Nga falafala aga 'e ria 'e iiki, ma gila ka 'ame lo'oo suria God, ma gila 'ame to'omia no'o agelana 'ua ta 'ola ne'e le'a.