17
Mi'i hawyi wẽtup atipy piat to'e uhepe — To'iro uhupi Iuwãu e. Atimo­herep teran epe aikotã aru Tupana ti'a­tu­'a­piheg tawa wato Papi­runia piaria hamuat hap kape e uhepe mekewat wẽtup kamũti pyt'at okpun hat. To'iro uhupi e. Atimo­herep epe yt i'atu­we'eg i hap e. Aikotã wẽtup ok hary­poria wuat'i ihainia wywo hat ewy tukup­te'en mi'iria e. Mi'i pote Tupana ti'a­tu­'a­piheg mi'iria tawa Papi­runia piaria e. To'iro pyno mekewat tawa wato kape. Wanĩkap ko'i yt tuwe­hyt'ok kuap i tawa Papi­runia pe katu­pono mekewat tawa topyhyp hawe toĩne'en ihy esaika kahato howawi pote sura­ra'in yt tuwe­hyt'ok kuap i e. Yt naku i kahato mi'iria e uhepe. Tupa­naria weneru haria mi'iria e. Aikotã yt iwe'eg i sese rakaria ewy tukup­te'en e uhepe. Ta'a­tu­kaykay tuwe­wawi topiit kyi'at haria e. Mi'i ewywuat tawa Papi­runia piaria tukup­te'en e. — To'iro ahewaire waire i'atu'e wuat'i ywania pe. Aikotã mahy weneru haria tikaykay mahy kyi'at haria hap ewy tawa wato Papi­runia piaria tukup­te'en e uhepe. Mi'i hap ewy tawa Papi­runia ti'a­tu­kaykay more­kuaria ta'a­tue­miit'in wywo wuat'i tupa­naria mõtypot hap etiat i'atu­mu'e hamo e uhepe mekewat kamũti pyt'at okpun hat atipy kaipywiat. Mi'i hawyi uhereto mekewat atipy piat hap ara'a­kasa uimu­'etu Tupana timo­herep yne. Mi'i hawyi put'ok­'are yahig wato tote. Itote ara'a­kasa hary­poria waire waire nug hat yt naku i sese rakat apyk pe tohũ awyato tig koro sa'ag note. Ihũ awyato ihup kahato aikotã wewe­neru haria esokpe hup hap ewy. Ihũ awyato sa'ag nakat toĩne'en 7 i'akag nakat ipiit ete. 10 i'aut rakat 7 akag totiat ko'i. Ipiit etiat miwan sa'ag kahato Tupana sese mohit kahato hap toĩne'en — En ni yt naku i kahato Tupana e tope ete miwan sa'ag hap ko'i hap kape ara'a­kasa. Itote mekewat ipiit weneru hat esokpe ihup kyre hap ewy. Tuwe­painug kahato wahi hekat rakat ko'i wo. Nu ikahu kahato rakano tuwe­painug hap ihup ika'ay ikytsig ihyryp'i. Ipo pe hekui'a mahy eiam imehit kahato rakat hekat rakat. Hekui'a topy­hu'at Iesui mohey haria suu. Miit'in toimoe­saika yt naku i nug iwywuat hamuat hap. Mekewat hary­poria yt naku i nug hat akag ete toĩne'en mekewat hary­poria set itote miwan me — Uito ti wuat'i wewe­neru haria ty e. Uito tawa Papi­runia piaria morekuat hary­poria kawiat e. Yt naku i nug hap etiat miit'in mu'e hat uito e. Yt uwe i te mikuap yt naku i nug hap moherep hat uito e miwan howa­tu'a ete. Araha'at hawyi mekewat yt iwe'eg i rakaria akag hary­poria kawaiat temahy u at ka'ap takat ewy topy­hu'at hemahy Iesui mohey haria suu. Yt ta'a­tu­'atoiat hin i Iesui mohey haria suu u hap. Tupana eropat haria sese suu hemahy wo. I'ok sese mi'i mahy wo. Mi'i hawyi arewa­nẽtup hawyi yt naku i sese sa'ag kahato hap ewy are'e uiwa­nẽtup hawe. Mi'i rokirẽ yt heremo hin i uimu­'etu. Mi'i hawyi mekewat atipy piat to'e uhepe — Yt heremo hin i emu'etu ewa'a­kasa hap e. Pyno atimo­herep epe mekewat hary­poria yt iwe'eg i rakat koro hap ete uwe uwe mekewat awyato tig koro ihũ sa'ag topy­hu'at mekewat 7 i'akag nakat 10 i'aut rakat mekewat hary­poria ereto hat ete hap ahenoi epe e. Mekewat awyato tig sa'ag sa'a­wy'i toĩne'en yi tote ma'ato mi'i hawyi iku'uro hawyi meiũran tuwẽtem gu'uro pyi mekewat yi ka'a sa'ag iwato rakat kaipyi yt ika'a sasat rakat i kaipyi e. Mi'i hawyi yi totiaria yt Iesui mohey i haria te'e­ru­wa­nẽtup kahato toĩne'en i hawyi e. Mekewat e'at pe — Are pãi are an iku'uro sa'a­wy'i mesuwat awyato wato tig ewywuat ma'ato mesup tuwe­mo­herep i ra'yn i'atu'e aru mekewat meimuẽ­waria yt Tupana miwan miaria i'atuset pehik i haria — Mi'iria ti waku tukup­te'en wuat'i e'at pe uiwywo atipy pe yt to'e i Tupana miwan me haria. Sa'a­wy'i Tupana tiwan na'yn tomohey haria sa'a­wy'i sese at yi waikiru yt kat i te turan toiwan tomi­moieĩ­ne'en wuaria set ko'i ma'ato mekewat awyato ahiag mohey haria set ko'i yt wẽtup i Tupana miwan ete e uhepe mekewat atipy kaipywiat Tupana ehay moherep hat uhepe uito Iuwãu me. Eiwe'eg wo o eweikuap kat som Tupana to'e ahepe mesuwe katu­pono iwe'eg kahato rakaria yn tikuap ui'e hap mesuwe uito Iuwãu. Pyno mekewat hary­poria hũ awyato sa'ag 7 i'akag ko'i 7 more­kuaria ewy tukup­te'en. Mi'iria ti hary­poria yt iwe'eg i rakat e'aito ko'i mi'iria. Meke­waria 7 ok takaria te'e­ra­'apyk miit'in akag ko'i wo tawa wato yt naku i rakat e'yity'ok ko'i tote 7 yity'ok ko'i tote te'e­ra­'apyk. 10 Mi'i hawyi morekuat ko'i ho'opap kahato ra'yn 5 iku'uro ra'yn mekewat 7 yity'ok totiat etawa pe. Mi'i hawyi typy more­kuaria yn na'yn toĩne'en. Wẽtup toĩne'en mesup te morekuat no ma'ato mi'i ti iku'uro irane hawyi mekewat wẽtup ok tuwe­mo­herep morekuat no. Ma'ato mi'i ti yt toĩne'en mot'i morekuat no. 11 Mi'i hawyi mekewat hary­poria sa'ag hũ awyato sa'ag 7 ok takaria more­kuaria saipepiat tuwenug na'yn morekuat no. Mi'i ti morekuat koro wo topy­hu'at ra'yn 8 rakat. Mi'i ti ipotpap kahato morekuat no ma'ato ta'at aria wato pe wuat'i e'at piat ho'opot piat pe. 12 Mi'i hawyi atipy piat to'e i uhepe — Iuwãu e mekewat ihũ 10 i'aut rakat mekewat hary­poria hũ awyato tig ewywuat ipiit etiat tukup­te'en aikotã 10 more­kuaria hap ewy. Mesup yt morekuat no i ma'ato meiũran aru topy­hu'at more­kuaria wo e. Meiũran aru mekewat hary­poria hũ yt naku i rakat ti'a­tunug more­kuaria wo to'e­wywuat no ma'ato aru yt tukup­te'en mot'i i iwywo more­kuaria wo e. 13 Mi'iria wẽtup wanẽtup hap ewy tukup­te'en mekewat hary­poria hũ wywo. Meke­waria 10 i'aut ewywuaria hesaika kahato rakaria tukup­te'en e. Mi'i hawyi i'atue­saika hap wo ta'a­tu­mõ­typot mekewat awyato sa'ag me. Mi'i ti topy­hu'at more­kuaria 10 ok takaria mipo­'oro hanuat i'atu­mi­ky­'esat nug hamuat topy­hu'at mekewat hary­poria hũ awyato sa'ag nakat. 14 Mi'i hawyi 10 i'aut rakaria tu'uka Tupana hũ hit Kuteiru wywo ma'ato po'og Tupana hũ hit Kuteiru i'atu­'akit hano topy­hu'at. Katu­pono po'og po'og Morekuat no Iesui toĩne'en. I'ewyte hemiit po'og tuwat Ta'a­tu­ka­'iwat upi. Yt waure­'i­'a­tu'e hin i ta'a­tu­ka­'iwat ete pyi. Ta'a­tu­'auka hap kape yt ta'a­tu­'atoiat hin i. Mi'i pote tukup­te'en Ta'a­tu­ka­'iwat wywo mekewat hary­poria hũ 10 i'aut rakat okpe tote. Mi'i hawyi Tupana hũ topy­hu'at wuat'i Ka'iwat no Wuat'i Morekuat Porekuat no topy­hu'at. 15 Mi'i hawyi mekewat atipy piat to'e i uhepe — Mekewat yt iwe'eg i rakat ta'apyk itote yne y'y ete katu­pono y'y wato tapy­hu'at wuat'i miit'in ewywuat. Y'y wato topy­hu'at wuat'i pusu kuap haria aikope aikope tukup­te'en wuat'i y'y ete hap ewy e. Mi'i tote toĩne'en mekewat hary­poria i'atu­mu'e hamo tupa­naria mõtypot hap ete waku ahewaire waire e hap ete e uhepe. 16 i'ewyte to'e uhepe — Mekewat yt iwe'eg i rakat hũ ete era'a­kasa 10 i'aut ko'i i'atu­py­'ahak kahato irane mekewat hary­poria ete e. Tu'uka kahato iwywo. Meiũran ihũ aut ko'i tihiot yne hesokpe hary­poria wat e. Mi'i hawyi yt hesokpe i rakano topy­hu'at e. Mi'i hawyi topy­hu'at hiwu e. Mi'i hawyi ta'a­tusuk suk ta'a­tu'aut no e. Mi'i hary­poria ta'a­tuwuk yt iwe'eg i rakat aria wo e. Mio tã hap ewy irane topy­hu'at e atipy piat uhepe. 17 Mi'i hawyi Tupana ti'a­tu­mo­wa­nẽtup 10 i'aut rakat more­kuaria ewywuat hary­poria hũ waku topy­hu'at eipo­rekuat no e hap ete. Mi'i hawyi ta'a­tunug Tupana miky­'esat ewy yt ta'a­tukuap pytkai i e. Mi'i pote te'e­ro'e — Waku ereĩne'en urupo­rekuat no i'atu'e hary­roria hũ me ne'i. Mi'i hawyi — Waku e katu­pono Tupana timoma teran. Mi'i e hap ewy e atipy piat uhepe. 18 Etikuap mekewat ewa'a­kasap hap hary­poria e. Mi'i ti mekewat tawa wato yt naku i nug hat aikope wuat'i mesu­wa­rotiat more­kuaria sa'ag nug haria akag wo ta'apyk morekuat no e uhepe mekewat atipy piat.
Uito Iuwãu ara'a­kasa yne mi'i hap ko'i kape.