16
Na ngwae rao abu ꞋoloꞋolo
Sa Jesus ka fata laꞋu Ꞌani tarifulaꞋanga fuana fafarongo nia ki ka Ꞌuri, “TaꞋi ngwae toꞋoru nia toꞋo ana taꞋi ngwae ni rao neꞋe nia alua ka ꞋaꞋana fuana toꞋoruꞋa nia ki. Ma na ngwae ki kira ka saea fuana na ngwae toꞋoru neꞋeri neꞋe na ngwae rao nia, nia Ꞌaurafu, ma ka faꞋalia goꞋo Ꞌana na toꞋoruꞋa nia ki. Ma na ngwae toꞋoru neꞋeri ka saea maꞋi ngwae rao nia ma ka saefiloa ka Ꞌuri, ‘Na tae neꞋe nau ku rongoa amu kwa? ꞋOe keresia na fita mani nau ki taꞋifau neꞋe Ꞌoko rao Ꞌani, osiꞋana neꞋe noaꞋa Ꞌoe kosi ꞋaꞋana naꞋa ana toꞋoruꞋa nau ki.’
“Ma na ngwae rao Ꞌaurafu neꞋeri ka manata Ꞌuri, ‘Na ngwae ꞋaꞋana nau nia ke faꞋasui nau naꞋa faꞋasia na raoꞋa nau. ꞋUri ma ta tae naꞋa neꞋe nau kui sasia Ꞌiri nai toꞋo ana ta raoꞋa faolu? Nau kusi ngasingasiꞋa naꞋa fuana Ꞌililana na kilu ki, ma nau ku Ꞌeke liu logo Ꞌani ganiꞋa. Nau ku saiana ru neꞋe nai baꞋa sasia Ꞌiri kaidaꞋi nau ku sui faꞋasia na raoꞋa nau, na ngwae ki kira ke kwalo nau goꞋo Ꞌada saena luma kira ki.’
“Ma nia ka ri maꞋi Ꞌuana na ngwae neꞋe kira ngali langa faꞋasia na ngwae ꞋaꞋana nia, ma nia ka fata Ꞌuri fuana na etana ngwae, ‘Fita ru neꞋe Ꞌoko ngali langa ana faꞋasia na ngwae ꞋaꞋana nau?’ Nia ka olisia ka Ꞌuri, ‘TaꞋi talangaꞋi biꞋi* ngwaingwai.’ Ma na ngwae rao Ꞌaurafu neꞋeri ka fata Ꞌuri fuana, ‘Na Ꞌaba ru ana na ngali langaꞋa Ꞌoe niniꞋa, Ꞌoe tua, ma Ꞌoko keresia lima akwala ru ki.’ Ma nia ka fata Ꞌuri fuana na ruana ngwae, ‘Ma ꞋaeꞋo ta fita ru neꞋe Ꞌoko ngali langa ana?’ Ma nia ka olisia ka Ꞌuri, ‘Na taꞋi talangaꞋi ngwaꞋi flaoa.’ Ma na ngwae rao Ꞌaurafu neꞋeri ka fata Ꞌuri fuana, ‘Na aba ru ana na ngali langaꞋa Ꞌoe ne, Ꞌoke keresia kwalu akwala ru ki.’ Ma na ngwae ꞋaꞋana nia ka baꞋatafea na ngwae rao Ꞌaurafu neꞋeri fuana liatoꞋongaꞋa neꞋe nia sasia. Si neꞋe na ngwae neꞋe ki saena magalia kira liatoꞋo ka tasa ana ru saena na magalia neꞋe ka liufia na ngwae ana na madakolaꞋa ki.
“Nau ku saea fuamuꞋa, muke kwatea na toꞋoruꞋa kamu ki fuana Ꞌafilana ngwae matamata ki. Ma kaidaꞋi na mani kamu nia sui, God ke baꞋa kwalo kamu Ꞌi langi.
10 “DiꞋia sa tai neꞋe nia rao leꞋa ana toꞋoruꞋa tiꞋitiꞋi ki, nia ka rao leꞋa logo ana toꞋoruꞋa doe ki. Ma diꞋia sa tai neꞋe nia rao Ꞌaila ana toꞋoruꞋa tiꞋitiꞋi ki, nia ka rao Ꞌaila logo ana toꞋoruꞋa doe ki. 11 Ka ꞋunaꞋeri logo, diꞋia noaꞋa kamu kasi rao leꞋa ana na toꞋoruꞋa ki saena magalia, God noaꞋa kasi faꞋamamana kamu logo faꞋinia na toꞋoruꞋa mamana. 12 Ma diꞋia kamu kasi rao leꞋa ana ru ta ngwae matamata, God noaꞋa kasi kwatea logo ru ki fuamuꞋa Ꞌi langi.
13 “NoaꞋa ta ngwae rao kasi rao fuana ta ro ngwae ꞋaꞋana matamata. DiꞋia nia ꞋunaꞋeri mo, nia ke baꞋa malimaeꞋa ana ta ngwae ꞋaꞋana, ma ka kwaima ana ta ngwae ꞋaꞋana. Ma nia ka rao leꞋa fuana ta ngwae, ma ka danga faꞋiburi Ꞌani ta ngwae. Ta neꞋe, nia ꞋafitaꞋi liu diꞋia neꞋe muke rao laꞋu fuana God, ma na mani laꞋu ana taꞋi kaidaꞋi.”
14 Ma kaidaꞋi Farasi ki kira rongoa ru neꞋeri, kira ka Ꞌoidorole Ꞌani sa Jesus, duꞋungana kira ngwae oga guguta liu ana mani ki. 15 Sa Jesus ka fata Ꞌuri fuada, “Kamu sasia ru leꞋa ki Ꞌi naꞋo ana ngwae ki, fasi Ꞌiri kira ke baꞋatafe kamu. Bore ma God nia sai goꞋo ana mangomuꞋa. OsiꞋana ta tae neꞋe na ngwae nia manata doe ana, God noaꞋa kasi manata doe goꞋo ana.”
FaꞋamanataꞋanga sulia taki sa Moses ki
(Matthew 11:12-13; 5:31-32; Mark 10:11-12)
16 Sa Jesus ka fata laꞋu Ꞌuri, “Na taki sa Moses ki, ma na kerekereꞋa ana na profet ki, nia rao ka talaꞋi kamu maꞋi leleka ka dao ana kaidaꞋi sa John ngwae ni Siuabu nia dao ana. Ma nia ka talaꞋae maꞋi ana sa John nia faꞋatalo Ꞌani na FaꞋarongoꞋa LeꞋa sulia God neꞋe ke gwaungaꞋi fafia ngwae nia ki, na ngwae Ꞌoro ki kira saeleꞋa fuana ruꞋungaꞋa Ꞌi saena na mauriꞋa neꞋe God ke gwaungaꞋi fafia. 17 Bore ma noaꞋa Ꞌiri fada laꞋu neꞋe na ngasingasiꞋanga ana taki nia sui, bore ana nia ka tiꞋitiꞋi. Na salo ma na magalia ke baꞋa sui, bore ma na ngasingasilana na taki ki ka teo tari noaꞋa kasi sui.
18 “DiꞋia ta ngwae ke ilangaꞋinia na Ꞌafe nia ma ka korea laꞋu ta kini matamata, nia Ꞌusu naꞋa. Ma diꞋia ta ngwae ka korea na Ꞌafe neꞋe kira ilangaꞋinia, nia Ꞌusu logo.”
Ngwae toꞋoru faꞋinia sa Lasaros
19 Sa Jesus ka alaꞋa laꞋu ma ka Ꞌuri, “TaꞋi ngwae toꞋoru neꞋe nia toro Ꞌani na toro leꞋa ki neꞋe folilani doe, nia ka tua Ꞌani tuaꞋa leꞋa sulia asoa ki taꞋifau. 20 Ma taꞋi ngwae dalaꞋa neꞋe duꞋa sufusufu liu ana nonina, neꞋe satana sa Lasaros, nia tua Ꞌi ano Ꞌaena na maa ana luma na ngwae toꞋoru neꞋeri. 21 Ma sa Lasaros oga ka Ꞌania orengana na fanga neꞋe Ꞌasia faꞋasia na tatafe ni fanga na ngwae toꞋoru neꞋeri. Ma kaidaꞋi sa Lasaros nia tua Ꞌi ano, na kui ki bore, kira dao maꞋi, ma kira ka milia na duꞋaduꞋa nia ki. 22 Sa Lasaros ka mae, ma na Ꞌainsel ki kira ka ngalia ꞋalaꞋa siana sa Abraham Ꞌuana na fangaꞋa doe Ꞌi langi. Ma na ngwae toꞋoru neꞋeri ka mae logo, ma kira ka kwaiatoa naꞋa. 23 Ma nia ka tua saena kula fuana ngwae mae ki Ꞌani na nonifiiꞋa doe. Ma nia ka lia kwau ꞋalaꞋa, ma ka lisia kwau sa Abraham ma sa Lasaros tua Ꞌana faꞋinia. 24 Ma nia ka ako kwau fuana sa Abraham ma ka Ꞌuri, ‘KoꞋosi Abraham Ꞌae, Ꞌoke manatai nau maꞋi. Kwatea maꞋi sa Lasaros, fasi Ꞌiri ka kutumani maꞋi na ꞋuꞋuna saena kafo, ma ka faꞋagwaria na meaku, osiꞋana nau ku tua naꞋa Ꞌani na nonifiiꞋa Ꞌi saena na mafula neꞋe.’ 25 Bore ma sa Abraham ka fata Ꞌuri fuana, ‘Ngela nau Ꞌae, Ꞌoke manata toꞋona basi Ꞌamu kaidaꞋi ba Ꞌoko mauri, Ꞌoko toꞋo ana na ru leꞋa Ꞌoro ki, ma sa Lasaros ka toꞋo goꞋo Ꞌana ana ru taꞋa ki. Bore ma ana kaidaꞋi neꞋe, nia ka tua naꞋa saena saeleꞋanga Ꞌi neꞋe, ana kaidaꞋi neꞋe Ꞌoko tua Ꞌamu saena na nonifiiꞋanga. 26 Ma ta ru laꞋu, God nia alua taꞋi lagasinasina doe Ꞌi safitakulu, ma noaꞋa kasi bolo faꞋinia ta ngwae ke toꞋofolo kwau Ꞌuana bali neꞋana. Ma ka noaꞋa kasi bolo logo fuana neꞋe ta ngwae ka toꞋofolo maꞋi siaimili.’
27 “Ma nia ka olisia ka Ꞌuri, ‘KoꞋosi, nau ku amasiꞋo kwau fasi Ꞌiri Ꞌoke kwatea sa Lasaros Ꞌuana luma maꞋa nau, 28 fasi Ꞌiri nia ka faꞋabasua na lima ngwaefuta nau ki, Ꞌasu Ꞌubani kira kata leka logo maꞋi ana kula ni nonifiiꞋanga neꞋe.’ 29 Ma sa Abraham nia olisia ka fata Ꞌuri, ‘Na kerekereꞋa sa Moses, ma na profet ki niꞋi teo taꞋifau goꞋo Ꞌani faꞋinida. Nia bolo fuana kira ka roꞋosuliꞋi.’ 30 Ma nia ka fata Ꞌuri, ‘KoꞋosi Abraham Ꞌae, noaꞋa goꞋo. DiꞋia ta ngwae neꞋe nia maemae ma ka mauri laꞋu, ma nia leka siada tari, kira ka kakari alifaꞋi faꞋasia na abulaꞋanga taꞋa kira ki.’ 31 Ma sa Abraham ka fata Ꞌuri fuana, ‘DiꞋia noaꞋa kira kasi roꞋosulia na kerekereꞋa sa Moses ma na profet ki, nia ꞋafitaꞋi goꞋo fuana kira ka faꞋamamana, sui bore Ꞌana diꞋia ta ngwae ka tataꞋe laꞋu faꞋasia na maeꞋa.’ ”
* 16:6 TaꞋi biꞋi ngwaingwai diꞋia 40 lita.