4
Nau ku gani Ꞌoe Ꞌi maana God ma sa Jesus Christ, na ngwae neꞋe ke baꞋa matalangani na ngwae mauri ki ma na ngwae mae ki, ma ka oli maꞋi fasi Ꞌiri ke gwaungaꞋi diꞋia ta tatalafaꞋa. Ma nau ku gani Ꞌoe, Ꞌiri Ꞌoke faꞋarongo Ꞌani FaꞋarongoꞋa LeꞋa. Ma Ꞌoke sasi akaꞋu fuana sasilana ana kaidaꞋi ki taꞋifau. KaidaꞋi Ꞌoko faꞋamanata Ꞌani mabetauꞋanga, Ꞌoke bulasia liada na ngwae ki, ma Ꞌoke balufia na ngwae neꞋe abula taꞋa ki, ma Ꞌoke kwairadui ada. ꞋOke sasi nama na ru neꞋeri ki osiꞋana na kaidaꞋi ke baꞋa dao neꞋe ngwae ki noaꞋa kasi oga fafarongoꞋa fuana na faꞋamanataꞋanga mamana. Bore ma kira oga lala lekaꞋa sulia na kwaiogaiꞋanga kira ki talada, ma kira ke lulu Ꞌuana na ngwae faꞋamanata Ꞌoro ki Ꞌiri kike saea ru neꞋe kira oga rongolani ki. Ma kira ke abula matamata Ꞌada faꞋasia na fafarongolana na ru mamana ki, ma kira ke fafarongoa Ꞌada na Ꞌae mae Ꞌaurafu ki. Bore ma ꞋaeꞋo niniꞋa, Ꞌoke madafi Ꞌoe talamu ana kaidaꞋi ki taꞋifau, ma Ꞌoke ngangata ana raoꞋa Ꞌoe, bore Ꞌana ana kaidaꞋi nia ꞋafitaꞋi ki. Ma Ꞌoke sasia na raoꞋa Ꞌoe ana na faꞋatalongaꞋilana na FaꞋarongoꞋa LeꞋa, ma Ꞌoke sasia na raoꞋa ki taꞋifau neꞋe God kwatea fuamu.
Aia, ma nauꞋa niniꞋa, nia dao naꞋa ana kaidaꞋi fuana kira ka saungi nau diꞋia na kwaisuꞋusiꞋanga. Nau ku faꞋasuia naꞋa na raoꞋa ki taꞋifau neꞋe God kwatea fuaku, diꞋia na ngwae neꞋe lalili ma ka faꞋasuia naꞋa laliliꞋanga, ma nau ku dau naꞋa Ꞌani na faꞋamamanaꞋanga. Ma na kwaiaraꞋanga nau nia maꞋakwali nau naꞋa, sulia na tua ꞋoloꞋolo nau. Ma na Aofia, na ngwae neꞋe matalangaꞋi Ꞌani na ꞋoloꞋoloꞋa, nia ke baꞋa kwatea naꞋa kwaiaraꞋanga neꞋeri fuaku, ana faꞋi asoa nia ke baꞋa oli maꞋi ana. Ma noaꞋa laꞋu nauꞋa taꞋifili nau, bore ma na ngwae ki taꞋifau logo neꞋe kira alafe fuana sa Jesus Christ ma kira ka kwaimasi ana na sakatafalana maꞋi.
Na faꞋarongoꞋanga sa Paul
ꞋOko sasi ngangata Ꞌiri Ꞌoke dao ꞋaliꞋali siaku. 10 Sulia sa Demas faꞋasi nau, ma ka leka naꞋa Ꞌana Ꞌuana Ꞌi Tesalonika. Nia leka osiꞋana nia kwaima ana dongalana na magalia neꞋe. Ma sa Kresens ka leka naꞋa Ꞌana Ꞌuana abaꞋi kula Ꞌi Galesia, ma sa Titus ka leka naꞋa Ꞌana Ꞌuana abaꞋi kula Ꞌi Dalmatia. 11 TaꞋifilia sa Luke goꞋo neꞋe nia tua faꞋi nau. ꞋOke baꞋea maꞋi sa Mark faꞋi Ꞌoe, sulia nia bolo faꞋinia na Ꞌafilaku ana na raoꞋa neꞋe. 12 Nau ku kwatea naꞋa sa Tikikus Ꞌuana Ꞌi Efesus. 13 Ma ana kaidaꞋi Ꞌoke leka maꞋi ana, Ꞌoke ngalia maꞋi na toro keta nau ba nau ku faꞋasia maꞋi siana sa Karfus Ꞌi Troas. Ma Ꞌoke ngalia logo maꞋi na buka ba nau ki, ma tasa naꞋa neꞋe na buka leꞋa ba nau ki neꞋe kira saungaꞋinia Ꞌani na ꞋuꞋuila sipsip ki.
14 Sa Aleksanda, na ngwae raoꞋa nia ana lali salo ki, kwatea naꞋa nonifiiꞋa doe liu fuaku. Ma na Aofia ke baꞋa duꞋua na ru neꞋe nia sasiꞋi ki. 15 ꞋOke lialia leꞋa logo suli Ꞌoe, sulia nia fuꞋa saulia na faꞋarongoꞋa kulu.
16 Ma Ꞌani na etana kaidaꞋi kira matalangaꞋi nau ana, noaꞋa ta ngwae kasi Ꞌafi nau goꞋo. Na ngwae ki taꞋifau kira danga naꞋa Ꞌani nau. Nau ku foꞋo fasi Ꞌiri God kasi kwatea na kwaꞋikwaꞋinga fuada fuana na ru neꞋeri. 17 Bore ma na Aofia neꞋe ka tua faꞋi nau ma ka faꞋangasingasi nau Ꞌiri nai bolo faꞋinia na faꞋatalongaꞋilana na FaꞋarongoꞋa LeꞋa taꞋifau fuana ngwae Ꞌoro neꞋe noaꞋa laꞋu Jiu ki, ma kika rongoa. Ma na Aofia nia faꞋamauri nau faꞋasia ngwae ki fuana saungilaku. 18 Ma na Aofia ke baꞋa faꞋamauri nau faꞋasia na ru taꞋa ki taꞋifau, ma ka ngali nau Ꞌuana saena na ꞋinotoꞋanga nia Ꞌi langi. Na ꞋinotoꞋanga doe neꞋe tua tua sulia kudi! ꞋIu ke ꞋunaꞋeri.
Na fata leꞋaleꞋanga Ꞌisi ki
19 Nau ku kwatea na fata leꞋangaꞋa nau ki fuana Ꞌi Prisila ma na araꞋi nia sa Akuila, ma na luꞋuluꞋua sa Onesiforus. 20 Sa Erastus nia tua Ꞌi Korint, ma nau ku faꞋasia maꞋi sa Trofimus Ꞌi Miletus, sulia nia mataꞋi. 21 ꞋOke suꞋusuꞋu ngangata Ꞌiri Ꞌoke dao Ꞌi neꞋe Ꞌi naꞋo ana na kaidaꞋi ana gwariꞋa.
Sa Iubulus, sa Pudens, sa Linus, ma Ꞌi Kladia, ma na ngwae faꞋamamana ki ana sa Jesus Christ taꞋifau neꞋe kira tua logo Ꞌi neꞋe, kira kwatea logo kwau na fata leꞋaleꞋanga kira ki fuamu.
22 Nau ku foꞋo fasi Ꞌiri na Aofia ke tua faꞋi Ꞌoe, ma na faꞋaleꞋanga God ke tua faꞋi kamu taꞋifau.