3
ꞋAfe ki
ꞋUnaꞋeri logo, kamu na Ꞌafe ki, muke roꞋosulia nama fatalana araꞋi kamu ki, Ꞌiri diꞋia ti ngwae ada noaꞋa kira kasi faꞋamamana ana fatalana God, kike baꞋa faꞋamamana goꞋo Ꞌada sulia na abulaꞋanga leꞋa kamu ki. Sui bore Ꞌana noaꞋa kamu kasi faꞋatalo Ꞌua fuada, kike baꞋa faꞋamamana, sulia kira lisia na abulaꞋanga kamu neꞋe saga ma muka fuꞋusi doe ana God. Aia, kamu kini ki, noaꞋa kamu kasi sasi Ꞌuana na kwangaꞋa kamu ka leka maꞋi faꞋasia na bula ifuꞋanga kamu ki, nama na saꞋingilana ru ngwasinasina ki, nama toroꞋa Ꞌani toro leꞋa ki neꞋe liulada doe liu ki. Bore ma lisilamuꞋa ka kwanga lala Ꞌani falafala leꞋa kamu ki neꞋe leka maꞋi faꞋasia saena mauriꞋa kamu ki. Na falafala kamu fuana gerelana ngwae ki, ma fata aroaroꞋa, sulia nia neꞋe na abulaꞋanga God nia oga. Ma na sasia leꞋangaꞋa ꞋunaꞋeri, nia noaꞋa kasi taꞋa ana kaidaꞋi kamu ngwaro naꞋa. OsiꞋana kaidaꞋi Ꞌi naꞋo, na kini abu neꞋe kira faꞋamamana ana God, kira kwate ma kira ka lia kwanga Ꞌani roꞋongaꞋa sulia na fatalana araꞋi kira ki. Ma Ꞌi Sera nia ꞋunaꞋeri. Nia roꞋosulia sa Abraham, ma ka saea Ꞌani ngwae ꞋaꞋana nia. Ma kamuꞋa logo, si diꞋia kamu kasi alaꞋania ta ngwae ka faꞋamaꞋu kamu faꞋasia sasilana ru saga ki, kamu ke diꞋia logo Ꞌi Sera.
AraꞋi ki
Ka ꞋunaꞋeri logo fuamuꞋa na araꞋi ki, muke sai leꞋa ana neꞋe na Ꞌafe kamu ki kira ngwataꞋutaꞋu ka liufi kamu, ꞋunaꞋeri neꞋe muke tua faꞋinida, ma muke sasi leꞋa fuada. Muke fuꞋusi doe ada, osiꞋana God kwatea naꞋa mauriꞋa faolu fuada diꞋia logo kamuꞋa. Muke sasia na ru leꞋa neꞋeri Ꞌiri ta ru kasi tataꞋe suꞋusia na foꞋongaꞋa kamu ki Ꞌuana God.
Muke alafe fuamuꞋa kwailiu
Aia, nau ku toꞋo Ꞌua ana ti ru laꞋu Ꞌiri nau ku saea fuamuꞋa. Nia leꞋa fuana na liamuꞋa ka alua taꞋi ru. Muke alafe fuamuꞋa kwailiu diꞋia bara ngwae asina, ma muke kwaima fuamuꞋa kwailiu ma muke enoeno. NoaꞋa kamu kasi olisia taꞋangaꞋa Ꞌani na taꞋangaꞋa. Ma diꞋia ta ngwae ka taofi kamu, noaꞋa kamu kasi olisia Ꞌani kwaitaofiꞋanga. Bore ma, muke olisia lala Ꞌani ganilana God fuana na faꞋaleꞋalana. Muke sasi ꞋunaꞋeri, sulia ana kaidaꞋi God sae kamu, nia eta fataꞋa Ꞌani neꞋe nia ke baꞋa faꞋaleꞋa kamu. 10 Sulia na KerekereꞋa Abu ba saea,
“Sa tai bore Ꞌana neꞋe ka oga na maurilana saena magalia neꞋe ka leꞋa ma ka saeleꞋa, nia leꞋa fuana noaꞋa nia kasi fata taꞋa ma noaꞋa kasi soke.
11 Ma nia ka abula faꞋasia na sasilana ru taꞋa ki, ma na abulalana ka leꞋa.
Ma nia ka sasi ngasingasiꞋa Ꞌuana tuaꞋa Ꞌani aroaroꞋanga.
12 OsiꞋana God ke lia sulia na ngwae neꞋe tualada saga ki, ma nia ka fafarongo Ꞌuana na foꞋongaꞋa kira ki.
Bore ma na ngwae neꞋe abulalada taꞋa ki, nia ke tataꞋe saulida.”
NonifiiꞋanga sulia na fuli ruꞋa saga
13 NoaꞋa ta ngwae kasi sasia ta tae neꞋe ke taꞋa amuꞋa, diꞋia neꞋe abulaꞋanga kamu leꞋa goꞋo Ꞌana. 14 Ma sui bore Ꞌana diꞋia muke nonifii osiꞋana kamu sasia na ru saga ki, God ke baꞋa faꞋaleꞋa kamu. NoaꞋa kamu kasi maꞋu Ꞌani ta ngwae, ma noaꞋa kamu kasi manata Ꞌabera. 15 Bore ma muke fuꞋusi doe ana sa Jesus Christ sulia nia neꞋe na Aofia fafi maurilamuꞋa. Ma muke sasi akaꞋu ana kaidaꞋi ki taꞋifau Ꞌuana olisilana sa tai neꞋe ke saefilo Ꞌuri amuꞋa, “FaꞋuta neꞋe Ꞌoko faꞋamamana ana sa Jesus?” Ma kaidaꞋi kamu alaꞋa sulia na faꞋamamanaꞋanga kamu, muke fata enoeno goꞋo amuꞋa, ma muke fuꞋusi doe logo ada. 16 Ma muke tua faꞋasia na abulaꞋanga taꞋa, fasi Ꞌiri diꞋia ti ngwae kira fata taꞋa sulia na abulaꞋanga leꞋa kamu na fafarongo sa Jesus Christ ki, kike baꞋa Ꞌeke sulia na ru neꞋe kira saeꞋe ki. 17 DiꞋia na kwaiogaiꞋanga God neꞋe kamu ka nonifii, nia taꞋi leꞋa neꞋe muke nonifii osiꞋana na abulaꞋanga leꞋa kamu, ka liufia diꞋia muke nonifii sulia na abulaꞋanga taꞋa kamu ki.
18 Sa Jesus Christ nia nonifii ma ka mae naꞋa Ꞌuana lafulana abula taꞋangaꞋa ki taꞋifau, ma noaꞋa kasi baꞋa mae laꞋu. Sui bore Ꞌana nia na ngwae saga, nia ka mae fuamuꞋa na ngwae neꞋe abulalamuꞋa taꞋa ki, fasi Ꞌiri nia ka talaꞋi kamu siana God. Ma kira ka saungia nonina sa Jesus Christ ana Ꞌai rara folo, bore ma God nia faꞋamauria Ꞌani AnoꞋi ru Abu. 19 Ma na mangona ka leka siana mangoꞋi ru ki neꞋe kira tua saena lokafo, ma nia ka faꞋarongo Ꞌani fuada neꞋe nia liufida naꞋa. 20 Na mangoꞋi ru neꞋeri ki kira na ngwae neꞋe mae Ꞌua naꞋa Ꞌi naꞋo, ana kaidaꞋi sa Noa saungaꞋinia na faka doe. Kira kasi roꞋosulia God. Bore ma nia mabetau faꞋi kira leleka ka dao ana kaidaꞋi sa Noa nia faꞋasuia na faka doe baera. KaidaꞋi nia faꞋasuia naꞋa faka neꞋeri, kwalu ngwae ki goꞋo neꞋe kira leka saena ma na kafo ka ngalida faꞋasia kwaꞋikwaꞋinga God. 21 Na kafo neꞋe, nia diꞋia faꞋataꞋilana ana siu abuꞋanga neꞋe saiana ke faꞋamauri kamu ana kaidaꞋi neꞋe. Ma na siu abuꞋanga neꞋeri noaꞋa laꞋu fuana faꞋasikasika lana na nonimuꞋa Ꞌani na kafo, bore ma siu abuꞋanga faꞋataꞋinia kamu gania God Ꞌiri nia ka lafua na taꞋangaꞋa kamu ki ma ka faꞋasikasika maurilamuꞋa. Ma na siuabuꞋanga neꞋeri ka faꞋamauri kamu sulia na tataꞋelana sa Jesus Christ. 22 Sa Jesus ka oli naꞋa Ꞌuana Ꞌi langi, ma kaidaꞋi neꞋe nia ka tua naꞋa Ꞌi bali ꞋoloꞋolo ana God, ma God ka alu nia ka gwaungaꞋi naꞋa fafia na Ꞌainsel ki taꞋifau neꞋe ngasingasiꞋa ma mamanaꞋanga Ꞌi langi.
3:12 Sam 34:12-16