14
Sa Jesus na tala Ꞌuana lekaꞋa siana God na MaꞋa
Sa Jesus ka fata Ꞌuri fuana na fafarongo nia ki, “NoaꞋa kamu kasi manata Ꞌabera ma na manatalamuꞋa kasi Ꞌasia. Muke faꞋamamana ana God, ma muke faꞋamamana logo aku. OsiꞋana kula Ꞌoro ni tuaꞋa ki Ꞌi saena na luma MaꞋa nau. Aia, ma nau ku leka Ꞌiri neꞋe nai sasi akaꞋu ana kula fuamuꞋa. ꞋAfitaꞋi nau ku saea na ru neꞋe fuamuꞋa, diꞋia noaꞋa nia kasi mamana. Ma kaidaꞋi neꞋe nau ku leka, ma nau ku sasi akaꞋu ana kula fuamuꞋa, ka sui nai baꞋa oli maꞋi ma nau ku talaꞋi kamu fuaku talaku, fasi Ꞌiri na kula neꞋe nau ku tua ana, kamu ke tua logo ana. Ma kaumulu sai goꞋo ꞋamuꞋa ana na tala neꞋe leka Ꞌuana na kula neꞋe nai leka Ꞌuana.”
Ma sa Tomas ka fata Ꞌuri, “Aofia kwa, kaimili kina na kula neꞋe Ꞌoke leka Ꞌuana. ꞋUri ma kami ke baꞋa sai faꞋuta ana na tala neꞋeri kwa?”
Ma sa Jesus ka olisia ka Ꞌuri, “NauꞋa naꞋa neꞋe na tala fuana faꞋataꞋilana ru mamana sulia God, ma ka kwatea na mauriꞋa fuana ngwae ki. NoaꞋa ta ngwae kasi leka siana God na MaꞋa diꞋia nia noaꞋa kasi leka suli nau. Ma diꞋia kamu ka sai mamana naꞋa aku, tama muka sai logo ana na MaꞋa nau. ꞋIta ana kaidaꞋi neꞋe ka oli alaꞋa, kaumulu sai naꞋa ana MaꞋa nau, ma muka lisia naꞋa.”
Ma sa Filip ka fata Ꞌuri, “Aofia Ꞌae, kami oga Ꞌoke faꞋataꞋinia basi na MaꞋa fuamiꞋa kwa.”
Ma sa Jesus ka olisia ka Ꞌuri, “Kwala Filip kwa, nau ku tua faꞋi kamu ka tau naꞋa, ma Ꞌoe kosi sai Ꞌua aku niniꞋa? Ma sa tai bore Ꞌana neꞋe nia lisi nau, nia ka lisia naꞋa na MaꞋa logo. Ma faꞋuta neꞋe Ꞌoko saea fasi nai faꞋataꞋinia laꞋu na MaꞋa nau kwa? 10 ꞋUri ma noaꞋa Ꞌoe kosi faꞋamamana goꞋo ana neꞋe nau ku tua ana na MaꞋa, ma na MaꞋa logo ka tua ana nauꞋa? AlaꞋanga neꞋe nau ku saea fuamuꞋa ki, noaꞋa laꞋu na alaꞋanga nau ki talaku. Na MaꞋa neꞋe nia tua aku nia sasia na raoꞋa nia ki suli nau. 11 Muke faꞋamamana ana ru neꞋe, nau ku tua ana na MaꞋa, ma na MaꞋa ka tua aku. DiꞋia noaꞋa, muke faꞋamamana ana ru neꞋe sulia na raoꞋa neꞋe nau ku sasiꞋi ki. 12 Ru mamana nau ku saea fuamuꞋa, diꞋia sa tai bore Ꞌana neꞋe ka faꞋamamana ana nauꞋa, nia sasia logo na raoꞋa neꞋe nau ku sasiꞋi ki. Ma nia ka sasia laꞋu na raoꞋa doe ki mala, sulia neꞋe nau ku leka siana na MaꞋa. 13 Ma ta tae bore Ꞌana neꞋe muke gania na MaꞋa osiꞋana kamu fafarongo nau ki, nai baꞋa sasi, fasi Ꞌiri ana kaidaꞋi neꞋe ngwae ki kira ka lisia, kira ka lia saiana na MaꞋa neꞋe talingaꞋi ka tasa. 14 Ta tae bore Ꞌana neꞋe muke gani nia Ꞌuana sulia kamu ngwae nau ki, nai baꞋa sasia fuamuꞋa.”
AlafeꞋanga ma roꞋongaꞋa sulia sa Jesus
15 Sa Jesus ka fata laꞋu ka Ꞌuri, “DiꞋia kamu alafe fuaku, muke roꞋosulia na taki nau ki. 16 Nai baꞋa gania na MaꞋa, ma nia ke baꞋa kwatea maꞋi na Ngwae ni KwaiꞋafi fuamuꞋa, ma nia ke baꞋa tua tari faꞋi kamu. 17 NiaꞋa na AnoꞋi ru Abu neꞋe faꞋataꞋinia naꞋa mamanaꞋanga sulia God. Ma na ngwae neꞋe kira kasi faꞋamamana ki, noaꞋa kira kasi kwaloa goꞋo, sulia noaꞋa kira kasi lisia, ma noaꞋa kira kasi sai goꞋo ana. Bore ma kamu sai naꞋa ana, osiꞋana nia tua faꞋi kamu, ma nia ke tua saena maurilamuꞋa.
18 “KaidaꞋi nai baꞋa leka, ꞋafitaꞋi nau ku faꞋasi kamu diꞋia na ngela inamae ki. Nai baꞋa oli logo maꞋi siaumulu. 19 Ana kaidaꞋi tiꞋitiꞋi goꞋo, na ngwae neꞋe kira kasi faꞋamamana, noaꞋa kira kasi baꞋa lisi nau laꞋu. Bore ma kamuꞋa niniꞋa, muke baꞋa lisi nau logo amuꞋa. Ma osiꞋana nau ku mauri, kamu ke mauri logo. 20 Ma ana kaidaꞋi neꞋe nai baꞋa mauri laꞋu, muke baꞋa saiana neꞋe nau ku tua ratai ana na MaꞋa nau, ma kamu ke tua ratai faꞋi nau, ma nau ku tua ratai faꞋi kamu.
21 “Ma sa tai bore Ꞌana neꞋe roꞋosulia na taki nau ki, niaꞋa neꞋe na ngwae neꞋe nia alafe fuaku. Ma sa tai bore Ꞌana neꞋe ka alafe fuaku, MaꞋa nau ka alafe logo fuana, ma nauꞋa bore nau ku alafe logo fuana, ma nau ku faꞋataꞋi nau talaku fuana.”
22 Sa Judas (noaꞋa laꞋu sa Iskariot) ka saefiloa ka Ꞌuri, “Aofia kwa, faꞋuta neꞋe kaimili goꞋo neꞋe kami saiana mike lisiꞋo, ma na ngwae neꞋe noaꞋa kira kasi faꞋamamana noaꞋa kira kasi lisiꞋo?”
23 Sa Jesus ka olisia ka Ꞌuri, “DiꞋia ta ngwae neꞋe alafe aku, nia ke roꞋosulia na faꞋamanataꞋanga nau ki. Ma na MaꞋa nau ke alafe fuana, ma na MaꞋa nau, keroꞋo ka leka maꞋi siana, ma keroꞋo ka tua faꞋinia. 24 Ma sa tai bore Ꞌana neꞋe noaꞋa kasi alafe aku, nia kasi roꞋosulia na faꞋamanataꞋanga nau ki. Ma na faꞋamanataꞋanga nau ki neꞋe kamu rongoꞋi, noaꞋa laꞋu na ru nau ki talaku. Sulia nia Ꞌita maꞋi faꞋasia na MaꞋa, neꞋe nia asungaꞋi nau maꞋi.
25 “Nau ku saea na ru neꞋe ki fuamuꞋa ana kaidaꞋi nau ku tua Ꞌua faꞋi kamu. 26 Na MaꞋa nau ke baꞋa kwatea maꞋi na AnoꞋi ru Abu Ꞌani sataku, fasi Ꞌiri nia ke Ꞌafi kaumulu. Nia ke baꞋa faꞋamanata kamu Ꞌani na ru ki taꞋifau, ma ka faꞋamanata oli amuꞋa Ꞌani na ru ki taꞋifau neꞋe nau ku faꞋarongo kamu naꞋa Ꞌani Ꞌi naꞋo.
27 “Nau ku faꞋasia naꞋa aroaroꞋanga nau fuamuꞋa. Na aroaroꞋanga nau neꞋe nau ku kwatea fuamuꞋa, noaꞋa nia kasi diꞋia na aroaroꞋanga saena na magalia. Nia neꞋe, noaꞋa kamu kasi manata Ꞌabera, ma noaꞋa kamu kasi maꞋu. 28 Kamu rongoa taꞋifau naꞋa na fatalaku ba Ꞌuri, ‘Nai baꞋa leka, ma nai baꞋa oli logo maꞋi siaumulu.’ DiꞋia kamu ka alafe aku, muke saeleꞋa sulia nau ku leka siana MaꞋa, sulia nia talingaꞋi ka tasa liufi nau. 29 Nau ku saea naꞋa ru neꞋe ki, sui mala niꞋi ka fiꞋi dao maꞋi, fasi Ꞌiri ana kaidaꞋi niꞋi ke dao maꞋi ana, kamu ke fiꞋi faꞋamamana. 30 NoaꞋa nau kusi alaꞋa tau laꞋu faꞋi kamu, sulia sa Saetan na ngwae gwaungaꞋi ana magalia neꞋe, nia karangi dao naꞋa maꞋi. Bore ma nia noaꞋa kasi gwaungaꞋi fafi nau. 31 Ma nauꞋa talaku, nau ku sasia ru ki taꞋifau sulia tae neꞋe MaꞋa nau nia saea fuaku fuana na sasilana, fasi Ꞌiri na ngwae ana magalia neꞋe, kira ka saiana nau ku alafe fuana MaꞋa nau.
“Aia, kulu tataꞋe, kulu ke leka naꞋa faꞋasia kula neꞋe.”