4
Ngwaefuta nau kina Ꞌae, muke uu ngasi ana na Aofia. Nau ku alafe liu fuamuꞋa, ma nau ku oga lisi lamuꞋa. Nau ku saeleꞋa ka doe liu osiꞋamuꞋa.
Donga na falafala ana aroaroꞋanga
ꞋIu, ma koroꞋo Ꞌi Iudia faꞋinia Ꞌi Sintike, nau ku amasi koroꞋo Ꞌiri moke mango faꞋasia olisuꞋusuꞋu Ꞌanga, osiꞋana koroꞋo ngwai asina ki naꞋa ana na Aofia. Ma sa Sisigus, ꞋaeꞋo logo na ngwae rao leꞋa kwaima faꞋi nau, nau ku oga Ꞌoke Ꞌafia ro kini neꞋeri ki, sulia keroꞋa rao ngangata faꞋi nau, ma faꞋinia sa Klement, ma faꞋinia ngwae Ꞌoro ki fuana na faꞋataloꞋa Ꞌani FaꞋarongoꞋa LeꞋa. God keresia naꞋa satada taꞋifau Ꞌi saena buka nia, na kula neꞋe nia keresia naꞋa satana na ngwae neꞋe kira ke baꞋa toꞋo ana mauriꞋa firi.
Muke saeleꞋa ana kaidaꞋi ki taꞋifau sulia na fikuꞋa kamu faꞋinia na Aofia. Ma nau ku saea laꞋu, muke saeleꞋa!
Muke faꞋataꞋinia na enoenoꞋanga fuana ngwae ki taꞋifau, osiꞋana na Aofia nia ke baꞋa dao ꞋaliꞋali naꞋa maꞋi. Muke tua faꞋasia na manata ꞋaberaꞋanga Ꞌani ta ru. Bore ma muke foꞋosia lala God, muke gania Ꞌuana tae ki neꞋe kamu boꞋoboꞋo Ꞌuani, ma muke baꞋa tangoa. Ma na aroaroꞋa God ke baꞋa tua Ꞌi saena maurilamuꞋa ma Ꞌi saena manataꞋanga kamu, Ꞌiri muke tua faꞋasia na ꞋaberaꞋanga ma na maꞋungaꞋa. Ma God ke baꞋa kwatea na aroaroꞋanga nia fuamuꞋa, osiꞋana kamu tua Ꞌado faꞋinia sa Jesus Christ. Ma na aroaroꞋanga nia noaꞋa ta ngwae kasi malingaꞋi aliꞋafu ana.
Ngwaefuta kina, na alaꞋanga Ꞌisi nau fuamuꞋa naꞋa niniꞋa. Muke manata sulia na ru mamana ki, ma ru neꞋe ngwae ki fuꞋusi doe ani, ma na ru saga ki, ma na ru neꞋe sikasika faꞋasia taꞋangaꞋa, ma ru leꞋa ki. Muke roꞋosulia naꞋa faꞋamanataꞋanga neꞋe nau ku kwatea fuamuꞋa. Ma muke sasi sulia na abulalaku neꞋe kamu lisia nau ku tua Ꞌani, ma nau ku alaꞋa Ꞌani. Ma God neꞋe kwatea aroaroꞋa fuaka, nia ke tua faꞋi kamu.
Sa Paul tangoda fuana kwaiꞋafiꞋanga kira ki
10 Sulia na fikuꞋa nau faꞋinia na Aofia, nau ku saeleꞋa liu fafia na kwateꞋa ba kamu kwatea fuaku laꞋu. Tau naꞋa maꞋi ꞋafitaꞋi fuana muke faꞋataꞋinia na alafeꞋanga kamu fuaku, osiꞋana noaꞋa kamu kasi toꞋo ana ta masikwaꞋanga fuana kwatelana. 11 NoaꞋa nau kusi Ꞌuga goꞋo neꞋe nai olidoko ana ta ru. Sulia ana kaidaꞋi neꞋe, tuaꞋa nau noaꞋa kasi leꞋa, bore ma manataku toli naꞋa faꞋinia tae neꞋe nau ku toꞋo naꞋa ana. 12 Ana kaidaꞋi ki, nau ku dalaꞋa. Ma ana ti kaidaꞋi, nau ku toꞋo ana ru Ꞌoro ki. Ma nau ku sai naꞋa ana tae neꞋe manata toliꞋa ana kaidaꞋi ki taꞋifau, bore Ꞌana kaidaꞋi ana abusuꞋa nama ana fioloꞋa, ma ana kaidaꞋi nau ku toꞋo ana ru Ꞌoro ki nama kaidaꞋi nau ku toꞋo ana bara ru ki. 13 Nau ku bolo goꞋo Ꞌaku faꞋinia na sasilana na ru neꞋeri ki taꞋifau, sulia sa Jesus Christ neꞋe faꞋangasingasi nau.
14 Ma sui bore Ꞌana ka ꞋunaꞋeri, na kwaiꞋafi Ꞌanga neꞋe kamu kwatea fuaku ana kaidaꞋi nau ku toꞋo ana ꞋafitaꞋiꞋanga, nia leꞋa liu. 15 Kamu ngwae Ꞌi Filipae ki, kaumulu saiana taꞋifau naꞋa, kaumulu goꞋo ngwae faꞋamamana ki neꞋe kamu Ꞌafi nau. Ana kaidaꞋi ba kamu fiꞋi eta rongoa na FaꞋarongoꞋa LeꞋa, ana kaidaꞋi ba nau ku leka faꞋasi kamu saena abaꞋi kula Ꞌi Masedonia, noaꞋa laꞋu ta fikutaꞋi ngwae neꞋe kira kwatea mani fuaku. TaꞋi kamuꞋa goꞋo ba kamu Ꞌafi nau. 16 Ma ana kaidaꞋi nau ku oga kwaiꞋafiꞋanga ki saena fanoa Ꞌi Tesalonika, kaumulu ba kamu kwate mani fuaku ana ro kaidaꞋi. 17 Naisi fata laꞋu Ꞌuri fasi Ꞌiri nau ku ngali talau naꞋa ana tae ki neꞋe kamu kwatea fuaku. Bore ma nau ku oga lala na kwaiaraꞋanga God fuamuꞋa ka doe. 18 Aia, nau ku ngalia na ru ki taꞋifau neꞋe kamu kwateꞋe maꞋi fuaku, ma ka doe liufia na ru nau ku ogaꞋi ki. Nau kusi oga naꞋa ta ru, sulia sa Epafroditus kwatea taꞋifau naꞋa kwaiꞋafiꞋanga kamu fuaku. Ru neꞋeri ka diꞋia ta foꞋosi neꞋe moko leꞋa, neꞋe God saeleꞋa fafia. 19 Ma God neꞋe nau ku rao fuana, nia ke baꞋa kwatea fuamuꞋa na ru ki taꞋifau neꞋe kamu boꞋoboꞋo Ꞌuani faꞋasia na ru leꞋa Ꞌoro nia ki. Nia ke kwatea ru neꞋeri ki fuaka sulia sa Jesus Christ. 20 KuluꞋa taꞋifau kuke tafea God na MaꞋa kia tuatua firi! ꞋIu.
AlaꞋanga Ꞌisi ki
21 Nau ku kwatea kwau fata leꞋaleꞋanga nau fuamuꞋa taꞋifau neꞋe kamu faꞋamamana ana sa Jesus Christ. Ma na ngwai asina kia ki neꞋe kami tua kwau Ꞌi neꞋe, kira taꞋifau logo kira kwatea kwau na fata leꞋa leꞋa Ꞌanga kira ki fuaumulu. 22 Na ngwae ki taꞋifau neꞋe kira faꞋamamana neꞋe kira tua Ꞌi neꞋe Ꞌi Rom, ma ka tasa faꞋasia na ngwai asina kia ki neꞋe kira tua Ꞌi saena luma sa Saesar, na ngwae tatalafaꞋa, kira kwatea logo kwau na fata leꞋa leꞋa Ꞌanga kira ki.
23 Nau ku foꞋo fasi Ꞌiri na Aofia sa Jesus Christ ke Ꞌofe kamu Ꞌani faꞋataꞋilana na alafeꞋanga nia fuamuꞋa taꞋifau.