5
Na fitoꞋonga kulu ana sa Jesus liufia naꞋa magalia
Ngwae ki taꞋifau neꞋe kira faꞋamamana neꞋe sa Jesus niaꞋa na Christ, na ngwae neꞋe God filia, kira naꞋa neꞋe ngela God ki. Ma ngwae ki taꞋifau neꞋe alafe fuana na MaꞋa, kira ka alafe logo fuana na ngela nia ki. Aia, kulu saiana kulu ka alafe fuana ngela God ki sulia kulu alafe fuana God, ma kulu ka roꞋosulia na alaꞋanga totongaꞋi nia ki. Ma diꞋia kulu ka alafe fuana God, kulu ka faꞋataꞋinia Ꞌania neꞋe kulu roꞋosulia naꞋa alaꞋanga totongaꞋi nia ki. Ma na alaꞋanga totongaꞋi nia ki kasi ꞋafitaꞋi goꞋo fuaka, sulia neꞋe ngela God ki taꞋifau, kira ka liufia na taꞋangaꞋa ki saena na magalia. Ma kulu ka liufia naꞋa taꞋangaꞋa sulia na faꞋamamanaꞋanga kia ana sa Jesus. TaꞋifilia goꞋo na ngwae neꞋe kira faꞋamamana neꞋe sa Jesus na ngela God, kira liufia na taꞋangaꞋa.
Na faꞋarongoꞋanga sulia sa Jesus neꞋe mae fuaka
Sa Jesus Christ naꞋa na ngwae neꞋe nia leka maꞋi faꞋinia na kafo ana siuabuꞋanga ma na Ꞌabu ana maelana. NoaꞋa nia Ꞌiri leka maꞋi faꞋinia na kafo goꞋo tiꞋana, bore ma nia leka maꞋi faꞋinia na ro ru neꞋeri ki taꞋifau goꞋo, na kafo ma na Ꞌabu. Ma na AnoꞋi ru Abu ka faꞋarongo logo sulia, osiꞋana na AnoꞋi ru nia fata Ꞌani na mamanaꞋanga. Na uulu ru neꞋe ki kira faꞋataꞋi madako ana sa Jesus fuaka: Na AnoꞋi ru Abu, ma na kafo, ma na Ꞌabu. Ma na uulu ru neꞋeri ki, kira faꞋataꞋinia goꞋo taꞋi ru.
Kulu faꞋamamana ana na fatalana na ngwae. Bore ma na fatalana God neꞋe ngasingasiꞋa ka tasa, ma nia ka fata faꞋamamana naꞋa taꞋifau sulia na Ngela nia. 10 Sa tai neꞋe ka faꞋamamana ana na Ngela God, nia ka faꞋamamana ana tae neꞋe God nia fata Ꞌania sulia na Ngela nia. Bore ma sa tai neꞋe noaꞋa kasi faꞋamamana ana tae neꞋe God nia fata Ꞌania sulia na Ngela nia, nia saea God na ngwae Ꞌoso, sulia noaꞋa nia kasi faꞋamamana ana na tae neꞋe God saea sulia na Ngela nia. 11 Ma alaꞋanga neꞋe God ka faꞋamamana sulia na Ngela nia neꞋe Ꞌuri: God kwatea naꞋa na mauriꞋa firi fuaka, ma na mauriꞋa neꞋe ka Ꞌita maꞋi faꞋasia na Ngela nia. 12 Ma sa tai bore Ꞌana neꞋe tua fiku faꞋinia na Ngela God, nia toꞋo ana na mauriꞋa firi. Ma sa tai neꞋe noaꞋa kasi tua fiku faꞋinia na Ngela God, nia noaꞋa kasi toꞋo logo ana na mauriꞋa firi.
Na mauriꞋa firi
13 Nau ku keresia na ru neꞋe fuamuꞋa ngwae neꞋe faꞋamamana ana na Ngela God, fasi Ꞌiri muke saiana neꞋe kaumulu toꞋo naꞋa ana na mauriꞋa firi. 14 Ma kulu sai leꞋa ana neꞋe God rongoa na foꞋongaꞋa kia ki, ana kaidaꞋi kulu gania Ꞌuana ta ru neꞋe donga na kwaiogaiꞋanga nia. 15 Nia rongo kia goꞋo Ꞌana ana kaidaꞋi ki taꞋifau neꞋe kulu gania ana. ꞋUnaꞋeri, kulu ka sai logo ana neꞋe nia kwatea fuaka na tae neꞋe kulu gania faꞋasia.
16 Ma diꞋia Ꞌoko lisia ta ngwaefuta amu nia sasia ta ru taꞋa neꞋe noaꞋa nia kasi maelia, nia totolia Ꞌoko foꞋosia God fuana, ma nia ka kwatea mauriꞋa fuana. Nau ku fata sulia na ngwae neꞋe taꞋangaꞋa kira ki noaꞋa kasi talaꞋia na ngwae ki Ꞌuana maeꞋa Ꞌua. Bore ma ta taꞋi taꞋangaꞋa logo talaꞋia naꞋa ngwae Ꞌuana na maeꞋa. Ma noaꞋa nau kusi saea laꞋu fasi neꞋe muke foꞋosia God fuana sulia ru neꞋeri. 17 Na ru ki taꞋifau neꞋe kulu sasiꞋi ka taꞋa niꞋi rora taꞋifau goꞋo. Bore ma ti taꞋangaꞋa noaꞋa kasi talaꞋia na ngwae Ꞌuana na maeꞋa.
18 Kulu ka saiana na ngela God ki noaꞋa kasi inaꞋu ana abula taꞋangaꞋa, osiꞋana sa Jesus na Ngela God nia lia sulida, ma sa Saetan neꞋe taꞋa nia ꞋafitaꞋi liu ka sasia ta ru ka faꞋalida.
19 Aia, kulu sai naꞋa ana kuluꞋa na ngwae God ki, ma sa Saetan ka gwaungaꞋi fafia na ngwae matamata ana magalia neꞋe. 20 Ma kulu ka sai logo ana neꞋe Ngela God nia leka naꞋa maꞋi, ma ka kwatea naꞋa na malingaꞋi ruꞋanga fuaka, fasi Ꞌiri kulu ka saiana na God mamana. Ma kulu ka tua fiku faꞋinia na God mamana Ꞌania fikuꞋa faꞋinia sa Jesus Christ na Ngela nia. Nia naꞋa neꞋe God mamana, ma nia naꞋa neꞋe mauriꞋa firi.
21 Ngela nau kina Ꞌae, muke tagi suli kamu talamuꞋa faꞋasia na ru neꞋe ti ngwae kira saea Ꞌani god ki, bore ma noaꞋa laꞋu na God mamana.