2
Kwaifa'ananaunga fana fufu'ita'a kwaitatari na gila tagoto'o
Tafe'ua, 'i'oo la Taetas furina 'ani kwaifa'ananau suria kwaifa'ananaunga ne'e odo maka to'o suria la Jisas Kraes. To'o fa'ananaua ni wane koko'o fana 'agila fafuru, ma gila ka 'abelo 'ania abulongaa aga, ma gila fito'o ma gila ka to'o na kwaimaanga fana ta'a, ma gila ka akiaki'a 'ubulana alata na 'ato'atolanga. Ma ngaia 'e no'ona la'u mola, fa'ananaua fu'i geni koko'o 'agila odo na abulongaa aga fana iiri ba'itangaa na God, ma gila sia fata ngadaa mola ta'a ngaa'i, ma gila sia go'ufia mola waeni 'e aula ne'e tegela. Gila furina 'agila kwaifa'ananau mola suria ni 'ola ne'e to'o maka le'a. Ma 'agila fa'ananaua fu'igeni sisika 'agila kwaimaa fana kwa'iga ma ni wela aaga. Ma fu'igeni sisika gila ka 'abelo 'ania abulongaa aaga, ma 'agila abulo 'ani odo, ma gila ka 'abelo 'ania fu'iru'uru'ua aga, ma gila ka kwaimaa fana ta'a, ma 'agila lo'oo suria wane aaga, fa'asia nga wane ngaa'i ta fata ngadaa fatalana God.
Ma ka 'ilo'oo la'u mola, fata tegela fana wane bi'i ba'ita 'agila 'abelo 'ania abulongaa aga. Na afirina 'ola, 'i'oo 'ani faate'enia falafala 'e le'a fana ta'a 'agila leka 'i suria. Moko to'ofunga'a moko odo 'ubulana kwaifa'ananaunga amu. Fatalamu 'ani to'o maka odo 'ani to'ofonosia ta'a fa'asia fata sifonga na alafuunga amu. Sui ma marimae amu tagila longoa, ma gila ka maila suria gila 'ame daria te'efuta 'ola 'e ria adauru.
Fa'ananaua ta'a gila taunga'inga tago fana 'agila lo'oo suria nga wane ba'ita aga na ni 'ola te'efou, fana nga manatalana 'ani le'a, ma fata buringa ani 'amoe ana. 10 Ma ngaia 'esia beria mola te'efuta 'ola fa'asia wane ba'ita ana. Tafe'ua ngaia 'ani bu'ota'i 'ani odo fana wane ba'ita 'ani tagoto'o ana, ma fana ta'a matari la'u mola 'agila agasia bu'ota'inga aana ne'e le'a ma gila ka laenia fana 'agila dau suria nga kwaifa'ananaunga suria God, wane fa'amoori 'adauru.
11 'I'oo to'o fa'ananauga 'ilo'oo tofuna God 'e faate'enia no'o kwailaeta'afiinga aana fana fa'amoorilana ta'a te'efou. 12 Kwailaeta'afiinga no'ona 'e fata totonga'i fana 'agoru rugasia to'orunga 'i gulai buri, ma goru ka rugasia kwaisiriinga ne'e ria na fanua lo'oo 'i wado, ma fana 'agoru 'abelo 'ania abulongaa adauru, ma goru to'oru 'ani odo maana God, ma goru ka agea ni 'ola ngaia 'e siria alata dauru goru nana'i 'ua fofona fanua lo'oo 'i wado. 13 Ngai lo'oo goru agea ni 'ola lo'oo alata goru kwaimamani mamania gani na la Jisas Kraes 'ani nigi mai 'ania kwangakwanga'anga ma nga tegelangaa ana. Ngaia na nga God, nga wane ni kwaifa'amooringa adauru. 14 Ngaia 'e kwatea 'i talana fadauru fana fa'amoori ladauru maka lafu 'adauru fa'asia afirina rianga, maka fa'akwari 'adauru no'o, fana 'i dauru no'o na nga ta'a aana, na'a goru siria agelana 'ola 'e le'a. 15 Ngai lo'oo, 'i'oo kwaifa'ananau suria ni 'ola lo'oo. Falatete moko alafuu totonga'i 'ania tegelangaa. 'I'oo sia alamia mola te'efuta wane 'ani fata sifo amu suria ni 'ola lo'oo.