5
Sa Jesus nia gura taꞋi ngwae neꞋe ano Ꞌi ru taꞋa nia ruꞋufia
(Matthew 8:28-34; Luke 8:26-39)
Sa Jesus faꞋinia na fafarongo nia ki, kira toꞋofolo Ꞌuana bali Ꞌosi Ꞌi Galili, ma kira ka dao ana bali Ꞌosi neꞋe ana abaꞋi kula Ꞌi Gerasa. Ma kaidaꞋi sa Jesus nia koso faꞋasia na baru, taꞋi ngwae neꞋe ano Ꞌi ru taꞋa nia ruꞋufia ka leka maꞋi faꞋasia na faoda fuana kwaiatoꞋa ki, ma nia ka leka maꞋi siana sa Jesus. Na ngwae neꞋeri tualana saena faoda ꞋunaꞋeri ki, ma noaꞋa ta ngwae kasi bolo faꞋinia firiꞋilana Ꞌani ta sene. Sulia kaidaꞋi Ꞌoro ki, kira firi fafia na limana ma na Ꞌaena Ꞌani sene ki, sui nia ka muusia goꞋo na sene neꞋeri ki, ma ka Ꞌoia goꞋo Ꞌana na sene neꞋeri ki Ꞌi Ꞌaena. Ma noaꞋa ta ngwae kasi ngasingasiꞋa kasi bolo faꞋinia na daulana. Ma na rodo ki ma na asoa ki, nia tua Ꞌi safitana na faoda ana kwaiatoꞋa ki, ma nia ka raꞋe saena faꞋi ua ki, ma nia ka ako, ma ka afasia talana Ꞌani naki ki.
KaidaꞋi nia tua tau maꞋi, nia ka lisia sa Jesus, ma ka lalili maꞋi, ma ka bobo uruuru Ꞌi naꞋona. 7-8 Sa Jesus ka fata Ꞌuri fuana, “Ano Ꞌi ru taꞋa neꞋe, Ꞌoke ruꞋu maꞋi Ꞌi maa faꞋasia na ngwae neꞋe.”
Ma nia ka ako doe ka Ꞌuri, “Jesus! ꞋAeꞋo, na Ngela God neꞋe nia ngasingasiꞋa liu. Na tae neꞋe Ꞌoko oga Ꞌoke sasia aku? Nau ku amasiꞋo Ꞌania satana God, Ꞌoe kosi kwatea ta kwaꞋikwaꞋinga fuaku!”
Sui sa Jesus ka saefiloa ka Ꞌuri, “Satamu sa tai kwa?”
Ma nia ka olisia ka Ꞌuri, “Na sataku sa Fuani Oro, sulia kaimili Ꞌoro liu.” 10 Ma nia ka amasia sa Jesus fasi Ꞌiri noaꞋa nia kasi baꞋeda laꞋu faꞋasia na bali fanoa neꞋeri.
11 Ma na ngwaꞋi gwata Ꞌoro liu kira fanga goꞋo ada logo Ꞌi babaraꞋo ana ua neꞋeri. 12 Ma na ano Ꞌi ru taꞋa neꞋeri ki, kira amasia sa Jesus kira ka Ꞌuri, “ꞋOke kwate kaimili fuana na gwata loꞋoko ki, fasi Ꞌiri kaimili ke ruꞋu Ꞌaimili Ꞌi saeda.” 13 Ma sa Jesus ka alaꞋanida, ma na ano Ꞌi ru taꞋa neꞋeri ki kira ka ruꞋu maꞋi faꞋasia ngwae neꞋe, ma kira ka leka, kika ruꞋu Ꞌi saena na gwata neꞋeri ki. Ma na ngwaꞋi gwata neꞋeri nia bolo faꞋinia na ro toꞋoni gwata ki, ma kira ka lalili saena kwata Ꞌato neꞋeri, ma kira ka Ꞌasia Ꞌi saena na Ꞌosi neꞋeri, ma kira ka kwaꞋu kika mae taꞋifau naꞋa.
14 Ma ngwae neꞋe kira lia sulia na gwata neꞋeri ki, kira ka tafi, ma kira ka faꞋarongo Ꞌani ru neꞋe nia fuli ana gwata ki Ꞌi saena fanoa neꞋeri, ma na fanoa tiꞋitiꞋi kalikalida ki. Ma na ngwae Ꞌoro ki kira ka leka fuana lisilana ru neꞋe nia fuli. 15 Ma ana kaidaꞋi kira dao siana sa Jesus, kira ka lisia naꞋa ngwae baera neꞋe ano Ꞌi ru taꞋa Ꞌoro ki kira ruꞋufia, nia tua naꞋa Ꞌana Ꞌi neꞋeri, ma nia ka toro naꞋa, ma nia ka manata saga naꞋa. Ma na ngwae ki kira ka maꞋu, kira ka Ꞌarefo liu. 16 Ma na ngwae neꞋe kira lisia ru neꞋeri nia fuli, kira ka alaꞋa fuana ngwae ki sulia na ngwae ano Ꞌi ru taꞋa ki tuatua ana, ma kira ka alaꞋa logo sulia na gwata neꞋeri ki.
17 Ma buri Ꞌana, ngwaꞋi toꞋa neꞋeri kika Ꞌengoa sa Jesus ka leka faꞋasia na bali fanoa kira.
18 Ma kaidaꞋi sa Jesus nia raꞋe naꞋa saena na baru, na ngwae ba na ano Ꞌi ru taꞋa ki kira ruꞋufia Ꞌi naꞋo, nia ka Ꞌengoa sa Jesus Ꞌiri ke leka faꞋinia. 19 Bore ma sa Jesus kasi alaꞋania, ma ka fata Ꞌuri fuana, “ꞋOke oli Ꞌi fanoa siana na ngwae Ꞌoe ki, ma Ꞌoko faꞋarongoda Ꞌani ru leꞋa ki taꞋifau neꞋe God nia sasia fuamu, ma na kwaimanataiꞋanga nia fuamu.”
20 Ma na ngwae neꞋeri nia leka, ma ka faꞋarongoa naꞋa ngwae ki ana abaꞋi kula Ꞌi Dekapolis ana ru ki taꞋifau neꞋe sa Jesus nia sasia fuana. Ma na ngwae ki taꞋifau kira ka Ꞌarefo liu.
Sa Jesus toꞋo ana ngasingasiꞋanga fafia mataꞋinga ki ma na maeꞋa
(Matthew 9:18-26; Luke 8:40-56)
21 Sa Jesus nia toꞋofolo laꞋu kwau Ꞌuana ta bali Ꞌosi. Ma ana kaidaꞋi nia ka dao naꞋa ana ta bali, ngwae Ꞌoro ki kira ka fiku kalikalia. 22 Ma taꞋi ngwae ada neꞋe ngwae fai naꞋonaꞋo saena na Luma fuana foꞋongaꞋa ana fanoa neꞋeri, satana sa Jaeras, ka leka maꞋi. Ma kaidaꞋi nia lisia sa Jesus, nia ka bobo uruuru Ꞌi maana Ꞌaena, 23 ma nia ka amasia ma ka Ꞌuri, “Kala defo nau nia teo naꞋa fuana maelana. ꞋOke leka maꞋi, Ꞌiri Ꞌoke alua na limamu Ꞌi fafona, fasi Ꞌiri nia ke Ꞌakwa ma ka mauri.”
24 Ma sa Jesus ka leka naꞋa faꞋinia. Ma na fikuꞋa doe kika leka Ꞌi burina, ma kira ka kwaibekesi naꞋa.
25 Ma taꞋi Ꞌafe neꞋe na gwaꞋi Ꞌabu tafangia sulia taꞋi akwala ma ro faꞋi ngali sui naꞋa, nia tua logo Ꞌi neꞋeri. 26 Ma nia ka nonifii liu naꞋa. Ma nia ka faꞋalia naꞋa mani Ꞌoro nia ki fuana na ngwae kwaigurai Ꞌoro ki, bore ma tualana kasi leꞋa goꞋo. Nia fiꞋi taꞋa ka tasa liu mo. 27 Ma kaidaꞋi neꞋe nia rongoa alaꞋanga sulia sa Jesus, nia ka kwako maꞋi Ꞌi burina Ꞌi safitana na fikuꞋa neꞋeri, nia ka sama toꞋona na ifi keta sa Jesus. 28 Sulia nia manata Ꞌuri, “DiꞋia nau ku sama toꞋona bore aku na mumuduꞋana ifi nia, nai leꞋa naꞋa.”
29 Ma kaidaꞋi neꞋe nia sama toꞋona goꞋo ifi sa Jesus, ꞋaliꞋali naꞋa Ꞌabu neꞋe tafangia nia ka langa naꞋa, ma nia ka saiana na nonina nia Ꞌakwa naꞋa faꞋasia na mataꞋinga nia. 30 Ma ana kaidaꞋi neꞋeri goꞋo, sa Jesus nia saiana neꞋe ngasingasiꞋanga nia gura ta ngwae. Ma nia ka abula Ꞌi safitana na fikuꞋa neꞋeri, ma ka lidida ka Ꞌuri, “Sa tai naꞋa niniꞋa sama toꞋona kwau na ifi nau?”
31 Ma na fafarongo nia ki, kira ka olisia kika Ꞌuri, “ꞋOko lisia goꞋo Ꞌamu na ngwaꞋi toꞋa Ꞌoro neꞋe nini kira bekesiꞋo naꞋa. FaꞋuta neꞋe Ꞌoko lidi Ꞌuana fasi ta ngwae nia sama toꞋomu?”
32 Bore ma sa Jesus ka lia kwailiu fasi Ꞌiri ke lisia sa tai neꞋe nia sasia ru neꞋe. 33 Ma na Ꞌafe neꞋe nia saiana ru neꞋe fuli fuana, ma nia ka leka lebelebe maꞋi Ꞌani maꞋungaꞋa, ma ka bobo uruuru Ꞌi maana Ꞌaena sa Jesus. Ma nia ka faꞋarongoa mamana ana ru neꞋe nia sasiꞋi ki. 34 Ma sa Jesus ka fata Ꞌuri fuana, “ꞋAfe neꞋe Ꞌae, God nia guraꞋo naꞋa sulia neꞋe Ꞌoko faꞋamamana nau. ꞋOke leka naꞋa Ꞌamu, ma Ꞌoe kosi manata Ꞌabera, ma Ꞌoko Ꞌakwa naꞋa faꞋasia na mataꞋinga Ꞌoe.”
35 Ma kaidaꞋi sa Jesus nia alaꞋa goꞋo Ꞌana Ꞌua, ti ngwae kira ka dao maꞋi faꞋasia na luma sa Jaeras, ma kira ka fata Ꞌuri fuana sa Jaeras, “Kala defo ba Ꞌoe nia mae naꞋa. ꞋOe kosi faꞋa Ꞌabera laꞋu na ngwae faꞋamanata.”
36 Ma sa Jesus kasi Ꞌabera goꞋo sulia ru neꞋe kira saea, ma ka fata naꞋa Ꞌuri fuana sa Jaeras, “NoaꞋa Ꞌoe kosi fitala laꞋu. ꞋOke faꞋamamana nau lala Ꞌamu.” 37 Ma nia kasi alaꞋania ta ngwae ke leka faꞋinia, taꞋifilia goꞋo sa Peter, ma sa James, ma sa John na ngwaefuta nia sa James. 38 Ma kaidaꞋi kira dao Ꞌi luma sa Jaeras, sa Jesus ka rongoa na isiꞋa faꞋinia na angiꞋa ma na oꞋomaeꞋanga nia doe liu. 39 Ma nia ka ruꞋu kwau, ma ka fata Ꞌuri fuada, “FaꞋuta neꞋe kamu angi, ma muka oꞋomae ka Ꞌuri naꞋa? Ngela neꞋe noaꞋa kasi mae, nia maliu goꞋo Ꞌana ne.”
40 Bore ma, kira ka fiꞋi gaꞋasia lala sa Jesus. Ma nia ka baꞋeda kwau Ꞌi maa, ma ka talaꞋia na maꞋa nia, ma teꞋa ngela neꞋeri, ma na fafarongo nia ki neꞋe kira tua faꞋinia, ma kira ka ruꞋu saena maꞋe luma neꞋe ngela neꞋeri nia teo ana.
41 Ma nia ka dau ana na limana na ngela neꞋeri, ma ka fata Ꞌuri fuana, “Talita kom!” Na fadalana nia Ꞌuri, “Kala defo Ꞌae, nau ku saea fuamu Ꞌoke tataꞋe!”
42 Ma nia ka tataꞋe, ma ka uu, ma ka fali. Na ngela neꞋeri taꞋi akwala ma ro faꞋi ngali goꞋo neꞋe sui fafia futalana. Ma kira ka Ꞌarefo liu ana ru neꞋeri. 43 Bore ma sa Jesus fata ka luida, fasi Ꞌiri noaꞋa kira kasi faꞋarongoa laꞋu ta ngwae Ꞌani ru neꞋeri. Ma nia ka saea kira ka kwatea fanga fuana na ngela neꞋeri Ꞌiri nia ke Ꞌania.