2
Mana'in uhyt'i'in tawa Korosi piaria ha'a­wy­tepyi mesup te aho'opot kahato uipy'a pe ehetiano. Uhehay kahato Tupana pe ehetiano katu­pono woro­ho­'onug neran eipe Aika­'iwat emiit no imohey sese haria wo. Ma'ato yt ehepe yn i ahenoi teran ma'ato i'ewyte i'atu kahato yt ui'a­kasa i te haria i'ewyte tawa Irautiseia piaria kape hap ahẽtup at ka'ap Tupana pe. — Atiky­'esat mi'iria ieĩne'en kahato Esa'yru mohey hap upi hap ahẽtup. Etimonik to i'atu­'a­rot'i hap are'e Tupana pe. Mi'i hawyi etunug mi'iria iwepit rakaria wo are. Eti'a­tu­'a­po­'ahik mi'iria wo'o­ky'e haria wo aikotã urue'yni urui'ok­po'i hap ewy are. Atiky­'esat mi'iria hesaika rakaria wo surara ewywuaria ehay moherep haria wo are. Atiky­'esat pywuat sehay kuap kahato haria wo are. Atiky­'esat ikuap hot'ok kahato sehay pywuat hawyi — Pywo ti rat e haria wo tukup­te'en are. Atiky­'esat kahato ta'a­tukuap kahato mekewat e'e hap sa'a­wy­'iwuat yt heremo i rakat Iesui e'yianmete wuat are. Mekewat — Atipo­'oro aru Uha'yru Eipo­rekuat no e'e hap are. Aika­'iwat Iesui pe toĩne'en yne yne we'eg hap ko'i yne yne mikuap ko'i are. Watikat pote wati­puẽti yne. Wahẽtup tope pote tuwe­mo­herep ta'yn ahepe yne yne wuat'i Tupana mikuap yne. Wahẽtup pote Iesui aimo­we'eg kuap Tupana mikuap ko'i ete are.
Pyno eiwe'eg wo o eima'at sehay wuat teran haria pupi. Wãi'e­wei'e o i'atuehay wu'uka hap ne'i ete are i'atuehay yt pywo rakat i. Yt eweiwat rei'o i'atuehay upi katu­pono yt pywo i sehay hap nug kuap kahato haria mi'iria. I'atu­we'eg kahato heso nug hamo. I'atuehay se kahato tuereto ma'ato eima'at hamo ne'i. Yt ereto tei'o i'atuehay upi are. Uimo­wepit kahato haria eipe. Waku kahato eweikup­te'en Aipo­typot Iesui mohey haria sese ra'yn ewy. Waku wẽtup surara y'am miat hat ewy eweikup­te'en — Yt atoiat i imohey hap ewei'e eiwo­'ope. Eiwa­nẽtup hap yt ewei'ywyk hin i. — Uruto Iesui mohey haria waku ewei'e. Mi'i hap ara'a­kasa yne mesuwe uiwa­nẽtup hawe. Yt areĩne'en i eipy­'a­setpe wen ma'ato uimu­'etu wuat ewy atikuap. Uimo­wepit kahato haria eipe uiwa­nẽtup hawe uipy'a pe are. Mi'i hawyi waku ewei'e Iesui pe — Uruiky­'esat kahato En Uruka­'iwat no hap ewei'e. Mi'i ti waku wato'e. I'ewyte mesup yne e'at pe waku wato'e Aika­'iwat Iesui pe — Worokuap kahato teran uipy'a pe waku wato'e. Uruiky­'esat aiwa­nẽtup hap wẽtup ok wanẽtup hap ewy yn waku wato'e. Mi'i ti i'ewyte waku wato'e at ka'ap wato­mohey hawyi.
Waku wato­py­hu'at Aika­'iwat ewy are. Sa'a­wy'i urui'a­tu­mu'e kahato eipe Iesui ete. Mi'i hawyi eweimohey Iesui hawyi waku. Koitywy ma'ato waku eweimohey po'og po'og yne e'at. Aimikoi hapo kahato rakat ti ihãite ra'yn tuwe­sapo nug kahato hawyi. Mi'i hap ewy karãpe watunug Aimi­mohey miky­'esat ewy at ka'ap. Wati­mohey kahato ra'yn Iesui hawyi ahehãite hap kahato ra'yn watikuap. Mi'i aikotã tuwe­motag kahato aria'yp wato ewy hapo yi piit pe hap ewy watoĩ­ne'en. Mi'i hap ewy waku ahehay wati­pehik Iesui ehay ete. Mi'i hawyi — Waku kahato En Iesui ai'e hap yn wato'e aipy'a pe. Arehum ewawi wato'e yn ahehãite imohey hap kaipyi.
Aimu'e haria irania'in tuwe­kaipyi aimu'e. Yt Tupana mipo­'o­roria i i'atu kahato tukup­te'en. Irania'in aimu'e haria nagnia ehay kaipyi miit wanẽtup hap kaipyi mekewat mã'ãu sa'ag wanẽtup hap aimu'e sa'ag. Yt imohey i haria porekuat ehay moherep haria irania'in. Yt Aipo­typot upiat aimu'e haria hin i wo'o­ma'at haria wo mi'iria. Miit'in wanẽtup hap ewy yn aimu'e. Eiwe'eg wo o i'atu­wo­'o­mu'e hap pupi katu­pono aima'at reran haype are. Ta'a­tu­ky­'esat eipe ta'a­tuemiit no aikotã wamiri ewy aimu'e irania'in.
Tupana tipo­'oro Tosa­'yru Aipo­rekuat no ma'ato Tosa­'yru piit pe toĩne'en miit sese wo Tupana tuwe­pu'i nug. Iesui ti miit sese toĩne'en ai'e­wywuat. I'ewyte Iesui piit pe Tupana yne yne toĩne'en. 10 I'atu kahato atipy piaria akag more­kuaria ko'i tukup­te'en wen Iesui po'og po'og mi'iria kai e. Iesui ti po'og po'og Morekuat no ahiag kai po'og hesaika ahiagnia kai po'og po'og nakat. Mi'i hawyi aito Iesui mohey haria pote iwywo wẽtup miit ewy yn watoĩ­ne'en. Mi'i pote tutum ahepe toieĩne'en hap wuat'i e'at piat ieĩne'en hap mesuwe i'ewyte atipy pe. Koitywy po'og waku aheĩne'en hap sa'a­wy­'iwuat kai. 11 Pyno karãpe topy­hu'at aito Iesui mohey haria wato­py­hu'at wẽtup ywania ewy iwywo. Sa'a­wy'i aipiit miky­'esat sa'ag ewy yn watunug kuap ma'ato mesup Iesui titek ta'yn hawyi toipugha aimi­ky­'esat sa'ag ko'i aheko sa'ag ko'i aipotpap sa'ag hap ko'i. Toitek pun na'yn aiwa­nẽtup hawiat aikotã sa'a­wy'i Iuteu ywania tunug ta'a­tu­mẽpyt tuwe­mo­herep ihainia hawyi ta'a­tue­murui sokpe tek pun i'atueko ewy. Mi'i hap ewy Tupana titek aimi­ky­'esat sa'ag hawyi toipun na'yn pya aikai e. Mi'i hap ewy Iesui titek kuap aimi­ky­'esat sa'ag ko'i are. 12 Iuteu ywania emurui ãpy tek — Uito Iuteu ywania e hamo ma'ato aito Iesui mohey haria ahet'ok y'y wuat hamo wati­mo­herep Iesui mohey hap. Minwa­to'e y'y pe turan Iesui syp hap wati­mo­herep ahet'ok hawe. Aiminug sa'ag ko'i kaipywiat aihep Tupana piat hap watu­wẽtem y'y pywiat hawyi. Wati­mo­herep Tupana tihep ta'yn Iesui gu'uro pyi hap tesaika hap no wati­mo­herep ahet'ok hawe. Aiminug sa'ag nug hap pywiat aihep Tupana piat hap wati­mo­herep ahet'ok hawe. 13 Aikotã iku'uro rakat yt ikuap hin i ahehay. Yt toikuap i watoĩ­ne'en itotiat hap ewy wato­py­hu'at sa'a­wy'i Tupana kapiat iku'uro rakat ewy yt watikuap i ihay yt wata­'a­kasa kuap i howawi katu­pono aiminug sa'ag aipyhyp kahato howawi ikuap hamuat. I'ewyte aimi­ky­'esat sa'ag kape yn aiwa­nẽtup hap. Kat pote sa'a­wy'i yt kat i i Tupana ehay aikai ma'ato koran yt mi'i tã hin i katu­pono Tupana tomo­weityk yne yne ra'yn aiminug sa'ag ko'i. Aimoieĩ­ne'en i gu'uro pyi hap ewy tutum ahepe. Karãpe wato­mohey Iesui mekewat e'at pe watu­wẽtem gu'uro pyi hap ewy Iesui tuwẽtem hap ewy. Koitywy watoĩ­ne'en Tupana ewawi yt sa'ag ewawi i ra'yn. Yt iku'uro rakaria ewy i ra'yn mesup watoĩ­ne'en ma'ato Tupana ewawi aheha ahewaure mesup.
14 Sa'a­wy'i wato­py­hu'at wete­weru wato kahato haria ewy. Aikotã aiwe­te­weru hap wato turan aimo­'arot kahato hap ewy. Miwan me iwato kahato topy­hu'at hap ewy aiwe­te­weru hap. Yt ikahu hin i ewy ai'akit hap topy­hu'at. Mi'i hap ewy aiwe­te­weru hap sa'a­wy'i aikotã yt karãpe i waha'up nug kuap hap ewy. Mi'i hawyi ma'ato — Atum yne miit'in wete­weru hap sa'up mo e Iesui Tupana pe. Mi'i hawyi ta'a­tu­moheg Iesui aria'yp posak ete. Toieĩne'en hap tutum aiwe­te­weru hap sa'up mo. Koitywy Tupana to'e ahepe — Yt kat i ira'yn ti mekewat miwan miat ewete­weru hap tuweityk ta'yn e. Uha'yru tum yne ra'yn eiwe­te­weru hap sa'up Uha'yru suu ta'at yne hawyi iku'uro aria'yp posak ete e Tupana ahepe mesup ta'yn. 15 Sa'a­wy'i ra'yn Iesui iku'uro turan toi'akit yne ra'yn ahiag. Tesaika wo toi'a­tu­'a­peman kytyt mã'ãu sa'ag ko'i. Aipo­typot iku'uro aria'yp posak ete hawyi aihep ahiagnia po pyi kahato. Iesui ti'akit yne ra'yn ahiag. Koitywy wuat'i miky­ry'i wo ra'yn tukup­te'en ahiagnia — Yt ewesaika i ra'yn e Tupana wuat'i ehamo ahiag ko'i pe.
16 Mi'i pote yt naku i watuwat wẽtup sehay upi katu­pono — Ewehenuk i urueko yt ewy i hawyi Tupana yt eheha­kye­ra'at hin i i'atu'e. Yt eiwe­'y'u hãpyk i uru'ewy pote yt naku i te eweikup­te'en Tupana wanẽtup hawe i'atu'e sa'ag. Yt eweimohey tei'o i'atuehay — Yt eweiwat i uruenuk wato hap Tupana mõtypot hap kape pote ho'o­wasat rakaria eweipy­hu'at i'atu'e. Tupana e'at mesup i'atu'e. Tupana ewaty mesup i'atu'e. Tupana e'anu mesup i'atu'e. Ma'ato yt eweimõ­typot i Tupana mesuwat e'at pe pote yt Tupana mieha­kye­ra'at ko'i i wo eweipy­hu'at i'atu'e. Ma'ato yt eweiwat rei'o mekewat wẽtup sehay upi katu­pono Iesui yn aheha­kye­ra'at kuap pãi are. 17 Sa'a­wy­'i­wuaria Iuteu ywania inug kahato ta'a­tueko ko'i aheha­kye­ra'at hap Iesui ut hap moherep hamo Aipo­rekuat nuat ut hap moherep hamo. Karãpe wata­'a­kasa miit put'ok'e turan wata­'a­kasa ipã'ãu kape. Mi'i hap ewy i'atueko ko'i Iesui ut hap moherep hamuat. Iuteu eko timo­herep kahato Iesui ut sa'a­wy­'ipyi te aikotã aipã'ãu yi totiat timo­herep ahut hap ewy are.
18 Yt eweiwat rei'o i'atuehay upi karãpeĩ te'e­ro'e ehepe — Yt eweikup­te'en i Tupana mieha­kye­ra'at ko'i katu­pono yt uru'ewy i ehewaku hap. Po'og uruto eikai katu­pono atipy piaria ihay uruwywo urumu­'etu i'atu'e. Uruta­'a­kasa Tupana urumu­'etu i'atu'e. Atipy piaria kuap haria uruto uruehay i'atu­wywo i'atu'e. Mi'i pote po'og uruto eikai i'atu'e. Tupana mieha­kye­ra'at ko'i sese uruto. Eipe yt hin i katu­pono uruto paa'e haria sese i'atu'e. Ma'ato yt pywo pe i mio tã i'atu'e. Te'e­ru­we­mõ­typot hap yn i'atu­wa­nẽtup hawe. I'atu­wa­nẽtup hap miit wanẽtup hap ewywuat yn. Ma'ato yt kat i Iesui mõtypot hap i'atu­py'a piat pytkai. 19 Ma'ato aito yt i'atu­'ewy i. Iesui sat haria kahato aito. Mi'i Miit yn Ai'akag. Aipiit tuwehik kahato Ai'akag Iesui wanẽtup hap upi. Ahãtikag i'ewyte apy'yha aipu'i hawyi aipe hawyi ahaga ko'i to'osat kahato Ai'akag Iesui wywo hawyi aipu'i apy'yha wẽtup piit yn wato­py­hu'at. Mi'i hap ewy watoĩ­ne'en Iesui wywo wẽtup piit ewy. Iesui ti Ai'akag. Aito ipiit ewy. Ai'akag kaipyi aipiit ihãite tuwe­motag. Ma'ato mi'iria — Uruto po'og eikai e haria — Uruto ti ei'akag e haria mi'iria. Yt ta'a­tu­ky­'esat i Iesui ta'a­tu­'akag wo are. Ma'ato aito Iesui mohey haria watu­kup­te'en. Ta'i Iesui piit iaga ewywuaria aito. Mi'i pote aipiit tuwehik kahato Ai'akag Iesui ete. — Urutu­we­ha­kye­ra'at uruto waku nug haria pote i'atu'e sa'ag ma'ato — Aito Iesui mieha­kye­ra'at haria wato'e. Tupana esaika hamo yn aimo­hãpyk kuap wato'e. 20 Kat pote pyno mesup te eweiwa­nẽtup te mi'iria ewywuaria are. Mesu­wa­ro­tiaria — Urutu­we­ha­kye­ra'at kuap rat aru e haria. Yt naku i mekewat mi'u watu'u e haria. Yt naku i watemig mekewat i'atu'e. Yt naku i watopag aiwẽ pe mekewat ipu'i e haria. Mi'i tã watunug mote yt wata'am i i'atu'e sa'ag ahiag ehay upi. 21 Te'e­ru­we­ha­kye­ra'at teran mi'u kaipyi. — Ewetunug yne wãi'u­ru'e hap mi'i pote Tupana eheha­kye­ra'at i'atu'e. Ma'ato wãi'i­'a­tu'e hap yt Tupana wãi'e hap ewy hin i are katu­pono te'e­ru­we­kaipyi te'e­ru­we­ha­kye­ra'at teran haype. Yt naku i kahato are. 22 Ma'ato wato­mohey ra'yn Aipo­typot Iesui yn Aheha­kye­ra'at kuap hat wato'e katu­pono iku'uro aika­wiano hawyi aihep mekewat ahiagnia ehay po pyi wato'e. Yt wato­mohey po'og i ra'yn watu­we­ha­kye­ra'at kuap hap wato'e. Koitywy watikuap ta'yn yt mi'u kaipyi i aheha­kye­ra'at hap wato'e. Watikuap ta'yn aheko mi'u yt aimo­hãpyk kuap i Tupana wanẽtup hawe wato'e. 23 Mã'ãu sa'ag upiaria te'e­ru­we­piit­mo­sa­ty'i kahato hawyi — Uruimõ­typot Tupana po'og eikai i'atu'e sa'ag ahepe. Urutu­we­mohit kahato po'og eikai urutu­we­mo­sy'at at ka'ap pote po'og waku uruto eikai i'atu'e ahepe. Wate­ha'at mi'iria kape hawyi aikotã we'eg kahato haria ewy tukup­te'en ma'ato i'atu­wa­nẽtup hawe sa'ag yn i'atu­wa­nẽtup hap ta'a­tupiit miky­'esat sa'ag nakat ewy yn i'atu­wa­nẽtup hawe. Te'e­ru­we­piit­mo­sa­ty'i kahato te'e­ru­we­mõ­typot hamo. Ma'ato i'atu­wa­nẽtup hawe ta'a­tunug ta'a­tupiit miky­'esat sa'ag nakat yn. I'atu­pot­'ewãi hap ko'i yt i'atu­mõ­hapyk kuap i Tupana wanẽtup hawe. Te'e­ru­we­pit­mo­ha­ty'i te'e­ru­we­ha­kye­ra'at hamo wen ma'ato yt pytkai i katu­pono Iesui yn aheha­kye­ra'at kuap toku­'uro hamo pãi an wato'e.