2
Na ꞋafitaꞋiꞋanga neꞋe sa Timoti naꞋofia
ꞋOko diꞋia na ngela nau, alu God ka faꞋangasingasi Ꞌoe. Nia totolia nia ka sasi ꞋunaꞋeri, sulia na alafeꞋanga nia fuamu, na ngwae neꞋe Ꞌoko faꞋamamana ana sa Jesus Christ. Ma na ru ki neꞋe Ꞌoko rongoa nau ku faꞋamanata Ꞌani fuana na ngwae Ꞌoro ki, Ꞌoke kwatea fuana na ngwae neꞋe Ꞌoko fitoꞋo ada ki neꞋe kira bolo faꞋinia na faꞋamanatalana laꞋu ti ngwae.
Ma Ꞌoko Ꞌado ana na nonifiiꞋanga sulia na raoꞋa Ꞌoe fuana sa Jesus Christ, diꞋia ta ngwae ni fuꞋa leꞋa nia. Ta ngwae ni fuꞋa neꞋe oga ke faꞋanoni saeleꞋa na ngwae ꞋinotoꞋa nia, nia noaꞋa kasi Ꞌabera talana Ꞌani na raoꞋa matamata ki. Ma na ngwae lalili ꞋafitaꞋi ka liufia, diꞋia nia noaꞋa kasi leka sulia na taki fuana laliliꞋanga ki. Ma na ngwae neꞋe ka rao ngasingasiꞋa saena na oꞋola, nia totolia ka eta Ꞌania na ru ki saena oꞋola nia. ꞋOko manata sulia ru ba nau ku saea, osiꞋana na Aofia ke baꞋa kwaiꞋafi amu Ꞌiri Ꞌoke saiana na ru neꞋeri ki taꞋifau.
ꞋOko manata toꞋona sa Jesus Christ, na ngwae ana kwalafa sa David, ba God taꞋea faꞋasia na maeꞋa, diꞋia ba nau ku fata taloꞋania saena na FaꞋarongoꞋa LeꞋa. Ma kaidaꞋi neꞋe, nau ku nonifii ma nau ku tua Ꞌi saena luma ni lokafo, diꞋia na ngwae ba sasia ta ru neꞋe rora, duꞋungana nau ku faꞋatalo Ꞌani na FaꞋarongoꞋa LeꞋa. Bore ma na fatalana God, ꞋafitaꞋi kira ka firi fafia saena luma lokafo. 10 Nia neꞋe, nau ku maꞋudi Ꞌiri nai nonifii Ꞌani ru ki taꞋifau fuana leꞋalana na ngwae neꞋe God filida ki, fasi Ꞌiri kira ke ngalia logo na mauriꞋa firi sulia sa Jesus Christ, faꞋinia na tuaꞋa ana ꞋinotoꞋanga Ꞌi langi. 11 Na alaꞋanga neꞋe nia mamana ba Ꞌuri,
“DiꞋia kulu mae ka sui naꞋa faꞋinia sa Jesus Christ, kuke baꞋa mauri logo faꞋinia.
12 DiꞋia kulu ka ngangata saena na faꞋakaisiꞋanga, kuke gwaungaꞋi logo faꞋinia.
Bore ma diꞋia kulu ka tofea neꞋe noaꞋa kulu Ꞌiri saiana, nia ke baꞋa tofe kulu logo.
13 DiꞋia kulu mala dalafa na fatalaka, ma noaꞋa kulu kasi sasia na kwaiogaiꞋanga nia ki, nia ꞋafitaꞋi nia ka danga Ꞌania tae neꞋe nia saea ke baꞋa sasia fuaka, sulia nia noaꞋa kasi mala dalafa na fatalana.”
Na ngwae rao neꞋe God alafafia
14 ꞋOke faꞋamanata oli ana na ngwae Ꞌi neꞋana ki Ꞌani na ru neꞋeri, ma Ꞌoko fata totongaꞋi fuada Ꞌi maana God, fasi Ꞌiri noaꞋa kira kasi olisuꞋusuꞋu fafia na alaꞋanga ki. Sulia sasiꞋa ꞋunaꞋeri noaꞋa kasi kwatea goꞋo ta ru leꞋa, ma ka faꞋalia goꞋo Ꞌana ngwae neꞋe kira fafarongo ki. 15 ꞋOke rao ngangata Ꞌiri God ka saeleꞋa fafia na raoꞋa Ꞌoe, diꞋia ta ngwae rao ba noaꞋa kasi Ꞌeke Ꞌani raoꞋa nia, ma na ngwae neꞋe faꞋamanata saga Ꞌani fatalana God neꞋe mamana taꞋifau. 16 ꞋOke tua faꞋasia na alaꞋanga Ꞌaurafu ki, sulia na ru neꞋeri ke talaꞋia na ngwae ki faꞋasia God. 17 Na alaꞋanga ꞋunaꞋeri diꞋia ta maꞋe duꞋaduꞋa ba duꞋafia naꞋa nonina ngwae. Ma na ro ngwae neꞋe kira fata ꞋunaꞋeri ki neꞋe sa Haemeneas ma sa Filetus. 18 Kera faꞋamanata fasi na tataꞋelaka faꞋasia na maeꞋa fuli ka sui naꞋa. ꞋUnaꞋeri kera leka taꞋifau naꞋa faꞋasia na faꞋamanataꞋanga mamana, ma kera ka faꞋalia naꞋa na faꞋamamanaꞋanga ti ngwae ki. 19 Bore ma na ngwae God ki kira uu ngasi, ka diꞋia ta fau doe osiꞋana nia noaꞋa kasi Ꞌidu, ma kika kerekere Ꞌuri Ꞌi fafona fau neꞋeri, “Na Aofia nia sai goꞋo Ꞌana ana na ngwae nia ki,” ma, “Sa tai neꞋe ka saea nia donga na Aofia, nia ke abula faꞋasia abula taꞋangaꞋa ki.”
20 ꞋI saena luma doe, na ru ni fanga ki Ꞌoro Ꞌi saena. Ti ru kira saungaꞋinia Ꞌani gol ma na silva, ma ti ru kira ka saungaꞋinia Ꞌani na Ꞌai ma na buli ano. Ti ru ana ru neꞋeri ki tua fuana fangaꞋa ana faꞋi asoa doe ki, ma ti ru ka tua fuana malana kaidaꞋi goꞋo Ꞌana. 21 Ma diꞋia ta ngwae ka faꞋafaolu nia talana faꞋasia na ru taꞋa ki, nia diꞋia na ru ni fangaꞋa ana faꞋi asoa ꞋinotoꞋa ki. Sulia nia abungaꞋi nia talana, ma ka sasi akaꞋu ana niaꞋa Ꞌuana na sasilana ta raoꞋa leꞋa fuana na ngwae ꞋaꞋana nia.
22 ꞋOke tua faꞋasia na kwaiogai Ꞌanga taꞋa ngwae Ꞌalako ki. ꞋOke sasi ngangata Ꞌuana tuaꞋa ꞋoloꞋolo, ma faꞋamamanalana sa Jesus, ma alafeꞋanga fuana ngwae ki, ma tuaꞋa aroaro faꞋinia ngwae ki. ꞋOke tua kwaima, ma Ꞌoko foꞋo faꞋinia sa tai faꞋida neꞋe na liada raola. 23 Ma Ꞌoko tua faꞋasia na olisuꞋusuꞋu Ꞌanga boleboleꞋa ki, sulia Ꞌoko saiana na ru neꞋeri ki neꞋe sasia na fuꞋanga ki. 24 Sulia na ngwae rao na Aofia noaꞋa kasi tua Ꞌani kwaifataiꞋanga. Nia ke sasi leꞋa lala fuana ngwae ki taꞋifau, ma ka faꞋamanata leꞋa faꞋinia mabetauꞋa. 25 Ma Ꞌoke enoeno fuana ngwae neꞋe kira tataꞋe sauli Ꞌoe, ana kaidaꞋi Ꞌoko faꞋataꞋinia na roraꞋa kira ki. Sali God ke baꞋa bulasia na liada fasi Ꞌiri kike saiana na mamanaꞋanga. 26 Ma manataꞋanga kira ke oli, ma kira ke tafi faꞋasia na itoito sa Saetan neꞋe dau dau fafida, ma ka suꞋumaꞋi kira fuana sasilana na ru neꞋe nia ka ogaꞋi ki.