19
Tawa Papi­runia wuk'e hawyi atikuap wepy hap i'atuehay typy'i kahato hap ewy typy'i kahato haty wo heremo kahato i'atuehay. Mio tã i'atu'e te'e­ru­wepy — Urutu­wehum kahato ewawi Tupana i'atu'e. En yn Urueha­kye­ra'at hat i'atu'e. En yn urumi­mõ­typot i'atu'e. En yn UrueTupana ereĩne'en Wuat'i Porekuat no i'atu'e. En yn waku miit'in apiheg kuap hat katu­pono En yn etikuap i'atu­py'a piat ko'i kat ko'i kat ko'i hap i'atu'e. Pywo hap upi yn eti'a­tu­'a­piheg i'atu'e. Sa'a­wy'i tawa Papi­runia piaria hary­poria yt iwe'eg i kahato rakat ewy tukup­te'en katu­pono ta'a­tu­'a­tu­mu'e kahato yi totiaria yt naku i nug hamo wuat'i hary­poria wywo wuat'i ihainia wywo i'atu'e. Mi'i hawyi emipo­'oro emiit'in auka haria tukup­te'en mi'iria ma'ato mesup eti'a­tu­moma yne mi'iria emiit'in suu okpun hap upi i'atu'e. Waku kahato En i'atu'e. Eti'a­tu­'a­tu­poepyk ta'yn mote urutu­wehum kahato ewowi Tupana i'atu'e. Mi'i hawyi mekewat tawa Papi­runia wuk hap yt karãpe i aru ho'osep i'atu'e. Ywyhig hun yn na'yn ta'am itote pyi at ka'ap wuat'i e'at pe i'atu'e. Waku kahato En Tupana i'atuehay atipy piaria sem wepy hawe.
Mi'i hawyi mekewat sa'a­wy­'i­wuaria 24 ok takaria te'e­ru­we­pỹ­'ã­tutuk Tupana ewawi imõtypot hamo. I'ewyte 4 ok takaria wuat'i e'at piaria te'e­ru­we­pỹ­'ã­tutuk howawi pywo kahato ti rat i'atu'e hap ewy. I'ewyte urutu­wehum ewawi UrueTupana i'atu'e. Mi'i hawyi uito Iuwãu atikuap sehay aikope Tupana ta'apyk Morekuat no hap kaipyi mio tã e — Mehĩ'in mana'in e to'iro watu­wehum ahehay wo Tupana kape e. To'iro Tupana eropat haria wati­mõ­typot Tupana ahehay wo e. Torania aito sio aito more­kuaria sio aito semiit to'iro watu­wehum kahato Tupana kape ahehay wo e sehay aikope Tupana ta'apyk kaipyi.
Mi'i hawyi uito Iuwãu atikuap wẽtup i wepy hap typy'i kahato rakaria. Te'e­ru­wepy kahato aikotã ywytu uato sese puehay ewy — Urutu­wehum ewowi Tupana urutu­wehum ewowi Tupana urutu­wehum ewowi Tupana mio tã uruto'e katu­pono etunug Esaỹry ra'yn Wuat'i Porekuat no urumi­ky­'esat ewy i'atu'e te'e­ru­wepy puo. — To'iro watu­we­mo­wepit i'atu'e to'ope. To'iro watu­wehum Tupana kape ahehay wo i'atu'e to'ope. To'iro waku kahato En katu­pono mesup etum esa'yru pe heha­ry'i ikahu kahato rakat i'atu'e. Waku pe tuwe­painug me ikahu kahato pe ihary'i toine'en i'atu'e. He'aito Tupana Sa'yru ikahu rakat no toine'en tesokpe pe ikytsig rakano esokpe ikahu kahato pĩ'ã i'atu'e. Ikytsig imehit kahato aikotã Tupana emiit'in imimo­kytsig ewy esokpe ikahu hap ewy i'atu'e.
Mi'i hawyi atipy piat to'e uhepe — Iuwãu e etiwan no kat som are'e epe hap ko'i e katu­pono Tupana e hap ahenoi epe — Waku ra'yn Uha'yru ehary'i hap e'at e. Mesup atunug ienuk hap imõtypot hamo e. Uha'yru ehary'i hap mõtypot hap ienuk hap kape woro­ho­'o­kaykay wen ma'ato yt ehewaku hap kaipyi i woro­ho­'o­kaykay eipe e. Woro­ho­'o­kaykay Uha'yru ehary'i hap mõtypot hap ienuk hap kape woro­ho­'o­ky'e kahato pote e. Woro­ho­'o­'airo uimi­poi­tyro ko'i uhegyi'at pote e Tupana e.
10 Mi'i hawyi wẽtup ok to'e atipy piat uhepe Iuwãu e Tupana sese ihay teran ewywo e. Mi'i hawyi arepỹ­'ã­tutuk mekewat atipy piat Tupana ehay moherep hat kape hawyi atimõ­typot kahato mi'i wen ma'ato — Iuwãu e yt uimõ­typot tei'o katu­pono uito e'ewywuat Tupana eropat hat yn e. Yne ewyria'in Iesui mohey haria ewywuat arepy­hu'at Tupana eropat hat e. Uito ti yt po'og i ekai e. Waku Tupana yn wati­mõ­typot katu­pono sa'a­wy­'i­wuaria Tupana ehay moherep haria Iesui etiat ta'a­tu­henoi ta'a­tuwẽ pyi yianmete ta'a­tu­henoi Iesui minug ko'i e mi'iria ewy areĩne­'en e atipy piat uhepe.
11 Mi'i hawyi uito Iuwãu araha'at atipy kape turan heremo ipuo wuat'i ara'a­kasa yne itote hawyi itote ara'a­kasa waku kahato rakat. Mi'i ti ta'apyk tohũ kawaru ikytsig kahato rakat rote. Mekewat waku rakat Yt Aima'at Kuap I hap het rakat Mi'i. Wẽtup iwat het Aimi­mohey kahato rakat. I'ewyte Pywo Sese rakat wẽtup iwat het. Toikuap kahato uwe waku uwe yt hap ko'i e. Yt naku i nug haria wywo wu'uka hamo toto ra'yn e. 12 Mi'i hawyi mekewat Waku Sese Rakat teha'at kahato aikotã hẽtyhot pya hap. I'akag ete i'atu kahato ipainug hap amãtap More­kuaria Akag Sese ewy. Het toĩne'en miwan me ma'ato yt uwe i ikuap tuwewi yn toset toikuap e. 13 Mi'i ti ara'a­kasa huu ewy kahato yne hesokpe ete. Ma'ato het aipusu puo Tupana Ehay Yne e hap. 14 Mi'i hawyi mekewat toto atipy kaipyi yi kape tohũ kawaru kytsig nakat ok tote. I'ewyte hesu­ra­ra'in tuwat hupi ta'a­tu­hũria kytsig nakaria okpe tote. I'atue­sokpe ikytsig sese hawuo tuwat hupi. 15 Topy­'ahak wywo toto tesu­ra­ra'in wywo wuat'i ywania tewa­nĩ­kaptia akit hamo. Ihay kyse'yp hãihyk takat ewywuat wywo toto ipo pe. Heka­ra'yp ihũria atusiu hap ma'ato iheg kahato rakat nu ewywuat wanĩ­kaptia mope­rup'i hamo. Mi'i hawyi te'e­ro­ken'ẽ ipo piat heka­ra'yp pupi. Mi'i hawyi ta'a­tunug i'e hap ewy. Mi'i hawyi tewa­nĩ­kaptia toi'a­tu­'akit yne. Toi'a­tu­'akit mi'iria topy­'ahak hap wywo Tupana saiwot hap wywo po'og haiwot torania kai. Toi'a­tu­'akit akit tewa­nĩ­kaptia aikotã watihep kana hy hap ewy. 16 Mi'i hawyi ara'a­kasa i'ok po'i hap hesokpe ete. Het Wuat'i Porekuat Porekuat e. Wuat'i Ka'iwat Ka'iwat e miwan ok po'i hap ete hesokpe ete. Uito Iuwãu ara'a­kasa yne uimu­'etu.
17 Mi'i hawyi uito Iuwãu araha'at at kape hawyi ara'a­kasa atipy piat y'am me. Mi'i hawyi tuwẽ­powat haty wo itote pyi — Uruwu ko'i hywi ko'i weita ko'i e eweikuap eimi'u ra'yn koitywy e. Tupana tunug na'yn mi'u eiwanuat e. Eiwe­'a­tunug no meikowo eipopy puo aikope aikope pyi ewehenuk hamo Tupana piat eipoi hap kape e. 18 Meiẽ i'atu kahato more­kuaria piit eimi'u wo e. Ewetu'u ro more­kuaria pu'i e. Ewetu'u ro surara akag ko'i pu'i surara hesaika kahato rakaria pu'i ewetu'u ro e. I'atu sura­ra'in hũria Kawaru ko'i pu'i eimi'u wo ra'yn e. Eiwe­'a­tunug no weitaria uruwu ko'i hiwu ko'i katu­pono eimi'u ra'yn e. Ipu'i yn mesuwe karai­waria pu'i e. I'atuemiit pu'i hekat rakaria pu'i i'ewyte miit emiit pu'i miit'in mikuap ko'i pu'i i'ewyte yt miit'in mikuap i ko'i pu'i e. Waku eiwe­popy meikowo katu­pono mũki­'ite ehenuk hap e'at ra'yn e atipy piat tehay pirik atipy kaipyi. 19 Mi'i hawyi Uito Iuwãu araha'at hawyi ara'a­kasa mekewat yt naku i rakat — Uito Tupana e hat heso rakat torania tesu­ra­ra'in wywo ta'a­tu­'akag ko'i wywo. Tuwat tuwat tu'uka hamo Morekuat Porekuat apyk piat ieĩne'en tohũ kytsig totiat kape. Mekewat atipy kaipy­wiaria ete i'ewyte yne Iesui mohey haria hesu­ra­ra'in ete tu'uka hamo. 20 Mi'i hawyi tu'uka kahato itote. Ma'ato Iesui ti'a­tu­'akit kahato ne'i — Uito Tupana e hat heso rakat yt naku i nug hat. I'ewyte ta'a­tu­'akit mekewat heso rakat — Uito Tupana ehay moherep kahato hat e wo'o­ma­'at'i ma'at'i hat ne'i mekewat yt naku i nug hat set howa­tu'a etiat rakaria wo'o­ma­'at'i ma'at'i hat. Toi'akit ne'i mekewat — Eweimõ­typot ro Tupana iã'ãkap e hat. Mi'i haria Waku Rakat esura­ra'in ko'i ti'a­tu­'akit yne. Mi'i hawyi Wuat'i Porekuat Porekuat topytyk ta'yn mekewat awyato tig sa'ag i'ewyte mekewat — Uito Tupana ehay moherep hat wo'o­ma­'at'i hat hawyi toi'a­tu­pugha mi'iria mekewat ihyemyi'a wato aria sapuẽ sapyhot pe ytyghe wuk hap puo rakat pe. Toipytyk ta'yn wen ma'ato yt toi'a­tu­'auka hin i ma'ato ta'a­tu­puhu hap wywo toi'a­tu­pugha aria pe wuat'i e'at piat pe. Mi'i hap ewy ara'a­kasa. 21 Mi'i hawyi mekewat Waku Rakat kawaru okpe totiat rakat Aipo­typot Iesui timoma yne i'atue­su­ra­ra'in tehay wo. Mi'i rẽ to'e — Weitaria Uruwuria eimi'u ra'yn e. Mi'i hawyi toi'a­tunug yne mesu­wa­rotiat hawyi weitaria i'atu'ok wuat'i Tupana wanĩ­kaptia pu'i wo.
Uito Iuwãu mi'i hap kape ara'a­kasa yne uimu­'etu.