17
TaꞋangaꞋa
(Matthew 18:6-7, 21-22; Mark 9:42)
Sa Jesus fata Ꞌuri fuana fafarongo nia ki, “Na ru neꞋe kwate ma ngwae ki kira ka abula taꞋa ki neꞋe, niꞋi ke fuli nama. Bore ma nia ke baꞋa taꞋa liu fuana ngwae neꞋe nia kwatea ma ru neꞋeri ki ka fuli! DiꞋia ta ngwae ka kwatea ngwae niniꞋa kira enoeno ki ka Ꞌasi faꞋasia fitoꞋonga kira aku, nia leꞋa fuana kira ke firiꞋia ta fau doe Ꞌi luana, ma kira ka Ꞌui Ꞌania Ꞌi saena na Ꞌatako. Muke madafi kamu!
“DiꞋia na toꞋolamu nia abula taꞋa, Ꞌoke balufia. DiꞋia nia kakari alifaꞋi, Ꞌoke rufuanata ana taꞋangaꞋa nia. Ma diꞋia na abulalana nia taꞋa fuamu ana fiu kaidaꞋi ki saena taꞋi asoa, ma nia ka leka logo maꞋi fuamu burina fiu kaidaꞋi neꞋeri ki, ma ka fata Ꞌuri, ‘Nau ku kakari alifaꞋi naꞋa,’ Ꞌoke rufuanata naꞋa ana niaꞋa.”
Na lifurongo nia ki kira ka fata Ꞌuri fuana na Aofia sa Jesus, “ꞋOke faꞋangasingasia na fitoꞋonga kami ki.”
Ma sa Jesus olisida ka Ꞌuri, “DiꞋia kamu toꞋo ana fitoꞋonga tiꞋitiꞋi bore Ꞌana ka diꞋia ta maga mastad neꞋe nia tiꞋitiꞋi liu, kamu saiana muke saea goꞋo ꞋamuꞋa fuana ta Ꞌai doe, ‘Lafu faꞋi lalimu, ma Ꞌoko uu kwau Ꞌi saena na asi.’ Ma nia ke baꞋa roꞋo goꞋo Ꞌana sulia na fatalamuꞋa.
“DiꞋia ta ngwae amuꞋa nia ka toꞋo ana ta ngwae ni rao neꞋe nia Ꞌilia na ano, nama ka lia sulia na sipsip ki, ma kaidaꞋi nia oli maꞋi faꞋasia na oꞋola, na tae neꞋe Ꞌoke saea fuana? ꞋOke saea fuana nia ke leka ꞋaliꞋali maꞋi, ma ka fanga basi? NoaꞋa! ꞋOke fata lala Ꞌuri fuana, ‘ꞋOke doꞋofia basi maꞋi na fanga nau ki, sui Ꞌoko toro faolu mala, Ꞌoko ngali fanga maꞋi, nai nguta ma ku kwaꞋu ka sui mala, Ꞌi buri, Ꞌoko fiꞋi nguta, ma Ꞌoko fiꞋi kwaꞋu Ꞌamu.’ Ma na ngwae gwaungaꞋi neꞋe noaꞋa kasi fata leꞋa goꞋo ana na ngwae rao nia, duꞋungana nia sasi nama sulia na ru nia saea fuana. 10 Ka ꞋunaꞋeri logo fuamuꞋa. KaidaꞋi kamu sasia na ru ki taꞋifau ka sui neꞋe God nia laefi kamu fuani, muke fata Ꞌuri, ‘Kami na ngwae rao ki goꞋo niniꞋa, kami sasi goꞋo ꞋamiꞋa na raoꞋa neꞋe Ꞌoga kami ki.’ ”
Sa Jesus nia gura na akwala ngwae
11 Sa Jesus nia leka Ꞌuana Ꞌi Jerusalem, ma ka liu safitana abaꞋi kula Ꞌi Samaria ma Ꞌi Galili ki. 12 Ma kaidaꞋi nia dao ana taꞋi maꞋe fanoa, nia ka dao toꞋona taꞋi akwala ngwae neꞋe kuu nia saungida. Kira uu tau maꞋi, 13 ma kira ka ako doe maꞋi kika Ꞌuri, “Jesus na ngwae ꞋaꞋana kwa, Ꞌoke manatai kami maꞋi!”
14 Ma kaidaꞋi sa Jesus nia lisida, nia ka fata Ꞌuri fuada, “Kamu ke leka, muka faꞋataꞋinia nonimuꞋa fuana na fata abu God ki, fasi Ꞌiri kira ke faꞋamamana neꞋe na nonimuꞋa mafo naꞋa.” Ma kaidaꞋi kira leka naꞋa, na nonida ka mafo taꞋifau naꞋa. 15 KaidaꞋi taꞋi ngwae ada nia lisia neꞋe nonina nia mafo naꞋa, nia ka oli maꞋi, ma ka ako doe, ma ka baꞋatafea God. 16 Ma nia ka Ꞌasi ka lafafi maana Ꞌi Ꞌaena sa Jesus ma ka baꞋatafea. NiaꞋa neꞋeriꞋa noaꞋa laꞋu na ngwae Jiu, niaꞋa lala faꞋasia Ꞌi Samaria.
17 Ma sa Jesus ka fata Ꞌuri, “Na akwala ngwae mala ba nau ku gurada ma na nonida ka mafo naꞋa. Ma ta siko ngwae laꞋu, kira mo Ꞌi faꞋi? 18 FaꞋuta neꞋe ngwae baera ki taꞋifau noaꞋa kasi oli maꞋi fuana na baꞋatafelana God, ma taꞋifilia goꞋo na ngwae neꞋe noaꞋa laꞋu Jiu niniꞋa?” 19 Ma sa Jesus ka fata Ꞌuri fuana, “TataꞋe, Ꞌoko leka naꞋa Ꞌamu. God nia guraꞋo naꞋa duꞋungana Ꞌoko faꞋamamana nau.”
Daolana maꞋi Ngwae filia God
(Matthew 24:23-28, 37-41)
20 Ti Farasi kira saefiloa sa Jesus kika Ꞌuri, “KaidaꞋi faꞋuta neꞋe God ke baꞋa gwaungaꞋi fafia magalia kwa?”
Ma sa Jesus nia olisida ka Ꞌuri, “Na kaidaꞋi neꞋe God ke gwaungaꞋi fafia ngwae nia ki, noaꞋa kamu kasi lisia Ꞌani ta maꞋetoto doe. 21 Ma noaꞋa ta ngwae kasi fata Ꞌuri, ‘Lisia basi, gwaungaꞋinga God nia Ꞌi neꞋe!’ Nama ka Ꞌuri, ‘Nia naꞋa Ꞌi loꞋoko!’ DuꞋungana na kula neꞋe God nia gwaungaꞋi ana nia lala Ꞌi saena maurilana ngwae ki.”
22 Sui sa Jesus ka fata Ꞌuri fuana fafarongo nia ki, “Na kaidaꞋi ke baꞋa dao maꞋi, kaidaꞋi muke oga lisilana na asoa nau, na Ngela Ngwae. Bore ma noaꞋa kamu kasi lisia. 23 Ma ti ngwae kike baꞋa fata Ꞌuri fuamuꞋa, ‘Lia basi, na Christ nia naꞋa Ꞌi loꞋoko!’ Nama kike Ꞌuri, ‘Lia basi, nia naꞋa Ꞌi neꞋe!’ ꞋUnaꞋeri bore, noaꞋa kamu kasi leka fuana liaꞋa Ꞌuana. 24 DuꞋungana na olilaku maꞋi, na Ngela Ngwae, nia ke baꞋa diꞋia na meamea neꞋe nia madako Ꞌi lofana mamanga, ma na madakolana ke rara saena mamanga taꞋifau, ma ngwae ki taꞋifau ka lisia. 25 Bore ma Ꞌi naꞋona olilaku maꞋi, nai baꞋa nonifii, ma na ngwae ki kike baꞋa Ꞌaila Ꞌani nau. 26 KaidaꞋi nau kui baꞋa oli maꞋi ana, nia ke diꞋia logo kaidaꞋi ana sa Noa. 27 KaidaꞋi sa Noa, na ngwae ki kira nguta, ma kira ka kwaꞋu, ma ngwae ki faꞋinia kini ki kira ka Ꞌafe ma kira ka araꞋi. GoꞋo kira ka lebe naꞋa sulia faꞋi asoa sa Noa nia raꞋe saena faka doe, ma na kafo ka fungu maꞋi, ma ka kuruda taꞋifau naꞋa. 28 Ma kaidaꞋi nai baꞋa oli maꞋi ana, nia diꞋia logo na asoa ba sa Lot, duꞋungana ngwae ki kira nguta, ma kira ka kwaꞋu, ma kira ka foli, ma kira ka ꞋoifoliꞋa, kira ka fasi fanga, ma kira ka saungaꞋi luma. 29 Ana asoa neꞋe sa Lot nia leka faꞋasia Ꞌi Sodom, kira lebe, ma na mafula ma na fau ꞋakoꞋako ki ka Ꞌasi naꞋa maꞋi faꞋasia Ꞌi langi ma ka duꞋafida taꞋifau. 30 Nia ke ꞋunaꞋeri logo ana faꞋi asoa nau kui oli maꞋi ana.
31 “Ma ana faꞋi asoa neꞋeri, na ngwae neꞋe nia tua tua Ꞌi maa ana luma nia, noaꞋa nia kasi oli laꞋu maꞋi saena fuana ngalilana ru nia ki. Ka ꞋunaꞋeri logo fuana ngwae neꞋe nia saena oꞋola, noaꞋa nia kasi oli laꞋu maꞋi Ꞌi luma. 32 Muke manata toꞋona ru neꞋe fuli fuana Ꞌafe sa Lot.* 33 DiꞋia sa tai neꞋe nia oga ke dau fafia na maurilana fuana talana, nia ke baꞋa mae. Ma diꞋia sa tai neꞋe ka danga Ꞌani na maurilana osiꞋana nia donga nau, nia ke mauri mamana naꞋa. 34 Nau ku saea fuamuꞋa, ana faꞋi rodo neꞋeri, ro ngwae neꞋe kira maliu saena taꞋi ꞋifitaꞋi, taꞋi ngwae God ke ngalia, ma taꞋi ngwae ke ore. 35-36 Ro kini ki kera sasi fanga fiku, taꞋi kini God ke ngalia, ma ta taꞋi kini ke ore.”
37 Ma na fafarongo nia ki ka saefiloa kika Ꞌuri, “Aofia kwa, Ꞌi faꞋi mo neꞋe na ru neꞋeri ki niꞋi ke fuli ana kwa?”
Ma sa Jesus olisida ka Ꞌuri, “Na olilaku maꞋi noaꞋa ta ngwae kasi talafia ka diꞋia logo neꞋe na afa kasi talafia ta ru mae.”
* 17:32 Nia akaꞋu ana lia faꞋi buriꞋa Ꞌuana Ꞌi Sodom ma God ka kwaiꞋia nia ka mae. Genesis 19:26