2
NoaꞋa kamu kasi Ꞌinifilifili
Ngwaefuta leꞋa nau kina Ꞌae, osiꞋana kaumulu faꞋamamana ana sa Jesus Christ na Aofia kia neꞋe ꞋinotoꞋa, noaꞋa kamu kasi Ꞌinifilifili goꞋo Ꞌi safitana na ngwae ki Ꞌani lisilana goꞋo ana bali Ꞌi maa. 2-3 DiꞋia ta ro ngwae kera dao maꞋi ana na fikuꞋa kamu, ta ngwae neꞋe ngwae toꞋoru ma ta ngwae ka dalaꞋa. Na ngwae toꞋoru neꞋeri ka toro Ꞌani toro leꞋa liu ki, ma ka alua naꞋa faꞋi kome leꞋa ma na ru ngwabinabina ana ꞋuꞋuna. Ma kaidaꞋi kamu lisia ana, kamu ka faꞋa ꞋinotoꞋa, ma muka fata Ꞌuri, “Leka maꞋi, ko tua leꞋa Ꞌamu Ꞌi neꞋe.” Sui, na ngwae dalaꞋa neꞋe ka toro muu goꞋo Ꞌana Ꞌani na muꞋimuꞋi toro, muka fata Ꞌuri, “ꞋOke uu Ꞌira, nama Ꞌoke tua Ꞌamu Ꞌi ano Ꞌi ninimana Ꞌaeku.” DiꞋia kamu sasi ꞋunaꞋeri, kamu rora, sulia kamu toꞋolangaꞋinia na ngwae ki ꞋunaꞋeri, ma kamu ka Ꞌinifilifili sulia na manataꞋanga taꞋa kamu ki.
Nia neꞋe, ngwaefuta nau kina Ꞌae, muke fafarongo basi maꞋi. God nia filia na ngwae neꞋe kira dalaꞋa saena magalia neꞋe fasi Ꞌiri kira ka toꞋo ana faꞋamamanaꞋanga doe. Ma nia ka filia ngwae ꞋunaꞋeri ki Ꞌiri kira ka toꞋo ana ꞋInotoꞋanga neꞋe nia eta fata naꞋa Ꞌani fuana kwatelana fuada na ngwae neꞋe kira alafe fuana ki. Bore ma kamuꞋa neꞋe kamu dalea liu na ngwae dalaꞋa ki. ꞋUri ma sa tai neꞋe sasia na taꞋangaꞋa fuamuꞋa, ma ka ngali kamu Ꞌuana na matalangaꞋinga? Na ngwae toꞋoru neꞋe ki naꞋa! ꞋUri ma kamu fia fasi sa tai neꞋe faꞋalia na sata leꞋa sa Jesus Christ neꞋe kamu toꞋo logo ana? Na ngwae toꞋoru neꞋe ki naꞋa!
DiꞋia muke roꞋosulia na taki doe ka tasa ana na Aofia, tama nia ke leꞋa fuamuꞋa. Nia saea saena na KerekereꞋa Abu ki ka Ꞌuri, “Muke alafe fuana ngwae ki taꞋifau ka diꞋia logo neꞋe kamu alafe fuamuꞋa talamuꞋa.” Bore ma diꞋia kamu Ꞌinifilifili Ꞌi safitana na ngwae ki Ꞌani lisilana goꞋo ana bali Ꞌi maa, tama kaumulu abula rora naꞋa. Na taki ki naꞋa neꞋe faꞋataꞋinia kamu abula rora. 10 Kamu saiana, diꞋia ta ngwae roꞋosulia ru ki taꞋifau neꞋe taki ki saea, bore ma ta taꞋi ru goꞋo ana taki neꞋeri ki neꞋe ngwae neꞋeri noaꞋa kasi roꞋosulia, nia Ꞌoia naꞋa na taki neꞋeri ki taꞋifau. 11 OsiꞋana God nia fata Ꞌuri, “NoaꞋa kamu kasi Ꞌusu.” Ma nia ka fata logo Ꞌuri, “NoaꞋa kamu kasi saungwae.” DiꞋia ta ngwae kasi Ꞌusu, bore ma nia saungwae, nia Ꞌoia naꞋa na taki neꞋeri ki. 12 Na taki ki neꞋe faꞋasakadola na ngwae ki faꞋasia taꞋangaꞋa, ma na taki neꞋeri ki logo neꞋe God ke baꞋa matalangaꞋi kamu Ꞌani. Nia neꞋe, muke lialia leꞋa fuana tae ki neꞋe kamu saeꞋe ma kamu ka sasiꞋi. 13 Sulia kaidaꞋi God nia matalangani na ngwae ki, nia noaꞋa kasi manataia ta ngwae neꞋe noaꞋa kasi manataia ngwae matamata ki. Ma na ngwae neꞋe kwaimanatai ma ka sasi leꞋa fuana ngwae ki, God ke baꞋa manataia, ma ka sasi leꞋa fuana ana kaidaꞋi nia ke matalangani na ngwae ki.
Na raoꞋa leꞋa ki faꞋataꞋinia fitoꞋonga ana God
14 Ngwaefuta kina Ꞌae, noaꞋa kasi leꞋa fuana ta ngwae ka saea nia faꞋamamana ana God, diꞋia nia noaꞋa kasi sasia goꞋo ta ru leꞋa fuana faꞋataꞋilana na faꞋamamanaꞋanga nia. Na faꞋamamanaꞋanga ꞋunaꞋeri nia ꞋafitaꞋi ka faꞋamauria niaꞋa. 15 DiꞋia ta ngwaefuta amuꞋa, nama ta ngwaingwaena amuꞋa noaꞋa kasi toꞋo ana ta toro nama ta fanga, 16 ma muka fata goꞋo amuꞋa Ꞌuri fuana, “NoaꞋa Ꞌoe kosi manata Ꞌabera laꞋu, Ꞌoke leka, ma Ꞌoko toro leꞋa, ma Ꞌoko fanga abusu Ꞌamu.” DiꞋia kamu fata ꞋunaꞋeri, ma noaꞋa kamu kasi kwatea goꞋo ta ru fuana Ꞌafilana, tama noaꞋa laꞋu na kwaiꞋafiꞋanga neꞋeriꞋa. 17 Nia neꞋe, diꞋia ta ngwae ka saea nia faꞋamamana ana God, bore ma nia noaꞋa kasi sasia goꞋo ta ru leꞋa, na faꞋamamanaꞋanga ꞋunaꞋeri noaꞋa kasi mamana goꞋo.
18 Sali ta ngwae ka fata Ꞌuri, “Ti ngwae kira faꞋamamana ana God, ma ti ngwae matamata kira ka sasia ru leꞋa ki.” Bore ma nau ku saea, diꞋia ta ngwae nia noaꞋa kasi sasia na ru leꞋa ki, nia faꞋataꞋinia neꞋe na faꞋamamanaꞋanga nia ana God noaꞋa kasi mamana. Sulia na ngwae neꞋe faꞋamamana, nia ke baꞋa faꞋataꞋinia logo na faꞋamamanaꞋanga nia Ꞌani sasilana ru leꞋa ki. 19 Nau ku saiana kaumulu faꞋamamana fasi taꞋi God goꞋo neꞋe nia tua, ma na ru neꞋeri ka leꞋa liu naꞋa. Ma na ano Ꞌi ru taꞋa ki bore kira faꞋamamana logo ana taꞋi God goꞋo neꞋe nia tua, ma ru neꞋeri neꞋe kwate kira ka maꞋu ma kika lebelebe. 20 NoaꞋa kamu kasi boleboleꞋa! Nau ku faꞋataꞋinia fuamuꞋa, diꞋia ta ngwae saea nia faꞋamamana ana God, bore ma noaꞋa kasi sasia goꞋo ru leꞋa ki, na faꞋamamanaꞋanga ꞋunaꞋeri nia ru ꞋoꞋo goꞋo Ꞌana. 21 Kamu sai naꞋa ana kulu futa ana kwalafa sa Abraham. ꞋUri ma faꞋuta neꞋe God ka saea sa Abraham neꞋe na ngwae saga? Nia sasi ru leꞋa ki neꞋe kwatea ma nia ka ꞋunaꞋeri. DuꞋungana nia alua na Ꞌalako nia Ꞌi fafona fuli fuꞋa fuana kwaisuꞋusiꞋanga nia fuana God. 22 Kaumulu lia madako naꞋa ana neꞋe sa Abraham faꞋamamana ana God ma ka sasia logo ru leꞋa ki. Ma na ru leꞋa neꞋeri ki naꞋa neꞋe, nia kwatea ma faꞋamamanaꞋanga nia ka aliꞋafu. 23 Ma na ru leꞋa neꞋe sa Abraham ka sasia, nia faꞋataꞋinia neꞋe na KerekereꞋa Abu ki ba Ꞌuri, “Sa Abraham nia faꞋamamana ana God, nia neꞋe God ka saea niaꞋa Ꞌani na ngwae saga, sulia na faꞋamamanaꞋanga nia.” Nia neꞋe, kira ka saea Ꞌani na ngwae kwaima God. 24 Kamu lia sai naꞋa ana, kaidaꞋi ta ngwae sasi ru ka leꞋa, nia neꞋe God ka fiꞋi saea Ꞌani na ngwae saga. Ma noaꞋa laꞋu sulia na faꞋamamanaꞋanga taꞋi bali goꞋo Ꞌana.
25 Ma nia ꞋunaꞋeri logo ana Ꞌi Rahab na kini Ꞌusu baera. Nia kwaloa naꞋa ro ngwae ba Ꞌi Jiu ki neꞋe sa Josua asungaꞋinida kwau. Sui Ꞌi buri Ꞌana, nia ka ꞋafidaroꞋo fasi Ꞌiri kera ka tafi sulia ta tala matamata naꞋa Ꞌana. Nia neꞋe, osiꞋana na ru leꞋa neꞋe Ꞌi Rahab sasiꞋi ki, God ka saea nia kini saga.
26 Nia neꞋe, diꞋia na noniꞋi ru neꞋe ka noaꞋa ta mangoꞋi ru Ꞌi saena, na noniꞋi ru neꞋeri ka mae. Nia ka ꞋunaꞋeri logo Ꞌani faꞋamamanaꞋanga. DiꞋia ta ngwae ka saea nia ka faꞋamamana ana God, bore ma noaꞋa kasi sasia goꞋo ta ru leꞋa, na faꞋamamanaꞋanga nia noaꞋa kasi mamana logo.