4
Na tarifulaꞋa sulia na ngwae neꞋe nia tasali maga ru ki saena oꞋola nia
(Matthew 13:1-9; Luke 8:19-21)
Ana taꞋi kaidaꞋi laꞋu, sa Jesus nia faꞋamanata Ꞌi ninimana Ꞌosi Ꞌi Galili. Ma na fikuꞋa doe liu kira ka fiku kalikalia, ma nia ka raꞋe saena taꞋi gwaꞋi baru, ma ka tua Ꞌi saena, ma nia ka Ꞌidu tiꞋitiꞋi laꞋu folo saena Ꞌosi. Ma na fikuꞋa neꞋeri, kira ka uu kwau Ꞌi ninimana Ꞌosi. Ma sa Jesus ka faꞋamanata Ꞌani ru Ꞌoro ki fuada ana tarifulaꞋa ki ma ka Ꞌuri, “Mulu fafarongo basi! TaꞋi ngwae nia leka ka tasalia na maga witi ki Ꞌi saena oꞋola nia. Ma kaidaꞋi nia tasalia na maga witi neꞋeri ki, ti maga witi kira Ꞌasia sulia na talalinga, ma na noꞋo ki kira ka lofo maꞋi, ma kira ka Ꞌanida taꞋifau. Ma ti maga witi kira ka Ꞌasida ana kula faula ki, kula neꞋe ano kasi doe. Ma kira ka bulao ꞋaliꞋali, sulia neꞋe ano nia kasi Ꞌoro. Ma ana ta kaidaꞋi neꞋe sina nia taꞋe maꞋi, nia ka sinafia na witi neꞋe masubu ki, ma kira ka kuku logo, sulia neꞋe lali ru ki noaꞋa kasi koso lalo. Ma ti maga witi kira Ꞌasida Ꞌi safitana na kwalo Ꞌabui ki, ma kwalo neꞋeri ka nuku fafia na witi ki, ma witi neꞋeri ki noaꞋa kasi fungu goꞋo. Ma ti maga witi laꞋu, kira Ꞌasida Ꞌi saena na ano neꞋe nia leꞋa, ma kaidaꞋi kira taꞋe maꞋi, kira ka fungu ana fuaꞋi ru Ꞌoro ki. Ma ti witi kira ka fungu ana uulu akwala faꞋiruꞋa, ma ti witi kira ka fungu ana ono akwala faꞋiruꞋa, ma ti witi laꞋu kira ka fungu ana taꞋi talangaꞋi faꞋiruꞋa.”
Ma sa Jesus ka faꞋasuia fatalana ka Ꞌuri, “DiꞋia ta ngwae oga ka sai leꞋa ana ru neꞋe ki, nia ka sailinga leꞋa mala.”
Sa Jesus ka alaꞋa Ꞌani tarifulaꞋanga ki fuana ngwae Ꞌoro, bore ma nia faꞋamadakola ru ki taꞋifau fuana fafarongo nia ki
(Matthew 13:10-17; Luke 8:9-10)
10 KaidaꞋi sa Jesus nia tua Ꞌana taꞋifilia, na akwala ma ro fafarongo ba nia ki, faꞋinia ta bali ana ngwae neꞋe kira rongoa na fatalana, kira ka leka maꞋi siana. Ma kira ka lidia fasi Ꞌiri nia ke fada madakola ana fadalana tarifulaꞋa neꞋeri ki. 11 Ma nia ka olisida ka Ꞌuri, “KaidaꞋi sui ki, God noaꞋa kasi faꞋamadakola Ꞌua faꞋuta neꞋe nia ke baꞋa gwaungaꞋi fafia ngwae nia ki. Bore ma taꞋena, na madakolaꞋa niniꞋa dao naꞋa fuamuꞋa. Ngwae neꞋe noaꞋa kira kasi oga fafarongo aku, nau ku fata Ꞌani tarifulaꞋa ki, ma noaꞋa naisi faꞋamadakola 12 fasi Ꞌiri,
‘Kira ke lia, ma kira ke lia, bore ma noaꞋa kira kasi lisia tae neꞋe God nia sasi fuada.
Ma kira ke fafarongo, ma kike fafarongo, bore ma noaꞋa kira kasi saiana faꞋarongoꞋa God.
Sulia diꞋia kira lia saiana, ma kira ka rongo saiana, Ꞌirai kira ke abula maꞋi fuana God, ma nia ke rufuanata ana taꞋangaꞋa kira ki.’ ”
Sa Jesus nia fada tarifulaꞋanga fuana fafarongo nia ki
(Matthew 13:18-23; Luke 8:11-15)
13 ꞋUnaꞋeri sa Jesus ka saefilo Ꞌuri ada, “ꞋUri ma noaꞋa kamu kasi sai goꞋo ana tarifulaꞋa neꞋe? DiꞋia noaꞋa kamu kasi saiana tarifulaꞋa neꞋe, kamu ke fiꞋi sai mo faꞋuta ana tarifulaꞋa ki? 14 Na ngwae ba nia tasali maga witi, nia tasalia na fatalana God ba. 15 Ma ngwae neꞋe kira rongoa na fatalana God, kira diꞋia na maga witi neꞋe nia Ꞌasia sulia na talalinga. Ma kaidaꞋi kira rongoa, sa Saetan nia leka maꞋi, ma ka lafua logo Ꞌana fatalana God faꞋasida. 16 Ma ti ngwae laꞋu kira diꞋia na maga witi neꞋe kira Ꞌasida ana kula faula. KaidaꞋi kira rongoa na fatalana God, kira ngalia, ma kira ka saesaeleꞋa liu. 17 Bore ma fatalana God noaꞋa kasi lalisusu goꞋo saena maurilada. Nia neꞋe fitoꞋonga kira ki ka mauri goꞋo sulia kala kaidaꞋi tiꞋitiꞋi. Ma kaidaꞋi neꞋe kira dao toꞋona ꞋafitaꞋiꞋanga, ma na nonifiiꞋanga ki duꞋungana faꞋarongoꞋa leꞋa neꞋe, kira ka danga Ꞌania goꞋo na fatalana God. 18 Ma ti ngwae neꞋe kira diꞋia maga witi neꞋe kira Ꞌasida Ꞌi safitana na kwalo Ꞌabui ki. Kira rongoa na fatalana God, 19 bore ma kira manata Ꞌabera Ꞌada sulia ru ki ana mauriꞋa kira, ma kira ka manata doe ana na mani. Ma ru neꞋeri ki, nia diꞋia na kwalo Ꞌabui ki nia nuku fafia na fatalana God saena maurilada. NoaꞋa kira kasi rokisi goꞋo saena maurilada, ka diꞋia na witi neꞋe noaꞋa kasi fungu goꞋo Ꞌani ta fuaꞋi ru. 20 Ma ti ngwae laꞋu neꞋe kira diꞋia na maga witi neꞋe kira Ꞌasida Ꞌi saena ta ano leꞋa. Kira rongoa fatalana God, ma kira ka roꞋosulia, ma kira faꞋataꞋinia tuaꞋa ꞋoloꞋolo, ka diꞋia witi neꞋe nia fungu ana fuaꞋi ru ki. Ti witi neꞋe uulu akwala fuaꞋi ruꞋanga, ma ti witi neꞋe ono akwala fuaꞋi ruꞋanga, ma ti ai neꞋe taꞋi talangaꞋi fuaꞋi ruꞋanga.”
Sa Jesus faꞋabasua na ngwaꞋi toꞋa ka sailinga leꞋa mala
(Luke 8:16-18)
21 ꞋUnaꞋeri goꞋo sa Jesus ka saefilo laꞋu Ꞌuri ada, “Nia faꞋuta? ꞋUri ma diꞋia ta ngwae ngalia maꞋi na unu, nia ke alua goꞋo Ꞌana Ꞌi olofana ta dako nama ta ꞋifitaꞋi? NoaꞋa goꞋo! Nia ke alua nama Ꞌi fuila Ꞌi lifua! 22 Ta ru ngwae ki noaꞋa Ꞌiri sai sai ana Ꞌi naꞋo, kike baꞋa saiana. 23 DiꞋia ta ngwae neꞋe oga ka sai leꞋa ana ru neꞋe ki, nia ka sailinga leꞋa mala.”
24 Ma sa Jesus ka fata laꞋu Ꞌuri fuada, “Muke manata leꞋa sulia ru neꞋe kamu rongoꞋi ki. God ke baꞋa kwate tatakolaꞋa ana liatoꞋo Ꞌanga fuamuꞋa, si diꞋia kamu roꞋosulia na faꞋamanataꞋanga nau ki. 25 Sa tai bore Ꞌana neꞋe toꞋo ana ta madakolaꞋa Ꞌanga tiꞋitiꞋi sulia ꞋinotoꞋanga God, God ke baꞋa luda gwauna fuana. Bore ma sa tai neꞋe noaꞋa kasi roꞋosulia faꞋamanata Ꞌanga neꞋe ki, ta madakolaꞋanga tiꞋitiꞋi bore Ꞌana neꞋe nia toꞋo ana sulia ꞋinotoꞋanga God, God ke ngali olitaꞋinia faꞋasia.”
TaꞋifilia God goꞋo neꞋe faꞋa uua na ꞋinotoꞋanga nia
26 Sa Jesus ka fata laꞋu Ꞌuri fuada, “Na ꞋInotoꞋanga God nia diꞋia na ngwae neꞋe nia fasia ta maga ru Ꞌi saena na oꞋola nia. 27 Nia ada, ka liliu Ꞌana asoa ki, ma ka maliu Ꞌana saena rodo ki. ꞋUnaꞋeri bore Ꞌana, kaidaꞋi neꞋe maga ru ki nia bulao, ma ka tataꞋe naꞋa, noaꞋa laꞋu ꞋaberaꞋanga nia. OsiꞋana ngwae neꞋe noaꞋa kasi sai logo Ꞌana ana ru neꞋe nia sasia maga ru ka bulao. 28 Na ano talana naꞋa neꞋe nia faꞋamauria maga ru neꞋeri ki niꞋi ka doe, ma ka fungu Ꞌani fuaꞋi ru ki. Na ꞋingataꞋi Ꞌai nia raꞋe maꞋi Ꞌi naꞋo, sui na fingi ru ki, Ꞌi buri na maga ru ki fiꞋi raꞋe maꞋi. 29 Ma kaidaꞋi neꞋe maga ru neꞋeri ki nia maua, na ngwae neꞋeri ka talaꞋae fuana sikililana naꞋa fingi ru ki, sulia nia dao naꞋa ana kaidaꞋi fuana loi ruꞋa.”
ꞋInotoꞋanga God etangilana tiꞋitiꞋi, bore ma nia ka doe ana aliꞋafulana
(Matthew 13:31-32, 34; Luke 13:18-19)
30 Sa Jesus nia fata laꞋu ka Ꞌuri, “Nai fata laꞋu kwau sulia ta ꞋaꞋemae neꞋe ke faꞋataꞋinia na ru neꞋe bolo faꞋinia ꞋinotoꞋanga God fafia ngwae nia ki. 31 Nia ka Ꞌuri: TaꞋi ngwae nia ngalia na magana Ꞌai neꞋe kira saea Ꞌani mastad, nia tiꞋitiꞋi ka liufia magana Ꞌai ki taꞋifau, ma nia ka fasia saena ano. 32 Ma Ꞌi buri Ꞌana neꞋe nia fasia ka sui, na maga ru baera ka taꞋe, ma ka alua naꞋa Ꞌai. ꞋAi neꞋeri doe ka liufia naꞋa Ꞌai Ꞌoro ki. Ma nia ka toꞋo ana na rara Ꞌai doe ki, ma na noꞋo ki kira ka lofo maꞋi, ma kira ka saungaꞋinia na nuꞋi kira ki ana.”
33 ꞋUnaꞋeri neꞋe, sa Jesus ka fata fuana na ngwae ki ana tarifulaꞋa neꞋeri ki, ma nia ka saea ru neꞋe nia bolo faꞋinia kike saiana ki. 34 Ma nia ka fata fuada Ꞌania tarifulaꞋa ki. Bore ma, kaidaꞋi neꞋe nia tua Ꞌana taꞋifilia faꞋinia na fafarongo nia ki, nia ka fiꞋi faꞋamadakola ru ki taꞋifau fuada.
Sa Jesus nia toꞋo ana ngasingasiꞋanga fafia kauburu
(Matthew 8:23-27; Luke 8:22-25)
35 Nia saꞋulafi naꞋa ana asoa neꞋeri, sa Jesus nia ka fata Ꞌuri fuana fafarongo nia ki, “Kulu toꞋofolo basi Ꞌuana bali Ꞌosi loꞋoba.” 36 Ma kika faꞋasia naꞋa fikuꞋa neꞋeri, ma kira ka leka faꞋinia sa Jesus Ꞌi saena baru neꞋeri neꞋe nia ka tua Ꞌi saena. Ma ti baru logo teo Ꞌi neꞋeri. 37 Ma na iru doe nia taꞋe maꞋi, ma na nafo ka magara naꞋa maꞋi saena na baru neꞋeri, ma ka karangi kuru naꞋa. 38 Ma sa Jesus nia maliu Ꞌana Ꞌi burina na baru, ma ka alu gwau ana bogwau nia. Ma na fafarongo nia ki kira ka faꞋaada, ma kira ka fata Ꞌuri, “Aofia kwa, kulu karangi kuke mae naꞋa! ꞋOe kosi manata Ꞌabera goꞋo niniꞋa?”
39 Ma sa Jesus ka tataꞋe, ma ka balufia na iru neꞋeri ka Ꞌuri, “ꞋOke aroaro naꞋa!” Ma nia ka fata logo fuana na nafo neꞋeri ka Ꞌuri, “Kamu ke tua nene naꞋa!” ꞋUnaꞋeri goꞋo, na iru baera ka aroaro naꞋa, ma Ꞌosi ka folaꞋa naꞋa. 40 Ma nia ka fata Ꞌuri fuana fafarongo nia ki, “FaꞋuta neꞋe kamu ka maꞋu? Nau ku lisia na faꞋamamana Ꞌanga kamu aku noaꞋa Ꞌiri doe.”
41 Ma kira ka maꞋu kika felo naꞋa, ma kira ka lidi kwailiu ada kira ka Ꞌuri, “Ngwae faꞋuta naꞋa niniꞋa re? Na iru ma na nafo bore kika roꞋo naꞋa sulia!”
4:12 Aesea 6:9-10