6
KwaiꞋafiꞋanga fuamuꞋa kwailiu
Ngwaefuta ma ngwaingwaena nau kina Ꞌae, diꞋia ta ngwae neꞋe kamu dao toꞋona nia sasia ta roraꞋa, sa tai amuꞋa neꞋe na AnoꞋi ru Abu nia talaꞋia, nia ke olitaꞋinia maꞋi faꞋasia na taꞋangaꞋa nia. ꞋOke fata sarafaꞋi fuana, ma Ꞌoko madafi Ꞌoe logo Ꞌasu Ꞌubani Ꞌoko fiꞋi sasi logo ta roraꞋa diꞋia niaꞋa. Ma muke Ꞌafia sa tai bore Ꞌana neꞋe nia toꞋo ana ta ꞋafitaꞋiꞋanga. Ma kaidaꞋi kamu sasi ꞋunaꞋeri, kamu roꞋosulia naꞋa na faꞋamanata Ꞌanga neꞋe sa Christ nia kwatea maꞋi. DiꞋia ta ngwae nia saea nia ta ngwae ꞋinotoꞋa, ma nia kasi Ꞌafia goꞋo ta ngwae, nia soke nia goꞋo Ꞌana talana. Nia noaꞋa laꞋu na ngwae mamana. Alu taꞋi taꞋi ngwaeꞋa amuꞋa muke filo leꞋa ana na abulaꞋanga kamu ki talamuꞋa. Ma nia ka manata sulia na abulalana nia leꞋa nama noaꞋa. Ma diꞋia abulalana nia leꞋa, bolo faꞋinia nia ke fata leꞋa ana talana. Bore ma nia kasi faꞋabolotaꞋinia abulalana talana faꞋinia abulalana ta ngwae matamata laꞋu. OsiꞋana nia ꞋunaꞋeri taꞋi taꞋi ngwaeꞋa akulu nia ke tagi sulia abulalana talana.
Na ngwae neꞋe faꞋamanata kamu sulia fatalana God, bolo faꞋinia muke kwatea nama na kwaiꞋafiꞋanga ki fuana osiꞋana na faꞋamanataꞋanga leꞋa neꞋe.
NoaꞋa kamu kasi manata rora laꞋu ꞋamuꞋa sulia na ru niniꞋa nau ku saea: ꞋAfitaꞋi liu ta ngwae ka sofongaꞋinia ta ru faꞋasia God. Na ngwae ke ngalia nama na kwaiaraꞋanga nia faꞋasia God duꞋungana ru neꞋe nia sasiꞋi ki, ka diꞋia neꞋe ngwae ka loia nama fufuaꞋi ru ki ana ru nia fasiꞋi ki. DiꞋia nia kasi mango faꞋasia sasilana na ru taꞋa neꞋe na nonina ogaꞋi ki, nia ke baꞋa maelia. Bore ma, diꞋia nia sasia na ru neꞋe AnoꞋi ru Abu nia ogaꞋi ki, na AnoꞋi ru Abu ke kwatea mauriꞋa firi fuana. NoaꞋa kulu kasi noni maruku fuana sasilana raoꞋa leꞋa ki. OsiꞋana diꞋia kulu noni mabe fuana sasilana ru leꞋa ki, faꞋi asoa neꞋe God nia filia ke baꞋa dao maꞋi, kuke baꞋa ngalia kwaiaraꞋanga kulu ki faꞋasia God. 10 ꞋUnaꞋeri neꞋe kaidaꞋi kulu naꞋa fuana Ꞌafilana ngwae toꞋo ana boꞋoboꞋo Ꞌanga ki neꞋeriꞋa, ma tasa naꞋa fuana na bara ngwai asina neꞋe kira faꞋamamana ana sa Christ.
AlaꞋanga Ꞌisi ki
11 Lisia basi na kerekereꞋa doe niniꞋa nau ku keresia kwau fuaumulu Ꞌani limaku talaku. 12 Na ngwae neꞋana kira sasi Ꞌuana na suꞋumaꞋilamuꞋa fuana na Ꞌolo faꞋataꞋinga, kira oga faꞋasaeleꞋa lana ngwae Jiu ki Ꞌani dongalana taki fuana Ꞌolo faꞋataꞋinga. Kira oga Ꞌole lamuꞋa, duꞋungana kira maꞋu Ꞌani na ngwae neꞋana ki neꞋe kira faꞋanonifiiꞋa na ngwae neꞋe kira alaꞋa sulia na maelana sa Christ ana Ꞌai rara folo. 13 Ma na ngwae neꞋe kira Ꞌolo faꞋataꞋinia ki bore, noaꞋa kira kasi roꞋo goꞋo sulia na taki sa Moses ki. Bore ma kira oga fasi muke Ꞌolo faꞋataꞋinia nama, fasi Ꞌiri kike fata baꞋalafe Ꞌi maana ngwae Jiu ki fafia neꞋe kamu alaꞋani kamu fuana Ꞌolo faꞋataꞋinga. 14 Aia, ma nauꞋa talaku, nau ku fata baꞋalafe mala Ꞌaku sulia na ru na Aofia kia sa Jesus Christ nia sasia ana Ꞌai rara folo. OsiꞋana maelana sa Christ ana Ꞌai rara folo, noaꞋa naisi oga falafala taꞋa ki saena magalia neꞋe ngwae noaꞋa kira kasi faꞋamamana ana sa Christ ki neꞋe kira ogaꞋi. Ma kiraꞋa bore noaꞋa kira kasi oga logo na ru nau ku ogaꞋi ki sulia na faꞋamamanaꞋanga nau. 15 Ma nia noaꞋa kasi matamata goꞋo diꞋia ta ngwae ka Ꞌolo faꞋataꞋinia, nama ka noaꞋa kasi Ꞌolo faꞋataꞋinia. Bore ma na ru talingaꞋi neꞋe tuaꞋa naꞋa Ꞌani mauriꞋa faolu neꞋe God nia kwatea maꞋi. 16 Ma fuana sa tai faꞋida neꞋe kira leka sulia na faꞋamanataꞋanga neꞋe saena maurilada, God ke kwatea na aroaroꞋanga ma na kwaimanataiꞋanga ke tua faꞋinida, osiꞋana kira ngela mamana nia ki naꞋa.
17 ꞋUnaꞋeri, na alaꞋanga Ꞌisi nau naꞋa fuamuꞋa nia Ꞌuri, alu noaꞋa ta ngwae kasi kwatea laꞋu ta ꞋafitaꞋiꞋanga fuaku, duꞋungana neꞋe na sibasiba Ꞌi noniku ki faꞋataꞋinia naꞋa neꞋe nauꞋa na ngwae rao sa Jesus.
18 Ngwaefuta ma ngwaingwaena nau kina Ꞌae, nau ku amasia na Aofia kia sa Jesus Christ fuana kwaiꞋofeꞋanga nia ma na ꞋoilakiꞋanga nia ke tua faꞋi kamu taꞋifau. ꞋIu nia ke ꞋunaꞋeri.