2
Aia, sulia kaumulu futa faolu ꞋunaꞋeri, muke tua faꞋasia na abulaꞋanga taꞋa ki taꞋifau. Ma muke tua faꞋasia na sokeꞋa, ma abu ꞋoloꞋoloꞋa, ma na kwaimamagolaiꞋanga, ma alaꞋanga taꞋa ki. Muke diꞋia ngela tiꞋitiꞋi ki neꞋe kira susu Ꞌua, ma kira ka oga liua susuꞋa ana kaidaꞋi ki taꞋifau. ꞋUnaꞋeri logo, nia leꞋa fuana muke oga na fatalana God fasi Ꞌiri neꞋe faꞋamamanaꞋanga kamu ka bulao ngasingasiꞋa ma God ka faꞋamauri kamu. DuꞋungana kaumulu sai leꞋa naꞋa ana na Aofia nia sasi leꞋa liu naꞋa fuamuꞋa.
KuluꞋa na fikutaꞋi ngwae abu God
ꞋIu, muke leka maꞋi siana sa Jesus, neꞋe nia mauri firi. Sa Jesus nia diꞋia ta fau mauri ni saungaꞋi luma Ꞌanga ba na ngwae saungaꞋi luma ki kira Ꞌaila Ꞌania, bore ma niaꞋa na ngwae neꞋe God filia sulia nia leꞋa ka tasa. KamuꞋa logo diꞋia na fau mauri ki, ma muke alaꞋania God ka saungaꞋinia luma nia Ꞌani kamu. Ma muke baꞋa diꞋia na fata abu God neꞋe kamu leka rao Ꞌi saena luma abu neꞋeri, ma muke foꞋosi Ꞌani ru abu ki neꞋe God nia oga. Kamu ke baꞋa ꞋunaꞋeri, sulia sa Jesus Christ. OsiꞋana saena KerekereꞋa Abu ba God saea,
“Lia basi, nai baꞋa filia ma nai alua taꞋi gwaꞋi fau saena fanoa Ꞌi Sion.
Ma nia naꞋa neꞋe fau talingaꞋi leꞋa neꞋe faꞋangasia na luma.
Ma na ngwae neꞋe kira faꞋamamana ana niaꞋa, noaꞋa kira kasi liadila osiꞋana niaꞋa.”
Ma na fau neꞋe ka leꞋa liu fuamuꞋa neꞋe kaumulu faꞋamamana. Bore ma fuana sa tai neꞋe noaꞋa kira kasi faꞋamamana ana, kira faꞋataꞋinia na KerekereꞋa Abu ba saea,
“Na fau ba na ngwae saungaꞋi luma ki kira Ꞌaila Ꞌani, nia naꞋa neꞋe fau talingaꞋi leꞋa neꞋe faꞋangasia na luma.”
Ma KerekereꞋa Abu fata laꞋu sulia fau baera ka Ꞌuri,
“Ma na ngwae ki kike baꞋa firute ana, ma kike Ꞌasi ana.”
Kira ka firute ana sulia noaꞋa kira kasi faꞋamamana ana fatalana God, ma kira ka firute osiꞋana neꞋe God naia ru neꞋeri ke fuli nama ꞋunaꞋeri fuada.
Bore ma kamu niniꞋa na ngwae neꞋe God nia filida naꞋa ki. KamuꞋa neꞋe na fata abu ana na Aofia ki. Ma kamu naꞋa neꞋe fikutaꞋi ngwae abu God. Nia fili kamu Ꞌuana faꞋataloꞋa Ꞌani raoꞋa leꞋa nia ki. Ma nia ka sae kamu faꞋasia na rorodoꞋa Ꞌuana Ꞌi saena na madakoꞋanga leꞋa nia.
10 Ana kaidaꞋi sui naꞋa maꞋi, kamu noaꞋa laꞋu na ngwae God ki. Bore ma ana kaidaꞋi neꞋe, kamuꞋa neꞋe ngwae nia ki naꞋa. Ma ana kaidaꞋi niniꞋa sui naꞋa kwau, noaꞋa kamu kasi saiana kwaimanataiꞋanga God, ma ana kaidaꞋi neꞋe, muka ngalia naꞋa na kwaimanataiꞋanga nia.
Ngwae rao God ki
11 Kwaima nau kina, ana kaidaꞋi kamu tua Ꞌua saena magalia neꞋe, kamu diꞋia ngwae kwaita sulia na fanoa mamana kamu, nia Ꞌi langi. Ma sulia na ru neꞋeri, nau ku gani kamu, muke abula faꞋasia na kwaiogaiꞋanga taꞋa ana noni. OsiꞋana na kwaiogaiꞋanga taꞋa neꞋeri ki, kira fuꞋa faꞋinia na mauriꞋa faolu kamu. 12 Na tuaꞋa kamu ki ka leꞋa taꞋifau Ꞌi safitana toꞋolamuꞋa faꞋida neꞋe kira abu faꞋamamana. Sui buri Ꞌana kira fafi kamu Ꞌani abula taꞋangaꞋa, kira ke lisia na raoꞋa leꞋa kamu ki, ma kira ke baꞋatafea God ana faꞋi Asoa nia ke dao maꞋi ana.
13 Ma sulia kamu na ngwae ana na Aofia ki, muke roꞋosulia na taki ki faꞋasia na ngwae doe ki saena magalia neꞋe. Muke roꞋosulia na taki ki faꞋasia na tatalafaꞋa doe Ꞌi Rom, 14 ma na gwaungaꞋi ngwae neꞋe nia ka filida fuana kwatelana matalangaꞋinga fuana sa tai neꞋe kira abula taꞋa, ma kika baꞋatafea sa tai faꞋida neꞋe na abulaꞋanga kira ka leꞋa. 15 OsiꞋana God nia oga muke sasia naꞋa ru leꞋa ki Ꞌiri muke faꞋanotoa na alaꞋanga ꞋoꞋo ana ngwae boleboleꞋa ki neꞋe kira fata sauli kamu. 16 Muke tua diꞋia ngwae kira tua sakadola ki. Bore ma noaꞋa kamu kasi fia fasi nia bolo fuana neꞋe muke abula taꞋa sulia kamu tua sakadola. Muke tua diꞋia ngwae ba rao fuana God. 17 Muke fuꞋusi doe ana ngwae ki taꞋifau, ma muke alafe fuana na ngwae faꞋamamana ki, ma muke fuꞋusi doe ana God, ma muke fuꞋusi doe ana ngwae tatalafaꞋa doe Ꞌi Rom logo.
Ngwae rao ꞋoꞋo ki
18 KamuꞋa na ngwae rao ꞋoꞋo ki, muke roꞋosulia na fatalana na ngwae ꞋaꞋana kamu ki, ma muke faꞋadoeda. Muke sasi ꞋunaꞋeri fuana ngwae ki taꞋifau neꞋe gwaungaꞋi Ꞌusi kamu, noaꞋa laꞋu fuana sa tai goꞋo Ꞌana neꞋe kira Ꞌofe kamu, bore ma fuana sa tai bore Ꞌana neꞋe kira silolongaꞋi kamu logo. 19 DuꞋungana God ke baꞋa faꞋaleꞋa kamu diꞋia kamu dao toꞋona nonifiiꞋanga osiꞋana kamu sasia na kwaiogaiꞋanga nia, ma noaꞋa laꞋu sulia kamu sasia ta ru taꞋa. 20 KwaiaraꞋanga tae neꞋe muke baꞋa ngalia, si diꞋia kira ulasi kamu fafia tae neꞋe kamu sasia ka taꞋa? NoaꞋa! Bore ma diꞋia kamu nonifii duꞋungana neꞋe kamu sasia ru neꞋe saga, God ke baꞋa faꞋaleꞋa kamu duꞋungana. 21 Ma God ka sae kamu Ꞌuana nonifiiꞋanga ꞋunaꞋeri. Sulia sa Jesus Christ Ꞌana talana neꞋe nonifii Ꞌiri ka faꞋamauri kamu, ma ꞋunaꞋeri nia ka alua naꞋa faꞋataꞋilana fuamuꞋa Ꞌiri muke ili nama sulia neꞋe nia tua Ꞌani. 22 Sa Jesus noaꞋa kasi fulia ta ru neꞋe taꞋa, ma nia kasi saea ta ru ꞋosoꞋoso. 23 Ma kaidaꞋi kira fata buri tolingaꞋi ana, noaꞋa nia kasi olisida Ꞌani ta alaꞋanga taꞋa. Ma kaidaꞋi nia ka nonifii, noaꞋa nia kasi faꞋamaꞋuda goꞋo Ꞌani ta alaꞋanga. Nia ka fitoꞋo goꞋo ana God neꞋe nia giosida Ꞌani ꞋoloꞋoloꞋa. 24 Ma sa Jesus Christ talana ka ngalia naꞋa abula taꞋangaꞋa kia ki Ꞌani nonina ana Ꞌai rara folo, fasi Ꞌiri kuke faꞋasia naꞋa abula taꞋangaꞋa kia ki, ma kuke tua Ꞌani falafala saga. Ma nia ka gura kia Ꞌani na nonifiiꞋanga nia. 25 Ma ana kaidaꞋi ba sui naꞋa kwau, kaumulu diꞋia na sipsip neꞋe kira leka rora faꞋasia na ngwae ni folo kira. Bore ma ana kaidaꞋi neꞋe, kaumulu oli siana sa Jesus Christ, na ngwae neꞋe lia sulia na mangomuꞋa, diꞋia ta ngwae ba lia sulia na sipsip nia ki.
2:6 Aesea 28:16 2:7 Sam 118:22 2:8 Aesea 8:14-15