3
Ngwae faꞋamanata ki kike dau sulia fatalada
Ngwaefuta nau kina Ꞌae, nia noaꞋa kasi totolia neꞋe ngwae Ꞌoro ki Ꞌi safitamuꞋa neꞋe kike oga faꞋamanata lana na ngwae ki. Kamu saiana, kamiꞋa na ngwae neꞋe kami faꞋamanata na ngwae ki, God ke baꞋa matalangaꞋi kami ka liufia naꞋa ngwae ki taꞋifau. KuluꞋa taꞋifau goꞋo neꞋe kulu abula rora ana kaidaꞋi Ꞌoro ki.
Bore ma, diꞋia ta ngwae ke dau fafia fatalana, niaꞋa neꞋe na ngwae aliꞋafu naꞋa. Ma nia ka bolo faꞋinia ke dau fafia maurilana taꞋifau. Ru neꞋeri ka diꞋia ta afu salo tiꞋitiꞋi ba kira alua ana kwakwana na hos, ma kira ka faꞋitaꞋinia na nonina hos taꞋifau Ꞌani na afu salo tiꞋitiꞋi neꞋeri, fasi Ꞌiri nia ke leka ana ta kula goꞋo Ꞌana neꞋe kira oga nia leka Ꞌuana. Ma na reba Ꞌai tiꞋitiꞋi fuana liliu lana na faka ka ꞋunaꞋeri logo. Bore Ꞌana na faka ka doe, ma na iru doe ka kwaiꞋia, na reba Ꞌai tiꞋitiꞋi neꞋeri nia bolo goꞋo Ꞌana faꞋinia na liliulana na faka neꞋeri fasi Ꞌiri ke leka sulia na manatalana na ngwae neꞋe ꞋaꞋana ana ngalilana na faka. 5-6 Ma na kwakwana ngwae ka ꞋunaꞋeri logo, sui bore Ꞌana nia ka tiꞋitiꞋi, nia fata naunau liu sulia na ru doe ki.
Na fatalana ngwae ki ka diꞋia logo na mafula. Bore Ꞌana ta nanaoꞋi mafula, kaidaꞋi nia duꞋa nia ke duꞋafia goꞋo Ꞌana na masuꞋu doe. Na fatalana ngwae neꞋe fungu Ꞌani na ru taꞋa Ꞌoro ꞋunaꞋeri ki logo. Nia ta ru tiꞋitiꞋi goꞋo Ꞌana ana maurilaka, bore ma nia saiana faꞋalilana maurilaka taꞋifau. Sulia na ru taꞋa neꞋe ngwae ki kira ka saeꞋe ki, niꞋi Ꞌita maꞋi faꞋasia sa Saetan, ma ka faꞋalia na maurilana na ngwae.
Na ngwae saiana ka faꞋaraꞋoa na ru mauri ꞋaeꞋaela kwasi ki, ma na noꞋo ki, ma na loi ki, ma na iꞋa ki. Bore ma na ngwae noaꞋa kasi toꞋo goꞋo ana ta ngasingasiꞋanga fuana faꞋaraꞋolana na fatalana talana. OsiꞋana na fatalana ngwae nia taꞋa liu, ma ka saea ru Ꞌafae liu ki fuana na saungilana na ngwae, ma ka ꞋafitaꞋi fuana ta ngwae ka dau sulia fatalana.
ꞋAni na fatalaka neꞋe, kulu baꞋatafea Ꞌani na Aofia ma na MaꞋa kia, ma kulu ka kwaitaofi logo Ꞌani ana ti ngwae neꞋe God saungaꞋinida ka diꞋia logo niaꞋa. 10 Na alaꞋanga leꞋa ki ma na alaꞋanga taꞋa ki kira ruꞋu logo maꞋi faꞋasia taꞋi kwakwaꞋi ru neꞋeri goꞋo. Ngwaefuta kina Ꞌae, ru ꞋunaꞋeri ki noaꞋa kasi leꞋa. 11 Na kafo faꞋinia na asi ꞋafitaꞋi kera ka saka maꞋi faꞋasia taꞋi mae busu goꞋo. 12 Ma ka ꞋafitaꞋi fuana kafo ni kwaꞋu ka busu maꞋi faꞋasia na asi. Ma na Ꞌai neꞋe kira saea Ꞌani na figi, ka ꞋafitaꞋi ka fungu Ꞌani na fuaꞋi Ꞌai neꞋe kira saea Ꞌani na olif. Ma na kwalo neꞋe kira saea Ꞌani na grep, ka ꞋafitaꞋi ka fungu Ꞌani na fuaꞋi figi. Nama na taꞋi maꞋe busu ana asi noaꞋa kasi busulani na kafo leꞋa.
Na raoꞋa leꞋa ki faꞋataꞋinia neꞋe Ꞌoko toꞋo ana liatoꞋo faꞋasia God
13 DiꞋia ta ngwae amuꞋa neꞋe saea nia toꞋo ana na liatoꞋo ma ka saiana na ru neꞋe God oga kuke sasiꞋi ki, ngwae neꞋeri ke faꞋataꞋinia na liatoꞋo nia ma na sai Ꞌi ruꞋanga nia Ꞌani na sasilana ru leꞋa ki, ma nia ka faꞋatiꞋitiꞋia niaꞋa talana. 14 Bore ma diꞋia na liamuꞋa fungu goꞋo Ꞌani na kwaimamagolai Ꞌanga, ma na saetaꞋa Ꞌanga, ma ogalaꞋanga, tama noaꞋa Ꞌoe kosi auraꞋe Ꞌoe talamu neꞋe ꞋaeꞋo ta ngwae liatoꞋo neꞋe Ꞌoko sasi sulia kwaiogaiꞋanga God. DiꞋia Ꞌoko auraꞋe Ꞌoe talamu ꞋunaꞋeri noaꞋa Ꞌoko Ꞌiri mamana goꞋo. 15 Na liatoꞋongaꞋa ꞋunaꞋeri noaꞋa kasi leka maꞋi faꞋasia God Ꞌi langi. Ru neꞋeri ki leka maꞋi faꞋasia na ngwae ki goꞋo Ꞌana saena magalia ma sa Saetan. 16 Ana kaidaꞋi neꞋe liana na ngwae fungu Ꞌani na kwaimamagolaiꞋanga ma ogalaꞋanga, tama nia ka fainuꞋia goꞋo Ꞌana na ru ki taꞋifau, ma na ru taꞋa Ꞌoro neꞋe ka fuli logo.
17 Bore ma na ngwae neꞋe tua Ꞌani na liatoꞋo neꞋe Ꞌita maꞋi faꞋasia God, noaꞋa nia kasi sasia ta ru neꞋe taꞋa. Ma nia noaꞋa kasi oga fuꞋanga. Nia kwaima leꞋa faꞋinia na ngwae ki taꞋifau, ma ka maꞋudi fuana rongolana ngwae ki, ma ka tua Ꞌani kwaimanataiꞋanga fuana ngwae ki, ma ka sasi leꞋa fuada. Ma nia ka mabe faꞋinia ngwae ki taꞋifau, ma nia kasi manata rua rua, ma noaꞋa kasi soke Ꞌani na abulaꞋanga nia. 18 Na aroaroꞋanga diꞋia na maga Ꞌai. Na ngwae neꞋe kira luia na ngwae faꞋasia fuꞋanga, kira neꞋe na ngwae kira fasia na maga Ꞌai neꞋeri. Ma kira ka gonia na abulaꞋanga leꞋa.