4
Na ngwae faꞋamanata ꞋosoꞋoso ki
Na AnoꞋi ru Abu fata madako Ꞌani fasi ti ngwae kira karasu naꞋa faꞋasia na faꞋamamanaꞋanga kira, ana kaidaꞋi Ꞌi naꞋo ana sa Jesus ka fiꞋi dao maꞋi. Kira ka roꞋosulia na ano Ꞌi ru ꞋosoꞋoso ki, ma na faꞋamanataꞋanga ana na ano Ꞌi ru taꞋa ki. Na faꞋamanataꞋanga neꞋeri ki Ꞌita maꞋi faꞋasia na ngwae ꞋosoꞋoso ki neꞋe noaꞋa kira kasi kwaimanatai sulia na abula taꞋangaꞋa kira ki. DiꞋia ngwae matamata ki abula taꞋa, kira ka kwaimanatai. Bore ma na ngwae ꞋosoꞋoso neꞋeri, noaꞋa kira kasi kwaimanatai sulia neꞋe manatalada taꞋa taꞋifau naꞋa. Na ngwae ꞋosoꞋoso neꞋeri ki, kira faꞋamanata fasi na araꞋinga ma na ꞋafeꞋa nia rora. Kira faꞋamanata logo Ꞌani na Ꞌanilana ti fanga nia rora. Bore ma God saungaꞋinia na fanga neꞋeri ki fuana ngwae faꞋamamana ki fuana Ꞌanilani, Ꞌi burina neꞋe kira kwatea na foꞋongaꞋa ni baꞋatafeꞋa fuana God. Ma God saungaꞋinia na fanga neꞋeri ki fuana ngwae neꞋe kira sai naꞋa ana faꞋamanataꞋanga mamana. Sulia fanga ki taꞋifau neꞋe God saungaꞋiniꞋi, noaꞋa ta ru kasi taꞋa, niꞋi leꞋa taꞋifau goꞋo. Si diꞋia kulu ka foꞋo Ꞌani baꞋatafeꞋanga fuana Ꞌanilana, noaꞋa kulu kasi Ꞌaila naꞋa Ꞌania ta fanga. Fanga nia leꞋa fuana Ꞌanilana, osiꞋana God saea nia leꞋa, ma na foꞋongaꞋa kulu fuana na fanga kwate ma nia ka leꞋa.
Na ngwae ni rao leꞋa sa Jesus Christ
Timoti Ꞌae, diꞋia Ꞌoko kwatea na faꞋamanataꞋanga neꞋe ki fuana ngwae faꞋamamana ki, ma diꞋia Ꞌoko mauri Ꞌani na FaꞋarongoꞋa LeꞋa, ma Ꞌoko tua ni roꞋo sulia na faꞋamanataꞋanga mamana, tama Ꞌoe na ngwae rao leꞋa sa Jesus Christ. Aia, noaꞋa Ꞌoe kosi fafarongo sulia na ꞋaꞋemae Ꞌaurafu ki. ꞋOko suꞋute lala Ꞌuana sasilana na kwaiogaiꞋanga God. 8-9 ꞋOko saiana ngwae ki fata Ꞌuri, “Nia leꞋa fuana na ngwae ka faꞋangasingasia nama nonina, osiꞋana nia ka Ꞌafia na mauriꞋa fuana na kaidaꞋi neꞋe.” Bore ma nia leꞋa ka tasa diꞋia na ngwae ke suꞋute fuana sasilana na kwaiogaiꞋanga God, sulia nia ka Ꞌafia na mauriꞋa fuana na kaidaꞋi neꞋe, ma ta kaidaꞋi neꞋe ke baꞋa dao logo maꞋi. Ma alaꞋanga neꞋeri nia ka mamana, ma kulu ka faꞋamamana ana. 10 Kuke suꞋute nama ꞋunaꞋeri, osiꞋana kulu fitoꞋo ana God neꞋe mauri. Sulia nia saiana ke faꞋamauria ngwae ki taꞋifau, ma ka tasa fuana sa tai neꞋe kira faꞋamamana ana.
11 ꞋOke faꞋamanata na ngwae ki Ꞌani ru neꞋeri ki, ma Ꞌoko fata totongaꞋi Ꞌani fuana ngwae ki ke roꞋosuliꞋi. 12 Ma noaꞋa Ꞌoe kosi alaꞋania na ngwae ki kira ka saea Ꞌoe kosi totolia kwaitalaꞋi Ꞌanga osiꞋana ꞋaeꞋo na ngwae Ꞌalako. ꞋOke tua Ꞌani tuaꞋa leꞋa fuana na ngwae neꞋe kira faꞋamamana ki kike lia suliꞋo, Ꞌania na fatalamu, ma na abulalamu, ma na alafelamu, ma na faꞋamamanalamu, ma na tua madakolamu. Si diꞋia kira lisia na tua lamu nia leꞋa, kike sasi logo sulia. 13 Ana kaidaꞋi Ꞌoke maꞋakwalia daolaku maꞋi, Ꞌoke toꞋomani na KerekereꞋa Abu ki fuana ngwae ki, ma Ꞌoke faꞋatalo Ꞌani FaꞋarongoꞋa LeꞋa, ma Ꞌoke faꞋamanata ngwae ki. 14 Ma noaꞋa Ꞌoe kosi danga Ꞌani na kwateꞋa Ꞌoe neꞋe AnoꞋi ru Abu kwatea fuamu, ana kaidaꞋi neꞋe profet ki kira fata Ꞌani ma na faꞋinaꞋonaꞋo ki kika alua naꞋa limada Ꞌi fafomu. 15 ꞋOke sasia ru neꞋeri ki sulia asoa ki fasi Ꞌiri neꞋe ngwae ki taꞋifau kira ka lisia na leꞋalana raoꞋa Ꞌoe neꞋe doe naꞋa. 16 ꞋOke lia leꞋa sulia na abulaꞋanga Ꞌoe talamu, ma na ru neꞋe Ꞌoko faꞋamanata ꞋaniꞋi ki. Ma Ꞌoko inaꞋu ana na raoꞋa neꞋeri ki, sulia diꞋia Ꞌoko sasi ꞋunaꞋeri, God ke faꞋamauri Ꞌoe faꞋinia sa tai neꞋe kira rongoa fatalamu.