3
Na roꞋongaꞋa sulia na taki ki nama na faꞋamamanaꞋanga ana sa Jesus
Kamu ngwae ana Ꞌi Galesia, kamu gwaubaliꞋa! Nau ku fada taꞋifau naꞋa fuamuꞋa na maelana sa Jesus Christ ana Ꞌai rara folo. Bore ma nia diꞋia ti ngwae niniꞋa feo kamu Ꞌuana faꞋamanataꞋanga rora ki! Nau ku oga muke saiana taꞋi ru Ꞌuri: Kamu Ꞌiri kwaloa laꞋu na AnoꞋi ru Abu God osiꞋana neꞋe kamu roꞋo sulia na taki sa Moses ki, bore ma duꞋungana lala neꞋe kamu faꞋamamana na FaꞋarongoa LeꞋa sulia sa Jesus, ma muke fitoꞋo ana. Kamu gwaubalia liu naꞋa. Na AnoꞋi ru Abu neꞋe kwate ma Ꞌoko talaꞋae ana mauriꞋa saena tuaꞋa faolu, bore ma taꞋena kamu ili Ꞌuana sasilana na raoꞋa AnoꞋi ru Abu ki Ꞌania ngasingasiꞋanga kamu ki talamuꞋa. Kamu faꞋamanifi liu naꞋa osiꞋana na fitoꞋonga kamu ana sa Jesus. DiꞋia kamu oli faꞋasia ma muka sasi laꞋu sulia na taki sa Moses ki, na fitoꞋonga kamu ke funu. Nau ku oga muke malingaꞋinia neꞋe sulia na kwaiꞋofe Ꞌanga God, nia kwate sakongaꞋi ana na AnoꞋi ru Abu nia fuamuꞋa, ma nia ka fulia na ru ni ꞋarefoꞋanga ki Ꞌi safitamuꞋa, noaꞋa laꞋu duꞋungana neꞋe kamu roꞋo sulia na taki ki, bore ma sulia lala na fitoꞋonga kamu ana sa Jesus.
Ma muke manata basi sulia sa Abraham, na KerekereꞋa Abu ba fata Ꞌuri, “Nia faꞋamamana ana God, ma God ka alafafia niaꞋa ngwae ꞋoloꞋolo sulia na faꞋamamanaꞋanga nia.” Muke saiana sa tai bore Ꞌana neꞋe ke faꞋamamana ana God, niaꞋa na ngela sa Abraham.* Na KerekereꞋa Abu nia fata Ꞌuri maꞋi Ꞌi naꞋo, God ke baꞋa fuꞋusi ꞋoloꞋolo ana ngwae noaꞋa laꞋu Jiu ki Ꞌani faꞋamamanaꞋanga. Ma God ka faꞋarongo Ꞌani faꞋarongoꞋa leꞋa neꞋe fuana sa Abraham ka Ꞌuri, “Nau kui baꞋa faꞋaleꞋa na ngwae ki taꞋifau sulia ꞋaeꞋo.” ꞋIu, sa Abraham faꞋamamana, ma God ka ꞋoilakitaꞋinia. ꞋUnaꞋeri logo, sa tai bore Ꞌana neꞋe kira faꞋamamana, God ke faꞋaleꞋada diꞋia sa Abraham.
10 Sa tai faꞋida bore Ꞌana neꞋe kira manata fasi God nia alafafida neꞋe kira saga osiꞋana kira roꞋosulia na taki ki, kike baꞋa ngalia na kwaꞋikwaꞋinga faꞋasia God. DuꞋungana neꞋe KerekereꞋa Abu ba nia fata Ꞌuri, “Sa tai bore Ꞌana neꞋe noaꞋa kasi ꞋidufaꞋi roꞋosulia na taki ki taꞋifau, kike baꞋa ngalia kwaꞋikwaꞋinga faꞋasia God.” 11 Ma nia madako liu naꞋa noaꞋa ta ngwae kasi saga faꞋinia God ana na taki ki, sulia na KerekereꞋa Abu nia fata laꞋu Ꞌuri, “Sa tai bore Ꞌana neꞋe kira ꞋoloꞋolo faꞋinia God osiꞋana na faꞋamamanaꞋanga, kike baꞋa mauri firi.” 12 Na falafala ana mauriꞋa sulia faꞋamamanaꞋanga noaꞋa Ꞌiri diꞋia laꞋu na falafala ana dongalana na taki sa Moses neꞋe alaꞋa Ꞌuri, “DiꞋia Ꞌoko oga Ꞌoke dao toꞋona mauriꞋa osiꞋana roꞋongaꞋa sulia na taki, Ꞌoke roꞋo nama sulia taki aliꞋafu God.”
13 Na kwaꞋikwaꞋinga neꞋe Ꞌita maꞋi faꞋasia na taki ki, sa Christ nia lafua naꞋa faꞋasi kia, ma ka ngalia naꞋa talana. Sulia neꞋe KerekereꞋa Abu ba fata Ꞌuri, “Na ngwae neꞋe kira saungia Ꞌi tufungana Ꞌai, nia mae duꞋungana nia ngalia na kwaꞋikwaꞋinga ana God.” 14 Sa Christ nia foli olitaꞋi kia faꞋasia na kwai matalangaꞋinga na taki ki. ꞋUnaꞋeri neꞋe God ka faꞋaleꞋa logo na ngwae noaꞋa laꞋu Jiu ki Ꞌania na leꞋangaꞋa neꞋe nia eta fataꞋa Ꞌani fuana sa Abraham. Ma kuluꞋa taꞋifau na ngwae neꞋe kulu faꞋamamana ki, kuke toꞋo logo ana na AnoꞋi ru Abu sulia na faꞋamamanaꞋanga neꞋe.
Na taki ki faꞋinia na fata alangaꞋinga God
15 Ngwaefuta ma ngwaingwaena nau kina ana sa Christ, nau ku fata Ꞌani na manataꞋanga ana na KerekereꞋa Abu ka sui naꞋa, niniꞋari nai fada laꞋu na alangaꞋinga neꞋe Ꞌania na manataꞋanga ana ngwae sulia kaidaꞋi ki. DiꞋia ro ngwae ki kera sasi ta alangaꞋinga, noaꞋa taꞋi kasi rokisia naꞋa ta kula ana nama noaꞋa keraꞋa kasi Ꞌoia laꞋu alangaꞋinga neꞋeri. Na alangaꞋinga neꞋe ni diꞋia logo na alangaꞋinga neꞋe leka maꞋi faꞋasia God fuana sa Abraham faꞋinia Ꞌalako nia. 16 ꞋIu, God nia fata alangaꞋi faꞋinia sa Abraham ma na Ꞌalako nia. Na KerekereꞋa Abu noaꞋa kasi fata laꞋu Ꞌuri, “Na Ꞌalako Ꞌoe ki,” neꞋe fadalana na ngwae Ꞌoro ki. Bore ma nia ka alaꞋa lala Ꞌuri, “Na Ꞌalako Ꞌoe,” neꞋe fadalana taꞋi ngwae goꞋo, ma nia naꞋa neꞋe sa Christ. 17 Na fadalana na fatalaku neꞋe Ꞌuri: God nia eta faꞋangasia na fau alangaꞋinga faꞋinia sa Abraham, ma ka alangaꞋi logo nia ke baꞋa faꞋamamana. Nia neꞋe na taki neꞋe God nia kwatea fai talangaꞋi ma uulu akwala faꞋi ngali naꞋa Ꞌi buri Ꞌana, nia ꞋafitaꞋi liu ka muusia na alangaꞋinga neꞋe God alangaꞋi Ꞌani fuana sa Abraham. 18 Si diꞋia God kwatea ru leꞋa ki fuaka duꞋungana neꞋe kulu roꞋosulia na taki ki, Ꞌirai noaꞋa nia kasi kwatea sulia na fata alangaꞋinga nia. Bore ma osiꞋana na alangaꞋinga nia, nia neꞋe God ka kwate sakongaꞋi ana ru leꞋa ki fuana sa Abraham.
19 FaꞋuta neꞋe God ka kwatea na taki ki? God kwatea na taki ki laꞋu Ꞌi burina alangaꞋi Ꞌanga nia, fasi Ꞌiri ke faꞋataꞋi madako ana abula taꞋangaꞋa ki, leleka ka dao Ꞌana asoa neꞋe Ꞌalako sa Abraham, sa Christ, neꞋe God fata alangaꞋi Ꞌani ke dao maꞋi ana. God neꞋe kwatea na Ꞌainsel ki Ꞌiri kike kwatea na taki ki fuana sa Moses. Ma sa Moses neꞋe na ngwae ni ngali alaꞋanga, duꞋungana nia neꞋe ngalia maꞋi na taki ki, ma ka kwatea fuana na ngwae ki. 20 Bore ma kaidaꞋi God nia fata alangaꞋi fuana sa Abraham, nia kasi oga naꞋa ta ngwae ni ngali alaꞋanga, osiꞋana nia sasia naꞋa ru neꞋeri taꞋifilia.
Na ru neꞋe taki ki leka maꞋi fuana
21 ꞋUri ma na taki sa Moses ki nia Ꞌiri alafafia na fata alangaꞋinga God ki? NoaꞋa liu! Si diꞋia God nia kwatea na taki neꞋe ka faꞋamauria na ngwae ki, Ꞌirai na ngwae ki kike roꞋosulia, ma kike saga naꞋa Ꞌi maana God. 22 Bore ma, na KerekereꞋa Abu nia saea neꞋe ngwae ki taꞋifau kira oga abula taꞋangaꞋa, ma noaꞋa kira kasi bolo naꞋa faꞋinia daua sulia na taki ki. ꞋUnaꞋeri neꞋe God ka kwatea na fata alangaꞋinga Ꞌania na mauriꞋa firi fuana na ngwae neꞋe kira faꞋamamana ana sa Jesus Christ ki.
23 ꞋI naꞋona mala na kaidaꞋi neꞋe faꞋamamanaꞋanga ana Jesus Christ nia dao maꞋi, God nia goni kulu Jiu ki olofana na taki sa Moses ki, leleka ka dao ana kaidaꞋi God nia faꞋataꞋinia na tala faolu sulia na faꞋamamanaꞋanga ana sa Christ. 24 Na taki ki ka lia suli kulu leleka ka dao ana kaidaꞋi sa Christ nia dao maꞋi. ꞋUnaꞋeri burina sa Christ nia dao naꞋa, kuke saga Ꞌi maana God, osiꞋana na faꞋamamana lana. 25 ꞋIu, ma na taki ki noaꞋa kasi lia naꞋa suli kia Ꞌi niniꞋari, osiꞋana kaidaꞋi fuana faꞋamamanaꞋanga ana sa Christ nia naꞋa faꞋi kia.
Na ngwae faꞋamamana ana sa Jesus ki kira ngela God ki naꞋa
26 KamuꞋa taꞋifau neꞋe ngela God ki naꞋa, duꞋungana na faꞋamamanaꞋanga kamu ana sa Christ Jesus. 27 Kamu siuabu taꞋifau naꞋa ka faꞋataꞋinia neꞋe kamu Ꞌado naꞋa faꞋinia sa Christ, ꞋunaꞋeri neꞋe mauriꞋanga kamu ke diꞋia naꞋa sa Christ. 28 Nia neꞋe, ka noaꞋa naꞋa ta mataliꞋanga Ꞌi safitana na ngwae Ꞌi Jiu ki ma na ngwae noaꞋa laꞋu Jiu ki, ma na ngwangwane ki faꞋinia na kini ki, ma na ngwae rao ꞋoꞋo ki faꞋinia ngwae neꞋe noaꞋa ta ngwae kasi ꞋaꞋana fuada ki. KamuꞋa taꞋifau, kamu bolo goꞋo Ꞌi maana God, duꞋungana kamu tua Ꞌani fikuꞋa faꞋinia sa Christ Jesus. 29 OsiꞋana kamuꞋa neꞋe ngwae sa Christ ki naꞋa, ꞋunaꞋeri kamuꞋa logo neꞋe ngela ana kwalafa sa Abraham ki, ma muke baꞋa ngalia faꞋaleꞋa Ꞌanga God nia fata alangaꞋiniꞋi fuana sa Abraham.
* 3:7 Ngela sa Abraham fada Ꞌani taꞋi ana ngwae God ki.