3
FaꞋi asoa Ꞌi naꞋona neꞋe sa Jesus ke oli maꞋi
ꞋOko manata toꞋona ru neꞋe: Na kaidaꞋi ꞋafitaꞋi ki ke baꞋa dao maꞋi Ꞌi naꞋo ana sa Jesus ke dao maꞋi. Ma na ngwae ki kira ke baꞋa manata goꞋo toꞋoda talada, ma kike oga mani, ma kira ke faꞋadoe kira, ma kira ke fata buri tolingaꞋi ana ngwae ki. Ma noaꞋa kira kasi roꞋosulia fatalana maꞋa faꞋinia teꞋa kira ki, ma noaꞋa kira kasi baꞋatafea sa tai neꞋe sasi leꞋa fuada, ma kira ke fata maana na ru God ki. Ma kira ke abula taꞋa, ma noaꞋa kira kasi kwaimanatai ana ngwae matamata ki, ma kira ke soke fafia na ngwae ki, ma kira ke oga fuꞋanga, ma kira ke kwasilaꞋa, ma kira ke Ꞌaila Ꞌani na ru leꞋa ki. Ma kira ke Ꞌolea na maelana na ngwae ki, ma noaꞋa kira kasi manata sulia na fuli ruꞋa kira ki, ma kira ke manata lafuda liu, ma kira ke saeleꞋa Ꞌada faꞋinia na kwaiogaiꞋanga ana noni ma God ka noaꞋa. Kira ke saea kira faꞋamamana ana God, bore ma noaꞋa kira kasi alaꞋania na ngasingasiꞋanga God ke rokisia na maurilada. ꞋOke tua tau faꞋasia na ngwae ꞋunaꞋeri ki.
Ma ti ngwae ꞋunaꞋeri neꞋe kira ruꞋu saena luma ngwae ki, ma kira ka faꞋamanata, ma kika toꞋo ana ngasingasiꞋanga fuana liliulana kini ki faꞋasia mamanaꞋanga. Ma na kini neꞋeri ki, na roraꞋa kira ki ka faꞋangwataꞋutaꞋu kira, ma na kwalukaela kwaiogaiꞋanga taꞋa ki ka gwaungaꞋi fafida, ma kira ka oga kike ꞋidufaꞋi fafarongo goꞋo Ꞌada Ꞌuana saiꞋi ruꞋanga, bore ma ꞋafitaꞋi kira ka saiana na mamanaꞋanga. Na ngwae faꞋamanata taꞋa neꞋeri ki, kira fuꞋalia na faꞋamanataꞋanga mamana. Na manatalada ka noaꞋa kasi rao saga, ma na faꞋamamanaꞋanga kira ka noaꞋa kasi mamana. Kira diꞋia sa Janes ma sa Jambres* ba kera fuꞋalia sa Moses. Bore ma nia ꞋafitaꞋi fuana na ngwae ꞋunaꞋeri ki kira ka faꞋarora ngwae Ꞌoro ki, sulia neꞋe ngwae ki taꞋifau kira lisia naꞋa na bolebolelada, diꞋia ba nia fuli ana sa Janes ma sa Jambres.
FaꞋamanataꞋanga Ꞌisi sa Paul ki fuana sa Timoti
10 Bore ma Ꞌoko donga naꞋa na faꞋamanataꞋanga nau, ma na abulalaku, ma na ru neꞋe nau ku oga sasilani Ꞌani na maurilaku. Ma Ꞌoko lisia naꞋa na faꞋamamanaꞋanga nau, ma na mabetauꞋa nau, ma na alafeꞋanga nau, ma na ngangataꞋanga nau, 11 ma Ꞌoko lisia naꞋa na nonifiiꞋanga nau ki. Ma Ꞌoko saiana taꞋifau naꞋa na ru ꞋafitaꞋi ki neꞋe kira sasia aku Ꞌi saena na fanoa Ꞌi Antiok ma Ꞌi Ikonium ma Ꞌi Listra. Bore ma na Aofia nia Ꞌafi nau, fasi Ꞌiri noaꞋa naisi mae. 12 Mamana liu, sa tai neꞋe oga ke tua saga saena na tua fikuꞋa faꞋinia sa Jesus Christ, kike baꞋa faꞋakaisida. 13 Na ngwae taꞋa ki ma na ngwae faꞋamanata ꞋosoꞋoso ki kike baꞋa taꞋa ka tasa, ma kike baꞋa talaꞋi rora ana ti ngwae, ma kiraꞋa talada logo. 14 Bore ma ꞋaeꞋo niniꞋa, Ꞌoke ngangata ana dongalana na ru mamana ki neꞋe Ꞌoko faꞋamamana ngasingasiꞋa naꞋa ani. ꞋOko sai goꞋo Ꞌamu ana ru neꞋeri nia mamana, osiꞋana Ꞌoko fitoꞋo aimili neꞋe kami faꞋamanata Ꞌoe. 15 Ma Ꞌoko manata toꞋona Ꞌita ana kaidaꞋi ba Ꞌoko tiꞋitiꞋi maꞋi ana, Ꞌoko saiana na KerekereꞋa Abu ki neꞋe bolo faꞋinia ke faꞋataꞋinia fuamu neꞋe God ke faꞋamauriꞋo kaidaꞋi Ꞌoko faꞋamamana ana sa Jesus. 16 God naꞋa neꞋe nia kwatea na KerekereꞋa Abu ki taꞋifau. Ma na KerekereꞋa Abu ki ka leꞋa fuana na faꞋamanataꞋanga, ma na faꞋasagalana ru neꞋe rora ki, ma ka faꞋataꞋinia na tuaꞋa ꞋoloꞋolo, 17 fasi Ꞌiri na ngwae neꞋe rao fuana God, ke bolo fuana na sasilana na raoꞋa leꞋa ki taꞋifau.
* 3:8 sa Janes ma sa Jambres Satana na ro ngwae ba Ꞌi Ejipt ki ba kera fuꞋalia sa Moses kaidaꞋi nia oga ka talaꞋia na fuuꞋi ngwae Ꞌi Israel ki faꞋasia Ꞌi Ejipt. KaidaꞋi sa Moses Ꞌui Ꞌania faꞋi kuba nia, keroꞋa bore Ꞌui logo Ꞌania faꞋi kuba keroꞋa ki ka alua na faꞋi loi ki.