3
Na ꞋoloꞋoloꞋa mamana
Ngwaefuta nau kina Ꞌae, muke saeleꞋa sulia na fikuꞋa kamu faꞋinia na Aofia. Sui bore Ꞌana nau ku keresia taꞋifau naꞋa alaꞋanga neꞋe ki Ꞌi naꞋo, nia leꞋa fuana nai keresia laꞋu, sulia neꞋe alaꞋanga nau ki ke baꞋa Ꞌafi kamu, kaidaꞋi neꞋe ti ngwae ke iliili Ꞌuana kike talaꞋi rora amuꞋa. Muke madafi kamu faꞋasia na ngwae taꞋa neꞋeri ki. Kira abula taꞋa. Kira ka faꞋamanata kika saea fasi neꞋe kuke roꞋo nama sulia na taki ana Ꞌolo faꞋataꞋi Ꞌanga Ꞌiri neꞋe kuluꞋa ngwae God ki. KuluꞋa, ma noaꞋa laꞋu kiraꞋa, neꞋe na ngwae God ki naꞋa, osiꞋana kulu foꞋosia God Ꞌani AnoꞋi ru Abu, ma kuka saeleꞋa osiꞋana na ru neꞋe sa Jesus Christ sasiꞋi fuaka ki. NoaꞋa kulu kasi fitoꞋo goꞋo ana na falafala Jiu ki ana Ꞌolo faꞋataꞋi Ꞌanga Ꞌiri neꞋe kuluꞋa ngwae God ki. Sui bore Ꞌana nau ku roꞋosulia na falafala neꞋeri ki, noaꞋa nau kusi fitoꞋo ana goꞋo ru neꞋeri ki. Ma diꞋia sa tai neꞋe fia fasi nia ngwae God sulia nia ka roꞋo sulia na falafala ana Ꞌolo faꞋataꞋinia, nauꞋa naꞋa neꞋe nau ku liufia Ꞌani roꞋongaꞋa sulia falafala ꞋunaꞋeri ki. KaidaꞋi kwalu asoa ki buri Ꞌana nau ku futa maꞋi ana, goꞋo kira ka Ꞌole nau naꞋa. Ma nau ku futa maꞋi ana ngwae Jiu mamana, sulia nau ku leka maꞋi faꞋasia na kwalafa sa Benjamin. Ma nau ku leka saga naꞋa sulia na taki Jiu ki, sulia nauꞋa bore ta ngwae logo ana Farasi ki. Ma sulia na kwaiogaiꞋanga nau ka ngasingasiꞋa liu fuana falafala Jiu ki, nau ku faꞋakaisia na ngwae neꞋe kira faꞋamamana ana sa Jesus ki. Ma nau ku roꞋosulia taꞋifau na taki sa Moses ka kwateꞋe ki, ma noaꞋa naisi rora Ꞌani ta taki.
ꞋI naꞋo nau ku manata fasi ru neꞋeri ki leꞋa fuaku. Bore ma taꞋena, nau ku saiana na ru neꞋeri ki neꞋe ru ꞋoꞋo ki goꞋo Ꞌana, osiꞋana na ru sa Jesus Christ sasiꞋi fuaku ki. Nia mamana! Nau ku dao toꞋona na ru neꞋe nau ku sasiꞋi Ꞌi naꞋo ki, ru ꞋoꞋo ki goꞋo Ꞌani taꞋifau. Bore ma na ru neꞋe talingaꞋi ka mamana neꞋe fasi nau kui sai leꞋa ana na Aofia nau sa Jesus Christ. Ma duꞋungana niaꞋa neꞋe kwate ma nau ku faꞋasia ru ki taꞋifau neꞋe nau ku sasiꞋi Ꞌi naꞋo. Ma nau ku manata suliꞋi ru neꞋeri ki diꞋia goꞋo Ꞌana ru taꞋa ki. Nau ku sasi ꞋunaꞋeri Ꞌiri nai Ꞌado faꞋinia sa Jesus Christ, ma nau ku alua naꞋa taꞋi ru faꞋinia. NoaꞋa naisi saga Ꞌi maana God sulia na tae neꞋe nauꞋa talaku nau ku sasia fuana roꞋongaꞋa sulia na taki Jiu ki. Bore ma God saea nau ku saga sulia na faꞋamamanaꞋanga nau ana sa Jesus Christ. God naꞋa neꞋe faꞋasaga ngwae ki sulia na faꞋamamanaꞋanga kira ki. 10 Na ru talingaꞋi neꞋe nau ku oga naꞋa neꞋe malingaꞋilana sa Jesus Christ faꞋinia na ngasingasiꞋanga God neꞋe faꞋataꞋinia Ꞌani tataꞋenga nia faꞋasia na maeꞋa. Ma nau ku oga logo ꞋadoꞋa faꞋinia ana nonifiiꞋanga nia, ma nau ku sasi logo diꞋia neꞋe nia mae. 11 Ma ꞋunaꞋeri, nau ku manata toꞋo nai baꞋa tataꞋe logo faꞋasia na maeꞋa.
12 NoaꞋa naisi saea fasi nau ku malingaꞋi taꞋifau ana sa Jesus nama nau ku saga taꞋifau naꞋa. Bore ma nau ku ngangata faꞋinia faisuꞋusuꞋu Ꞌanga Ꞌuana malingaꞋilana sa Jesus ma nau ku tua saga taꞋifau osiꞋana nia fili nau fuana sasiꞋa ꞋunaꞋeri. 13 Ngwaefuta nau kina Ꞌae, nau ku saiana ru neꞋeri ki taꞋifau noaꞋa kasi fuli Ꞌua fuaku. Bore ma taꞋi ru naꞋa neꞋe nau ku sasia, nau ku manata bura Ꞌani na ru neꞋe sui naꞋa ki Ꞌi buriku, ma nau ku sasi ngangata Ꞌuana na tuaꞋa diꞋia sa Jesus ana kaidaꞋi neꞋe nia maꞋi Ꞌua. 14 ꞋUnaꞋeri nau ku sasi ngasingasiꞋa naꞋa fuana nai baꞋa ngalia na kwaiaraꞋanga ana God kaidaꞋi nia ke baꞋe nau ꞋalaꞋa Ꞌuana Ꞌi langi, osiꞋana nau ku faꞋamamana ana sa Jesus Christ. Ma ru neꞋeri naꞋa neꞋe kwaiaraꞋanga nau.
15 KuluꞋa taꞋifau goꞋo neꞋe kulu ngasingasiꞋa naꞋa Ꞌani faꞋamamanaꞋanga kia ki, kulu toꞋo logo ana manataꞋanga ꞋunaꞋeri Ꞌi saena maurilaka. Ma diꞋia ti ngwae amuꞋa noaꞋa kasi ala goꞋo fafia na ru niniꞋa nau ku saeꞋe ki, God neꞋe ke baꞋa faꞋataꞋi madako ana na tala neꞋe saga. 16 Aia, nia leꞋa fuana kulu ka roꞋo sulia na ru mamana neꞋe kulu roꞋo naꞋa maꞋi sulia Ꞌi naꞋo ki, leleka ka dao ana kaidaꞋi neꞋe.
17 Ngwaefuta nau kina, muke ili donga naꞋa amuꞋa na falafala nau ki. Kamu ka sasi logo diꞋia sa tai neꞋe kira leka saga sulia na falafala neꞋe kaimili faꞋataꞋinia fuamuꞋa. 18 Nau ku fata naꞋa fuamuꞋa ana kaidaꞋi Ꞌoro ki Ꞌi naꞋo, neꞋe ngwae Ꞌoro kika saea kira faꞋamamana ana sa Jesus Christ, bore ma abulada faꞋataꞋinia neꞋe kira malimaeꞋa ana FaꞋarongoꞋa LeꞋa sulia na maelana sa Jesus Christ ana Ꞌai rara folo. Ma nai baꞋa olioliꞋa ana sulia. Ma nau ku angi, ma nau ku kwaimanatai sulia 19 kira leka goꞋo Ꞌada Ꞌuana kula ana kwaꞋikwaꞋinga. Na ru talingaꞋi fuada neꞋe kwaiogaiꞋanga ana nonida. Nia leꞋa fuana kira ka Ꞌeke sulia na ru kira sasiꞋi ki, bore ma kira saeleꞋa goꞋo Ꞌada suliꞋi. Ma taꞋi ru goꞋo neꞋe kira manata sulia na ru saena magalia neꞋe Ꞌi ano ki. 20 Bore ma kuluꞋa niniꞋa, na fanoa mamana kia nia Ꞌi langi. Ma kulu ka kwaimasi ana daolana maꞋi na Aofia kia sa Jesus Christ neꞋe faꞋamauri kia, sulia nia ke baꞋa oli maꞋi faꞋasia Ꞌi langi. 21 Ma nia ke baꞋa rokisia nonika neꞋe ngwataꞋutaꞋu ma ke baꞋa mae, ma nia ke kwatea nonika ka ngwasinasina diꞋia nonina. Nia ke baꞋa rokisi kulu ꞋunaꞋeri Ꞌani ngasingasi Ꞌanga doe nia neꞋe nia toꞋo ana fuana gwaungaꞋi Ꞌanga fafia na ru ki taꞋifau.