15
Na sipsip neꞋe oꞋosi
(Matthew 18:12-14)
Ana taꞋi kaidaꞋi, na ngwae Ꞌoro neꞋe kira rao ana gonilana na mani ana na takisi, ma na ngwae neꞋe kira fia fasi kira ngwae taꞋa Ꞌufuni ki logo, kira dao fuana na fafarongolana sa Jesus. Na Farasi ki ma na ngwae faꞋamanata ana taki ki, kira etangia ngunungunuꞋanga kira ka Ꞌuri, “Na ngwae neꞋe nia kwaloa na ngwae taꞋa ki ma ka fanga goꞋo Ꞌana faꞋinida!”
Nia neꞋe sa Jesus ka alaꞋa Ꞌani na tarifulaꞋa ki fuada ka Ꞌuri, “DiꞋia ta ngwae amuꞋa nia toꞋo ana taꞋi talangaꞋi sipsip, ma taꞋi ai ada ka noꞋana, tae neꞋe ngwae neꞋeri ke sasi? Nia ke faꞋasia na siko akwala ma siko sipsip neꞋeri ki, ma nia ka leka ka lulu Ꞌuana taꞋi ai neꞋe nia noꞋana, leleka nia ka dao nama toꞋona. Ma kaidaꞋi neꞋe nia dao toꞋona, nia ka saeleꞋa liu, ma ka ngalia Ꞌi gwauna ꞋabaꞋabana, ma ka ngalia maꞋi Ꞌi fanoa. Sui nia ka ri maꞋi Ꞌuana ngwae kwaima nia ki, ma na ngwae ana fanoa nia ki, fasi Ꞌiri kika fiku maꞋi, ma nia ka fata Ꞌuri fuada, ‘Nau ku saeleꞋa liu, osiꞋana nau ku dao naꞋa toꞋona na sipsip ba nau ba nia noꞋana. Ta neꞋe muke saeleꞋa faꞋinau!’ ” Ma sa Jesus ka fata laꞋu Ꞌuri, “Nau ku saea fuamuꞋa, na saeleꞋanga doe ꞋunaꞋeri logo Ꞌi langi fafia taꞋi ngwae neꞋe taꞋa ma nia ka kakari alifaꞋi. Na saeleꞋanga faꞋinia ka liufia na saeleꞋanga fafia siko akwala ma siko ngwae neꞋe kira saga goꞋo Ꞌada ki.”
Ma sa Jesus ka alaꞋa laꞋu Ꞌania tarifulaꞋa ka Ꞌuri, “DiꞋia ta kini neꞋe nia toꞋo ana ta akwala selene, ma ta taꞋi selene ka noꞋana, tae neꞋe nia ke sasia? Nia ke faꞋaduꞋa ta unu, ma ka salofia na luma nia, ma ka lulu ana kula ki taꞋifau leleka nia ka dao nama toꞋona. Ma kaidaꞋi nia dao naꞋa toꞋona, nia ka ri naꞋa Ꞌuana ngwae kwaima nia ki, ma na ngwae ana fanoa nia ki kira ka fiku maꞋi siana, ma nia ka fata Ꞌuri fuada, ‘Nau ku saeleꞋa liu, osiꞋana nau ku dao naꞋa toꞋona na selene ba nau ba noꞋana. Nia neꞋe muke saeleꞋa amuꞋa faꞋinau!’ ” 10 Ma sa Jesus ka fata laꞋu Ꞌuri, “Nau ku saea fuamuꞋa, ru neꞋeri ka ꞋunaꞋeri logo Ꞌi langi. Na Ꞌainsel God ki faꞋinia God, kira saeleꞋa liu fafia taꞋi ngwae neꞋe nia abula taꞋa, ma nia ka kakari alifaꞋi maꞋi.”
Na ngela aꞋabasa
11 Ma sa Jesus ka alaꞋa laꞋu Ꞌani ta tarifulaꞋa ka Ꞌuri, “TaꞋi ngwae nia toꞋo ana ro ngela ngwane ki. 12 Na ngela Ꞌi buri nia fata Ꞌuri fuana na maꞋa nia, ‘MaꞋasi, Ꞌoke kwatea naꞋa maꞋi bali nau ana na toꞋoruꞋa kulu.’ ꞋUnaꞋeri goꞋo, na ngwae neꞋeri ka daroꞋia naꞋa na toꞋoruꞋa kira Ꞌi safitana na ro Ꞌalako nia ki. 13 Ma Ꞌi buri Ꞌana bara faꞋi asoa sui, na Ꞌalako ba Ꞌi buri ka Ꞌoifoli naꞋa Ꞌani na bali nia ana toꞋoruꞋa kira, ma ka leka naꞋa Ꞌana faꞋinia mani nia. Ma nia ka leka naꞋa Ꞌana Ꞌuana na fanoa tau, ma ka faꞋalia taꞋifau naꞋa Ꞌana na mani nia ki ana na tuaꞋa taꞋa. 14 Ma Ꞌi buri Ꞌana neꞋe nia faꞋasuia naꞋa na mani nia ki, na fioloꞋa doe ka liu ana na bali fanoa neꞋeri, ma noaꞋa nia kasi toꞋo naꞋa ana ta ru. 15 Ma nia ka leka siana taꞋi ngwae ana fanoa neꞋeri ka saefilo Ꞌuana ta raoꞋa, ma na ngwae neꞋeri ka kwate fuana na raoꞋa bulibuli ana liaꞋa sulia na gwata nia ki. 16 Ma nia ka oga fasi ke Ꞌania ti ngisingisi fanga ana na fanga gwata ki, duꞋungana ta ngwae Ꞌi neꞋeri kasi kwatea goꞋo ta fanga fuana. 17 Bore ma kaidaꞋi nia manata leꞋa, nia ka fata Ꞌuri fuana talana, ‘Na ngwae ni rao maꞋa nau ki, kira fanga leꞋa taꞋifau goꞋo Ꞌada niniꞋari, ma kira ka abusu, ma nau niniꞋa nau ku fiolo goꞋo Ꞌaku fuana na maelaku! 18 Nia leꞋa fuana nau kui oli siana maꞋa nau, ma nau ku fata Ꞌuri fuana, MaꞋasi kwa, nau ku rora liu naꞋa Ꞌi maana God, ma Ꞌi maamu logo. 19 Nau noaꞋa kusi totolia naꞋa neꞋe Ꞌoke sae nau laꞋu Ꞌani na ngela Ꞌoe. ꞋOke alaꞋani nau kui rao naꞋa Ꞌaku fuamu diꞋia ta ngwae ni rao Ꞌoe.’ 20 Ma nia ka tataꞋe, ma ka oli siana maꞋa nia.
“Ma kaidaꞋi nia dao tau Ꞌua kwau faꞋasia Ꞌi fanoa, na maꞋa nia ka lia kwau, ma ka lisia. Ma nia ka kwaimanatai liu ana na ngela nia. Ma nia ka lalili kwau, ma ka ofia maꞋi na ngela nia, ma ka nonoꞋia. 21 Ma na ngela neꞋeri ka fata Ꞌuri fuana, ‘MaꞋasi, nau ku rora liu naꞋa Ꞌi maana God ma Ꞌi maamu logo. Nau noaꞋa kusi totolia naꞋa neꞋe Ꞌoko sae nau laꞋu Ꞌani na ngela Ꞌoe.’ 22 Bore ma na maꞋa nia ka ri Ꞌuana na ngwae rao nia ki ka Ꞌuri, ‘Mulu ꞋaliꞋali! Muka ngalia maꞋi na toro keta neꞋe kwanga ka tasa, ma muka faꞋaruꞋufi Ꞌania. Ma kamu ka alua faꞋi kome ana limana, ma kamu ka alua na taꞋe butu ki Ꞌi Ꞌaena. 23 Sui, kamu ka leka, muka saungia maꞋi na kala buluka kubu baera fasi Ꞌiri kulu ke saungaꞋinia na fangaꞋa ma kulu ka saeleꞋa Ꞌakulu. 24 DuꞋungana na ngela nau, nia diꞋia neꞋe nia maemae naꞋa, bore ma nia ka mauri laꞋu. Ma nia ka diꞋia neꞋe nia noꞋana, bore ma nau ku lisia laꞋu naꞋa.’ Ma na fangaꞋa neꞋeri ka talaꞋae naꞋa.
25 “Ma ana kaidaꞋi neꞋeri, na ngela Ꞌi naꞋo baera nia tua Ꞌua maꞋi Ꞌana Ꞌi saena na oꞋola. Ma kaidaꞋi neꞋe nia oli maꞋi ma nia ka dao karangia naꞋa maꞋi na luma, nia ka rongoa na lingana na masaꞋa ma na ngwaꞋengaꞋa. 26 Ma nia ka karumia maꞋi taꞋi ngwae ana ngwae rao ki, ma ka saefiloa Ꞌuana na tae funiꞋa kira ngwaꞋe faꞋinia. 27 Ma na ngwae ni rao neꞋeri nia olisia ka Ꞌuri, ‘Na ai burimu ba nia oli naꞋa maꞋi Ꞌi fanoa, ma na maꞋa Ꞌoe ka saungia naꞋa na kala buluka kubu baera, osiꞋana na ai burimu nia mauri, ma ka oli maꞋi ka dao naꞋa.’ 28 Ma na ngela Ꞌi naꞋo ka saetaꞋa liu, noaꞋa nia kasi ruꞋu naꞋa kwau saena luma. Ma na maꞋa nia ka ruꞋu maꞋi Ꞌi maa, ma ka Ꞌengoa Ꞌiri nia ruꞋu kwau saena luma. 29 Ma nia ka olisia na maꞋa nia ma ka fata Ꞌuri, ‘Lisia basi, nau ku rao fuamu diꞋia na ngwae rao ꞋoꞋo Ꞌoe sulia faꞋi ngali Ꞌoro neꞋe ki, ma nau ku roꞋosulia na fatalamu. Sui bore Ꞌana, Ꞌoe kosi kwatea goꞋo ta kala nanigot fuaku, fasi Ꞌiri nau ku sasi Ꞌaku ta fangaꞋa faꞋinia na ngwae kwaima nau ki! 30 Bore ma na ngela nini Ꞌoe, nia faꞋalia naꞋa toꞋoruꞋa Ꞌoe ana na kini sesele ki, ma kaidaꞋi nia oli maꞋi ka dao Ꞌi fanoa, Ꞌoko saungia mala na kala buluka kubu doe leꞋa baera fuana!’ 31 Ma na maꞋa nia ka olisia ka Ꞌuri, ‘Ngela nau Ꞌae, Ꞌoko tua tari naꞋa faꞋi nau, ma na ru nau ki taꞋifau, neꞋe ru Ꞌoe ki logo. 32 Sui bore Ꞌana, kulu ke sasi naꞋa Ꞌakulu na fangaꞋa neꞋe, ma kulu ka saeleꞋa Ꞌakulu, osiꞋana na ai burimu lisilana diꞋia nia maemae naꞋa, bore ma nia ka mauri laꞋu naꞋa. Ma nia ka nonoꞋana naꞋa, bore ma kaidaꞋi neꞋe kulu ka lisia laꞋu.’ ”