3
*Raa tuj ɔrmin̰ eyo
Bin num debm kɛn kɔɗ Yaud tap ɓo bɛɛn̰ ɗi? Ɔɔ *kɔjn̰ pɔnd kɛn naan̰ ɔj se, jigin̰ ɗi? Ɗeere, nakgen se kɛn jꞋaakin̰ num noogɗe aak eyo. Naɓo Ꞌbooy mꞋai taaɗa. Deet deet se nakŋ kɛn Raa utu kɛɗ se, naan̰ taaɗin̰o Yaudge tu. Anum Yaudgen mɛtin̰ge jaay tuj ɔrmɗe ro taar kɛn se, naan̰ kic kɔŋ tujn̰ ɔrmin̰ bin ne? Kɛse gɔtɔ! Kɛn jikilimge paac tɛɗ jee taar‑kɔɔɓge kic ɓo, Raa se naan̰ daayum taaɗ taar mɛt ki. Taa naan̰ se ɓo Kitap taaɗ ɔɔ:
Naai Raa se, taar kɛn naai taaɗ se taar se ɓo jeege jeelin̰ taar mɛt ki.
Gɔtn kɔjn̰ bɔɔr ki kic ɓo, naai nam tap ɓo kɔŋ kɔŋ taar jaay ai kɔkŋ mindi eyo.*
Kɛn naase jaay Ꞌtaaɗki ɔɔki *kusin̰ kɛn kꞋlee kꞋtɛɗki se ɓo, ɔl jeege jeel Raa debm daan ki, kɛn bin se, jꞋasen tɛrl ɔɔ ɗi? Bin num kɛn Raa jaay lee dabar jeege taa kusin̰ɗege se, nakin̰ tɛɗn mɛt ki ey ɗaamo? (Ɔɔ taar maam mꞋtaaɗsen ese se, kɛse taar kɛn jikilimge ɓo lee taaɗa.) Anum gɔtɔ! Raa se, naan̰ tɛɗ nakge ute ɗoobin̰a. Bin ey num naan̰ kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu ɔɔ ɗi?
Gɔtn mɛtin̰ jee kuuy Ꞌkɔŋ taaɗn ɔɔ kɛn maam mꞋtɛɗ nakŋ mɛt ki ey sum ɓo ɔl jeege jeel Raa se taaɗ taar mɛt ki ɔɔ *nookin̰ se, anum gɛn ɗi jaay jꞋɔjum bɔɔrɔ dom ki aan gɔɔ debm kusin̰ se? Kɛn bin num jꞋaki kɔŋ taaɗn jꞋɔɔki: «ꞋTɛɗki kusin̰ kꞋɓaaki ute naanjege, ɔɔ te kusin̰jege se ano ɓaa ute bɛɛ.» Taargen se jee kɛn lee taaɗ taar iŋg kus roje ki se ɓo taaɗ ɔɔ naaje ɓo kꞋlee kꞋdooy jeege ute taargen bin se. Ɔɔ jee se ɓo, bɔɔrɔ utu koocn̰ doɗe ki.
MꞋtɔnd mɛtse tu naaje Yaudge se, kꞋcirki jee ɔɔp ɓaa se paac la? Gɔtɔ. Taa taar se maam mꞋtaaɗga taaɗ mɛtin̰a mꞋɔɔ: naaje Yaudge ute jeegen Yaudge ey paac se, kusin̰a ɔk tɔɔgɔ dojege tu. 10 Taa naan̰ se ɓo Kitap taaɗ ɔɔ:
Debm daan ki naan Raa ki se gɔtɔ; kalaŋ kic ɓo gɔtɔ.
11  Maakŋ jikilimge tu se, nam jaay jeel nakŋ mɛt ki se, kalaŋ kic ɓo gɔtɔ.
Ɔɔ nam jaay je ɗoobm an jeel Raa kic lɛ, gɔtɔ.
12  Naaɗe se paac tɛrlga naaga Raa ki ɔɔ naaɗe paac iigga.
Maakɗe ki se, debm jaay Ꞌtɛɗn bɛɛ jeege tu gɔtɔ, kalaŋ kic ɓo gɔtɔ.
13  Yo maakŋ ɓaaɗ ki jaay ruumga oot iŋg kus se,
taar kɛn teec taarɗe ki se kic ɓo, tec bin kici.
Ute taarɗe se naaɗe lee aan̰ jeege dala.
Ɔɔ taar teec taarɗe ki se, tec aan gɔɔ saam wɔɔjn̰ kɛn lee tɔɔl jeege se.§
14  Ute taarɗege se, naaɗe naam jeege ɔɔ taaɗ taar kataka jeege tu.*
15  Jɛɗe se lɛ cɛɛp gɛn ɓaa tɔɔl jeege.
16  Gɔtn naaɗe aanga tak ɓo, naaɗe tuj nakge ɔɔ ɔɔɗ yɛɛɓm jeege.
17  Ɗoobm kɛn naaɗe an kiŋg lapi ute jeege tap ɓo naaɗe jeel eyo.
18  Naaɗe se, jeegen kɛn ɓeer Raa ki eyo.
19 KꞋjeelki, *Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki jaay taaɗ se taaɗ ute jeegen jeel Ko Taar Raa ese se. Taa naan̰ se ɓo debm jaay Ꞌkɔŋ taar jaay an kɔɔɗn don̰ naan Raa ki se gɔtɔ. Taa naan Raa ki se jeege paac, jeel roɗe ki naaɗe tujga. 20 Anum debm iŋg do Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki sum ɓo, Ꞌtɛɗn debm daan ki naan Raa ki se, gɔtɔ. Taa ute ɗoobm Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se, ɔlɗe ɓo naaɗe jeel kusin̰ sum.
Debkilimi Ꞌtɛɗn ɔɔ ɗi jaay tɛɗn debm aak bɛɛ naan Raa ki
(Gal 2.15,16, 3.8‑14,22‑29; Ɛp 2.7‑9)
21 Anum ɓɔrse se jaay ɓo, Raa taaɗga ɗoobm kɛn debkilimi Ꞌtɛɗn aak bɛɛ naanin̰ ki. Ɔɔ ɗoobm se, ɔlin̰ eyo ute nakŋ kɛn *Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki ɔɔ kꞋtɛɗ se. Ko Taar ese se, Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki ute jeegen taaɗ taar teeco taar Raa ki kic ɓo do dɔkin̰ se, taaɗoga saaɗin̰ jeege tu. 22 Nakŋ kɛn ɔl debkilimi tɛɗn aak bɛɛ naan Raa ki se, kaal maakŋ do Isa *al‑Masi ki. Taa naan̰ se ɓo jeegen paacn̰ kɛn aalga maakɗe do Isa al‑Masi ki se naan̰ tɛɗɗenga jee aak bɛɛ naan Raa ki, taa Raa se lɛ, naan̰ bɛɛr nam eyo. 23 Taa jikilimge paac se lɛ tɛɗga *kusin̰a naan Raa ki ɔɔ tɛɗga dɔk ute Raa ɔɔ kɔŋ kaan maakŋ *nookin̰ ki eyo. 24 Num Raa ute bɛɛn̰ se, naan̰ tɛɗɗen tɛɗga aak bɛɛ naanin̰ ki se, cɛrɛ. Ɔɔ ute ɗoobm Isa al‑Masi se ɓo, naan̰ dugɗenga doɗe. 25 Al‑Masi se, Raa ɔlin̰ taa Ꞌkɛɗn ron̰ *sɛrkɛ taa naajege ɔɔ moosin̰ se tugjeki kusin̰jege naajegen kɛn jꞋaalkiga maakjege do Isa ki. Ute naan̰ se ɓo Raa taaɗ jeege tu ɔɔ naan̰ se debm daan ki, taa kusin̰ kɛn jeege lee tɛɗo do dɔkin̰ se, Raa jeele naɓo kaaɗ kɛn se naan̰ dabarɗen te eyo. 26 Kaaɗ kɛn se, Raa uɗoga bia jeege tu. Ɔɔ ɓɔrse naan̰ taaɗ jeege tu ɔɔ naan̰ se, debm daan ki. Bin ɓo naan̰ taaɗ jeege tu ɔɔ naan̰ se debm daan ki ɔɔ jeegen kɛn aal maakɗe do Isa ki se, naan̰ tɛɗɗenga jee aak bɛɛ naanin̰ ki.
27 Ey num debm took iŋg do Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki te ɗoobin̰ se, naan̰ kɔŋ tɔɔm ron̰a naɓo debm Ꞌkɔŋ tɛɗn naan̰ se gɔtɔ. Taa ɗi? Taa debkilimi se kɛn naan̰ aal maakin̰ do Isa al‑Masi ki se, ɔs aay cir kɛn naan̰ iŋg do Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki. 28 ꞋJeelki, jikilimge jaay Raa aakɗe aak bɛɛ naanin̰ ki se, taa naaɗe ɓo tookga Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki ɔɔ iŋg do ki eyo, num taa naaɗe ɓo aalga kaal maakɗe do Isa al‑Masi ki. 29 Bin num, Raa se gɛn Yaudge kalin̰ ki sum la? Gɔtɔ. Naan̰ gɛn jeegen ɓaa se kici. Taa Raa se naan̰ gɛn jeege paac. 30 Raa se, naan̰ kalaŋ lak ɔɔ ute Yaudge, ey lɛ jeegen Yaudge eyo, paac se, debm jaay aalga maakin̰ do naan̰ ki se, tɛɗga aak bɛɛ naanin̰ ki. 31 Kɛn kꞋtaaɗ jaay jꞋɔɔ debm aal maakin̰ do Isa al‑Masi ki jaay tɛɗn aak bɛɛ naan Raa ki se, bin num naajen kꞋjꞋuum jꞋaalga Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se naaŋ ki la? Gɔtɔ. Naaje se jꞋuun jꞋɔndin̰ kɔnd ɓo ɗoobin̰ ki.
* 3:4 Aak KKR 51.6. 3:12 Aak KKR 14.1‑3. 3:13 Aak KKR 5.10. § 3:13 Aak KKR 140.4. * 3:14 Aak KKR 10.7. 3:17 Aak Eza 59.7. 3:18 Aak KKR 36.2.