4
Na AnoꞋi ru mamana ma na ano Ꞌi ru ꞋosoꞋoso
Kwaima nau kina Ꞌae, noaꞋa kamu kasi faꞋamamana na alaꞋanga ana ngwae ki taꞋifau neꞋe kira saea kira toꞋo ana na AnoꞋi ru Abu. Bore ma muke ilitoꞋoda basi fasi Ꞌiri muke dao toꞋona diꞋia neꞋe anoꞋi ru neꞋe kira toꞋo ana nia Ꞌita maꞋi faꞋasia God. Sulia na profet ꞋosoꞋoso Ꞌoro ki kira leka naꞋa ana kula ki taꞋifau. Muke baꞋa dao toꞋona diꞋia niaꞋa toꞋo ana na AnoꞋi ru mamana faꞋasia God diꞋia kamu sasi Ꞌuri: Ngwae ki taꞋifau neꞋe faꞋarongo Ꞌani sa Jesus Christ neꞋe leka maꞋi ma ka alua naꞋa na ngwae, na ngwae neꞋeri nia toꞋo ana AnoꞋi ru neꞋe leka maꞋi faꞋasia God. Bore ma diꞋia ta ngwae neꞋe tofea na ru neꞋeri sulia sa Jesus, nia kasi toꞋo goꞋo ana na AnoꞋi ru neꞋe nia leka maꞋi faꞋasia God. Na ano Ꞌi ru neꞋe nia toꞋo ana, nia leka lala maꞋi faꞋasia na Malimae sa Jesus Christ. Ma kaumulu rongoa taꞋifau naꞋa na Malimae sa Jesus Christ ke baꞋa dao maꞋi, ma ana kaidaꞋi neꞋe nia tua naꞋa Ꞌi saena na magalia.
Ngela nau kina Ꞌae, kamuꞋa naꞋa neꞋe na ngwae God ki, ma muka liufia naꞋa na profet ꞋosoꞋoso ki. Sulia neꞋe AnoꞋi ru Abu neꞋe tua ana kamuꞋa, nia ngasingasiꞋa ka tasa ana sa Saetan neꞋe nia tua ana na ngwae taꞋa ki saena magalia. Ma na profet ꞋosoꞋoso neꞋeri ki, kira fata sulia na ru ana taꞋalana na magalia, ma na ngwae taꞋa neꞋe saena magalia ki kira ka roꞋo sulida, osiꞋana na profet neꞋe ki kiraꞋa ngwae ana unitaꞋi ngwae taꞋa saena magalia neꞋe. Bore ma kuluꞋa naꞋa neꞋe ngwae God ki. Ma sa tai neꞋe saiana God, nia ka roꞋo suli kulu. Ma sa tai neꞋe noaꞋa laꞋu na ngwae God, noaꞋa nia kasi roꞋo suli kulu. Nia neꞋe sasi kulu ka lia sai naꞋa ana matamataꞋanga Ꞌi safitana na AnoꞋi ru mamana ma na ano Ꞌi ru ꞋosoꞋoso.
God faꞋataꞋinia fuakulu kuke alafe faꞋuta fuakulu kwailiu
Kwaima nau kina Ꞌae, kulu ke alafe fuakulu kwailiu, sulia na alafeꞋanga nia Ꞌita maꞋi faꞋasia God. Ma sa tai neꞋe ka alafe, niaꞋa naꞋa neꞋe ngela God, ma nia ka sai logo ana God. Ma sa tai bore Ꞌana neꞋe noaꞋa kasi alafe, noaꞋa nia kasi saiana God, osiꞋana God neꞋe nia alafe. Ma God ka faꞋataꞋinia na alafeꞋanga nia fuaka Ꞌani kwatelana maꞋi taꞋi Ngela mutaꞋi nia saena magalia, fasi Ꞌiri kulu ka toꞋo ana mauri mamana sulia niaꞋa. 10 Aia, na alafeꞋanga mamana noaꞋa laꞋu neꞋe kulu alafe fuana God, bore ma God neꞋe alafe fuaka, ma nia ka kwatea maꞋi na Ngela nia Ꞌiri nia diꞋia na kwaisuꞋusiꞋanga fuana nia rufuanata ana taꞋangaꞋa kia ki.
11 Kwaima nau kina Ꞌae, osiꞋana God nia alafe fuaka ꞋunaꞋeri, kuke alafe logo fuaka kwailiu. 12 NoaꞋa ta ngwae kasi lilisia Ꞌua God. Si diꞋia kulu ka alafe fuaka kwailiu, God ka tua fiku faꞋi kia ma na alafe Ꞌanga nia ka fiꞋi aliꞋafu ana kiaꞋa.
13 Ma kulu ka saiana kulu fiku faꞋinia God ma nia ka fiku faꞋi kia, sulia nia kwatea naꞋa AnoꞋi ru Abu nia fuaka. 14 Ma kami ka lisia naꞋa na Ngela nia, ma kami ka saea naꞋa fuana ngwae ki neꞋe God na MaꞋa nia kwatea naꞋa maꞋi fasi Ꞌiri ka faꞋamauria naꞋa ngwae ki taꞋifau saena magalia. 15 Ma diꞋia ta ngwae ka alaꞋa laꞋalaꞋa Ꞌani sa Jesus neꞋe na Ngela God, nia tua fiku faꞋinia God, ma God ka tua fiku logo faꞋinia. 16 Ma kulu sai naꞋa ana, ma kulu ka faꞋamamana ana na alafeꞋanga neꞋe God nia toꞋo ana fuaka.
God neꞋe na alafeꞋanga, ma sa tai neꞋe ka alafe, nia ka tua fiku naꞋa faꞋinia God, ma God ka tua fiku faꞋinia. 17 DiꞋia kulu alafe mamana fuana ngwae ki, na maurilaka saena magalia neꞋe ka diꞋia logo na maurilana sa Jesus Christ, tama noaꞋa kulu kasi maꞋu ana faꞋi asoa ana kwai matalangaꞋi Ꞌanga. 18 Sa tai bore ana neꞋe nia toꞋo ana alafeꞋanga, noaꞋa nia kasi maꞋu, osiꞋana kaidaꞋi kulu alafe fuana ngwae ki, noaꞋa kulu kasi maꞋungia kwaꞋikwaꞋinga God. Bore ma sa tai neꞋe noaꞋa kasi alafe ana ngwae ki, nia ke baꞋa maꞋu, osiꞋana nia ke maꞋu lala Ꞌani kwaꞋikwaꞋinga ana God. Si diꞋia ta ngwae nia maꞋu Ꞌani God, nia faꞋataꞋinia neꞋe noaꞋa nia kasi alafe mamana fuana ngwae ki.
19 Kulu alafe osiꞋana God naꞋa neꞋe eta alafe fuaka. 20 DiꞋia ta ngwae neꞋe saea nia alafe fuana God, bore ma nia ka lia taꞋafia na ngwaefuta nia, niaꞋa na ngwae ꞋosoꞋoso goꞋo Ꞌana. DiꞋia noaꞋa nia kasi alafe fuana ngwaefuta nia, na ngwae neꞋe nia lisia, tama nia ꞋafitaꞋi liu ka alafe fuana God neꞋe noaꞋa nia kasi lisia. 21 Ma na alaꞋanga totongaꞋi neꞋe God kwatea fuaka nia Ꞌuri: Sa tai bore Ꞌana neꞋe ke alafe fuana God, nia ke alafe logo fuana na ngwaefuta nia.