3
Muke manata basi sulia na alafeꞋanga God na MaꞋa fuaka! Na alafeꞋanga nia doe liu, nia neꞋe nia ka sae kulu Ꞌani na ngela nia ki, ma nia ka mamana naꞋa. Na ngwae saena magalia ki noaꞋa kira kasi saiana neꞋe kuluꞋa ngela God ki, osiꞋana noaꞋa kira Ꞌiri saiana God. Kwaima nau kina Ꞌae, kuluꞋa ngela God ki naꞋa, ma God kasi faꞋataꞋinia Ꞌua fuakulu nia ke baꞋa rokisi faꞋuta akulu ana kaidaꞋi neꞋe ke dao maꞋi. Bore ma kulu saiana ana kaidaꞋi neꞋe sa Jesus Christ ke baꞋa oli maꞋi, kuke baꞋa diꞋia niaꞋa, osiꞋana kuke baꞋa lisia niaꞋa mamana naꞋa. Ma na ngwae ki taꞋifau neꞋe kira kwaimasi ana sa Christ ꞋunaꞋeri, kira tagi sulida talada kika tua sikasika, diꞋia sa Christ neꞋe nia tua sikasika.
Ma ngwae ki taꞋifau neꞋe kira abula taꞋa, kira Ꞌoia na taki God ki, osiꞋana neꞋe abula taꞋangaꞋa naꞋa neꞋe Ꞌoilana taki God ki. Ma kaumulu sai naꞋa ana, sa Jesus Christ nia leka naꞋa maꞋi Ꞌiri ka lafua na taꞋangaꞋa kulu ki, ma nia noaꞋa kasi toꞋo goꞋo ana ta taꞋangaꞋa. Ma sa tai faꞋida neꞋe kira tua fiku faꞋinia sa Christ, noaꞋa nia kasi tua tari goꞋo Ꞌana fuana abula taꞋangaꞋa. Ma sa tai neꞋe ka tua tari goꞋo Ꞌana fuana abula taꞋangaꞋa, noaꞋa nia kasi malingaꞋinia ma noaꞋa kasi saiana sa Christ.
Ngela nau kina Ꞌae, kamu kasi faꞋamamana ana ta ngwae neꞋe soke kamu. Sa tai neꞋe fuli ru lana saga, nia saga Ꞌi maana God, diꞋia logo sa Christ neꞋe nia saga. Ma sa tai neꞋe ka tua tari goꞋo Ꞌana fuana abula taꞋangaꞋa, niaꞋa na ngela sa Saetan, sulia sa Saetan abula taꞋa Ꞌita naꞋa maꞋi ana etangilana magalia. Aia, na Ngela God nia leka maꞋi fuana takalongaꞋilana na ru neꞋe sa Saetan sasiꞋi ki.
Ma ngela God ki taꞋifau, noaꞋa kira kasi tua tari goꞋo Ꞌada Ꞌania na abula taꞋangaꞋa, sulia kira toꞋo naꞋa ana mauriꞋa God ana kiraꞋa. Ma ka ꞋafitaꞋi fuana nia tua tari goꞋo Ꞌana fuana abula taꞋangaꞋa, sulia God naꞋa neꞋe na MaꞋa nia. 10 Nia neꞋe ka faꞋataꞋinia naꞋa matamatalana na ngela God ki taꞋifau faꞋasia na ngela sa Saetan ki: Ta ngwae neꞋe noaꞋa kasi abula saga, ma noaꞋa kasi alafe fuana na ngwaefuta nia, niaꞋa noaꞋa laꞋu na ngela God.
AlafeꞋanga fuamuꞋa kwailiu
11 Na faꞋarongoꞋanga neꞋe ba kamu rongoa naꞋa maꞋi ana etangilana nia Ꞌuri: Kuke alafe fuaka kwailiu. 12 Ma noaꞋa kulu kasi diꞋia laꞋu sa Kein, na ngwae ba sa Saetan nia sura ana, ma nia ka saungia na ai burina sa Abel. FaꞋuta neꞋe sa Kein ka saungia? Sulia na ru sa Kein sasiꞋi ki niꞋi taꞋa, ma na ru sa Abel sasiꞋi ki niꞋi saga. 13 Ngwaefuta kina, noaꞋa kamu kasi Ꞌarefo, si diꞋia na ngwae taꞋa ki saena magalia kira Ꞌaila Ꞌani kamu.
14 Kulu sai naꞋa ana na ru neꞋe: ꞋI naꞋo maꞋi, kulu tua Ꞌi olofana na ngasingasiꞋanga ana maeꞋa, bore ma kaidaꞋi neꞋe kulu toꞋo naꞋa ana mauriꞋa firi. Kulu saiana na ru neꞋeri, sulia kulu alafe fuana na ngwaefuta kia ki. Ma sa tai neꞋe noaꞋa kasi alafe fuana na ngwaefuta nia, nia tua Ꞌua Ꞌi olofana na ngasingasiꞋanga ana maeꞋa. 15 Ma diꞋia sa tai neꞋe ka lia taꞋafia na ngwaefuta nia, niaꞋa na ngwae sau ngwae. Ma muke saiana neꞋe ngwae sau ngwae noaꞋa kasi toꞋo ana na mauriꞋa firi.
16 KaidaꞋi sa Jesus Christ nia mae Ꞌusi kia, nia faꞋataꞋinia na falafala fuana neꞋe kuke alafe fuana ngwae ki. Nia neꞋe kuluꞋa logo, fuila kuke maꞋudi logo fuana na maeꞋa Ꞌusia na ngwaefuta kia ki. 17 DiꞋia ta ngwae neꞋe toꞋo ana ru ki taꞋifau neꞋe nia boꞋoboꞋo Ꞌuani, ma nia ka lisia na ngwaefuta nia ka boꞋoboꞋo Ꞌuana ta ru, bore ma noaꞋa nia kasi manataia goꞋo na ngwae neꞋeri, ma noaꞋa kasi Ꞌafia goꞋo, nia ꞋafitaꞋi ka alaꞋa mamana fasi nia alafe fuana God. 18 Ngela nau kina Ꞌae, noaꞋa kulu kasi alafe goꞋo Ꞌani alaꞋanga ꞋoꞋo. Kuke faꞋataꞋinia na alafeꞋanga mamana kia Ꞌani ru neꞋe kulu sasiꞋi ki.
19 KaidaꞋi kulu alafe ꞋunaꞋeri, nia neꞋe kwate kulu ka saiana neꞋe kulu toꞋo ana na mamanaꞋanga, ma noaꞋa kulu kasi manata Ꞌabera kaidaꞋi kulu foꞋosia God. 20 Bore ma diꞋia na manataka nia matalangaꞋi kia, kulu saiana manatana God neꞋe doe ka liufia na manataka, ma nia saiana na ru ki taꞋifau. 21 ꞋUnaꞋeri ngwaefuta leꞋaleꞋa kina Ꞌae, diꞋia manataka noaꞋa kasi matalangaꞋi kia, noaꞋa kulu kasi maꞋu kaidaꞋi kulu foꞋosia God. 22 Ma kulu ka ngalia ta tae bore Ꞌana neꞋe kulu gania God Ꞌuana, osiꞋana kulu roꞋosulia na alaꞋanga totongaꞋi nia ki, ma kulu ka sasia ru neꞋe faꞋasaeleꞋa nia ki. 23 Aia, na alaꞋanga totongaꞋi nia ka Ꞌuri: Kuke faꞋamamana ana sa Jesus Christ na Ngela nia, ma kulu ke alafe fuaka kwailiu, diꞋia ba sa Jesus Christ nia fata totongaꞋi maꞋi Ꞌani fuaka. 24 Ma sa tai neꞋe ka roꞋosulia na alaꞋanga totongaꞋi God ki, nia tua ana God, ma God ka tua logo ana niaꞋa. Ma osiꞋana na AnoꞋi ru Abu neꞋe nia ka kwatea fuaka, kulu ka sai naꞋa ana neꞋe God nia tua aka.
3:12 Jenesis 4:1-16