3
Aipo­typot Iesui toku­'uro hawyi tuwẽtem gu'uro pyi. Koitywy wato­mohey Iesui toĩne'en atipy pe To'ywot Tupana po sese kai hap wato­mohey. Mi'i pote wẽtup miit piit ewy yn wato­py­hu'at. Karãpe Iesui tuwẽtem gu'uro pyi hawyi aito imohey haria i'ewyte watu­wẽtem gu'uro pyi hap ewy. Karãpe ta'am atipy kape hawyi aito i'ewyte wata'am atipy kape hap ewy. Mi'i tote Aipo­typot Iesui ta'apyk Tupana po sese kai. To'ywot mõtypot hawe toĩne'en itote. Waku mi'i kape aiwa­nẽtup hap. Waku watu­wa­nẽtup atipy kape aikope Aipo­typot Iesui toĩne'en hap kape. Waku aiwa­nẽtup hap Aika­'iwat atipy piat wanẽtup hap ewy are. Yt naku i watu­wa­nẽtup mesu­wa­ro­tiaria yt imohey i haria ewy katu­pono mesu­wa­rotiat kape yn te'e­ru­wa­nẽtup. Wati­mohey Iesui hawyi wẽtup piit ewy watoĩ­ne'en. Iku'uro hawyi aikotã watoĩ­ne'en ipiit pe hap ewy iku'uro hawyi aiku­'uro hap topy­hu'at hap ewy. Tuwẽtem mi'i pote watu­wẽtem aito gu'uro pyi hap ewy. Koitywy Aika­'iwat Iesui toĩne'en atipy pe To'ywot wywo i ra'yn. Mi'i hawyi aito ipiit pe watoĩ­ne'en. Mi'i pote waku yt kat i mesu­wa­rotiat sa'ag ko'i kape watu­wa­nẽtup. Karãpe ta'aipok i ra'yn mesuwat yi kape hawyi aito wata­'aipok iwywo te ipiit piat ieĩne'en haria aito hap ewy. Wẽtup miit ewy yn na'yn watoĩ­ne'en mekewat e'at pe. Iwywuat iwemo­herep mesuwe pote watu­we­mo­herep e. Mekewat e'at pe Iesui mõtypot hap e'at kahato i'ewyte aimõ­typot hap e'at katu­pono imohey haria aito ipu'i kawiat ewywuat aito pote. Mi'i hap e'at pe — Pywo i'atu'e irania'in yt imohey i haria.
Waku wati­'akit yne aiwa­nẽtup sa'ag hap aiwa­nẽtup hawiat. Waku wati­waure yne sa'a­wy­'iwuat aiwary wary hap ahe'aito aito hap. Mi'i hap waku watoiat yne e. Waku watipun yne yt ahegyi'at i hap katu­pono yt ahegyi'at i hap sa'ag kahato topy­hu'at Tupana wanẽtup hawe. Aikotã aria'yp nu kawiat Tupana iã'ãkap mõtypot hap yt naku i hap ewy te yt ahegyi'at i hap topy­hu'at yt naku i Tupana wanẽtup hawe. Waku watimak aipiit miky­'esat sa'ag ko'i aiwe­mõti hap ko'i. Waku wahasep wẽtup ok aheha­ry'i wuat ky'esat i hap wẽtup ok ahe'aito wuat ky'esat i hap. Waku wãiwa­to'e aiwa­nẽtup hawe aipot­mõti te mõti te hap ko'i are. Waku wati­'auka ai'e hap aiwa­nẽtup hawe — Uiwano yn atiky­'esat ekat ko'i e hap. Waku yt kat i ihainia wary wo hap aiwa­nẽtup hawe. Katu­pono mi'i hap ko'i watunug mote yt Tupana miky­'esat ewy hin i watunug. Mi'i tã yt imohey i haria ra'yn inug at ka'ap. Yt naku i watuwat mi'iria ehay upi. Mi'i upi watuwat pote Tupana mi'a­piheg ko'i wo wato­py­hu'at aru katu­pono Tupana ta'a­tunug ta'a­tue­wa­nĩkap wo mi'i tã nug haria. Mi'i minug sa'ag ko'i ete haiwot kahato Tupana toĩne'en mi'i tã watunug pote. Sa'a­wy'i yt imohey i te turan mi'i tã yn aheko sa'ag yn watunug kuap. Pyno yt atunug i uiminug sa'ag ko'i wato'e sa'a­wy'i ma'ato yt watoiat kuap i katu­pono sa'ag nug hap eropat haria wo watu­kup­te'en sa'a­wy'i. Ma'ato koran waku wati­'apun pya aikai yt aiwese i hap. Waku wati­mo­pe­rup'i ahaiwot ne'i hap. Waku wati­waure aipy­'ahak pot'i miit'in etiat hap. Waku yt uwe i wati­mohit ahehay wo. Yt naku i wati­poepyk poepyk ne'i irania'in e. Yt naku i wahu'at aiwo­'o­mõti te hap sehay sa'ag nug hap etiat. Waku wati­waure yne yt naku i nug hap ko'i. Waku wati­waure aheso miit'in kapiat hap. Yt naku i ahehay aheso heso hamo katu­pono watunug sa'a­wy'i yt watikuap i te Iesui turan aheko sa'ag upi yn watunug neran. Aikotã watihep ahesokpe pot'i ko'i hawyi watopag ahesokpe ipakup i ko'i ra'yn hap ewy waku wati­pugha sa'a­wy­'iwuat aheso hap. Mi'i hawyi waku watopag aiwa­nẽtup hap pywuat hap ewy. Waku watu­we­painug ahesokpe pakup hap ewy ahehay pywuat ai'e hap ewy. 10 Wati­mohey hawyi Tupana aimo­pakup i miit pakup mo wato­py­hu'at toiã'ãkap sese ewy ainug. Mi'i pote waku mekewat yt naku i nug hap aipiit piat aiwa­nẽtup hawiat iku'uro rakat ewy topy­hu'at. Yne e'at pe Tupana ainug kahu aiwa­nẽtup hawe po'og po'og sa'a­wy­'iwuat kai. Yne e'at pe Tupana kuap haria wo wato­py­hu'at po'og po'og. Koitywy Tupana tiky­'esat tokuap hap kaipyi towy ok sese wo aito hap. Mi'i hawyi toiky­'esat aiwa­nẽtup hap towa­nẽtup hap ewy. 11 Karãpe wato­py­hu'at Iesui mohey haria Tupana ainug wẽtup ywania pakup wo ewywuat. Iuteu ywania aito pote sio yt Iuteu ywania i aito pote sio ahemurui sokpe yt kat i sio toĩne'en Tupana wanẽtup hawe wẽtup ywania pakup yn ewy wato­py­hu'at. Sio aito tapy­'yiaria sio yt sio ga'apy piaria sio yt miit akag sio miit emiit wẽtup ywania yn Tupana wanẽtup hawe aito. — Eipe Uimi­po­'oro Eipo­rekuat nuat mohey haria eipe e ahepe mi'i pote wẽtup tapy'yia yn uiwa­nẽtup hawe eweikup­te'en e Tupana ahepe. Eipe Uimi­po­'oro eiam eipe e. Uimi­po­'oro Eipo­rekuat nuat ky'e haria eipe e Tupana. Sio Tapaiũ'a sio yt sio ipe kytsig sio yt wẽtup ywania yn eipe uiwa­nẽtup hawe Uha'yru emiit'in eipe pote e Tupana ahepe.
12 Waku watu­we­painug hap ewy waku ahesokpe pakup watopag ma'ato wẽtup ahesokpe pakup wo'o­ky'e hap kawiat. Wẽtup aipainug hap wo'o­wese hap. Wẽtup aipainug hap — En po'og waku uikai e hap aiwa­nẽtup hawe. Wẽtup aipainug hap paa'e hap. Wẽtup hap aipainug hap aipe­rup'i hap. Wẽtup Iesui mohey mot'i hap. Mi'i ko'i wo waku watu­we­painug are. 13 I'atu kahato Tupana wanuat aimo­kahu hap. Wẽtup wo'o­po­wyro hap. Wẽtup yt aipot­mõ­py­'ahak i hap. Wẽtup aiwo­'oe­waure aiwo­'o­minug sa'ag etiat hap. Wẽtup aipainug hap aiwu­'uka hap monik hap. Wẽtup aiwo­'oehay aiwo­'opiat hap — Waure wo areĩne'en uhyt mimi mana emi'a­parap uhepiat hap kai ai'e hap. Mi'i ko'i yne waku ahesokpe pakup ewywuat aiwe­painug hap ikahu rakat ewywuat. Mi'i wo waku watu­we­painug aikotã Iesui tiwaure ahepiat i'aparap tetiat hap ewy te waku wati­waure irania'in piat hap ai'a­parap hap. 14 Wẽtup aipainug hap toĩne'en ikahu po'og torania kai mi'i ti aiwo­'o­ky'e hap kawiat. Yt naku i wati­waure aiwo­'o­ky'e hap katu­pono karãpe aiwo­'o­ky'e hap toĩne'en hawyi aiwo­'o­wese hap topy­hu'at wẽtup miit ewywuat yn wato­py­hu'at. 15 Aika­'iwat Iesui ainug kahato aipy'a piat aiwo­'o­wese haria wo. Mi'i hawyi karãpe yt aiwo­'o­wese i hap put'ok'e ahete mi'i hawyi haty kahato aipy'a pe. Mi'i hawyi meremo watikat aiwo­'o­wese hap i ra'yn katu­pono Tupana tiky­'esat kahato aiwo­'o­ky'e hap. Toiky­'esat kahato watoĩ­ne'en wẽtup wo'o­ky'e haria sok ewy yn mesuwiat aheĩne'en turan. Mi'i hap kape ti aikaykay mesup. Toiky­'esat kahato wato'e aiwo­'ope — Arehum ewowi uhyt mehĩ mana mimi e hap ewy toiky­'esat. Uimo­wepit en waku wato'e. Toiky­'esat — Arehum emiium ete mehĩ mana pĩ'ã kurum e hap ewy toiky­'esat aiwo­'ope.
16 Sehay wakuat Aipo­typot etiat Iesui etiat Tupana tiky­'esat kahato aiwa­nẽtup hawe aipy'a pe. Toiky­'esat yne Iesui mienoi aikai howapy sakpo hap ti ra'yn toiky­'esat. Toiky­'esat yne Tosa­'yru ehay aipy'a pyi tuwẽtem nakat aikotã hekat rakat hegyi'at rakat tum hap ewy. Toiky­'esat ahegyi'at kahato hap tehay wywuat torania pe. Toiky­'esat wati­'a­tu­mu'e kahato irania'in tehay wepy puat hap. Toiky­'esat wati­'a­tu­mu'e kahato tehay wo irania'in hap yne aiwe'eg hap wywo waku aiwo­'o­mu'e hamo. Toiky­'esat morekuat Tawi wepy hawuo watu­wepy hap. Toiky­'esat tehay kaipywiat hap watu­wehum kahato tewawiat wepy hamuat wuat'i ehamo hap. Toiky­'esat watu­wepy mekewat sehay ikahu rakano tuetiat hamo. Toiky­'esat watu­wepy mekewat sa'a­wy­'iwuat wepy hap pyi. Toiky­'esat towawiat wepy hap aipy'a pywiat hap Topã'ãu wywo. Toiky­'esat watu­wehum tewawiat wepy hap mywo — Waku kahato En ai'e hap toiky­'esat. — Emiium waku kahato Tupana ai'e hap toiky­'esat. 17 Toiky­'esat yne aiminug ko'i Tosa­'yru Aipo­typot Iesui mõtypot hap. Toiky­'esat yne ahehay Tosa­'yru Iesui set mõtypot hap. Toiky­'esat kahato ahehay towawiat hap aiwepit hap wywo. Toiky­'esat ahehay towawi Tosa­'yru set upi hap. Toiky­'esat wato'e — Urupo­rekuat nuat urumo­wepit kahato. En waku kahato Esa'yru waku kahato emiium e hap ewywuat ai'e hap Tupana tiky­'esat.
18 Mana'in erepy­hu'at ro e'aito ehay upi Iesui mohey hat en mote. Etunug no e'aito miky­'esat ewy Tupana miky­'esat ewy are. 19 Mehĩ'in waku wati­ky'e kahato aheha­ry'i aipy'a pyi. Yt naku i wati­mohit mi'iria ahehay wo. Yt naku i watoĩ­ne'en marak'a wo aheha­ry'i ete. 20 Hira­karia kurum'in pĩ'ã'in eweimohey Iesui pote erepy­hu'at ro e'ywot ety ehay upi. E'ywot ety mõtypot hano ereĩne'en mote Tupana mowepit hano ereĩne'en are. 21 Papai'in waku eweinãpin eha'y­ru'in ehaki­'yt'in i'atu­ky'e hawuo wen ma'ato yt etimo­py­'ahak tei'o ehehay sa'ag wo. Eti'a­piheg apiheg yn mote yi kape yn teha'at aru hawyi i'arot rakaria wo tukup­te'en at ka'ap.
22 Miit'in eropat haria mesuwe woro­ho­'o­nãpin neran ewetunug no mesu­wa­ro­tiaria eika­'i­waria piat miky­'esat ewy waku ewetunug. ehetu­'i­saria eipo­'oro hap ewy ewetunug no e. Yt eimi­ky­'esat ewy pytkai i ma'ato ei'akag miky­'esat ewy ewetunug are. Eika­'iwat okpe wuat ne'i pytkai o eweiwe­potpap ihamo hap ewy e. Yt naku i aheha mesu­wa­rotiat aika­'iwat kape sio teha'at sio yt aipotpap nug hap kape ai'e hawe. Po'og waku watu­we­potpap haty wo aipy'a pyi Tupana eropat haria aito pote. 23 Waku watu­we­potpap kahato aika­'iwat mesu­wa­rotiat miky­'esat nug hap ete ma'ato aiwa­nẽtup hap Aika­'iwat atipy piat potpap nug hap watunug mesuwat motpap nug hap kaipyi. 24 Waku wato'e aipy'a pe — Aipotpap sa'up sese topy­hu'at atipy pe waku nug haria aito mesuwe pote waku wato'e. Itote atipy pe tutum aru aha'up watu­we­potpap mesu­wa­rotiat pytkai katu­pono Aika­'iwat Iesui eropat haria sese aito waku wato'e. 25 Aiminug waku pote ha'up toĩne'en Tupana miium muat. Ma'ato waku aiwe'eg wo katu­pono aiminug sa'ag sa'up i'ewyte Tupana tum. Waku aiwe'eg wo katu­pono Tupana tiky'e kahato torania aitoria to'oe­wy­'ewy. Yt naku i watunug mote ai'a­piheg sio aito miit'in akag sio aito miit'in mimõ­typot sio aito yt uwe mikuap i e. Mi'i pote to'oe­wy­'ewy toi'a­tu­'a­piheg yt naku i nug tipyt. Wẽtup e'at pe ti aru toimo­herep wuat'i pe aiminug sa'ag ko'i yt heremo i rakat ko'i — Waku kahato eipe torania irania'in to'e ahepiat pytkai toi'a­tu­'a­piheg yt naku i nug haria.