5
Na raoꞋa fuana Ꞌafilana na ngwae faꞋamamana ki
NoaꞋa Ꞌoe kosi balufia ta ngwae ngwaro, bore ma nia totolia Ꞌoke alaꞋa gwafea diꞋia ta maꞋa amu. Ma kaidaꞋi Ꞌoko sasia ta ru fuana ngwae Ꞌalako ki, nia diꞋia neꞋe Ꞌoko sasia fuana sa toꞋolamu. Ma kaidaꞋi Ꞌoko sasia ta ru fuana Ꞌafe ki, nia diꞋia neꞋe Ꞌoko sasia fuana teꞋa Ꞌoe ki. Ma kaidaꞋi Ꞌoko sasia ta ru fuana kini sariꞋi ki, nia diꞋia neꞋe Ꞌoko sasia fuana ngwaingwaena Ꞌoe ki Ꞌi saena manataꞋanga neꞋe leꞋa taꞋifau.
Fuila na ngwae faꞋamamana ki kike lia sulia na gwaꞋi Ꞌuru ki neꞋe kira tua taꞋifilida. Bore ma diꞋia gwaꞋi Ꞌuru neꞋe toꞋo ana na ngela ki nama na koꞋo ki, kira ka rao fuana God Ꞌani liaꞋa nama sulia. Ma kira ke lia nama sulia teꞋa kira, osiꞋana teꞋa kira eta lia sulida. Ru neꞋeri, God saeleꞋa liu faꞋinia. Muke Ꞌafia na gwaꞋi Ꞌuru neꞋe tua taꞋifilia ma ka noaꞋa ta ngwae fuana tagiꞋa sulia. Nia fitoꞋo ana God, ma nia ka inaꞋu ana foꞋongaꞋa ma ganiꞋa Ꞌuana kwaiꞋafiꞋanga sulia rodo ma na asoa. Bore ma na gwaꞋi Ꞌuru neꞋe ke sasi Ꞌuana na kwaiogai Ꞌanga ana noni, noaꞋa kamu kasi Ꞌafia. Sui bore Ꞌana nia ka mauri Ꞌua, na mauriꞋa nia faꞋinia sa Christ mae ka sui naꞋa. ꞋOke kwatea na faꞋamanataꞋanga neꞋe ki fuana na ngwae faꞋamamana ki, Ꞌiri ta ngwae noaꞋa kasi dao toꞋona ta roraꞋa ada. Ma diꞋia ta ngwae noaꞋa kasi lia sulia na ngwaefuta nia ki, ma na ngwae ana kwalafa nia, tama ngwae neꞋeri faꞋasia naꞋa na faꞋamanataꞋanga sa Christ, ma nia ka taꞋa ka liufia na ngwae neꞋe noaꞋa kira kasi faꞋamamana ki.
Ma na gwaꞋi Ꞌuru neꞋe noaꞋa kasi dao Ꞌua ana ono akwala faꞋi ngali ki, noaꞋa Ꞌoe kosi toꞋomaꞋi fiku ana faꞋinia na gwaꞋi Ꞌuru ki. ꞋOke toꞋoa ta gwaꞋi Ꞌuru neꞋe nia ngwaro, ma nia tuatua mamana fuana araꞋi nia. 10 Ma kira ka saiana neꞋe nia sasia raoꞋa leꞋa Ꞌuri ki: Nia lia leꞋa sulia na ngela nia ki, ma ka kwaloa na ngwae dao ki Ꞌi luma nia, ma ka enoeno, ma ka Ꞌafia naꞋa ngwae faꞋamamana ki faꞋinia sa tai faꞋida neꞋe kira toꞋo ana na ꞋafitaꞋiꞋanga, ma ka danga taꞋifau naꞋa Ꞌani niaꞋa fuana sasilana na raoꞋa leꞋa ki.
11 Ma na gwaꞋi Ꞌuru neꞋe noaꞋa kasi ngwaro goꞋo ki, noaꞋa Ꞌoe kosi toꞋomaꞋi fikuda faꞋinia na gwaꞋi Ꞌuru ki. Ma si diꞋia na kwaiogaiꞋanga ana noni kwatea ma kira ka abula matamata faꞋasia raoꞋa fuana sa Jesus, kira oga kike Ꞌafe laꞋu. 12 Ma diꞋia ꞋunaꞋeri, kira fulia roraꞋa sulia kira Ꞌoia naꞋa fata alangaꞋinga neꞋe kira eta sasia naꞋa fuana sa Jesus Christ. 13 DiꞋia kira noaꞋa kasi Ꞌafe laꞋu, tama kira saiana faꞋalilana na kaidaꞋi kira ki fuana liu kwailiuꞋanga ana luma ki. Ma na ru neꞋe taꞋa ka tasa neꞋe kira tua ni alaꞋa goꞋo Ꞌada ana ti ngwae, ma kira ka fata sulia na ru neꞋe noaꞋa kasi bolo fuana alaꞋanga suliꞋi ki. 14 Nia neꞋe nau ku fia nia leꞋa fuana gwaꞋi Ꞌuru fiꞋi doe ki kira ka Ꞌafe laꞋu, ma kira ka faꞋafuta ngela, ma kira ka lia sulida faꞋinia na luma kira ki, fasi Ꞌiri neꞋe malimae kulu ki noaꞋa kira kasi toꞋo ana ta ru fuana fata taꞋangaꞋa Ꞌani suli kulu. 15 Sulia ti gwaꞋi Ꞌuru kira abula matamata naꞋa, ma kira ka leka naꞋa Ꞌada sulia sa Saetan. 16 Si diꞋia ta kini neꞋe faꞋamamana ana sa Jesus Christ, ma ta gwaꞋi Ꞌuru ka tua Ꞌi saena na tuaꞋa nia, nia ke lia suli nia, osiꞋana noaꞋa nia kasi leꞋa fuana ꞋaberaꞋanga Ꞌani laꞋu na ngwae neꞋe kira faꞋamamana ki. ꞋUnaꞋeri ngwae faꞋamamana ki kira saiana kika lia naꞋa Ꞌada sulia na gwaꞋi Ꞌuru neꞋe kira tua taꞋifilida ki.
Na faꞋamanataꞋanga fuana ngwae faꞋinaꞋonaꞋo ki
17 Ma na ngwae faꞋinaꞋonaꞋo neꞋe kira rao leꞋa fuana na fiku taꞋi ngwae faꞋamamana, nia totolia muke fuꞋusi doe ada ma muke foli leꞋa ada. Tasa liu fuana sa tai neꞋe rao ngasingasiꞋa Ꞌani faꞋataloꞋa Ꞌani FaꞋarongoꞋa LeꞋa faꞋinia faꞋamanataꞋanga. 18 Sulia na KerekereꞋa Abu ba fata Ꞌuri, “NoaꞋa Ꞌoe kosi firi fafia na kwakwana na buluka ni rao, ana kaidaꞋi nia uria maga ru ki.” Ma ta alaꞋanga ka Ꞌuri logo, “Na ngwae ni rao saiana ngalilana naꞋa folifoliꞋa nia.”
19 Aia, ma noaꞋa Ꞌoe kosi fafarongo Ꞌuana alaꞋanga ta ngwae goꞋo Ꞌana neꞋe ke fai fafia ta ngwae faꞋinaꞋonaꞋo, leleka ta ro ngwae nama ta uulu ngwae neꞋe leka maꞋi, kira ka fata faꞋamamana sulia ru neꞋe. 20 Aia, Ꞌoke balufia na ngwae neꞋe kira abulalada taꞋa ki. ꞋOke sasi ꞋunaꞋeri Ꞌi naꞋona na ngwae ki taꞋifau, Ꞌiri na ngwae neꞋe kira tua Ꞌi neꞋeri ki kike rongo, ma kike maꞋu.
21 Nau ku alaꞋa totongaꞋi fuamu Ꞌi maana God, ma sa Jesus Christ, ma na Ꞌainsel abu ki, Ꞌiri Ꞌoke roꞋosulia na faꞋamanataꞋanga neꞋe ki, ma noaꞋa Ꞌoe kosi efoa, ma noaꞋa Ꞌoe kosi Ꞌinifilifili ana ta ngwae sulia na tae neꞋe Ꞌoko lisia Ꞌi maa.
22 Ma noaꞋa Ꞌoe kosi ꞋaliꞋaliꞋa ana alu limaꞋanga fafona ta ngwae fuana raoꞋa fuana na Aofia. Ma noaꞋa Ꞌoe kosi Ꞌado faꞋinia ta ngwae ana kaidaꞋi kira fulia ta ru rora. ꞋOke tua sikasika faꞋasia taꞋangaꞋa ki!
23 ꞋOke kwaꞋufia ta kala waen faꞋinia na kafo Ꞌiri ka Ꞌafia na siramu ka leꞋa, sulia ꞋaeꞋo na ngwae neꞋe Ꞌoko mataꞋi firi goꞋo Ꞌamu.
24 Na abula taꞋangaꞋa ti ngwae ki talangwaraꞋu liu naꞋa fuana lisilana, ma ngwae ki taꞋifau ka saiana neꞋe God ke baꞋa matalangaꞋi kira. Bore ma na abula taꞋangaꞋa ti ngwae ki, kira noaꞋa kasi lisia ana kaidaꞋi naꞋa Ꞌana. 25 Ka ꞋunaꞋeri logo, ti ngwae sasilana ru leꞋa kira ki teo tafangaꞋi liu fuana lisilana. Ma na raoꞋa leꞋa ti ngwae ki neꞋe noaꞋa kasi faꞋataꞋi niniꞋari, bore ma ana ta kaidaꞋi kike baꞋa lisia.