4
Nau ku oga nai taꞋi fada madakola laꞋu ana ru neꞋe nau ku fata sulia, diꞋia ta ngwae nia toꞋo ana ta ngela, nia ke baꞋa kwatea ru nia ki taꞋifau fuana. Bore ma ana kaidaꞋi neꞋe ngela neꞋeri nia tiꞋitiꞋi Ꞌua, nia diꞋia ta ngwae rao goꞋo Ꞌana, osiꞋana noaꞋa nia kasi ꞋaꞋana Ꞌua fuana liaꞋa sulia na alu ruꞋanga nia ki talana. KaidaꞋi nia tiꞋitiꞋi Ꞌua, ti ngwae neꞋe kira lia sulia alu ruꞋanga fuana, leleka ka dao ana kaidaꞋi neꞋe maꞋa nia Ꞌolea. Nia ꞋunaꞋeri logo, Ꞌi naꞋo maꞋi ana kaidaꞋi kami Jiu ki Ꞌiri faꞋamamana Ꞌua ana sa Christ, kami roꞋo lala sulia na taki ki ana tuaꞋa saena magalia, diꞋia ta ngwae rao ꞋoꞋo neꞋe nia rao goꞋo sulia fatalana na gwaungaꞋi nia. Ma ana kaidaꞋi neꞋe God nia Ꞌolea nia dao naꞋa maꞋi, nia kwatea maꞋi Ngela nia Ꞌi saena magalia. Nia ka ngwaeꞋa, ma ka futa ana kini, ma nia ka roꞋosulia na taki kami Jiu ki. Nia ka sasi ꞋunaꞋeri fasi Ꞌiri ke logea sa tai faꞋida neꞋe na taki ki dau fafida, Ꞌiri ke kwatea kuluꞋa na ngela God ki.
OsiꞋana neꞋe kuluꞋa na ngela God ki naꞋa, nia kwatea na MangoꞋi ru Ngela nia ka tua saena na maurilakulu. Ma na MangoꞋi ru nia ka kwate kuke foꞋo Ꞌuri, “MaꞋasi Ꞌae, MaꞋasi Ꞌae.” Ma kamu noaꞋa laꞋu na ngwae rao ꞋoꞋo ki. Bore ma kamuꞋa na ngela gwaumauri God ki naꞋa. Ma osiꞋana neꞋe kamu ngela gwaumauri nia ki naꞋa, nia ke baꞋa kwatea ru ki taꞋifau neꞋe nia alua fuana kwatelana fuana na ngela nia ki.
Sa Paul manata Ꞌabera fuana ngwae Ꞌi Galesia ki
Ana kaidaꞋi noaꞋa kamu kasi sai Ꞌua ana God, ru matamata neꞋe noaꞋa laꞋu god mamana ki neꞋe kira gwaungaꞋi fafia maurilamuꞋa. Bore ma ana kaidaꞋi neꞋe naꞋa, kamu sai naꞋa ana God nama nau ku fata Ꞌuri, God sai naꞋa amuꞋa. ꞋUri ma faꞋuta laꞋu neꞋe muka oli, muka roꞋo laꞋu sulia na taki ki ana tuaꞋa saena magalia? Ru neꞋeri ki noaꞋa kasi fulia goꞋo ta ru leꞋa fuamuꞋa. Ma faꞋuta neꞋe kamu ka oga laꞋu raoꞋa fuada? 10 Nau ku rongoa kwau neꞋe kamu dau sulia na ru neꞋe taki Jiu ki saea fuana faꞋadoelana asoa ana Sabat ki, ma na fafangaꞋa ana madamo faolu ki, ma na kaidaꞋi talingaꞋi ki saena faꞋi ngali ki. 11 Nau ku manata Ꞌabera liu Ꞌani kamu, Ꞌasu Ꞌubani na raoꞋa niniꞋa nau ku sasia fuana ꞋafilamuꞋa fuana daoꞋa toꞋona na mauriꞋa faolu kata fiꞋi funu. 12 Ngwaefuta kina ma ngwaingwaena kina Ꞌae, nau ku amasi kamu, muke sui naꞋa faꞋasia na roꞋongaꞋa sulia na taki sa Moses ki, diꞋia logo nini nau ku sui naꞋa faꞋasia. DuꞋungana neꞋe nau ku sui naꞋa faꞋasia taki sa Moses ki, diꞋia logo neꞋe kamu sui faꞋasiꞋi Ꞌi naꞋo.
Asoa sui toli ki, kamu Ꞌiri sasia goꞋo ta ru rora aku. 13 Kamu sai logo ana kaidaꞋi ba nau ku faꞋatalo Ꞌania na FaꞋarongoꞋa LeꞋa fuamuꞋa, nau ku mataꞋi ba, bore ma nia niniꞋa kosi nau Ꞌiri nai faꞋatalo Ꞌani FaꞋarongoa LeꞋa fuamuꞋa. 14 Ma sui bore Ꞌana nau ku mataꞋi, ma nau ku kwatea ꞋafitaꞋiꞋanga doe fuamuꞋa, noaꞋa kamu kasi manata taꞋa goꞋo fuaku, ma kamu kasi Ꞌaila goꞋo Ꞌani nau. Ma kamu kwalo nau ka diꞋia neꞋe kamu kwaloa logo ta Ꞌainsel faꞋasia God nama sa Christ Jesus talana naꞋa. 15 Ma ana kaidaꞋi neꞋeri, kamu saeleꞋa liu. Nau ku saiana neꞋe na kwaima Ꞌanga kamu fuaku nia gwaꞋi linga. DiꞋia nau ku gania bore maamuꞋa fuana Ꞌafilaku, kamu kasi luia goꞋo faꞋasi nau. ꞋUri ma na saeleꞋa Ꞌanga ba kamu, nia naꞋa Ꞌi faꞋi niniꞋa? 16 ꞋUri ma kulu malimaeꞋa laꞋu Ꞌi safitakulu, duꞋungana nau ku fata Ꞌani mamanaꞋanga niniꞋari?
17-18 Nia leꞋa liu fuana ta ngwae ka fata liana ti ai matamata diꞋia nia sasi fuana leꞋangaꞋa. Nia mamana liu, ma noaꞋa laꞋu ana kaidaꞋi niniꞋa nau ku tua goꞋo faꞋi kamu, bore ma ana kaidaꞋi nau ku tua tau logo faꞋasi kamu. Ma na ngwae ba kira rao ngangata fuana rokisilana na FaꞋarongoꞋanga LeꞋa, kira oga liu kike fata liamuꞋa, bore ma noaꞋa nia kasi leꞋa goꞋo fuamuꞋa. TaꞋi ru neꞋe kira oga naꞋa neꞋe muke tua matali amuꞋa faꞋasi nau, fasi Ꞌiri kira goꞋo neꞋe muke dongada. 19 Ngela nau kina Ꞌae ana sa Christ, na manataku nia fii liu laꞋu suli kamu, diꞋia ta kini nia karangi ka faꞋafuta ngela nia. Na fiiꞋa neꞋe noaꞋa kasi sui leleka ka dao ana asoa neꞋe muke faꞋamamana goꞋo ana sa Christ taꞋifilia. 20 Ana kaidaꞋi neꞋe, nau ku oga liu nai tua faꞋi kamu, Ꞌiri neꞋe naisi alaꞋa ngasingasiꞋa laꞋu Ꞌuri fuamuꞋa. Nau ku kina naꞋa ta ru neꞋe nai saea laꞋu fuamuꞋa!
Sa Paul fata sulia Ꞌi Hega faꞋinia Ꞌi Sera
21 Nau ku saefilo kamu basi, tai amuꞋa neꞋe oga roꞋongaꞋa sulia na taki ki Ꞌiri nia ke mauri, ꞋUri ma kamu sai leꞋa naꞋa ana tae neꞋe taki ki saea? 22 Na KerekereꞋa Abu saea sa Abraham toꞋo ana ro ngela ngwane ki. Ta ngela, sa Ishmael, nia futa ana kini ni rao ꞋoꞋo Ꞌi Hega. Ma ta ngela, sa Aesak, nia futa ana Ꞌi Sera kini aloge, ma nia naꞋa neꞋe Ꞌafe sa Abraham. 23 Sa Ishmael, na ngela neꞋe futa ana Ꞌi Hega, na kini rao ꞋoꞋo, nia futa diꞋia goꞋo Ꞌana na ngela ki taꞋifau. Bore ma sa Aesak, na ngela neꞋe futa ana Ꞌi Sera, na kini neꞋe nia aloge, nia futa sulia na alangaꞋinga neꞋe God sasia faꞋinia sa Abraham.
24 ꞋUnaꞋeri neꞋe nai fada fulilana na ru neꞋe ki Ꞌani na tarifulaꞋa. Na ro kini neꞋe ki diꞋia ro fau alangaꞋinga ki neꞋe God nia sasi faꞋinia ngwae nia ki. ꞋI Hega diꞋia na fau alangaꞋinga ana na taki neꞋe fuli gwauna na ua Ꞌi Saenae saena abaꞋi kula Ꞌi Arabia, kula neꞋe God kwatea na taki ki fuana sa Moses ana. Na ngwae neꞋe kira donga na alangaꞋinga ana taki, kira goꞋo neꞋe rao ꞋoꞋo Ꞌi olofana na taki. Ma nia diꞋia Ꞌi Hega na kini rao ꞋoꞋo neꞋe, nia taꞋi filia ke baꞋa alua ngela neꞋe kira rao ꞋoꞋo ki. 25 Ma Ꞌi Hega neꞋe nia uu Ꞌani na ngwae Ꞌi Jerusalem Ꞌi taꞋena, osiꞋana neꞋe kira tua goꞋo Ꞌada fuana raoꞋa fuana taki sa Moses ki. 26 Bore ma Ꞌi Sera neꞋe uu Ꞌani Jerusalem Ꞌi langi. Nia aloge, ma nia diꞋia teꞋa fuaka ngwae neꞋe kulu fitoꞋo ana sa Jesus ki. 27 Na ru neꞋeri neꞋe sa Aesea nia fata sulia saena na KerekereꞋa Abu ka Ꞌuri, “Na kini neꞋe kamu ꞋabaraꞋa ki, ma noaꞋa kamu kasi sai goꞋo ana Ꞌua na nonifiiꞋa ana ngela, muke saeleꞋa, ma muke ako saeleꞋa amuꞋa. Sulia na kini neꞋe araꞋi nia faꞋasia, nia toꞋo ana ngela Ꞌoro ka liufia na kini neꞋe na araꞋi nia tua faꞋinia.”
28 Ngwaefuta nau kina ma ngwaingwaena kina, kamuꞋa neꞋe ngela God ki sulia na alangaꞋinga nia, diꞋia sa Aesak ba nia futa ana Ꞌi Sera, duꞋungana God alangaꞋi fuana sa Abraham. 29 Ana kaidaꞋi neꞋeri, sa Ishmael, na ngela Ꞌi Hega neꞋe nia futa maꞋi diꞋia na ngela ki taꞋifau goꞋo Ꞌana saena magalia, nia maꞋudua sa Aesak na ngela Ꞌi Sera, neꞋe futa sulia na ngasingasiꞋanga ana AnoꞋi ru Abu God. Ma nia ka ꞋunaꞋeri logo ana kaidaꞋi neꞋe, na ngwae neꞋe kira rao fuana taki ki, kira maꞋudu kulu ana kaidaꞋi neꞋe. 30 ꞋUri ma na KerekereꞋa Abu nia fata faꞋuta baniꞋa? Nia fata Ꞌuri ba, “Ifulani na kini rao ꞋoꞋo neꞋe faꞋinia na ngela nia, kira ke leka tau kwau Ꞌada. DuꞋungana na ngela kini rao ꞋoꞋo neꞋe noaꞋa kasi totolia ke ngalia ta ru ana toꞋoruꞋa maꞋa keraꞋa, sulia na ru ki taꞋifau neꞋe fuana sa Aesak na ngela neꞋe futa sulia na alangaꞋinga neꞋe nia aloge.” 31 Ngwaefuta kina ma ngwaingwaena kina Ꞌae, nia ꞋunaꞋeri logo, kuluꞋa noaꞋa laꞋu ngela Ꞌi Hega ki neꞋe kulu rao ꞋoꞋo olofana na taki. KuluꞋa ngela Ꞌi Sera ki lala, osiꞋana kulu fitoꞋo ana sa Jesus.
4:27 Aesea 54:1