15
Sa Jesus nia diꞋia na fuuꞋi grep mamana
Sa Jesus ka fata Ꞌuri laꞋu fuana na fafarongo nia ki, “NauꞋa naꞋa neꞋe fuuꞋi grep mamana, ma na MaꞋa nau neꞋe ngwae rao ana na oꞋola. Ma nia saiana ka tufua na rara Ꞌai ki faꞋasi nau neꞋe noaꞋa kira kasi fungu, ma ka lufusia na rara Ꞌai ki neꞋe kira fungu, fasi Ꞌiri kira ka fungu leꞋa. Ma kaumulu sikasika taꞋifau naꞋa Ꞌani na faꞋamanataꞋanga nau ki fuamuꞋa. Muke tua ratai faꞋi nau, Ꞌiri nau ku tua ratai faꞋi kamu. Na rara Ꞌai nia ꞋafitaꞋi ka fungu Ꞌana talana, diꞋia noaꞋa nia kasi tua ratai ana na fuuꞋi Ꞌai. Ma ka ꞋunaꞋeri logo ana kamuꞋa, ka ꞋafitaꞋi muke sasia na ru leꞋa ki, diꞋia noaꞋa kamu kasi tua ratai aku.
“NauꞋa naꞋa neꞋe fuuꞋi grep, ma kamu naꞋa neꞋe rara Ꞌai ki. Ma diꞋia sa tai neꞋe ka tua ratai aku, nau ku tua ratai ana niaꞋa, nia saiana ka fungu Ꞌani fuaꞋi grep Ꞌoro ki. Ma diꞋia noaꞋa kamu kasi tua ratai aku, nia ꞋafitaꞋi muke sasia ta ru leꞋa. Ma diꞋia sa tai neꞋe noaꞋa kasi tua ratai aku, nia diꞋia ta rara Ꞌai neꞋe kira Ꞌui Ꞌania ma ka mae. Ma na rara Ꞌai ꞋunaꞋeri ki, kira ka ngaliꞋi, ma kika Ꞌui ꞋaniꞋi Ꞌi saena na mafula ka duꞋafia Ꞌana. Ma diꞋia muke tua ratai aku, ma na fatalaku ka tua tari amuꞋa, muke gania ta ru bore Ꞌana neꞋe kamu oga, ma nai baꞋa kwatea fuamuꞋa. Ma na raoꞋa leꞋa Ꞌoro neꞋe kamu sasia, nia ka faꞋataꞋinia naꞋa ꞋinotoꞋanga na MaꞋa nau. Ma nia ꞋunaꞋeri ka faꞋataꞋinia logo neꞋe kamuꞋa na fafarongo nau ki. Nau ku alafe fuamuꞋa diꞋia logo MaꞋa nau neꞋe alafe fuaku. Nia neꞋe, muke tua tari saena na alafeꞋanga nau. 10 Ma diꞋia muke roꞋosulia na taki nau ki, muke tua tari saena na alafeꞋanga nau, diꞋia logo neꞋe nau ku roꞋosulia na taki MaꞋa nau ki, ma nau ku tua tari logo saena na alafeꞋanga nia. 11 Nau ku saea muke roꞋosulia na taki nau ki, muke tua tari saena na alafeꞋanga nau fasi Ꞌiri muke toꞋo ana saeleꞋanga doe, diꞋia logo na saeleꞋanga nau, ma na saeleꞋanga kamu ke leka talau. 12 Ma na taki nau fuamuꞋa, nia Ꞌuri: Muke alafe fuamuꞋa kwailiu, diꞋia logo neꞋe nau ku alafe fuamuꞋa. 13 NoaꞋa ta alafeꞋanga kasi liufia na alafeꞋanga neꞋe ngwae ka kwatea na maurilana fuana kwaima nia ki, fasi Ꞌiri ka faꞋamaurida. 14 Ma kamu neꞋe na kwaima nau ki, diꞋia kamu sasia na ru neꞋe nau ku asungaꞋi kamu fuana. 15 Ma noaꞋa nau kusi sae kamu laꞋu Ꞌani na ngwae rao ki, sulia neꞋe ngwae rao noaꞋa kasi saiana ru neꞋe na ngwae gwaungaꞋi nia sasia. Nau ku sae kamu Ꞌani na kwaima nau ki lala, sulia nau ku faꞋarongo kamu taꞋifau naꞋa Ꞌani na ru ki taꞋifau neꞋe nau ku rongoa maꞋi faꞋasia na MaꞋa nau. 16 Ma noaꞋa kamu kasi fili nau, nauꞋa lala neꞋe nau ku fili kamu, fasi Ꞌiri muke sasia na ru leꞋa Ꞌoro ki, diꞋia na Ꞌai neꞋe nia fungu leꞋa Ꞌani fuaꞋi ru ka leka talau. Ma na MaꞋa ke baꞋa kwatea ta ru bore Ꞌana neꞋe muke gani Ꞌuana, osiꞋana kamu fafarongo nau ki. 17 Ma na taki nau fuamuꞋa ka Ꞌuri: Muke alafe fuamuꞋa kwailiu.
Ngwae ana magalia ke lia taꞋafi kamu
18 “DiꞋia na ngwae saena magalia neꞋe kira ka lia taꞋafi kamu, muke manata toꞋona neꞋe kira eta lia taꞋafi nau logo Ꞌi naꞋo. 19 DiꞋia kamu ti ngwae taꞋa logo saena na magalia neꞋe, kira ka alafe amuꞋa, osiꞋana kamu diꞋia logo kiraꞋa. Bore ma nau ku fili kamu taꞋifau naꞋa, fasi Ꞌiri muke matamata faꞋasia ngwae taꞋa ki saena magalia. NoaꞋa kamu kasi tua laꞋu diꞋia kiraꞋa, ma nia neꞋe sasia noaꞋa kira kasi oga kamu. 20 Muke manata toꞋona tae ki ba nau ku saeꞋe ka sui naꞋa fuamuꞋa, ‘Na ngwae rao nia noaꞋa kasi talingaꞋi ana ngwae gwaungaꞋi nia.’ Ma osiꞋana neꞋe kira faꞋakaisi nau, kira ke faꞋakaisi kamu logo. Ma ti ngwae kira roꞋosulia na fatalaku, ma ꞋunaꞋeri ti ngwae ke baꞋa roꞋo logo sulia fatalamuꞋa. 21 Ma kike baꞋa faꞋakaisi kamu, si neꞋe kamuꞋa na ngwae nau ki. Kira ke sasi ꞋunaꞋeri logo sulia kira noaꞋa kasi saiana God neꞋe nia asungaꞋi nau maꞋi. 22 Ma diꞋia noaꞋa nau kusi leka maꞋi saena magalia, ma noaꞋa nau kusi faꞋarongo kira Ꞌani ꞋunaꞋeri, noaꞋa kira kasi Ꞌeke Ꞌani sasia taꞋangaꞋa. Ma ana kaidaꞋi neꞋe, nia ka ꞋafitaꞋi naꞋa fuana sa tai neꞋe ka saea nia noaꞋa kasi rora, sulia nau ku leka maꞋi, ma nau ku saea ka sui naꞋa fuada. 23 Ma sa tai neꞋe ka Ꞌaila Ꞌani nau, nia Ꞌaila logo Ꞌani MaꞋa nau. 24 Nau ku fulia na ru neꞋe noaꞋa ta ngwae Ꞌiri fulia Ꞌi naꞋo. Kira lisia nau ku fulia na ru neꞋe ki, Ꞌiri kike Ꞌeke Ꞌani sasi taꞋangaꞋa kira ki, ma kira ka lia taꞋafi nau goꞋo Ꞌada ma faꞋinia MaꞋa nau logo. 25 Ru neꞋe nia dao maꞋi, fasi Ꞌiri na KerekereꞋa ana Taki kira ki ka mamana Ꞌani alaꞋanga ba nia Ꞌuri, ‘Kira ilangaꞋi ꞋoꞋo goꞋo Ꞌada aku.’
26 “Na AnoꞋi ru Abu ke baꞋa leka maꞋi ma ka Ꞌafi kamu. Ma nia ke baꞋa faꞋataꞋinia na ru mamana ki sulia God. Nai baꞋa kwatea maꞋi siaumulu faꞋasia na MaꞋa nau. Ana kaidaꞋi nia leka maꞋi, nia ka fata faꞋamamana suli nau fuamuꞋa. 27 Ma kamu logo muke baꞋa fata faꞋamamana suli nau, sulia kulu tua fiku Ꞌita naꞋa maꞋi ana kaidaꞋi nau ku talaꞋae ana raoꞋa nau.”