4
Na mauriꞋa faolu
Kamu saiana neꞋe kaidaꞋi sa Jesus Christ nia tua saena magalia, nia nonifii. Ma osiꞋana nia ꞋunaꞋeri, kamuꞋa logo muke sasi akaꞋu fuana nonifiiꞋanga. Sulia na ngwae neꞋe nia nonifii ꞋunaꞋeri, nia kasi oga abula taꞋangaꞋa. Nia neꞋe, talaꞋae ana kaidaꞋi neꞋe ka oli ꞋalaꞋa, muke suꞋungengea na kwaiogaiꞋanga taꞋa kamu ki, bore ma muke roꞋo lala sulia na kwaiogaiꞋanga God. KaidaꞋi sui naꞋa kwau, abulaꞋanga kamu ki diꞋia na ngwae baliburi ki. Ana kaidaꞋi neꞋeri kamu ala naꞋa Ꞌania maurilamuꞋa fuana kakabaraꞋanga, ma na kwaiogaiꞋanga taꞋa ki, ma na kwaꞋu lilingaꞋanga, ma na fafangaꞋa taꞋa ki. Ma God ka saetaꞋa logo fuamuꞋa sulia kaumulu foꞋosia na gwari Ꞌai doriꞋi ki. Ma ana kaidaꞋi neꞋe, ngwae baliburi ki kira Ꞌarefo, duꞋungana noaꞋa kamu kasi Ꞌado faꞋinida Ꞌani ru taꞋa kira sasiꞋi ki. Nia neꞋe, kira ka saea alaꞋanga taꞋa ki suli kamu. Bore ma God liangaꞋi kira ana ta asoa fuana kike alaꞋa sulia na ru ki taꞋifau neꞋe kira sasiꞋi. Ma God ka sasi akaꞋu fuana matalangaꞋilana ngwae mauri ma ngwae neꞋe kira mae naꞋa ki. Ma nia neꞋe ngwae ki kika faꞋarongo Ꞌani na FaꞋarongoꞋa LeꞋa fuana na ngwae neꞋe kira mae naꞋa ki. Ana kaidaꞋi kira mauri Ꞌua, na ngwae baliburi ki matalangaꞋinida, bore ma Ꞌi niniꞋari na mangoda mauri faꞋinia God.
Ngwae ki muke rao saga Ꞌani kwateꞋa God ki
KaidaꞋi fuana ru ki taꞋifau ka funu, nia karangi naꞋa. Nia neꞋe, muke dau suli kamu talamuꞋa, ma muke lialia, Ꞌiri muke bolo fuana na foꞋongaꞋa. Na ru talingaꞋi ka tasa ana na ru ki taꞋifau neꞋe muke alafe mamana fuamuꞋa kwailiu, osiꞋana diꞋia ta ngwae nia alafe ꞋunaꞋeri, nia talangwaraꞋu fuana nia ke rufuanata ana sa tai neꞋe fulia ta ru taꞋa amuꞋa. Muke kwalo kamu kwailiu Ꞌi saena luma kamu ki, ma muke tua faꞋasia na ngunungunu buri Ꞌanga kaidaꞋi kamu kwaloa ngwae ki.
10 God ka kwatea naꞋa sai Ꞌi ruꞋanga matamata ki fuamuꞋa ngwae neꞋe kamu faꞋamamana ana sa Jesus Christ. Ma God ka oga fasi taꞋi taꞋi ngwaeꞋa amuꞋa, muke kwaiꞋafi amuꞋa kwailiu Ꞌani na saiꞋi ruꞋanga neꞋeri. 11 Ma sa tai bore Ꞌana neꞋe God kwatea sai Ꞌi ruꞋanga fuana na faꞋatalongaꞋinga, nia ke fatataloꞋania fatalana God. Ma sa tai bore Ꞌana neꞋe God ka kwatea sai Ꞌi ruꞋanga fuana kwaiꞋafiꞋanga, nia ke kwaiꞋafi Ꞌani ngasingasiꞋanga neꞋe God kwatea fuana, fasi Ꞌiri Ꞌani ru ki taꞋifau neꞋe mulu sasiꞋi, God ke baꞋa ngalia baꞋatafeꞋa sulia sa Jesus Christ. Ma sa Jesus ka ꞋinotoꞋa liu ma ka toꞋo ana na ngasingasiꞋanga tutua firi. ꞋIu ke ꞋunaꞋeri.
FitoꞋo ana God ana kaidaꞋi muke nonifii
12 Kwaima leꞋa nau ki Ꞌae, noaꞋa kamu kasi Ꞌarefo ana ta ilitoꞋonga neꞋe kamu nonifii Ꞌani. Sulia na ngwae neꞋe kira faꞋamamana ana sa Jesus Christ, kira saiana liuꞋa saena ꞋafitaꞋiꞋanga Ꞌoro ki. 13 Nia leꞋa fuana muke saeleꞋa amuꞋa sulia kamu Ꞌado faꞋinia sa Jesus Christ ana nonifiiꞋanga nia, Ꞌiri muke baꞋa saeleꞋa ka tasa ana kaidaꞋi sa Jesus Christ ke dao maꞋi Ꞌani ꞋinotoꞋanga nia. 14 ꞋOilakiꞋa fuamuꞋa diꞋia kira ka Ꞌoidorole Ꞌani kamu sulia kamuꞋa neꞋe ngwae fafarongo sa Jesus Christ ki, duꞋungana nia faꞋataꞋinia naꞋa AnoꞋi ru Abu ꞋinotoꞋa God ka tua faꞋi kamu. 15 DiꞋia ta ngwae amuꞋa ka saungwae, nama nia neꞋe ngwae bilibili, nama ta ngwae neꞋe sasia kwalukaela ru taꞋa matamata ki, nama ta ngwae ba liu goꞋo Ꞌana Ꞌuana faꞋalilana ru ti ngwae, tama nia bolo faꞋinia nia ka nonifii. 16 Bore ma diꞋia kamu nonifii sulia kamu faꞋamamana ana sa Jesus Christ, noaꞋa kamu kasi Ꞌeke Ꞌani. Muke baꞋatafea lala God, osiꞋana kira sae kamu Ꞌani “Na ngwae sa Christ ki.”
17 KaidaꞋi fuana etangilana na matalangaꞋinga ke dao naꞋa maꞋi. Ma God ke matalangaꞋinia basi na ngwae nia ki etaeta. Ma diꞋia nia ke matalangani basi ngwae nia ki, nia ke baꞋa faꞋangasingasia naꞋa kwaꞋikwaꞋinga nia ana kaidaꞋi nia ke faꞋasuia kwaꞋikwaꞋinga nia ana ngwae ki neꞋe noaꞋa kasi faꞋamamana ana FaꞋarongoꞋa LeꞋa nia. 18 Sulia neꞋe KerekereꞋa Abu ba fata sulia kaidaꞋi God ke baꞋa matalangaꞋinia ngwae ki ka Ꞌuri,
“DiꞋia nia ꞋafitaꞋi fuana ngwae saga ki kira ka mauri, nia ꞋafitaꞋi ka tasa naꞋa fuana ngwae taꞋa neꞋe noaꞋa kasi faꞋamamana ana God.”
19 Nia neꞋe, diꞋia kamu nonifii sulia naꞋa kwaiogaiꞋanga God fuamuꞋa, muke alua naꞋa mauriꞋa kamu saena limana God neꞋe nia saungaꞋi kamu, sulia nia ke lia sulia kamu. Ma muke inaꞋu ana sasilana ru leꞋa ki.
4:18 Provebs 11:31