Na KerekereꞋa FaꞋasia Sa James
Sa James neꞋe ngwae Ꞌoro ki fia fasi niaꞋa na ngwaefuta sa Jesus neꞋe raꞋe maꞋi ka ꞋinotoꞋa fuana Kristin ki Ꞌi Jerusalem. KaidaꞋi na ngwae Jiu Ꞌi Jerusalem ki kira saungia sa Stefen ka mae naꞋa, Kristin Ꞌoro ki kira ka tafi, kika tua ana kula taꞋifau saena magalia. (Lisia ana Acts 7:548:4.) Sa James nia tua buri goꞋo Ꞌi Jerusalem. Saena kerekereꞋa neꞋe, sa James fata sulia ru Ꞌoro ki neꞋe Kristin ki kike sasilaniꞋi. Ru doe neꞋe sa James nia keresia neꞋe ngwae faꞋamamana ki, noaꞋa kira kasi saea goꞋo neꞋe fasi kira faꞋamamana naꞋa, bore ma kike sasia nama ru neꞋe leka sulia liana God neꞋe faꞋataꞋinia fitoꞋolada. Na ngwae faꞋamamana ki noaꞋa kira kasi tua laꞋu sulia saiꞋi ru Ꞌanga taꞋa ana magalia. Bore ma kike tua sulia liatoꞋonga God faꞋasia maꞋi Ꞌi langi.
Na ru talingaꞋi ki saena buka neꞋe:
Bali ana faꞋamamanalana God & 1:1-18
Bali fuana sasilana ru leꞋa ki & 1:19—2:26
Bali ana alaꞋalana ngwae & 3:1-18
Bali ana manataꞋanga saena magalia & 4:1—5:6
Ru ꞋisiꞋisi sa James saeꞋe fuana sasilani & 5:7-20
1
NauꞋa sa James na ngwae rao God ma sa Jesus Christ na Aofia. Na fata leꞋaleꞋa Ꞌanga nau ki fuamuꞋa na ngwae God ki taꞋifau, neꞋe kamu tua takalo kwailiu Ꞌi saena na magalia.
Muke uu ngasi kaidaꞋi kamu dao toꞋona na ilitoꞋonga fuana fuli ru roraꞋa
Nau ku sae kamu Ꞌani na ngwaefuta nau ki osiꞋana God naꞋa neꞋe MaꞋa kia taꞋifau. KaidaꞋi kamu dao toꞋona na ilitoꞋonga Ꞌoro matamata kwailiu ki, muke saeleꞋa, ma muke manata sulia na ru neꞋeri ke baꞋa leꞋa fuamuꞋa. Kaumulu saiana, kaidaꞋi muke dao toꞋona na ilitoꞋonga, ma muke faꞋamamana ngangata, tama na faꞋamamanaꞋanga kamu ke ngasingasiꞋa liu. Muke uu ngasi ꞋunaꞋeri fuana Ꞌisilana kaidaꞋi, fasi Ꞌiri kamu na ngwae aliꞋafu neꞋe figolaꞋa ki.
Bore ma diꞋia ta ngwae amuꞋa noaꞋa kasi toꞋo ana liatoꞋonga fuana uuꞋa saulia ilitoꞋonga, nia ke gania God, ma God ke baꞋa kwatea fuana. Sulia God ka saeleꞋa liu fuana kwatelana maꞋi ru Ꞌoro ki fuana ngwae ki taꞋifau, ma nia noaꞋa kasi silolongani goꞋo ta ngwae neꞋe gania. KaidaꞋi ta ngwae nia gania God, nia ke fitoꞋo nama ana God ma noaꞋa kasi manata ruarua diꞋia nia oga kwaiꞋafiꞋanga. Ma diꞋia ta ngwae ka manata ruarua ꞋunaꞋeri, nia diꞋia na nafo ana asi ba na iru irufia ma ka sakalangaꞋinia. 7-8 Na ngwae ꞋunaꞋeri, nia toꞋo ana ro lia Ꞌi ngwae ki ana abulalana taꞋifau, sulia neꞋe manatalana noaꞋa kasi fautoꞋo ana taꞋi ru. OsiꞋana nia ꞋunaꞋeri, nia kasi fia goꞋo neꞋe na Aofia ke kwatea ta ru fuana.
9-10 Ngwaefuta nau kina, sui bore Ꞌana ti ngwae amuꞋa ka dalaꞋa ma ti ngwae ka toꞋoru, kamu taꞋifau goꞋo muke saeleꞋa, osiꞋana God faꞋa ꞋinotoꞋa na ngwae dalaꞋa ki, ma ka faꞋatiꞋitiꞋi na ngwae toꞋoru ki. Sui bore Ꞌana ta ngwae ka toꞋoru ka doe, na ru Ꞌoro nia ki ke baꞋa funu, diꞋia na takana Ꞌai leꞋa ki neꞋe taka, niꞋi ka tua goꞋo sulia kala kaidaꞋi dokodoko. 11 Ma kaidaꞋi na sina taꞋe maꞋi ma ka sinafia na takana Ꞌai neꞋeri ki, niꞋi ka kuku, ma ka mae naꞋa Ꞌada, ma niꞋi ka Ꞌasi naꞋa Ꞌi ano, ma na kwangalada ke baꞋa sui logo Ꞌani. Ma nia ka ꞋunaꞋeri logo ana na ngwae toꞋo ru, nia ke baꞋa mae logo ana kaidaꞋi nia ke sasia ta raoꞋa ni toꞋo maniꞋa fuana talana.
IlitoꞋonga fuana taꞋangaꞋa noaꞋa kasi leka maꞋi faꞋasia God
12 ꞋOilakiꞋa fuana na ngwae neꞋe dao toꞋona na ilitoꞋonga Ꞌoro ma na faꞋamamanaꞋanga nia ka fau toꞋo goꞋo Ꞌana. Sulia, kaidaꞋi neꞋe ngwae faꞋamamana ma ka suꞋute saena na ilitoꞋonga ki, God ke baꞋa kwatea naꞋa mauriꞋa firi fuana. Na mauriꞋa firi neꞋeri, God eta fataꞋa naꞋa Ꞌania fuana na ngwae neꞋe kira alafe fuana ki. 13 Nia noaꞋa kasi leꞋa fuana ta ngwae ka fia fasi God naꞋa neꞋe kwatea na ilitoꞋonga fuana na sasilana ta ru neꞋe taꞋa. NoaꞋa kasi leꞋa neꞋe nia ka manata ꞋunaꞋeri, sulia God ꞋafitaꞋi ka ilitoꞋona ta ngwae fuana sasilana ta ru neꞋe taꞋa, ma ka ꞋafitaꞋi logo fuana ta ngwae neꞋe ka ilitoꞋona God fuana sasilana ta ru neꞋe taꞋa. 14 Na kwaiogaiꞋanga taꞋa ana ngwae talana neꞋe ilitoꞋo ana ma ka lalafia fuana fuli ru roraꞋa. 15 Ma na kwaiogaiꞋanga taꞋa neꞋeri ke baꞋa doe ma nia ka alua ta ru neꞋe taꞋa liu. Ma kaidaꞋi ru taꞋa neꞋeri ka doe, nia ke baꞋa saungia ngwae ka mae.
16 Ta neꞋe, ngwaefuta leꞋa nau kina Ꞌae, noaꞋa kamu kasi fia na ilitoꞋonga fuana taꞋangaꞋa Ꞌita maꞋi faꞋasia God. 17 Sulia na ru leꞋa ki taꞋifau neꞋe Ꞌita maꞋi faꞋasia God Ꞌi langi. Ma ka ꞋafitaꞋi fuana God ka rokisia na falafala nia Ꞌana talana. Sulia nia noaꞋa kasi diꞋia na ru ki Ꞌi lofana salo neꞋe nia saungaꞋiniꞋi kika rara maꞋi, ma kira ka Ꞌidu, ma kira ka rokisi, ma kira ka rodoꞋa.
18 God ka fili kia ma ka kwatea mauriꞋa firi fuaka Ꞌani alaꞋanga mamana nia. Ma ana na ru saungaꞋiniꞋi ki taꞋifau, kuluꞋa ngwae neꞋe leꞋalana ru God naꞋa.
Muke kwaloa ma muka roꞋo sulia fatalana God
19 Ngwaefuta leꞋa nau kina Ꞌae, muke manata leꞋa sulia na fatalaku neꞋe Ꞌuri: Muke noni maꞋudi fuana na fafarongolana, ma noaꞋa kamu kasi ꞋaliꞋali fuana alaꞋanga, ma noaꞋa kamu kasi saetaꞋa ꞋaliꞋali. 20 DiꞋia ta ngwae nia saetaꞋa, ꞋafitaꞋi nia ka fulia ta ru saga neꞋe God oga. 21 Nia neꞋe muke faidanga naꞋa Ꞌania sasilana na ru taꞋa ki, ma muke kakari alifaꞋi faꞋasia na taꞋangaꞋa kamu ki taꞋifau. Ma muke noni maꞋudi fuana roꞋongaꞋa sulia na fatalana God neꞋe alua naꞋa saena na maurilamuꞋa, ma ka totolia neꞋe ke faꞋamauri kamu.
22 NoaꞋa kamu kasi soke kamu talamuꞋa, sali kamu kata fia fasi neꞋe rongolana goꞋo na fatalana God neꞋe leꞋa. NoaꞋa kasi ꞋunaꞋeri laꞋu! NoaꞋa kamu kasi fafarongoa goꞋo ꞋamuꞋa fatalana God, bore ma muke roꞋosulia na ru neꞋe nia saeꞋe ki logo. 23 Na ngwae neꞋe nia rongoa goꞋo Ꞌana na alaꞋanga neꞋe ki, ma noaꞋa kasi sasi goꞋo sulia na ru neꞋe nia rongoꞋi ki, nia diꞋia na ngwae neꞋe lisia goꞋo nununa maana neꞋe bulibuli saena taꞋe iroiro. 24 Ma na ngwae neꞋeri, Ꞌi buri Ꞌana neꞋe nia iro leꞋa ana niaꞋa talana, nia ka leka naꞋa Ꞌana, ma ka manata bura ꞋaliꞋali naꞋa ana maana lisilana faꞋuta baniꞋa. 25 Bore ma na ngwae neꞋe maanunu leꞋa ana na taki God ki, ma noaꞋa nia kasi rongoa goꞋo Ꞌana ma ka manata bura, ma nia ka sasia ru neꞋe na taki ki saea, God ke baꞋa faꞋaleꞋa Ꞌania na ru ki taꞋifau neꞋe nia sasiꞋi. Sulia na taki God ki niꞋi leꞋa taꞋifau, ma ka faꞋasakadola na ngwae ki.
26 DiꞋia ta ngwae nia fia fasi nia leka naꞋa sulia na falafala God ki, bore ma nia noaꞋa kasi dau fafia fatalana, nia soke nia goꞋo Ꞌana talana, ma na foꞋosi nia ki noaꞋa kasi mamana. 27 God na MaꞋa kia nia sai goꞋo ana ngwae neꞋe kira foꞋosi mamana ana ki, ma kira ka sasia ru leꞋa ki fuana na ngwae ki, diꞋia Ꞌafilana na gwaꞋi Ꞌuru ki, ma na ngela inamae ki neꞋe kira toꞋo ana ꞋafitaꞋiꞋanga ki. Na ngwae ꞋunaꞋeri ki, noaꞋa kira kasi alaꞋania na ru taꞋa ki saena magalia fuana faꞋalilana na falafala leꞋa kira ki.