5
Sa Christ nia loge kia taꞋifau
Sa Christ neꞋe nia loge kia naꞋa, fasi Ꞌiri kuke tua saka dola naꞋa. ꞋUnaꞋeri muke uu ngasi, ma muke tua naꞋa diꞋia na ngwae neꞋe kira aloge ki, ma ka noaꞋa laꞋu na ngwae ni rao ꞋoꞋo ki fuana taki sa Moses.
Sailinga basi! NauꞋa sa Paul, nau ku alaꞋa kwau fuamuꞋa, diꞋia neꞋe kamu Ꞌolo faꞋataꞋinia fasi Ꞌiri muke saga Ꞌi naꞋona God ma muke mauri, noaꞋa liu sa Christ kasi faꞋamauri kamu goꞋo. Nau ku fata totongaꞋi laꞋu fuana ta ngwae neꞋe alaꞋania fuana Ꞌolo faꞋataꞋinga, nia ke sasi nama sulia na taki laꞋulaꞋu sa Moses ki. Sa tai amuꞋa neꞋe kira iliili Ꞌuana sagaꞋa Ꞌi maana God Ꞌani roꞋongaꞋa sulia na ru neꞋe na taki ki saea, kike baꞋa tua matali naꞋa faꞋasia sa Christ, ma kike foꞋada talada naꞋa faꞋasia na kwaiꞋofeꞋanga God. Bore ma AnoꞋi ru Abu kwatea kulu ka manata toꞋo neꞋe God ke alafafi kulu, osiꞋana fitoꞋonga kulu ana sa Christ. DuꞋungana kaidaꞋi neꞋe kulu Ꞌado naꞋa faꞋinia sa Christ Jesus, ma diꞋia ta ngwae nia ka Ꞌolo faꞋataꞋinia nama noaꞋa kasi Ꞌolo faꞋataꞋinia, nia noaꞋa kasi matamata goꞋo. Na ru ꞋinotoꞋa lala neꞋe na fitoꞋonga Ꞌoe neꞋe kwatea ma Ꞌoko alafe fuana ngwae ki taꞋifau.
ꞋI naꞋo maꞋi, faꞋamamanaꞋanga kamu ana sa Jesus nia leꞋa liu. Bore ma taꞋena, ta ngwae nama niniꞋa balilia manatamuꞋa ka Ꞌuri naꞋa faꞋasia na faꞋamanataꞋanga mamana neꞋe. God noaꞋa kasi sasi ꞋunaꞋeri, duꞋungana nia neꞋe fili kamu Ꞌiri muke faꞋamamana ana sa Christ. Bore ma ta kala faꞋamanataꞋanga rora tiꞋitiꞋi neꞋe nia Ꞌi safitamuꞋa ke sifolia kamuꞋa taꞋifau, diꞋia ta kala isi tiꞋitiꞋi ba nia ke sifolia kaꞋakaꞋa ana beret taꞋifau. 10 Nau ku manata toꞋo neꞋe noaꞋa kamu kasi faꞋamamana ana faꞋamanataꞋanga rora neꞋana, osiꞋana neꞋe kulu ratai naꞋa faꞋinia sa Christ Ꞌani fitoꞋonga. Ma sa tai mo* niniꞋa kwatea na manata ꞋaberaꞋanga fuamuꞋa, nau ku saiana, nia ke baꞋa ngalia naꞋa kwaꞋikwaꞋinga faꞋasia God.
11 Ngwaefuta nau kina, nau noaꞋa kusi faꞋatalo Ꞌani neꞋe ngwae ke Ꞌolo faꞋataꞋinia nama, sui bore Ꞌana ti ngwae saea neꞋe nau ku sasi ꞋunaꞋeri. Sulia diꞋia nau ku faꞋamanata ꞋunaꞋeri, ma faꞋuta mo neꞋe na ngwae Jiu ki kika faꞋakaisi nau goꞋo Ꞌada re? Bore ma kira saetaꞋa fuaku, duꞋungana nau ku fata sulia na maelana sa Christ ana Ꞌai rara folo fuana faꞋamaurilana na ngwae ki. 12 Ti ngwae kira kwatea manata ꞋaberaꞋanga fuamuꞋa ana faꞋamanataꞋanga kira ki sulia na Ꞌolo faꞋataꞋi Ꞌanga. Sali kira fia fasi God nia saeleꞋa fafia kaidaꞋi kira Ꞌolo faꞋataꞋinia, diꞋia ꞋunaꞋeri, faꞋuta neꞋe kira kasi tala falasida daofaꞋi liu goꞋo re?
13 Ma kamuꞋa ngwaefuta nau ki, God nia fili kamu naꞋa Ꞌiri muke sakadolaꞋa faꞋasia na taki sa Moses ki. Sui bore Ꞌana kamu ka tua sakadolaꞋa ꞋunaꞋeri, noaꞋa kamu kasi manata Ꞌuri fasi nia leꞋa goꞋo Ꞌana fuana muke roꞋosulia na kwaiogaiꞋanga taꞋa ki ana nonimuꞋa. Bore ma kamu sakadola naꞋa Ꞌiri muke alafe fuamuꞋa, ma muke Ꞌafi kamu kwailiu. 14 Sulia na taki sa Moses ki taꞋifau kira fikua goꞋo ana taꞋi taki neꞋe Ꞌuri, “ꞋOke alafe fuana ngwae ki taꞋifau ka diꞋia logo neꞋe Ꞌoko alafe fuamu talamu.” 15 Bore ma si diꞋia kamu tua muka fuꞋali kamu diꞋia na ru mauri kwasi ki, Ꞌirai ma kamu faꞋanonifii kamu kwailiu. Muke lia leꞋa ana, Ꞌasu Ꞌubani muka fiꞋi takalongaꞋi kamu kwailiu.
Na AnoꞋi ru Abu faꞋinia na kwaiogaiꞋanga Ꞌana noni
16 Nau ku fata Ꞌuri: DiꞋia kamu alaꞋania na AnoꞋi ru Abu God ka talaꞋia na mauri lamuꞋa, muke tua faꞋasia na kwaiogaiꞋanga taꞋa ana noni. 17 DuꞋungana na kwaiogaiꞋanga ana noni nia fuꞋalia na ru neꞋe na AnoꞋi ru Abu nia oga, ma na AnoꞋi ru Abu ka Ꞌaila logo Ꞌani na ru neꞋe noni nia oga. Na ro ru neꞋe kiri kira malimaeꞋa adaroꞋo kwailiu. Nia ka faꞋataꞋinia neꞋe, diꞋia na AnoꞋi ru Abu nia talaꞋi kamu, nia ꞋafitaꞋi fuana muke sasi ta ru bore Ꞌana neꞋe kamu oga sasilana fuana faꞋatolilana kwaiogai Ꞌanga taꞋa ana noni. 18 DiꞋia na AnoꞋi ru Abu nia talaꞋi kamu naꞋa, na taki faꞋasia sa Moses ki noaꞋa kasi gwaungaꞋi naꞋa fafi kamu.
19 Kulu saiana na ru taꞋa Ꞌuri ki neꞋe Ꞌita maꞋi faꞋasia na kwaiogaiꞋanga taꞋa ana noni: ꞋusuꞋa, ma manata bulibuliꞋanga, ma kui laelaeꞋanga. 20 Ma foꞋosilana nunuꞋi ru kala ki, ma raoꞋa Ꞌani ꞋilalaꞋanga ma kelemaꞋanga ki. Ma na malimaeꞋanga fuana fuꞋanga ki, ma fata faꞋalilana ngwae ki, ma kwaimamagolai Ꞌanga ki, ma balubaluꞋanga ki, ma tuaꞋa Ꞌani ogalaꞋanga ki, ma tuaꞋa Ꞌani barangisiꞋanga ki, ma saetaꞋanga fuada kwailiu, 21 ma ꞋugaꞋa ki, ma kwaꞋufilana ru neꞋe ke burasia ngwae, ma masaꞋa Ꞌani ngwaꞋe ngaꞋa taꞋa ki, ma sasilana logo ru rora Ꞌoro ꞋunaꞋeri ki. Nau ku faꞋabasu kamu diꞋia ba nau ku saea Ꞌi naꞋo, sa tai faꞋida neꞋe kira sasia ru ꞋunaꞋeri ki, noaꞋa kira kasi totolia ruꞋungaꞋa Ꞌi saena na tuaꞋa neꞋe God ke gwaungaꞋi fafia.
22 Bore ma na AnoꞋi ru Abu nia kwatea fuana ngwae ki na alafe Ꞌanga, na saesaeleꞋa Ꞌanga, na aroaroꞋanga, na mabe Ꞌanga tau, na sasi leꞋangaꞋa, na leꞋangaꞋa, na abula mamana Ꞌanga, 23 na abula enoeno Ꞌanga, ma na dauꞋa fafia kwaiogai Ꞌanga ana noni. DiꞋia kamu sasi mo sulia na ru neꞋeri ki, noaꞋa kamu kasi Ꞌoia goꞋo ta taki. 24 Ma na ngwae neꞋe kira toꞋo naꞋa ana sa Christ Jesus saena maurilada ki, kira foto naꞋa fafia na kwaiogaiꞋanga taꞋa lilisu kira ki ana Ꞌai rara folo. 25 OsiꞋana na AnoꞋi ru Abu nia kwatea naꞋa mauriꞋa faolu fuaka, nia leꞋa fuana kuke roꞋosulia nama na kwaitalaꞋi Ꞌanga nia saena maurilaka. 26 Alu noaꞋa kulu kasi tua Ꞌani naunauꞋanga, nama suraduꞋanga, nama Ꞌugalilaka kwailiu.
* 5:10 Sa tai mo fadalana neꞋe ta ngwae faꞋinaꞋonaꞋo saena lalusae Ꞌi Galesia. Sali sa Paul fata Ꞌani alaꞋanga neꞋe, “sa tai mo” Ꞌiri ka faꞋataꞋi Ꞌuana ta ngwae faꞋinaꞋonaꞋo ana fikutaꞋi faꞋamamana Ꞌi Galesia, bore ma noaꞋa nia kasi talingani laꞋu satana.