18
Mi'i hawyi uito Iuwãu araha'at hawyi ara'a­kasa wẽtup ok tut atipy kaipyi yi kape. Tupana emiit Morekuat ewy. Mi'i ti sut hat ipo'oro kuap kahato Morekuat ewy. Imehit kahato rakat. Imehit hap kaipyi yi mesu­wa­rotiat po'og hẽtyhot sa'a­wy­'iwuat kai. Mi'i hawyi atipy kaipywiat to'e tehay pirik wo — Hewo hewo irane tawa wato Papi­runia e. Tuweityk ta'yn wuat'i mi'atoiat no ra'yn tapyhu'at tawa sa'ag Pari­runia e. Koitywy yt uwe i toĩne'en itote e. Ahiagnia tukup­te'en itote iehog ko'i yn na'yn e. Tawa Papi­runia pe topy­hu'at uruwu eiam mo hywi eiam wo e. Yne kat kat sa'ag eiam mo topy­hu'at itote e. Nimo te pyi tawa Papi­runia piaria ti'a­tu­mu'e kahato wuat'i ywania waku ahewaire hewaire e hap ete e. Aikotã mahy weneru haria wo — Etu'u ro yt pote urui'ahyk en e haria ewy tukup­te'en wuat'i hary­poria wewe­neru hat ete e. Mi'i nug hap ete yne more­kuaria waku i'atu'e. Yt wãi'i­'a­tu'e hin i katu­pono i'atuekat tut mekewat kaipyi e. I'ewyte karaiwa ko'i i'atu­potpap mekewat ete e. Mi'i kaipyi yn tukup­te'en hekat rakaria wo e. Ta'a­tu­we­neru kahato tupana iã'ãkap ko'i tawa Papi­runia pyi e. Tawa Papi­runia ekat kaipyi te'e­ru­we­moekat e. Koitywy tawa Papi­runia i'anam irane tehay pirik wo wuat'i pe e.
Mi'i hawyi atikuap wẽtup ok tuwẽ­powat atipy kaipyi hap — Uhemiit'in e eiwe­nõ'ẽ ro pya kahato mi'iria kai e. Yt ewetunug nei'o mi'iria tawa Papi­runia piaria minug ewywuat e. Ewetoiat ro tupa­naria e. I'ewyte i'atue­waire atuewaire hap eweitoiat e. Yt naku i aru eweikup­te'en i'atu­py­'a­setpe uhepiat i'atu­'a­piheg hap e'at pe ra'yn e. Katu­pono ati'a­tu­'uhu i'atu­'ahu hap hamo mi'iria e. Yt atiky­'esat i sat'e ehete e sehay atipy kaipyi. I'atu kahato i'atu­minug sa'ag i'atuwat e. Mi'i pote koitywy yne tawa Papi­runia piaria yt naku i nug haria sese te'e­ro­py­hu'at i'atu'e to'ope atipy piaria. Mi'i hap ara'a­kasa pyno — Yt eweikuap i uhepiat ehewãi hap pote woro­ho­'o­'a­piheg eipe wy e. Woro­ho­'okuap ta'yn eipe e. Yt naku i nug hap ete e Tupana tawa Papi­runia piaria pe. Eweikup­te'en eipe wepit weneru hat ewy e. Mi'i pote ei'a­piheg uhepiat hawe eweikup­te'en e Tupana katu­pono ewei'a­tu­mo­so­'opot kahato uhemiit'in mi'i tã ewetunug haype hap kaipyi e. Mi'i pote woro­ho­'o­'a­piheg eipe e. Ma'ato eweho­'o­sa­ty'i saty'i hap kai aru po'og torania kai e Tupana. Ewei'a­tu­mo­so­'opot kahato uhemiit'in typy'i kahato sa'a­wy'i e. Yt miit'in ewy i ewetunug e. Ma'ato koran atunug ehete aikotã ewetunug uhemiit'in ete hap kai po'og na'yn yt naku i atunug ehete e. Aikotã wepit weneru haria sese ewy eweikup­te'en tawa Papi­runia piaria e. — Yt karãpe i ikahuro uhe'ai­toria e haria ewy. Pyno uhekat rakano mot'i areĩne'en ewei'e. Yt karãpe i uhatek ewei'e pote yt iwe'eg i rakat hary­poria ewy eweikup­te'en e. Aikotã te'e­ro'e — Uito areĩne'en morekuat ehary'i wo e haria ewy tawa Papi­runia piaria ma'ato yt mi'i tã hin i e. Ihaky'e i rakaria sese eweikup­te'en e. Aikotã aikotã eweho­'opot kak'e­wei'e kak'e­wei'e e. Ehe'aito kak potiat ewy e Tupana. Sa'a­wy'i eweimo­wato kahato ehekat ko'i — Uruto po'og e hamo ma'ato Uito po'og ei'e pote Tupana eiwe­mo­wato hap kai po'og woro­ho­'o­mohit ne'i e Tupana. Wẽtup e'at pe yn atunug eimoma hap ei'ahu hap ehesy'at hap eimoma hap e. Paa'ei'e hap ei'auka e. Woro­ho­'owuk yne eipe aria wo e. Uhesaika kahato ti katu­pono Uito Tupana Wuat'i akag wo areĩne'en mote e. Uito yn atikuap e. Uito Tupana sese pote atikuap kahato tawa Papi­runia piaria i'atu­minug sa'ag ko'i hap e. Mi'i pote uimi­'a­piheg wuaria wo te'e­ro­py­hu'at Papi­runia piaria e. Woro­ho­'owuk turan yhig hun aria sa'ag kawiat ta'am wuat'i mesu­wa­ro­tiaria ehamo ehetawa pyi e. Mi'i hawyi more­kuaria tuwak tuwak eiwuk hap ta'a­kasa hawyi e. — Uheha­ry'i ikahu rakat aimi­kyi'at iku'uro ra'yn i'atu'e. Ahetu­pa­naria aria mi'u wo ra'yn i'atu'e. Aikotã aru ahewaire waire hap mesup ahekat sat hamo katu­pono wuk'e yne ra'yn mote i'atu'e to'o­kak'i kahato. 10 Pya pyi ne'i ra'yn tuwak popuo te'e­ro'e — Yt naku i kahato an pãi i'atu'e ahetawa koro Papi­runia tuwe­moma wẽtup e'at pe turan yn i'atu'e. Imi'a­piheg sese wo tukup­te'en i'atu'e to'okak'i popuo. Pya pyi te'e­ra­ha'at katu­pono te'e­ro­ken'ẽ kahato aria sat'e ta'a­tuetiat hap pupi. 11 Mi'i hawyi weneru haria te'e­ro'e — Sa'a­wy'i tawa Papi­runia piaria kape wati­we­neru aipiit ahetu­pana ko'i yi totiaria karaiwa ko'i kape i'atu'e. Koitywy hawyi yt aikope kuap i wati­we­neru kuap i'atu'e to'okak'i popuo. Aika­'i­waria topap yne ra'yn i'atu'e. 12 Yt kat i po'og nu imehit rakat ahekat ko'i aimi­kyi'at wuat aimi­we­neru wuat i'atu'e. Yt kat i po'og nu ikahu rakat ko'i hekat rakat ko'i painug hap i'atu'e. Yt kat i po'og wahi hekat rakat ko'i painug hap i'atu'e. Yt kat i sokpe kype ikahu rakat po'og i'atu'e. Yt kat i sokpe ipewiu rakat ha'up woity rakat i'atu'e. Hekat rakaria esokpe yt kat i ihyryp'i rakat ika'ay rakat i'atu'e. Yt kat i morekuat painug hap yt kat i aria'yp aimi­kyi'at wuat aimi­we­neru wuat i'atu'e. Yt kat i po'og heiam ikahu rakaria nu ikahu rakat kawiat heiam imehit rakat kawiat aria'yp itig nakat kawiat yt kat i ra'yn i'atu'e. Ikag ikytsig kahato rakat kawiat aipainug hap yt kat i po'og aimi­we­neru aimi­kyi'at wuat i'atu'e te'e­ruwak popuo i'atu'e. 13 Yt kat i aimi'u mosẽ'ẽ hap i'atu'e. Yt kat i aimo­kamhig se hap. Yt kat i aimiwuk wuat ai'yat mokamhig se hap i'atu'e. Mahy yt kat i wy i'atu'e. Yt kat i aimi'u mokap hap i'atu'e. Yt kat i ahe'u'i i'atu'e. Yt kat i aheman nug hap i'atu'e. Yt kat i ipu'i aimi'u wo i'atu'e. Yt kat i wewato ahup aimi­we­neru wo aimi­kyi'at wo i'atu'e. I'ewyte yt kat i aihũ Kaneiru ko'i i'atu'e. Yt kat i aihũ Kawaru ahereto hap i'atu'e. Ahe'yara ko'i yt kat i i'atu'e. Yt kat i ahemiit wuat'i eropat haria yt kat sa'up i etiaria aimi­we­neru nuat aimi­kyi'at wuat i'atu'e miit'in mesu­wa­ro­tiaria te'e­ruwak popuo i'atu'e. Yt naku i ahetawa Papi­runia yhig hun aria sa'ag kawiat mi'u wo mesup ahetawa akag Papĩ­runia tapy­hu'at Tupana miwuk i'atu'e. Mi'i hawyi aikotã aru i'atu'e. 14 Mi'i hawyi te'e­ro'e to'ope — Yt naku i yt naku i i'atu'e. Aheka­re'en aipainug kahato hap aimi­ky­'esat kahato ko'i aimikat ko'i yt kat i mesup ra'yn ahetawa wato aria hun tu'u yne i'atu'e. Imehit hap aimo­kahu hap aipainug hap yt kat hamo i rakat Tuwat yne ra'yn wuk'e yne ra'yn i'atu'e. Watikat pytkai yt kat i wati­puẽti itote mekewat waku hap ko'i i'atu'e to'ope. 15 Wuat'i kyi'at haria wuat'i weneru haria ta'a­tuepiok kahato tawa iku'uro rakat hawyi kak'i­'a­tu'e — Sa'a­wy'i ekat kahato kaipyi uruto­py­hu'at hekat rakaria wo i'atu'e. Koitywy yt wateke kuap tawa wato Papi­runia pe katu­pono uruto­ken'ẽ kahato sio sat'e mekewat aria aimo­so­'opot hat i'atu'e to'ope yt ta'a­tu­wepit hin popuo i. 16 Sa'a­wy'i tawa Papi­runia te'e­ru­we­painug kahato more­kuaria ewy i'atu'e. I'atue­sokpe hekat rakaria sese wo ipewiu kahato rakano ihup hawyi ihyryp'i i'atu'e. I'atu­painug hap imehit kahato rakat uru kawiat i'atu­puĩ'ã piat ko'i ti ikahu rakaria ihup ika'ay rakaria i'atu'e. I'ewyte i'atue­wahi ko'i ti ikahu rakaria i'atu'e. I'atu­painug hap ti hekat rakaria sese wo i'atu­painug hap i'atu'e to'ope. 17 Koitywy yt uwe i itote tuweityk yne ra'yn i'atu'e. Meremo i'atue­ka­re'en ko'i yt kat hamo i'atu'e. Sa'a­wy'i i'atu kahato tawa wakuat Papi­runia wã tote tukup­te'en yara wato piaria i'atu'e. Sa'a­wy'i urutioto yne aheka­re'en ko'i aikope aikope mesuwat yi tote i'atu'e. Mesup yt kat i yara tawa Papi­ruinia wã tote pãi an i'atu'e. 18 Karãpe yara wato piaria te'e­ra­'a­kasa iwuk hap kapiat yahig hun sa'ag kapiat hawyi te'e­ro'e ta'a­tuehay pirik wo — Yt naku i ra'yn katu­pono ahetawa Papi­runia po'og ikahu torania kawiat yt kat i ra'yn mesup i'atu'e te'e­ruwak popuo. 19 Ahekat iwato kahato tuwat yne i'atu'e kakta­'a­tu'e popuo. Ahetawa wato yahig ewy topy­hu'at i'atu'e to'o­kak'i haype ta'a­tu­wowo yi ta'a­tu­'akag note e ta'a­tueko ewy paa'i­'a­tu'e hap moherep hamo. Eiwe­ha'at ro i'atu'e aimoekat hat tuweityk ta'yn i'atu'e. Sa'a­wy'i ahe'yara ta'a­tu­puru sa'up ete ahe'yara wato i'atue­ka­re'en ereto hamo aikope aikope ha'up iwato ta'atuium i'atu'e. Ma'ato mesup yt kat kuap i ra'yn watioto i'atuekat wuk'e yne hawyi i'atu'e te'e­ruwak popuo.
20 Mi'i hawyi uito Iuwãu are'e atipy piaria pe — Waku kahato eiwe­mo­wepit ro atipy pe katu­pono Tupana tiwuk ta'yn tawa sa'ag Papi­runia are'e. Eiwehum no itotiaria katu­pono Tupana ehay moherep haria Papi­runia piaria mi'auka ko'i yt uwe i aru waku ewei'e are'e. I'ewyte uiwy­ria'in 12 ok takaria Iesui potpo­'o­roria eiwe­mo­wepit ro katu­pono mesup Tupana eipoepyk ta'yn ei'auka haria tawa Papi­runia piaria yt uwe i mesup wote are'e uimu­'etu.
21 Mi'i hawyi surara akag atipy piat hesaika kahato rakat totat nu myp wato ok tã hawyi toipun haty wo atipy kaipyi hawyi ta'at y'y wato sese pe. Mi'i hawyi min'e hawyi to'e haty wo — Meiẽ mekewat nu wato ewy topy­hu'at aru tawa wato Papi­runia ewywuat katu­pono Tupana tipugha tawa Papi­runia aikotã yt heremo hin i uimipun nu wato hap ewy e. Yt uwe i aru ipuẽti kuap mekewat tawa e haty wo. 22 Yt kat i hairu sa'ag Papi­runia pe aru e. Yt kat i wepy hap eweipuẽti aru e. Yt eweipuẽti aru wyti akuara pywiat wepy hat. Yt uwe i huhu'e haria itote e uhepe. Yt kat i mory'a saity pywiat wepy hap e. Yt kat i getap nug haria e. Yt wẽtup ok i kat ko'i kat ko'i nug hat e. Yt kat i tõgtõg'e hap e. Yt kat i itote man ko'i nug hap e atipy piat e. 23 Yt wẽtup i hẽtyhot hap eweipuẽti e katu­pono yt karãmuo i wẽtup ok ariãty nug hat toĩne'en aru tawa Papi­runia pe e. Yt karãmuo i aru eweipuẽti wepit hap itote e. — Atiky­'esat en uheha­ry'i wo atiky­'esat en uhe'aito wo e hap yt kat i ra'yn e. Yt uwe i ihainia'in wywuat hat yt uwe i hary­po­ria'in wywuat hat sa'a­wy'i mi'i yn itote pytkai e. Karaiwa akag ko'i yn itote sa'a­wy'i heso rakaria wo'o­mo­'a­kag'aia haria yne mesu­wa­rotiat wo'o­ma'at haria yt miit ewy i ta'a­tu­mo­herep ta'a­tupo wo miit'in ekat ky'ewi ma'ato mekewat e'at pe yt wẽtup i itote e atipy piat uhepe. 24 Tupana ei'a­piheg aru tawa Papi­runia piaria e kat pote toipuẽti kahato ehetawa pe temiit'in suu tomi­po­'oro ko'i tehay moherep haria eimi­'auka ko'i suu okpun hap toipuẽti temiit'in ko'i suu eimi­'auka ko'i yne pote ei'a­piheg sese aru haty wo e atipy piaria hesaika kahato rakat tehay pirik wo.
Mi'i hap etiat atiwan yne uito miit'in mosa­ty'i Iuwãu.