6
Na ngwae faꞋamamana neꞋe kira rao ꞋoꞋo, kira manata doe ana ngwae ꞋaꞋana kira ki, fasi Ꞌiri ta ngwae noaꞋa kasi fata taꞋa ana satana God ma na faꞋamanataꞋanga kulu. Ma na ngwae rao ꞋoꞋo neꞋe na ngwae ꞋaꞋana kira ki faꞋamamana ana sa Jesus Christ, noaꞋa kira kasi manata Ꞌuri, “Na ngwae ꞋaꞋana nau nia faꞋamamana logo. ꞋUri noaꞋa naisi fuꞋusi doe goꞋo ana nama ku rao ngangata fuana.” Na manata Ꞌanga ꞋunaꞋeri nia noaꞋa kasi leꞋa! Kira rao leꞋa ka tasa mo fuada, sulia kira toꞋo goꞋo ana taꞋi faꞋamamanaꞋanga ma kika alafe fuana God.
Na faꞋamanataꞋanga ꞋosoꞋoso ma na toꞋoruꞋa mamana
Nia neꞋe, Ꞌoko faꞋamanata ma Ꞌoko fata sulia na ru neꞋe ki. Ti ngwae noaꞋa kasi faꞋamanata Ꞌani ru neꞋe ki. Ma noaꞋa kira kasi alafafia na alaꞋanga mamana na Aofia kia sa Jesus Christ, ma na faꞋamanataꞋanga kia sulia tuaꞋa saga. Ngwae neꞋeri ki kira lafuda, ma noaꞋa kira kasi sai goꞋo ana ta ru. Ma na kwaiogaiꞋanga kira ka taꞋa fuana na olisuꞋusuꞋunga sulia na fadalana maꞋe fataꞋa ki. Ma na manataꞋanga ꞋunaꞋeri ki, nia kwatea ma kira ka kwaimamagolai, ma kika olisuꞋusuꞋu kwailiu, ma kika fata maꞋudi, ma kika manata taꞋa sulia na ngwae ki. Ma kira ka olisuꞋusuꞋu sulia asoa ki. Ma na manatada noaꞋa kasi rao. Ma noaꞋa kira kasi sai naꞋa ana ru mamana ki. Kira fia neꞋe diꞋia kira donga God, kike toda mani.
Aia, ma lekaꞋa sulia God faꞋatoꞋorua na ngwae, osiꞋana na kwaiogaiꞋanga nia ki neꞋe aliꞋafu ana na tae ki neꞋe nia toꞋo naꞋa ana. Aia, tae neꞋe kulu ngalia maꞋi saena magalia neꞋe? NoaꞋa goꞋo! Ma na tae neꞋe kuke baꞋa ngalia faꞋasia na magalia neꞋe? NoaꞋa goꞋo! Nia neꞋe, diꞋia kulu toꞋo naꞋa ana fanga ma na toro, tama ru neꞋeri ki leꞋa naꞋa fuaka. Ti ngwae kira oga liua toꞋoruꞋanga. Ma ka talangwaraꞋu fuada neꞋe kike sasia ru rora ki fuana todalana mani. ꞋUnaꞋeri, kira ka dao toꞋona neꞋe kira Ꞌasida saena itoito diꞋia ru ꞋaeꞋaela ki. Kira oga sasilana ru Ꞌoro rora ma ka boleboleꞋa ki neꞋe taꞋa fuada. Ma kira ka dao naꞋa toꞋona nonifiiꞋanga doe liu. 10 KaidaꞋi ngwae liana teo ana mani, kira ke sasia kwalu kaela ru taꞋa ki fuana ngalilana mani. Ti ngwae kira sasi Ꞌuana na mani, ma kira ka leka tau naꞋa faꞋasia na faꞋamamanaꞋanga ana God, ma na liadilaꞋa Ꞌoro ki ka faꞋalia naꞋa maurilada.
Na faꞋamanataꞋanga sa Paul fuana sa Timoti
11 Timoti Ꞌae, Ꞌoe na ngwae God, Ꞌoke tua faꞋasia na ru neꞋeri ki. Ma Ꞌoke sasi ngangata Ꞌuana na ꞋoloꞋoloꞋa, ma na tuaꞋa abu, ma na faꞋamamanaꞋanga, ma na alafeꞋanga, ma na ngangataꞋanga saena kaidaꞋi ana ꞋafitaꞋiꞋanga ki, ma na tuaꞋa enoeno. 12 ꞋOko rao leꞋa fuana na faꞋamamanaꞋanga. Ana kaidaꞋi ba Ꞌoko fata ngasingasiꞋa sulia na faꞋamamanaꞋanga Ꞌoe fuana ngwae Ꞌoro ki, Ꞌoko ngalia na mauriꞋa firi neꞋe God fili Ꞌoe Ꞌuana. 13 Nau ku baꞋe Ꞌoe Ꞌi naꞋona God neꞋe kwatea naꞋa mauriꞋa fuana ru ki taꞋifau, ma Ꞌi naꞋona sa Jesus Christ na ngwae ba fata ngasingasiꞋa fuana sa Pontias Paelat, 14 fasi Ꞌiri Ꞌoko roꞋosulia naꞋa ru neꞋeri ki, ma Ꞌoko sasi sulia Ꞌiri Ꞌoko madakola ana ru ki, ma noaꞋa Ꞌoe kosi rora, leleka ka dao ana faꞋi asoa neꞋe Aofia kia sa Jesus Christ ke oli maꞋi ana. 15 Nia ke baꞋa dao tafa ana kaidaꞋi saga neꞋe God nia filia. God neꞋe ngwae ki auraꞋea, ma nia talana ka gwaungaꞋi ka tasa fafia na ru ki taꞋifau, ma na tatalafaꞋa neꞋe ka gwaungaꞋi fafia na ngwae tatalafaꞋa ki, ma ka AofiaꞋa fafia na aofia ki. 16 Ma taꞋifili nia goꞋo neꞋe nia mauri firi ma noaꞋa kasi maꞋe. Nia tua Ꞌi saena na madakoꞋanga neꞋe noaꞋa ta ngwae kasi bolo naꞋa faꞋinia daoꞋa karangia. Ma noaꞋa ta ngwae kasi lisi nia Ꞌua, ma noaꞋa ta ngwae kasi bolo naꞋa fuana lisilana laꞋu. Alu ngwae ki kike faꞋa aofia. Alu nia ka gwaungaꞋi Ꞌani ngasingasiꞋanga neꞋe tuatua firi! ꞋIu ke ꞋunaꞋeri.
17 ꞋOko saea fuana ngwae neꞋe kira toꞋo ana toꞋoruꞋa Ꞌi saena na magalia neꞋe, noaꞋa kira kasi manata lafuda. Kike alua fitoꞋonga kira ana God, ma noaꞋa laꞋu na toꞋoruꞋa kira ki neꞋe ke sui ꞋaliꞋali goꞋo. Sulia God kwatea ru ki taꞋifau fuaka fuana na saeleꞋanga sulia. 18 ꞋOke saea fuada kike sasi leꞋa Ꞌiri kike toꞋoru ana raoꞋa leꞋa ki, ma kira ka maꞋudi fuana kwate ruꞋa fuana Ꞌafilana ngwae ki. 19 DiꞋia kira sasi ꞋunaꞋeri, kira gonia na toꞋoruꞋa neꞋe Ꞌafi kira ana kaidaꞋi neꞋe nia Ꞌua maꞋi. Ma kike toꞋo ana mauriꞋa neꞋe mamana.
20 Timoti Ꞌae, Ꞌoke lia leꞋa sulia na tae neꞋe God kwatea Ꞌoko lia sulia. Ma noaꞋa Ꞌoe kosi rongo sulia alaꞋanga taꞋa ki ma na olisuꞋusuꞋu Ꞌanga boleboleꞋa ki neꞋe ti ngwae kira alaꞋa rora Ꞌani ma kira ka saea Ꞌani “na sae sae ruꞋa.” 21 OsiꞋana ti ngwae fitoꞋo ana alaꞋanga boleboleꞋa neꞋeri, ma kira ka leka rora faꞋasia na faꞋamamanaꞋanga ana sa Jesus Christ.
Nau ku foꞋo Ꞌiri na leꞋangaꞋa God ke tua faꞋi kamu taꞋifau.