20
Mi'i hawyi uito Iuwãu araha'at hawyi ara'a­kasa wẽtup ok atipy kaipywiat sut hat. Topo pe toterut haity korente iheg sese rakat i'anam kahato rakat. Mi'i hawyi toto atipy kaipyi yi ka'a kape yt ika'a sasat rakat i kape. Ipo pe hesaika hap yi ka'a sese ewãhyp hamuat. Mi'i hawyi atipy piat tat haty wo mekewat moi'ok ipo'i po'i hamo ipyhyp mot'i sese hamo. Mi'i hawyi toipyhyp ta'yn mekewat wẽtup het ahiag wẽtup het satanai — Woro­pyhyp en wẽtup 1000 anu e atipy kaipywiat sut hat ahiag me. Mi'i hawyi moi'ok toi'ok­hytpun yi ka'a sa'ag yt ika'a sasat rakat i pe hawyi tohe­wãhyp yi ka'a hawyi tutunug imoheg hap itote. Mi'i hawyi ahiag yt toma'at kuap i mesu­wa­ro­tiaria miit'in wẽtup 1000 anu itote toĩne'en. Yt tohã'ãg kuap i wuat'i ywania topyhyp wiat pote turan. Mi'i hawyi atipy piat sut hat to'e uhepe — Wẽtup 1000 anu tokosap hawyi aru atipo­re­nõ'ẽ ika'a pyi ahiag e. Mi'i hap kape ara'a­kasa uimu­'etu. Mi'i hawyi uito Iuwãu araha'at more­kuaria typy'i kahato Tupana mipo­'oro aipo­typot nuat ko'i. Mi'iria te'e­ra­'apyk aipo­re­kuaria wo Iesui wywo yne miit'in mesu­wa­rotiat karai­waria wo. Sa'a­wy'i mi'iria timo­herep kahato ta'a­tuehay wo Iesui etiat miit'in me. Mi'iria yt imõtypot hin i mekewat sa'ag nug hat — Uito Tupana e hat heso rakat. Yt ta'a­tu­mõ­typot i — Uito Tupana e hat minug iã'ãkap ko'i. Yt ta'a­tunug i mekewat ihay sa'ag nakat — Yt ewetunug i uhet ehowa­tu'a ete eipo ete pote woro­'auka e rakat. Ma'ato mio tã e pytkai — Yt i'atu'e yt urutunug i i'e hap ewy i'atu'e tipyt ta'a­tu­'auka mi'iria sa'a­wy'i. Ma'ato mi'iria tukup­te'en i ra'yn more­kuaria wo uwe waku uwe yt hap enoi hamuat. Tupana Mipo­'oro Aipo­rekuat nuat emiit'in wuat'i ywania more­karia wo. Mi'iria ti Aika­'iwat Iesui mimoieĩ­ne'en ko'i torania tomohey haria e'yian notiaria ko'i. Mi'i hawyi ahiag toĩne'en 1000 anu ka'ap pe turan mi'iria tukup­te'en more­kuaria wo wuat'i ywania py'a­setpe. Mi'i turan irania'in Iesui mohey haria yt tuwe­nõ'ẽ i te gu'uro pyi. Ma'ato wẽtup 1000 at pot tokosap hawyi tuwe­nõ'ẽ gu'uro pyi. Mi'iria yn yianmete te'e­re­hymut katu­pono Iesui ti'a­tu­ka­wiano mi'iria sa'a­wy'i katu­pono yt Tupana mohey i haria mi'auka ko'i wo tukup­te'en sa'a­wy'i pote. Waku puo kahato tukup­te'en mi'iria katu­pono Tupana mimõ­typot sese ko'i mi'iria. Mi'i pote toi'a­tu­moieĩ­ne'en mi'iria irania'in e'yianmete. Ma'ato meiũran i'ewyte ta'a­tu­'auka haria yt naku i nug haria Tupana ti'a­tu­moieĩ­ne'en ne hamuat hawyi toi'a­tu­po­'oro wẽtup i'atueiam kape i'atu­mo­so­'opot hamuat kape i'atu­ku­'uro typuot i hap kape. Ma'ato i'atu­mi­'auka ko'i Iesui kawiano ko'i yt karãpe i topap typuo i irania'in ewy. Yt karãpe i ta'a­tu­so­'opot mi'iria tukup­te'en more­kuaria wo Aika­'iwat wywo wuat'i e'at pe. Miit'in ehay moherep Tupana kapiat hanuaria wo tukup­te'en. Wẽtup 1000 anu turan more­kuaria wo tukup­te'en yi tote. Tupana mõtypot haria sese mi'iria.
Wẽtup 1000 anu tokosap hawyi mekewat atipy piat ta'aipok ta'yn yi ka'a okenhyp'ok hamo hawyi toipok korente ahiag ete pyi hawyi tohe­wy­hyp'ok ta'yn hawyi to'e — Toran na'yn epyhyp hap e ahiag me. Mi'i hawyi ahiag toto itote pyi aikope aikope wuat'i ywania mo'a­kag'aia hamo. Hewyry kahato mesu­wa­rotiat wuat'i ywania pe to'e hamo — To'iro uhupi tawa Ieru­sarẽi moma hamo e wuat'i ywania pe yi Koki piaria yi Makoki piaria pe. — To'iro Tupana mohey haria moma hamo e. Mi'i hawyi imima'at ko'i tuwat kahato hupi. I'atu kahato tuwat i'atue­su­ra­ra'in aikotã yi kyt yt wati­mo­rania kuap i hap ewy tuwat ahiag upi tu'uka hamo Tupana emiit'in moma teran hamo. Mi'i hawyi ahiag topy­hu'at i'atue­su­ra­ra'in akag wo hawyi toi'a­tu­po­'oro tesu­rara'in Tupana etawa Ieru­sarẽi apypueri hamo. Iuteuria yi wato hap ok tã sura­ra'in yn te'e­ro­py­hu'at itote. Mi'i hawyi tõ'ẽ tõ'ẽ wanĩ­kaptia ahiag esura­ra'in Tupana Miky'e Sese kahato etawa moma hamo. Mi'i ti wanĩ­kaptia ti'a­py­pueri ta'a­tu­'a­pyhik sa'ag ma'ato mi'i turan Tupana tipo­'oro atipy kaipywiat aria meke­waria tewa­nĩ­kaptia wuk hamo. Mi'i hawyi aria tu'u yne mi'iria. 10 Mi'i hawyi mekewat wo'o­ma'at hat Tupana topytyk hawyi toipun aria emyi'a wato pe. Sa'a­wy'i mekewat moi'ok toipun mekewat aria pe i'ewyte mekewat yt naku i rakat — Uito Tupana e hat heso rakat toipun tope te. Mi'iria wywo ahiag ho'opot sese at ka'ap wuat'i e'at pe. Mi'i tã hap ti atikuap uimu­'etu aikotã aikotã topy­hu'at irane hap.
11 Mi'i hawyi Uito Iuwãu araha'at mekewat Morekuat Porekuat Akag apyk hap kape. Ara'a­kasa hawyi — Ikahu kahato he'amyap are. Ikytsig kahato are. Mi'i hawyi araha'at howa kape. Ikahu kahato rasig pãi are. Po'og ikahu at waikiru waty ko'i kai i'ewyte mytyp ko'i kai po'og ikahu are'e. Mi'i hawyi at waikiru waty ko'i mytyp ko'i te'e­ru­we­mõti kahato hawyi te'e­ru­wemig ipupi hap ewy po'og ikahu i'atukai pote po'og hẽtyhot po'og imehit i'atukai. Mi'i rokirẽ po'og araha'at waikiru waty at mytyp kape. Ma'ato mi'i turan yt ara'a­kasa hin i ra'yn i'atue­wawi yt ta'atueiam note hin i ra'yn apo pãi pote are'e.
12 Mi'i hawyi Tupana to'e iku'uro rakaria pe — Eiwe­nõ'ẽ ro eweikup­te'en i ro yne eipe e. Miit'in mikuap ko'i i'ewyte yt miit'in mikuap ko'i i eweikup­te'en i ro e. Eweĩ'ẽ ro uhowawi e Tupana sa'a­wy­'i­wuaria iku'uro rakaria pe. Mi'i hawyi te'e­ru­we­'a­tunug he'amyap kape. Mi'i hawyi miwan ko'i ahyt ara'a­kasa itote. Mi'i miwan myi Tupana timo­herep aikotã aikotã tehamuat i'atu­minug ko'i toi'a­pypok miwan ahyt hawyi ta'a­tuieĩ­ne'en mytyp tote te turanuat aikotã itotiat re turan ta'a­tunug waku sio yt hap toimo­herep. Sio mi'iria hap Tupana mi'a­piheg wo te'e­ro­py­hu'at sio yt. I'ewyte toĩne'en wẽtup miwan itote yt irania'in ewy hin i. Mi'i ti toi'a­pypok hawyi Tupana mimoieĩ­ne'en sese ko'i toimo­herep wuat'i e'at piat ieĩne'en haria. 13 Mi'i hawyi uito Iuwãu araha'at y'y wato kape. Mi'i turan y'y piat iku'uro rakaria tuwe­nõ'ẽ y'y wato pyi Tupana e hap ewy. I'ewyte wo'osyp hap kaipyi tuwe­nõ'ẽ kahato. Aikope aikope miit'in iku'uro hap kaipyi tuwe­nõ'ẽ hawyi Tupana kape te'e­ru­we­'a­tunug hawyi wẽtup ok wẽtup ok pe — Waku en kat pote yi tote waku etunug ereĩne'en hap turan e. Ma'ato wẽtup ok pe — En ni yt naku i etunug ereĩne'en hap hap turan e Tupana map haria pe. 14 Mi'i hawyi Tupana teha'at mekewat wẽtup miwan kape hawyi to'e i — Uwe uwe wat toĩne'en mesuwe het miwan me mi'i hat yt toto hin i aria wato ẽty py'aset kape e ma'ato yt kat i het mesuwe miwan me pote mi'i hat toto meremo e. Ma'ato Tupana yt tipuẽti i miwan me het ko'i rakaria Tupana tipugha aria emyi'a wato kape. Yt toipuẽti i tomie­ha­kye­ra'at nuat set miwan me pote. Mi'iria yt tomohey i haria ra'yn. 15 Mi'i hawyi Tupana tat gu'uro hap miit'in auka hap i'ahu hap i'ewyte ho'opot hap i'ewyte satek hap hawyi toi'a­tu­pugha yne mi'i sa'ag ko'i aria pe. Mi'i hawyi to'e tomipun ko'i pe — Koitywy eiku­'uro typuot i hap put'ok'e ra'yn e. Eweho­'opot ro wuat'i e'at pe e. Mi'i hap ko'i kape ara'a­kasa uimu­'etu.
Uito Iuwãu mi'i tã hamuat hap ti ara'a­kasa uimu­'etu aikotã aikotã topy­hu'at irane hamaut hap ewy. Yt uheso i katu­pono uheha wo ara'a­kasa ui'e hap.